V Uloga Tima za Asistivnu tehnologiju


Potrebe za asistivnom tehnologijom trebalo bi da se razmatraju na sastanku IOP tima (tim za izradu i realizaciju individualnog obrazovnog plana) za svakog pojedinačnog učenika. Za početak, neophodno je da bar jedan član IOP tima poseduje znanja o asistivnoj tehnologiji. Bilo bi idealno da svi članovi tima imaju osnovno znanje o asistivnoj tehnologiji i o načinu na koji ona može da unapredi život i obrazovanje deci i učenicima sa smetnjama u razvoju.

U slučaju da IOP tim nije siguran da li je nekom učeniku potrebna asistivna tehnologija, ili je mišljenja da sam ne poseduje odgovarajuće znanje za donošenje odluke, može da se obrati stručnom konsultantu u regionalnom ili resursnom centru kako bi se za učenika uradila AT procena.

Svaku pojedinačnu procenu potrebe za asistivnom tehnologijom treba da obavlja tim, a ne pojedinac. Tim čine stručnjaci iz različitih oblasti, koji problemu prilaze iz različitih uglova, kao i bar jedan od roditelja učenika.

Ako je učenik sposoban da razume procenu i da u njoj učestvuje, potrebno mu je omogućiti da aktivno učestvuje u odlučivanju.

Proces odlučivanja tima o odabiru odgovarajućeg sredstva asistivne tehnologije za određenog učenika, možemo predstaviti kroz 7 koraka:

 1. Prikupljanje informacija o mogućnostima i ograničenjima učenika
 2. Timska identifikacija problema (određivanje zadataka koje učenik treba da bude u mogućnosti da obavlja)
 3. Utvrđivanje prioriteta u listi zadataka
 4. Izbor mogućih rešenja
 5. Plan implementacije sredstva ili uređaja
 6. Probno korišćenje odabranog AT sredstva
 7. Praćenje i trajno korišćenje

Proces prikupljanja informacija je isti kao proces prikupljanja podataka za potrebe izrade pedagoškog profila. Članovi tima koriste različite izvore i raznovrsne metode, počev od posmatranja učenika u različitim situacijama do testiranja formalnim ili neformalnim testovima, pregledaju već postojeće informacije o učenikovim snagama i slabostima, o njegovim sposobnostima i teškoćama. Veoma važne informacije su informacije o okruženju, kao i zadacima koje očekujemo da dete/učenik izvršava. Važno je da u proces sakupljanja ovih informacija budu uključeni roditelji i ako je moguće dete / učenik.

Tim, na sastanku, popunjava Upitnik za identifikaciju problema. Ključna mesta u identifikaciji problema su:
- određivanje zadataka koje učenik treba da bude u mogućnosti da obavlja, i
- utvrđivanje odnosa između učenikovih mogućnosti (i ograničenja) i karakteristika okruženja u kome učenik treba da obavlja te zadatke.

Članovi tima sagledavaju sve dostupne informacije o učeniku, a posebno one koje se odnose na njegove sposobnosti i teškoće koje su u vezi sa zadacima koje treba da obavlja (izvođenje pojedinih radnji). Tim zatim, razmatra ključne aspekte funkcionisanja učenika i lokaciju i pozicioniranje učenika u okruženju (učionica, kuća i sl).

Određivanje liste zadataka koje učenik treba da bude sposoban da obavlja je sledeći, veoma važan korak, jer tim neće moći da odabere odgovarajuće sredstvo asistivne tehnologije, ukoliko ti zadaci nisu jasno definisani.

Kada su identifikovani ključni zadaci, tim će za njih predložiti potencijalna rešenja. Kao prilikom izrade pedagoškog profila i Individualnog obrazovnog plana, tim određuje prioritete (redosled) u listi zadataka da bi došao do odgovarajućeg rešenja.

Specifičnost rešenja će se razlikovati u zavisnosti od nivoa znanja i iskustva članova tima. Neki timovi mogu da pobroje nazive konkretnih uređaja sa karakteristikama koje će zadovoljiti potrebe učenika, drugi timovi mogu da razgovaraju o važnim karakteristikama koje uređaj treba da ima, na primer: „potrebno je da bude prenosiv”, „potrebno je da ima samo nekoliko (ili mnogo) poruka”, „potrebno je da se uređaj koristi nogama”, itd.

Izbor rešenja je deo procesa odlučivanja koji zahteva najviše vremena, jer se diskutuju sva predložena rešenja od kojih bi trebalo odabrati ona koja su najkorisnija za učenika. U ovoj fazi, članovi tima navode imena svih specifičnih uređaja, hardvera, softvera, isl. Ako tim ne zna nazive uređaja, može da koristi druge raspoložive resurse ili da zakaže sastanak sa osobom koja ima potrebna znanja.

Korisno je da tim grupiše rešenja koja mogu biti primenjena:
1) odmah,
2) u nekoliko narednih meseci,
3) u budućnosti.

Jedini način da saznamo da li će korišćenje konkretnog sredstva asistivne tehnologije odgovarati učeniku jeste da se ono isproba. Na primer, ako učenik sa cerebralnom paralizom i jakim spazmom ruku treba da koristi računar, morali bismo da isprobamo nekoliko različitih tastatura i miševa kako bi se uverili koji najviše odgovara učeniku.

