Dodatak A: Komande PAC Mate Omni-a

Ovo su komande za uređaj Prenosni računar za slepe - PAC Mate Omni

Verzija .pdf za preuzimanje i štampu A: Komande PAC Mate Omni-a

 

Sadržaj Dodatka A: Komande PAC Mate Omni-a

Vrati se na sadržaj Korisničko uputstvo za PAC Mate Omni BX400, BX420, BX440.

Funkcijski tasteri

OpisKomanda
Zatvaranje okvira za dijalog ili programa F1
Aktiviranje Linije menija F2
Otvaranje FSCalc F3
Otvaranje štoperice F7
Otvaranje početnog menija F4
Pregled nedavno korišćenih aplikacija F5
Otvaranje FSEdit-a F6
Otvaranje pretraživača fajlova (File Explorer) F8
Aktiviranje leve prečice F1+F2
Aktiviranje desne prečice F4+F5
Saopštava trenutna stanja leve i desne prečice F1+F4
Pojačanje jačine sistemsko zvuka (System Volume) F6+F8
Smanjenje jačine sistemskog zvuka (System Volume) F3+F7
Osvežavanje ekrana F1 CHORD
Aktiviranje aplikacije iz kontekstnog menija F2 CHORD
Otvaranje kalendara F3 CHORD
Otvaranje kontakata F7 CHORD
Očitavanje sistemskog vremena F4 CHORD
Očitavanje sistemskog datuma F4 CHORD dva puta brzo
Otvaranje poruka F6 CHORD
Otvaranje obaveza F8 CHORD
Prebacivanje na jednoručni Brajev režim unosa (Brajeva tastatura) F1-F2-F3-F7 CHORD ili F4-F5-F6-F8 CHORD

nazad na Sadržaj Komande PAC Mate Omni-a


Osnovne komande

OpisKomanda
Vrući reset TAČKE 1-2-3-4-6-7-8 CHORD
Prečica do pokrenutih programa TAČKA 8 CHORD, M
Odlazak na kontinuirani Brajev mod R CHORD
Pomak unazad (Backspace) TAČKA 7
Enter TAČKA 8
Tab TAČKE 4-5 CHORD
Shift Tab TAČKE 1-2 CHORD
Čitaj otkucaje i tekst u prozoru TAČKE 1-2-4-5 CHORD
Detalji opisa modemske veze SH CHORD, M
Prebacivanje na tastaturnu pomoć TAČKE 1-4-5-6-8 CHORD
Čitanje pristupnih tastera u menijima i okvirima za dijalog TAČKE 2-3-5-6 CHORD
Čitanje pogrešno napisanih ili istaknutih reči u kontekstu TAČKE 1-4-7-8
Početak/Prebacivanje ActiveSync daljinskog pristupa PAC Mate TAČKE 1-2-7-8 CHORD, D ili TAČKE 1-5-7-8 CHORD, D
Zaustavljanje ActiveSync daljinskog pristupa PAC Mate TAČKE 1-2-8 CHORD, D ili TAČKE 1-5-8 CHORD, D
Dobijanje pomoći za trenutno obeleženu kontrolu TAČKE 1-4-5-6 CHORD
Dobijanje pomoć u zavisnosti od konteksta TAČKE 1-4-5-6 CHORD dva puta brzo
Unos ASCII vrednosti ili upravljačkih znakova u dokument TAČKE 2-4-7-8 zatim V za vrednosti brojevima računarskog Brajevog pisma ili X za upravljački znak ili slovo
Period između opcija modova za čitanje TAČKE 1-2-3-5-7 CHORD
Pregled osnovnih PAC Mate Omni prečica W CHORD
Uključi velika slova U CHORD, U
Isključi velika slova U CHORD, L
Prevod između računarskog Brajevog pisma i kratkopisa T CHORD
Pokaži stanje Brajevog prevođenja TAČKE 3-5 CHORD
Zatvaranje trenutno aktivne aplikacije (možda ova komanda neće raditi na svim Windows Mobile aplikacijama) TAČKA 8 CHORD, Z

nazad na Sadržaj Komande PAC Mate Omni-a

Brza navigacija korišćenjem hаrdverskih tаstera

Možete odrediti do 8 hаrdverskih tаstera za brzo otvaranje aplikacija na vašem PAC Mate Omni. Sledeća tabela prikazuje prečice i njihovu podrazumevanu primenu u aplikacijama. Za više informacija o podešavanju hаrdverskih tаstera, pogledajte Dugmad

