Priručnik "Asistivna tehnologija u školi"

Indeks članaka

Preuzmi / vidi priručnik: Asistivna tehnologija u školi

Mirjana Lazor, Mirjana Isakov i Nevena Ivković

ASISTIVNA TEHNOLOGIJA U ŠKOLI

Novi Sad 2012.

Edicija
Praktikum

Izdavač: Škola za osnovno i srednje obrazovanje “Milan Petrović” sa domom učenika
Novi Sad, Braće Ribnikar 32
www.smp.edu.rs

Za izdavača
Slavica Marković

Lektor
Svetlana Kekić

Prelom i štampa
Grafički studio ŠOSO “Milan Petrović”

Tiraž
500

Publikacija je objavljena uz finansijsku podršku
Uprave za Digitalnu agendu Republike Srbije
i Fonda za otvoreno društvo

UVODNA BELEŠKA

Priručnik “Asistivna tehnologija u školi” nastao je kao doprinos uspostavljanju inkluzivne kulture, politike I prakse u našem društvu, u okviru projekta “Korišćenje asistivne tehnologije u radu s decom sa smetnjama u razvoju”1. Cilj projekta bio je doprinos razvoju inkluzivnog društva, promovisanjem primene asistivne tehnologije u radu sa decom sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom.

Priručnik je namenjen nastavnicima, učiteljima, defektolozima I predstavnicima udruženja građana koji žele da se detaljnije upoznaju sa elementima asistivne tehnologije i načinima za njenu primenu.

Tokom osmišljavanja i pisanja priručnika rukovodili smo se činjenicom da je asistivna tehnologija u Srbiji još uvek malo poznata i da se nedovoljno koristi u radu sa decom sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom, mada su rezultati koji se postižu njenom primenom izuzetni.

  Priručnik  

Priručnik je namenjen početnicima u ovoj oblasti. On pruža osnovne informacije u vezi sa pojmom asistivne tehnologije, načinima za njeno adekvatno korišćenje, osnovnim podelama, kao i o sredstvima i uređajima koji spadaju u domen asistivne tehnologije. Radi bolje preglednosti, priručnik je podeljen je u nekoliko celina. Na taj način čitalac će, uz uvodna poglavlja, odmah moći da dobije nformacije u vezi sa vrstom asistivne tehnologije za koju je zainteresovan. Pored toga, poslednje poglavlje u priručniku nudi niz korisnih adresa internet sajtova koji se bave sličnim temama, a koji su namenjeni onima koji žele da nastave svoju obuku o ovoj oblasti.

Nadamo se da će ovaj priručnik ispuniti prazninu koja u srpskoj stručnoj literature postoji u ovoj oblasti.

*1. Projekat je realizovan u period od juna do decembra 2012, uz finansijsku podršku Ministarstva kulture, informisanja I informacionog društva (Uprave za digitalnu agendu) i Fonda za otvoreno društvo.