Svakako je važno da tim sačini plan implementacije sredstva asistivne tehnologije. Plan implementacije treba da obuhvata imena osoba, termine probnog korišćenja uređaja ili sredstva, praćenje stanja, datume sastanaka na kojima se procenjuje nivo napretka, kao i procenu probnog korišćenja. Tek nakon procene probnog korišćenja može se doneti odluka u vezi sa trajnim korišćenjem sredstva asistivne tehnologije.

Tokom sastanka, sve diskutovane teme treba da budu ispisane na flip čartu ili tabli, gde svi učesnici sastanka mogu da ih vide, jer vizuelno pamćenje predstavlja značajan dodatak auditivnom pamćenju. Nakon sastanka, važno je sve informacije, zaključke i odluke zapisati i preneti ih u dokumentaciju učenika.

Deo Upitnika za identifikaciju problema i izbor odgovarajuće asistivne tehnologije

Ime učenika _______________________________________________

Datum rođenja ______________________________________________

Škola _____________________________________________________

Razred ____________________________________________________

Kontakt osoba u školi __________________________________________

Broj telefona ________________________________________________

Osoba koja popunjava upitnik:___________________________________

Datum popunjavanja upitnika___________________________________

Ime/imena roditelja __________________________________________

Broj telefona ________________________________________________

Adresa ____________________________________________________

Maternji jezik učenika _________________________________________

Trenutna uzrasna grupa

 • …… 0 – 3 godine
 • …… 3 – 7 godina
 • …… osnovna škola (7-15)
 • …… srednja škola
 • …… drugo_____________________________________________

Vrste teškoća (navesti sve koje postoje)

 • …… Teškoće u govoru i jeziku
 • …… Kognitivne teškoće (opažanje, prepoznavanje, razumevanje, shvatanje..)
 • …… Traumatska oštećenja mozga
 • …… Socijalno emocionalne teškoće
 • …… Neprihvatljivo ponašanje
 • …… Telesne smetnje /motorički poremećeji (navesti vrstu:____________)
 • …… Značajno usporen razvoj
 • …… Autizam
 • …… Specifični problemi u učenju
 • …… Problemi sa sluhom
 • …… Problemi sa vidom
 • …… Višestruke smetnje
 • …… Zdravstveni problemi (navesti koji______________________)

Prostor u kome se oprema koristi:

 • …… Standardna učionica
 • …… Sopstveno okruženje
 • …… Kuća
 • …… Drugo ____________________________________________

Trenutni pružaoci podrške

 • …… Roditelji……
 • Vaspitač /Učitelj
 • …… Pedagog /psiholog
 • …… Defektolog (oligofrenolog, tiflolog, surdolog)
 • …… Somatoped/ fizijatar
 • …… Logoped
 • …… Radni (okupacioni) terapeut
 • …… Neko drugi ___________________

Medicinska procena

 

 • …… degenerativna medicinska stanja
 • …… višestruki zdravstveni problemi
 • …… česte infekcije uha
 • …… lako zamaranje
 • …… često pati od bolnih stanja
 • …… česte infekcije gornjih disajnih puteva
 • …… probavne smetnje
 • …… Alergičan je na ___________________________________
 • …… Trenutno uzima lekove za ______________________________
 • …… Ostalo – opišite ukratko _______________________________
 • Ostali problemi koje treba uzeti u obzir:___________________________

Asistivna tehnologija koja se trenutno koristi (navesti sve što se koristi)

 • …… Ništa
 • …… Manuelna komunikaciona tabla
 • …… Pomoć za vid niske tehnologije (naočare, lupe...)
 • …… Uređaj/i za kontrolu okruženja/EADL tobii../
 • …… Kolica na ručni ili električni pogon
 • …… Uređaj za prepoznavanje glasa
 • …… Dodaci za pomoć pri pisanju niske tehnologije
 • …… Augmentativni sistem komunikacije
 • …… Sistem za pojačavanje zvuka
 • …… Računar – vrsta (platforma)
 • …… Predikcija reči
 • …… Prilagođen pristup računaru – ulazni uređaji (specijalni miš, robusna tastatura i sl) – opisati ______________________________________ (Brajev štampač, Touch screen i sl) – opisati_____________________
 • …… Ostalo ___________________________________________________

Asistivna tehnologija koja je do sad isprobana

Molimo da opišete bilo koji element asistivne tehnologije koji je ranije
isproban, dužinu probnog perioda, kao i krajnji rezultat (kako je funkcionisao
ili zašto nije funkcionisao)

Vrsta asistivne tehnologije ______________________________________

Broj i datumi probnih korišćenja _________________________________

Krajnji rezultat ______________________________________________

VAŽNO PITANJE

Koje zadatke učenik treba da radi, a koji su do sada bili problematični ili
nemogući za izvođenje i za koje bi asistivna tehnologija mogla biti rešenje?

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________________

Označite relevantne oblasti:

 • …… Komunikacija
 • …… Sedenje, pozicioniranje i pokretljivost
 • …… Pristup računaru
 • …… Motorika pri pisanju (fina motorika, grafomotorika)
 • …… Kompozicija pisanog teksta
 • …… Čitanje
 • …… Matematika
 • …… Rekreacija i slobodno vreme
 • …… Vid
 • …… Sluh
 • …… Slobodno vreme

 

 

 

Sve cene se za kupce iz Srbije obračunavaju u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja predračuna. PDV se dodatno obračunava. Gloria Ferrari doo maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, opisima, fotografijama i cenama, ali nažalost ne možemo garantovati da su svi podaci na sajtu u potpunosti ispravni. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru. Tačne podatke sa rokovima isporuke dobijate u predračunu. Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave na sajtu.