ProgramKomanda
Snimanja TAČKE 3-4 CHORD, TAČKA 1
Kalendar TAČKE 3-4 CHORD, TAČKA 2
Kontakti TAČKE 3-4 CHORD, TAČKA 3
Zadaci TAČKE 3-4 CHORD, TAČKA 4
Poruke TAČKE 3-4 CHORD, TAČKA 5
Pretraživač fajlova (File Explorer) TAČKE 3-4 CHORD, TAČKA 6
FSEdit TAČKE 3-4 CHORD, TAČKA 7
FSCalc TAČKE 3-4 CHORD, TAČKA 8

nazad na Sadržaj Komande PAC Mate Omni-a


Komande za navigaciju kroz okvir za dijalog

OpisKomanda
Prelazak na sledeću kontrolu TAČKE 4-5 CHORD
Prelazak na prethodnu kontrolu TAČKE 1-2 CHORD
Čitanje trenutnog prozora i teksta TAČKE 1-2-4-5 CHORD
Prelazak na sledeću stranu u višestranom okviru za dijalog TAČKE 5-6 CHORD
Prelazak na prethodnu stranu u višestranom okviru za dijalog TAČKE 2-3 CHORD
Čitaj podrazumevani taster I CHORD, E
Čitanje okvira za dijalog u okviru Tab-a I CHORD, W

nazad na Sadržaj Komande PAC Mate Omni-a


Prečice za informacije

OpisKomanda
Dobijanje podataka o verziji PAC Mate Omni-a I CHORD, A
Upit o statusu baterijskog napajanja I CHORD, L
IP adresa mrežnog adaptera I CHORD, N
Čitaj naslov prozora I CHORD, T
Čitaj celi prozor I CHORD, W
Informacije o Fontu I CHORD, F
Čita podrazumevano dugme u dijalogu I CHORD, E
Sintetizator i jezik Brajevog pisma koji se trenutno koriste I CHORD, C
Sintetizator i jezik Brajevog pisma konfigurisani kao primarni I CHORD, P
Sintetizator i jezik Brajevog pisma konfigurisani kao sekundarni I CHORD, S

nazad na Sadržaj Komande PAC Mate Omni-a


Komande za podešavanja

OpisKomanda
Pojačanje jačine zvuka S CHORD, STRELICA GORE
Snižavanje zvuka S CHORD, STRELICA DOLE
Povećanje brzine govora S CHORD, STRELICA DESNO
Smanjenje brzine govora S CHORD, STRELICA LEVO
Podešavanje odziva tastature S CHORD, K
Podešavanje odziva ekrana S CHORD, S
Podešavanje nivoa interpukcije S CHORD, P
Period između isključenog kratkopisa, prikaza, i unosa S CHORD, G
Otvaranje dijaloga za podešavanje rečnika (Dictionary Settings) S CHORD, D
Prebacivanje u režim Učenja Brajevog pisma S CHORD, B
Zaključaj tastaturu S CHORD, C
Promena glasovnog jezika S CHORD, L
Promena jezika Brajevog pisma S CHORD, T
Isključi govor S CHORD, M
Početak/Prebacivanje ActiveSync daljinskog pristupa PAC Mate S CHORD, R
Izlaz iz podešavanja nakon izvršenih promena (jačina zvuka, brzina govora, odziv tastature, odziv ekrana i nivo interpunkcije) RAZMAKNICA

