Uvodni - reklamni opis uređaja Prenosni računar za slepe - PAC Mate Omni

Verzija .pdf za preuzimanje i štampu Osnovno o PAC Mate Omni-u

Vrati se na sadržaj Korisničko uputstvo za PAC Mate Omni BX400, BX420, BX440.

Sadržaj Osnovno o PAC Mate Omni-u

 1. Prilagođavanje podešavanja govora
 2. Razumevanje složenih (Layered) komandi
 3. Rad sa tekstom
 4. Umnožavanje fajlova na i sa PAC Mate Omni
 5. Dodavanje programa
 6. Uklanjanje programa
 7. Jednoručni Brajev unos (Brajeva tastatura)

 

1. Prilagođavanje podešavanja govora

Višestrani okvir za dijalog (Multi-Page dialog box) glasovnog podešavanja (Voice Settings) konfiguriše PAC Mate Omni da izgovara na način koji je Vama najpogodniji. Postoje dva načina kojima možete da podesite govor.

Otvorite početni meni (Start Menu)i pritisnite S da izaberete podešavanja (Settings). Potom, pritisnite V dvaput da pređete na glasovna podešavanja i pritisnite TAČKA 8.

Kada se ovaj okvir za dijalog otvori, nalazite se na osnovnoj strani u kombinovanoj listi (Combo Box) gde možete izabrati "glas" ( "voice") koji želite da izmenite. Postoji pet izbora:

 • Opšti glas: Kada je ovaj glas je obeležen, možete izmeniti samo brzinu, povećanje visine glasa za velika slova i podešavanje interpukcije (vidi ispod). Promene koje su ovde izvršene dodaju se na ostala četiri glasa osim ako se oni ne izmene pojedinačno.
 • Glasovna poruka: Ovo je glas koji se koristi da objavi sve sistemske, JAWS, i druge poruke.
 • Tastaturni glas: Ovo je glas koji se koristi kada imate uključeni odziv tastature. To je glas koji izgovara kako unosite podatke u vaš PAC Mate Omni.
 • Glas PC pokazivača: Glas PC pokazivača je običan govornik koji čujete kada vaš PAC Mate Omni saopštava sadržaj Web stranice ili fajla, novi okvir za dijalog i tako dalje. Ovo je glas koji se najčešće čuje.
 • Glas JAWS pokazivača: Kada se prebacite sa PC pokazivač na JAWS pokazivač da istražite sadržaj prozora, ovo je glas koji čujete.

Pritisnite TAČKE 4-5 CHORD za pomeranje klizača brzine govora. Pritisnite STRELICA LEVO i STRELICA DESNO za povećanje i smanjenje brzine govora. Za povećanje i smanjenje brzine govora za veće korake, pritisnite TAČKA 2+STRELICA GORE ili TAČKA 2+STRELICA DOLE. Za prelazak na sledeću kontrolu, pritisnite TAČKE 4-5 CHORD.

Glasovna kontrola je kombinovana lista (Combo Box) koja vam omogućava da birate jedan od ponuđenih osam glasova. U kombinovanoj listi (Combo Box), koristite GORE ili STRELICA DOLE da napravite izbor. Kako se budete kretali strelicama po listi, čućete prave glasove (ponuđenih govornika). Ova kombinovana lista (Combo Box) nije dostupna ako menjate Opšti glas.

Svaki put kada se prebacite na kontrolu, JAWS vam ukazuje na vrstu kontrole. Za klizač visine glasa, koristite LEVO i STRELICA DESNO da podesite visinu po svom ukusu. Kada ste završili, pritisnite TAČKE 4-5 CHORD da se pomerite napred na sledeću kontrolu. Ova kontrola nije dostupna ako menjate Opšti glas.

Sledeća kontrola, visine glasa za velika slova (Upper Case Pitch), je samo malo drugačija od do sada opisanih. To je polje za uređivanje i kada ste pritisnuli TAČKE4-5 CHORD da se prebacite na njega, treba da čujete JAWS kako izgovara, "povećanje visine glasa za velika slova uneto dvadeset."("Upper Case Pitch increment edit twenty.") Ovo znači da je broj dvadeset povećanje (visine glasa) koje JAWS koristi kada čita veliko slovo. Za promenu visine (glasa), unesite novi broj. Kada ste završili, pritisnite TAČKE 4-5 CHORD da se pomerite na sledeću kontrolu.

