Objavljeno: avgust 2010 / prevedeno: oktobar 2011

Uvodni - reklamni opis uređaja Prenosni računar za slepe - PAC Mate Omni

Sadržaj

 1. Upoznajte bolje vaš PAC Mate Omni
 2. Osnovno o PAC Mate Omni-u
 3. Hardverski deo PAC Mate Omni-a
 4. Podešavanje PAC Mate Omni-a
 5. Povezivanje PAC Mate Omni-a
 6. Korišćenje PAC Mate Omni programa
 7. Kontaktiranje Freedom Scientific-a

Dodaci

 1. Komande PAC Mate Omni-a
 2. Posebne okolnosti
 3. Nepodržavani elementi
 4. Reference - slova u Brajevom pismu
 5. Reference - brojevi u Brajevom pismu
 6. Reference - Brajevo pismo - grade 2 (kratkopis)
 7. Reference - Brajevo računarsko pismo
 8. PAC Mate Omni sa Braievim redom (displejem)

Objavljeno od strane:
Freedom Scientific
11800 31st Court North
St. Petersburg, Florida 33716-1805
USA
http://www.freedomscientific.com

prevod/obrada:
Gloria Ferrari doo,
Zemun-Beograd,
Srbija
http://www.gloria-ferrari.com

Informacije u ovom dokumentu mogu se promeniti bez prethodnog obaveštenja. Nijedan deo ove publikacije ne može se reprodukovati ili preneti, u bilo kom obliku ili na bilo koji način, elektronskim putem, ili mehaničkim, uključujući fotokopiranje, snimanje ili bilo koji drugi oblik pohranjivanja informacija, bez prethodnog pismenog odobrenja Freedom Scientific-a.

Copyright © 2010 Freedom Scientific. Sva prava zadržana.

JAWS je registrovani zaštitni znak Freedom Scientific-a u USA (Sjedinjenim američkim državama) i drugim zemljama. Microsoft, Windows 2000, Windows XP Home i Professional, i Windows Vista su registrovani zaštitni znaci Microsoft Corporation u USA (Sjedinjenim američkim državama) i drugim zemljama.

Intel je registrovani zaštitni znak Intel Corporation.

Delovi "International CorrectSpell" pravopisnog sisitema 1993 od strane Lernout & Hauspie Speech Products N.V. Sva prava zadržana.

Obaveštenje za korisnike

Obaveštenje Savezne komisije za komunikacije USA - SAD (Federal Communications Commission)

Ova oprema je testirana i ustanovljeno je da se pridržava ograničenja za kategoriju B digitalnih uređaja, u skladu sa članom 15 FCC pravila. Ova ograničenja imaju za cilj da obezbede zaštitu od štetnih uticaja u stambenim instalacijama. Ova oprema generiše, koristi i može da zrači energiju radio frekvencije i, ukoliko se ne instalira i ne koristi u skladu sa uputstvima, može da utiče na prijem radio talasa. Međutim, ne postoje garancije da do ometanja neće doći u određenoj instalaciji. Ukoliko ova oprema dovede do štetnog ometanja radio ili TV prijema, a što se može zaključiti uključivanjem i isključivanjem opreme, predlažemo vam da pokušate da sprečite ometanje na neki od sledećih načina:

 • Povećajte rastojanje između opreme i resivera.
 • Povežite opremu u električnu priključnicu koja je povezana na električno kolo različito od onog na koje je povezan resiver.
 • Okrenite antenu za prijem signala.
 • Konsultujte se sa prodavcem ili iskusnim radio/TV električarem.

Prateći softver

Zakoni o autorskim pravima (Copyright) zabranjuju kopiranje ili umnožavanje softvera ili pratećih uputstava u celini ili delimično, ili iznajmljivanje softvera bez dozvole nosioca autorskih prava. Ni u kom slučaju Freedom Scientific, LLC. neće biti odgovoran za bilo kakve finansijske štete ili gubitak profita, uključujući tvrdnje treće strane, koje proističu iz korišćenja softvera u kompletu sa ovim računarom. U slučaju da se javi problem sa ovim softverom kao rezultat neispravne proizvodnje, Freedom Scientific, LLC. će ga zameniti. Međutim, Freedom Scientific ne snosi nikakvu drugu odgovornost. Prateći softver sa ovog računara se ne može koristiti uz drugu opremu od one koja je predviđena. Obratite pažnju da, zbog kontinuiranog napora za poboljšanje kvaliteta, specifikacije softvera mogu biti promenjene bez prethodnog obaveštenja. Rad ovog računara sa softverom osim predviđenih načina nije obuhvaćen garancijom.

 

 

Sve cene se za kupce iz Srbije obračunavaju u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja predračuna. PDV se dodatno obračunava. Gloria Ferrari doo maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, opisima, fotografijama i cenama, ali nažalost ne možemo garantovati da su svi podaci na sajtu u potpunosti ispravni. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru. Tačne podatke sa rokovima isporuke dobijate u predračunu. Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave na sajtu.