nazad na Sadržaj Komande PAC Mate Omni-a


Prečice za čitanje i navigaciju kroz tekst

OpisKomanda
Prethodni znak TAČKA 3 CHORD ili STRELICA LEVO
Sledeći znak TAČKA 6 CHORD ili STRELICA DESNO
Trenutni znak TAČKE 3-6 CHORD
Trenutni fonetski znak TAČKE 3-6 CHORD dva puta brzo
ASCII vrednost trenutnog znaka TAČKE 3-6 CHORD tri puta brzo
Prethodna reč TAČKA 2 CHORD ili TAČKA 2+STRELICA LEVO
Sledeća reč TAČKA 5 CHORD ili TAČKA 5+STRELICA DESNO
Trenutna reč TAČKE 2-5 CHORD
Speluj (sriči) trenutnu reč TAČKE 2-5 CHORD dva puta brzo
Prethodna linija TAČKA 1 CHORD ili STRELICA GORE
Sledeća linija TAČKA 4 CHORD ili STRELICA DOLE
Trenutna linija TAČKE 1-4 CHORD
Prethodna rečenica TAČKA 4+STRELICA LEVO
Sledeća rečenica TAČKA 4+STRELICA DESNO
Trenutna rečenica TAČKA 4+LEFT+STRELICA DESNO
Prethodni pasus TAČKA 1+STRELICA GORE
Sledeći pasus TAČKA 1+STRELICA DOLE
Trenutni pasus TAČKA 1+UP+STRELICA DOLE
Prethodna strana (Page Up) TAČKA 2+STRELICA GORE
Sledeća strana (Page Down) TAČKA 2+STRELICA DOLE
Pomeri se na početak linije TAČKA 3+STRELICA LEVO
Pomeri se na kraj linije TAČKA 3+STRELICA DESNO
Pomeri se na početak fajla L CHORD ili TAČKA 3+STRELICA GORE
Pomeri se na završetak fajla TAČKE 4-5-6 CHORD ili TAČKA 3+STRELICA DOLE
Čitaj od početka linije TAČKE 3-7+STRELICA LEVO
Čitaj do kraja linije TAČKE 3-7+STRELICA DESNO
Čitaj obeleženi tekst TAČKE 4-5-6-7-8 CHORD
Čitaj naslovnu liniju aktivnog prozora ili dijaloga TAČKE 2-7+STRELICA GORE
Čitaj graničnu (kontrolnu) liniju aktivnog prozora TAČKE 2-7+STRELICA DOLE

nazad na Sadržaj Komande PAC Mate Omni-a


Neprekidni govor - Komande

OpisKomanda
Pokretanje neprekidnog govora TAČKE 1-2-4-5-6 CHORD ili TAČKE 3-7+STRELICA DOLE
Unazad STRELICA LEVO
Brzo unapred STRELICA DESNO
Povećanje brzine govora TAČKA 4
Smanjenje brzine govora TAČKA 1
Povećanje jačine govora TAČKA 5
Smanjenje jačine govora TAČKA 2
Zaustavi neprekidan govor TAČKE 6-8