Kombinovana lista (Combo Box) interpukcije (Punctuation) nudi četiri izbora koje možete koristiti za upravljanje znacima interpukcije koje želite da čujete. Oni su nijedan, poneki, većina ili svi. Koristite tasterske strelice da napravite izbor. Kada ste završili, pritisnite TAČKE 4-5 CHORD da se pomerite na sledeću kontrolu.

Poslednja kontrola je polje za potvrdu (Check Box) omogući drugi glas (Enable Secondary Voice). Ovo polje za potvrdu (Check Box) omogućava vam da navedete da li je omogućena strana drugog glasa (Secondary page). Ako skinete potvrdu ove opcije, samo osnovni glas može biti konfigurisan. Ova stavka je po pravilu potvrđena.

Pritisnite TAČKE 5-6 CHORD da pređete na stranu drugog glasa ukoliko želite da konfigurišete podešavanje drugog glasa. Na primer, ako imate instalirani dodatni Eloquence jezik, ili Realspeak Solo glas, možete konfigurisati podešavanja za dodatni glas. Strana drugog glasa odražava osnovnu stranu opisanu iznad sa izuzetkom sledećeg:

 • Sintetizator govora: Ova kombinovana lista (Combo Box) je na raspolaganju ako imate instaliran jedan ili više Realspeak Solo glasova. Koristite tasterske strelice da promenite sintetizator iz Eloquence u Realspeak Solo. Možete promeniti sintetizator samo za drugi glas.
 • Jezik: Ova kombinovana lista (Combo Box) omogućava izbor jezika koji se koristi za drugi glas. Ova opcija je dostupna samo ako imate instalirane dodatne Eloquence ili Realspeak Solo jezike. Možete promeniti jezik samo za drugi glas.
 • Klizač visine glasa (Voice Pitch) i povećanja visine glasa (Pitch Increment) pri čitanju velikog slova nisu dostupni za uređivanje (Edit) kada je aktivni sintetizator Realspeak Solo.

Da se prebacite sa osnovnog na drugi glasovni jezik, pritisnite S CHORD, L.

Napomena: Ukoliko pokušate da vratite drugi glas nazad na Eloquence i ne čujete govor Eloquence (kao što je očekivano), sačuvajte sva otvorena dokumenata a onda izvršite Vrući reset (Warm Reset) i Eloquence će se pokrenuti ispravno. Nećete izgubiti nikakve podatke tokom Vrućeg reseta (Warm Reset).

Kada ste završili konfigurisanje glasovnog podešavanja, pritisnite F1 da se vratite u podešavanja (Settings) višestranog okvira za dijalog (Multi-Page dialog box). Da izađete iz okvira za dijalog podešavanja (Settings) i vratite se na početni ekran (Today Screen), pritisnite F1 ponovo.

Drugi način da prilagodite podešavanje govora (Speech Settings) koristite S CHORD, koji možete da pritisnete bilo kada, u bilo kom programu.

Napomena: Ako prilagodite govor pomoću S CHORD i kasnije izvršite Vrući reset (Warm Reset) (TAČKE 1-2-3-4-6-7-8 CHORD) Vaša podešavanje govora (Speech Settings) vratiće se na prethodna podešavanja urađena u okviru za dijalog podešavanja (Settings).

Ovde predstavljene komande nazivaju se složene (Layered) komande zato što je potrebno samo da pritisnete S CHORD jednom da bi ste imali sve parametre podešavanja govora (Speech Settings) na raspolaganju. Na primer, pritisnite S CHORD, zatim koristite tasterske strelice da prilagodite brzinu govora i jačinu. Kada ste završili, pritisnite P dok podešavate interpukciju (Punctuation) na nivo koji želite i tako dalje. Za izlazak iz podešavanja (Settings), pritisnite RAZMAKNICA.

Dodatak A sadrži listu svih komandi koje se koriste za podešavanje govora.

<- nazad na Sadržaj. Osnovno o PAC Mate Omni-u.


2. Razumevanje složenih (Layered) komandi

Postoji nekoliko vrsta tastaturnih kombinacija u PAC Mate Omni-u. Većina tasternih kombinacija se pritisne jednom i otpusti, i komanda obavlja funkciju.