nazad na Sadržaj Komande PAC Mate Omni-a


Obeležavanje, umnožavanje i lepljenje

OpisKomanda
Obeleži prethodni znak TAČKE 3-7 CHORD
Obeleži sledeći znak TAČKE 6-7 CHORD
Obeleži prethodnu reč TAČKE 2-7 CHORD
Obeleži sledeću reč TAČKE 5-7 CHORD
Obeleži prethodnu liniju STRELICA GORE CHORD
Obeleži sledeću liniju STRELICA DOLE CHORD
Obeleži prethodnu rečenicu TAČKA 4+STRELICA LEVO CHORD
Obeleži sledeću rečenicu TAČKA 4+STRELICA DESNO CHORD
Obeleži prethodni pasus TAČKA 1+STRELICA GORE CHORD
Obeleži sledeći pasus TAČKA 1+STRELICA DOLE CHORD
Obeleži prethodnu stranu TAČKA 2+STRELICA GORE CHORD
Obeleži sledeću stranu TAČKA 2+STRELICA DOLE CHORD
Obeleži do početka linije TAČKA 3+STRELICA LEVO CHORD
Obeleži do kraja linije TAČKA 3+STRELICA DESNO CHORD
Obeleži do početka fajla TAČKA 3+STRELICA GORE CHORD
Obeleži do završetka fajla TAČKA 3+STRELICA DOLE CHORD
Obeležavanje jedne stavke u listi RAZMAKNICA
Obeležavanje više stavki u listi kretanjem na dole STRELICA DOLE CHORD
Obeležavanje više stavki u listi kretanjem na gore STRELICA GORE CHORD
Obeležavanje isprekidanim redom stavke u listi Pritisni i zadrži TAČKA 7 i pritisni F1 ili F4 za kretanje gore-dole po listi. Pritisnite F5 da prebacite izabrano
Obeleži sve E CHORD, A
Čitaj obeleženi tekst TAČKE 4-5-6-7-8 CHORD
Umnoži izabrani tekst u klipbord (Clipboard) E CHORD, c
Iseci izabrani tekst u klipbord (Clipboard) E CHORD, X
Nalepi iz klipborda (Clipboard) E CHORD, P
Obriši izabrani tekst/stavku ili trenutni znak TAČKE 1-2-3-4-5-6 CHORD ili E CHORD, D
Obriši trenutnu reč TAČKE 1-2-3-4-5-6-8 CHORD
Obriši prethodnu reč TAČKE 1-2-3-4-5-6-7 CHORD

nazad na Sadržaj Komande PAC Mate Omni-a


Napredne prečice

OpisKomanda
Aktiviraj JAWS pokazivač TAČKA 8 CHORD, J
Aktiviraj nevidljivi pokazivač TAČKA 8 CHORD, J dva puta brzo
Aktiviraj PC pokazivač TAČKA 8 CHORD, P
Period između ograničenja podešavanja za JAWS ili nevidljivog pokazivača kada je aktivan TAČKA 8 CHORD, R
Postavi JAWS na PC pokazivač TAČKA 8 CHORD, TAČKE 3-6
Postavi PC na JAWS pokazivač TAČKA 8 CHORD, TAČKE 3-4-6
Izgovori aktivni kursili i poziciju TAČKA 8 CHORD, C
Levi klik TAČKA 8 CHORD, TAČKA 7
Prilagodi grafičku pričljivost TAČKA 8 CHORD, G CHORD
Otvori grafička obeležja TAČKA 8 CHORD, G
Izgovori boje prednjeg plana i pozadine na aktivnom kursoru TAČKA 8 CHORD, E
Izgovori trenutno aktivni skript i aplikaciju TAČKA 8 CHORD, Q
Ponovno inicijalizuj trenutno aktivni skript (samo za razvijanje skripti) TAČKA 8 CHORD, F1 CHORD

Prečice za Home Row alat

OpisKomanda
Prebaci u Home Row režim TAČKA 8 CHORD, U
Postavi JAWS u Home Row TAČKA 8 CHORD, TAČKE 1-2-5-6
Inicijalizuj Home Row poziciju TAČKA 8 CHORD, TAČKE 2-6
Čitaj trenutni Home Row prozor TAČKA 8 CHORD, TAČKE 2-3-6
Čitaj izlazne informacije za trenutni Home Row prozor TAČKA 8 CHORD, TAČKE 3-5
Pregled izlaznih informacija za Home Row prozili u okviru sa porukom TAČKA 8 CHORD, TAČKE 3-5 CHORD
Podesi izlazni režim za Home Row prozor TAČKA 8 CHORD, TAČKE 2-5
Sledeći Home Row prozor TAČKA 8 CHORD, TAČKE 4-5
Prethodni Home Row prozor TAČKA 8 CHORD, B
"Prvo dete" Home Row prozora TAČKA 8 CHORD, TAČKE 3-5-6
Pomeri se na "roditelja" Home Row prozora TAČKA 8 CHORD, TAČKE 2-5-6-7
Status vidljivosti trenutnog prozora TAČKA 8 CHORD, TAČKE 2-3-5 CHORD
Prebaci na govoreću vidljivost prozora TAČKA 8 CHORD, TAČKE 2-3-5
Prvo traženje osobina u Home Row TAČKA 8 CHORD, A
Poslednje traženje osobina u Home Row TAČKA 8 CHORD, TAČKA 4
Sledeće traženje osobina u Home Row TAČKA 8 CHORD, TAČKA 5
Prethodno traženje osobina u Home Row TAČKA 8 CHORD, TAČKA 2
Podesi režim osobina u Home Row TAČKA 8 CHORD, TAČKE 1-4-6

nazad na Sadržaj Komande PAC Mate Omni-a


Onlajn pomoć

OpisKomanda
Nazad na stranu TAČKE 2-4-6 CHORD
Prosledi stranu TAČKE 1-3-5 CHORD
Sledeći link TAČKE 4-5 CHORD
Prethodni link TAČKE 1-2 CHORD
Lista linkova H CHORD, L
Pomeri se na sledeći ne-linkovani (nepovezani) tekst N
Pomeri se na prethodni ne-linkovani (nepovezani) tekst TAČKE 1-3-4-5-7
Lista naslova H CHORD, H
Sledeći naslov H
Prethodni naslov TAČKE 1-2-5-7
Pomeri se na prvi naslov H CHORD, STRELICA GORE
Pomeri se na poslednji naslov H CHORD, STRELICA DOLE

Navigacija kroz tabele u onlajn pomoći

OpisKomanda
Čitaj trenutnu ćeliju H CHORD, C
Sledeća ćelija TAČKA 8+STRELICA DESNO
Prethodna ćelija TAČKA 8+STRELICA LEVO
Ćelija iznad TAČKA 8+STRELICA GORE
ćelija ispod TAČKA 8+STRELICA DOLE
Prva ćelija TAČKE 1-3-8
Poslednja ćelija TAČKE 4-6-8

nazad na Sadržaj Komande PAC Mate Omni-a


Pretraživač fajlova (File Explorer)

OpisKomanda
Prethodni fajl/folder STRELICA GORE
Sledeći fajl/folder STRELICA DOLE
Otvori fajl/folder TAČKA 8
Jedan nivo gore u folder STRELICA LEVO
Prikaži kao SH CHORD, W
Sortiraj po SH CHORD, Y

nazad na Sadržaj Komande PAC Mate Omni-a


Kontakti

OpisKomanda
Napraviti novi kontakt SH CHORD, N

nazad na Sadržaj Komande PAC Mate Omni-a


Kalendar

OpisKomanda
Otvori kalendarski prikaz SH CHORD, V
Sledeći dan STRELICA DESNO
Prethodni dan STRELICA LEVO
Skoči na dan u nedelji SH CHORD zatim 1 do 7
Promena početni ili krajnji datum obaveze SH CHORD, D (period od početka do završetka)
Promena vremena podsećanja na obaveze SH CHORD, T (period podsetnika)
Promena perioda podsećanja na obaveze SH CHORD, I (period podsećanja)

Kalendarski prikaz

OpisKomanda
Otvori kalendarski prikaz SH CHORD, V
Nazad jedan dan STRELICA LEVO
Napred jedan dan STRELICA DESNO
Nazad jednu nedelju TAČKA 5+STRELICA LEVO
Napred jednu nedelju TAČKA 5+STRELICA DESNO
Nazad jedan mesec STRELICA GORE
Napred jedan mesec STRELICA DOLE
Nazad jednu godinu TAČKA 1+STRELICA GORE
Napred jednu godinu TAČKA 1+STRELICA DOLE
Skoči na dan u nedelji SH CHORD zatim 1 do 7
Zatvori kalendarski prikaz F1

nazad na Sadržaj Komande PAC Mate Omni-a


Zadaci

OpisKomanda
Promena datuma podsetnika SH CHORD, D (kada u polju podsetnika)
Promena statusa obeleženog zadatka RAZMAKNICA