Postoje takođe i složene (Layered) komande. Ovo su kombinacije više tastera, gde se jedna serija tastera pritisne i otpusti, onda se druga serija tastera pritisne i otpusti rezultujući komandom koja obavlja funkciju. Na primer, "pritisnite I CHORD, T da bi ste pročitali naslov tekućeg prozora."

Ponavljanje višetasternih komandi dozvolja vam da pritisnete drugu kombinaciju tastera uzastopno više puta. Na primer, pritisnite S CHORD, DESNA STRELICA za povećanje brzine govora. Nakon pritiska S CHORD, pritisniteDESNA STRELICA više puta do dostizanja željene brzine govora. Ukoliko mislite da je govor suviše brz, pritisnite LEVA STRELICA da smanjite brzinu. Ne morate ponovo da pritisnete S CHORD osim u slučaju da ste pritisnuli kombinaciju tastera koji nisu namenjeni za drugi niz ponavljajućih komandi koje počinju sa S CHORD.

Ukoliko pritisnete prvi taster kombinacije u višetasternoj komandi, posle čega sledi kombinacija tastera koja nije namenjena drugom nizu, PAC Mate Omni pušta zvuk koji ukazuje na to da je komanda nevažeća.

Pritisnite RAZMAKNICA da izađete iz niza (Layer).

PAC Mate Omni takođe pruža pomoć za višetasterne komande. Pritisnite prvi sloj komande uzastopno nakon čega sledi ZNAK PITANJA za prikaz liste svih komandi u tom sloju. Pomerite se na komandu u listi i pritisnite TAČKA 8 da aktivirate komandu. Na primer, pritisnite S CHORD, ZNAK PITANJA da izlistate komande za podešavanje (Settings). Podesite brzinu govora i jačinu odmah iz liste.

<- nazad na Sadržaj. Osnovno o PAC Mate Omni-u.


3. Rad sa tekstom

Ovaj odeljak objašnjava kako da čitate i manipulišete tekstom, listate sve prateće komande i sadrži primere najčešće korišćenih akcija vršenih na tekstu.

Pisanje Brajevim kratkopisom

Možete pisati tekst koršćenjem Brajevog kratkopisa bilo gde u pac Mate Omni-u. Ovo uključuje beleške, Mobilni Word, Windows Live Messenger, poruke, kontakte, kalendar, i aplikaciju zadataka, kao i razne okvire za dijalog koji sadrže polja za uređivanje (Edit Fields) kao što je okvir za dijalog informacija o korisniku. Možete čak i da pišete koristeći kratkopis u polju za uređivanje (Edit Fields) u Mobilnom Internet pretraživaču (Internet Explorer Mobile). Da biste uneli tekst kratkopisom morate omogućiti tu opciju dok je metod unosa računarsko Brajevo pismo podrazumevani metod.

Zbog toga što je FSEdit razvijen da uključi Brajev ulaz i izlaz, svojstvo Brajevog kratkopisa u FSEdit-u radi drugačije nego u Windows Mobile programima. Za više informacija o FSEdit-u i Brajevom kratkopisu, vidi Korišćenje pac Mate Omni programa, FSEdit .

Da se omogući unos Brajevog kratkopisa, pritisnite S CHORD, G. Ova komanda ima sledeće opcije:

 • Isključen Brajev kratkopis - sav tekst mora biti unet računarskim Brajevim pismom i tekst se prikazuje kao računarsko Brajevo pismo na Brajevom redu - displeju, osim ako je otvoren fajl (datoteka) koji sadrži tekst na Brajevom kratkopisu, kao što je BRF fajl (datoteka). Ovo je podrazumevana postavka.
 • Brajev kratkopis na Brajevom displeju - Tekst se prikazuje na Brajevom redu - displeju kao Brajev kratkopis, ali morate unositi tekst korišćenjem računarskog Brajevog pisma. Ovo podešavanje je dostupno samo kada je priključen Brajev red - displej.
 • Brajev kratkopisna ulazu (pri unosu) - Tekst treba da se unosi kao Brajev kratokopis osim ako polje za uređivanje (Edit Fields) izričito zahteva računarsko Brajevo pismo i tekst se prikazuje kao Brajev kratkopis na Brajevom displeju. Ako izaberete ovu opciju, tekst koji se nalazi unutar polja za uređivanje predstavljen pomoću računarskog Brajevog pisma biva automatski preveden na Brajev kratkopis.