nazad na Sadržaj Komande PAC Mate Omni-a


Poruke

OpisKomanda
Otvaranje kontakata ENTER ili SH CHORD, C dok je u To, Cc, ili Bcc poljima
Čitaj nespelovanu reč u kontekstu TAČKE 1-6 CHORD, C
Čitaj grešku spelovanja i predlog TAČKE 1-6 CHORD, R
Prevedi i pošalji poruku SH CHORD, T
Prikaži kao SH CHORD, W
Sortiraj po SH CHORD, Y
Prebaci se na sledeći nalog STRELICA DESNO
Prebaci se na prethodnii nalog STRELICA LEVO

nazad na Sadržaj Komande PAC Mate Omni-a


Beleške

OpisKomanda
Napravi novu tekstualnu belešku SH CHORD, N
Snimi glasovnu belešku V CHORD, R
Pusti glasovnu belešku V CHORD, P
Prekini snimanje ili puštanje glasovne beleške V CHORD, S
Prikaži kao SH CHORD, W
Sortiraj po SH CHORD, Y

nazad na Sadržaj Komande PAC Mate Omni-a


Mobilni Internet pretraživač (Internet Explorer Mobile)

OpisKomanda
Čitaj adresnu liniju A
Idi na adresnu liniju G
Nazad na stranu TAČKE 2-4-6 CHORD
Podesi JAWS HTML podešavanja H CHORD, V

Komande za navigaciju kroz Web stranicu

OpisKomanda
Sledeći link TAČKE 4-5 CHORD
Prethodni link TAČKE 1-2 CHORD
Lista linkova H CHORD, L
Pomeri se na sledeći ne-linkovani (nepovezani) tekst N
Pomeri se na prethodni ne-linkovani (nepovezani) tekst N+TAČKA 7
Lista naslova H CHORD, H
Sledeći naslov H
Prethodni naslov H+TAČKA 7
Pomeri se na prvi naslov H CHORD, STRELICA GORE
Pomeri se na poslednji naslov H CHORD, STRELICA DOLE
Uključi Forms Mode (režim obrasca) TAČKA 8 (dok je na obrascu)
Isključi Forms Mode (režim obrasca) X CHORD
Sledeće polje obrasca F
Prethodno polje obrasca F+TAČKA 7
Idi na prvo polje obrasca TAČKA 7+STRELICA GORE
Idi na poslednje polje obrasca TAČKA 7+STRELICA DOLE
Sledeće dugme B
Prethodno dugme B+TAČKA 7
Sledeća kombinovana lista (Combo Box) C
Prethodna kombinovana lista (Combo Box) C+TAČKA 7
Sledeće polje za uređivanje E
Prethodno polje za uređivanje E+TAČKA 7
Sledeće radio dugme R
Prethodno radio dugme R+TAČKA 7
Sledeće polje za potvrdu (Check Boxes) X
Prethodno polje za potvrdu (Check Boxes) X+TAČKA 7

Komande za navigaciju kroz tabele

OpisKomanda
Čitaj trenutnu ćeliju H CHORD, C
Sledeća ćelija TAČKA 8+STRELICA DESNO
Prethodna ćelija TAČKA 8+STRELICA LEVO
Ćelija iznad TAČKA 8+STRELICA GORE
ćelija ispod TAČKA 8+STRELICA DOLE
Prva ćelija TAČKE 1-3-8
Poslednja ćelija TAČKE 4-6-8

nazad na Sadržaj Komande PAC Mate Omni-a


FSEdit

OpisKomanda
Napravi novi fajl SH CHORD, N
Otvori fajl SH CHORD, O
Sačuvaj fajl SH CHORD, S
Štampaj fajl SH CHORD, P
Unesi datum i vreme I+TAČKA 8, D
Unesi tekst iz fajla I+TAČKA 8, F
Pravopisna provera dokumenta CH CHORD, S
Čitaj nespelovanu reč u kontekstu CH CHORD, C
Čitaj nespelovanu reč i predlog CH CHORD, R

Komande za uređivanje i formatiranje

OpisKomanda
Nađi E CHORD, F
Nađi sledeće E CHORD, N
Zameni E CHORD, R
Opozovi E CHORD, U
Upit o položaju pokazivača TAČKE 2-4-5-6-8 CHORD
Pomeri položaj pokazivača TAČKE 3-4-5-6 CHORD, XY (gde je X pozitivan broj i ukazuje koliko napred će se kursili pomerit, ili negativan broj koji ukazuje koliko nazad će se kursili pomeriti, i Y je slovo C za znak, W za reč, ili L za liniju, ukazujući vrstu kretanja pokazivača).
Podesi oznaku E CHORD, M
Obeleži do oznake E CHORD, S
Zameni položaj pokazivača i oznake E CHORD, W
Brzo obeleži reč Q CHORD, W
Brzo obeleži rečenicu Q CHORD, S
Brzo obeleži liniju Q CHORD, L
Brzo obeleži pasus Q CHORD, P
Brzo obeleži ceo dokument Q CHORD, D
Podebljano F+TAČKA 8, B
Iskošeno (kurziv) F+TAČKA 8, I
Podvučeno F+TAČKA 8, U
Precrtano F+TAČKA 8, S
Centrirano F+TAČKA 8, C
Levo poravnanje F+TAČKA 8, L
Desno poravnanje F+TAČKA 8, R

nazad na Sadržaj Komande PAC Mate Omni-a


FSCalc

OpisKomanda
Očisti trenutni ekran TAČKE 3-5-6 CHORD
Očisti istorijat SH CHORD, H
Očisti promenljive SH CHORD, V
Sačuvaj proračune u fajl SH CHORD, S
Učitaj istorijat iz fajla SH CHORD, O

nazad na Sadržaj Komande PAC Mate Omni-a


Mobilni Word

OpisKomanda
Novi dokument SH CHORD, N
Čitaj nespelovanu reč u kontekstu CH CHORD, C
Čitaj nespelovanu reč i predlog CH CHORD, R
Otvori nađi i zameni dijalog F CHORD, F
Nađi sledeće F CHORD, N
Zameni F CHORD, R
Zameni sve događaje F CHORD, A
Odustani od nađi i zameni F CHORD, C
Podebljano 1-2-4-8, B
Iskošeno (kurziv) TAČKE 1-2-4-8, I
Podvučeno TAČKE 1-2-4-8, U
Opozovi E CHORD, U

nazad na Sadržaj Komande PAC Mate Omni-a


Mobilni Excel

OpisKomanda
Pomeri se na sledeću ćeliju u redu TAČKE 4-5 CHORD ili STRELICA DESNO
Pomeri se na prethodnu ćeliju u redu TAČKE 1-2 CHORD ili STRELICA LEVO
Pomeri se na sledeću ćeliju u koloni STRELICA DOLE
Pomeri se na prethodnu ćeliju u koloni STRELICA GORE
Gore jedan ekran TAČKA 2+STRELICA GORE
Dole jedan ekran TAČKA 2+STRELICA DOLE
Pomeri se na sledeći radni list TAČKA 2 CHORD+STRELICA DOLE
Pomeri se na prethodni radni list TAČKA 2 CHORD+STRELICA GORE
Idi na prvu ćeliju u oblasti sa podacima TAČKA 3+STRELICA GORE
Idi na poslednju ćeliju u oblasti sa podacima TAČKA 3+STRELICA DOLE
Obeleži ceo radni list E CHORD, A
Obeleži celu kolonu TAČKA 7+STRELICA GORE+STRELICA DOLE
Obeleži ručno LEFT, RIGHT, UP, STRELICA DOLE CHORD
Uredi trenutnu ćeliju TAČKE 1-2-4-6 CHORD
Oblikuj ćeliju SH CHORD, C
Automatsko sabiranje niza ćelija TAČKE 2-3-4-5-6 CHORD, TAČKE 1-2-3-4-5-6
Unesi datum TAČKE 2-4-8, D
Unesi vreme TAČKE 2-4-8, T
Nađi E CHORD, F
Zameni E CHORD, R
Idi na E CHORD, G
Režim formula TAČKE 1-2-3-4-5-6

nazad na Sadržaj Komande PAC Mate Omni-a


Štoperica

OpisKomanda
Počni/prekini S
Ponovo pokreni R
Izgovori poslednje vreme L
Izgovori trenutno vreme T
Otvori dijalog odbrojavanje C

nazad na Sadržaj Komande PAC Mate Omni-a


Windows Media Player

OpisKomanda
Pusti/pauziraj TAČKA 8 ili P CHORD, P
Prekini P CHORD, S
Brzo unapred P CHORD, E
Unazad P CHORD, W
Pethodna numera STRELICA LEVO ili P CHORD, B
Sledeća numera STRELICA DESNO ili P CHORD, F
Priguši plejer nezavisno od JAWS-a P CHORD, M
Pojačaj jačinuzvuka plejera nezavisno od JAWS-a STRELICA GORE ili P CHORD, STRELICA GORE
Smanji jačinuzvuka plejera nezavisno od JAWS-a STRELICA DOLE ili P CHORD, STRELICA DOLE
Otvori Vodič kroz medije P CHORD, G

nazad na Sadržaj Komande PAC Mate Omni-a


Windows Live Messenger

OpisKomanda
Prebaci na obaveštenja o imenu pošiljaoca peruke M CHORD, C
Aktiviraj čekajući poziv za kontakt M CHORD, N
Čitaj poslednju primljenu poruku M CHORD, TAČKA 2

nazad na Sadržaj Komande PAC Mate Omni-a


Simulacija za D-pad - komande

D-pad simulatorski tasteri simuliraju četvorosmernu navigacionu kontrolu koja se nalazi na većini vodećih PDA ili windows mobile telefonskih uređaja. Oni obavljaju funkcije dole, gore, sledeći i nazad. Ovi tasteri imaju za cilj da se koriste u nepodržanim aplikacijama gde morate da koristite JAWS pokazivač za navigaciju po ekranu i aktiviranje kontrola. Oni se takođe koriste u aplikacijama koje sadrže oblast za čitanje gde je Re ader mode aktivan pa možete da pomerate ekran za pristup dodatnom tekstu. Kada se pritisnu, ovi tasteri imaju direktnu na primenu u aplikacijama i obavljaju sve funkcije koje su specifične za konkretne aplikacije, kao da ste vršili komande koristeći stvarni kontrole D-pad-a. Na primer, u jednom programu, dugme sledeći i nazad mogu vršiti prebacivanje između različitih prozora, dok se u drugom, njima može kretati između strana u oblasti za pregled teksta. Sledeća tabela prikazuje D-pad simulatorske tastere

OpisKomanda
Nazad TAČKE 2-4-6 CHORD
Sledeće TAČKE 1-3-5 CHORD
Gore TAČKE 1-2-6 CHORD
Dole TAČKE 3-4-5 CHORD

nazad na Sadržaj Komande PAC Mate Omni-a


AudiblePlayer

 

OpisKomanda
Pusti/pauziraj TAČKA 8
Unazad STRELICA LEVO
Brzo unapred STRELICA DESNO
Pojačavanje jačine zvuka dok program svira STRELICA GORE
Smanjivanje jačine zvuka dok program svira STRELICA DOLE
Saopštava proteklo vreme P CHORD, E
Saopštava trajanje programa P CHORD, T
Saopštava naslov programa TAČKE 2-5 CHORD

nazad na Sadržaj Komande PAC Mate Omni-a

 

Objavljeno od strane:
Freedom Scientific
11800 31st Court North
St. Petersburg, Florida 33716-1805
USA
http://www.freedomscientific.com

prevod/obrada:
Gloria Ferrari doo,
Zemun-Beograd,
Srbija
http://www.gloria-ferrari.com

Objavljeno: avgust 2010 / prevedeno: oktobar 2011

 

Sve cene se za kupce iz Srbije obračunavaju u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja predračuna. PDV se dodatno obračunava. Gloria Ferrari doo maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, opisima, fotografijama i cenama, ali nažalost ne možemo garantovati da su svi podaci na sajtu u potpunosti ispravni. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru. Tačne podatke sa rokovima isporuke dobijate u predračunu. Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave na sajtu.