Pritisnite TAČKE 3-5 CHORD u billo koje vreme da utvrdite koje podešavanje je trenutno aktivno.

Jednom kada je "Brajev kratkopis na ulazu (pri unosu)" izabran, možete da unosite tekst u bilo koje standardno jedno ili više-linijsko polje za uređivanje (Edit Fields) koristeći Brajev kratkopis. Čim pritisnete F1 ili bilo koju drugu komandu koja vas premešta iz polja za uređivanje, tekst se automatski vraća na računarsko Brajevo pismo tako da je ova zasebna stavka čitljiva na vašem računaru ako izvršite sinhronizaciju ili je pošaljete prijatelju ili saradniku elektronskom poštom. Kada otvorite stavku kao što su napomene, dokument Mobilnog Worda, obaveza u kalendaru, itd. Tekst se automatski vraća nazad na Brajev kratkopis tako da možete izvršiti bilo kakve promene. Ako pac Mate Omni izgovara "Computer Braille (računarsko Brajevo pismo) " i pokazuje TAČKE 4-5-6 TAČKE 3-4-6 na Brajevom redu kada otvorite aplikaciju ili se prebacujete na polje za uređivanje, ovo znači da ovo zasebno polje za uređivanje (Edit Field) zahteva da se unosi tekst kao računarsko Brajevo pismo čak i ako je unos Brajevog kratkopisa omogućen. Trenutno, računarsko Brajevo pismo se mora koristiti u prozorima gde se vrši izračunavanje kao što su FSCalc, digitron (Calculator) i kada se unose podaci unutar tabela u Mobilnom Excel-u. Pored toga, polja za uređivanje (Edit Fields) koja vrše upit elektronske pošte ili adrese Web stranice kao i polja koja prihvataju samo unos brojeva, zahtevaju računarsko Brajevo pismo.

Ako odlučite da isključite unos Brajevim kratkopisom i želite da koristite ponovo računarsko Brajevo pismo, pritisnite S CHORD, G da izaberete ili "Isključen Brajev kratkopis (Contracted Braille Off)" ili "Brajev kratkopis na Brajevom displeju (Contracted Braille on for Display)." Ako isključite unos Brajevim kratkopisom za polje za uređivanje (Edit Field) koje sadrži tekst ispisan Brajevim kratkopisom, ovaj tekst se automatski vraća nazad na računarsko Brajevo pismo.

Beleške:

 • Ako želite da pišete sastave na Brajevom pismu korišćenjem Grade 1, trebalo bi da omogućite unos Brajevog kratkopisa i pišete u skladu sa pravilima pisanja Brajevim kratkopisom. Na primer, pojedinačnim slovima treba da prethodi znak za slovo (TAČKE 5-6).
 • Ukoliko je potrebno da pišete niz tekstova koji sadrže i slova i brojeve, kao što je znak za pozivanje amaterskog radija ili broj potvrde, trebalo bi da koristite znak za slovo (TAČKE 5-6) pre pisanja slova ili reči odnosno pre znaka za broj (TAČKE 3-4-5-6) a zatim pišete slovo ili reč koji prate broj. Ovo osigurava da PAC Mate Omni ispravno vraća nazad znak za broj umesto da ga prevede kao slovo "ble", a sva slova koja prate jedan ili više brojeva prevode se ispravno kao slova umesto kao cifre. Na primer, niz "t4qrs" pisali bi kao tačke 5-6 t tačke 3-4-5-6 4 tačke 5-6 qrs.

Kada se radi sa aplikacijama Windows Mobile-a (Windows Mobile applications) koje podržavaju Brajev kratkopis, važno je da upamtite da se ova mogućnost realizuje samo za pogodnost unosa. Dakle, u situacijama kada zajedno sa kolegom pravite ili uređujete tekst, preporučuje se da kada radite na PAC Mate Omni BX koristite FSEdit za obradu teksta. Pored toga, obratite pažnju da se bilo koje formatiranje teksta kao što je podebljanje, iskošenost slova (kurziv) i lista formatiranja gube tokom prosleđivanja prevoda.

<- nazad na Sadržaj. Osnovno o PAC Mate Omni-u.

Unos ASCII i upravljačkih znakova

Ovoj funkciji se pristupa uz pomoć uzastopnih prečica (layered keystrokes). Da bi ste uneli funkciju, pritisnite TAČKE 2-4-7-8. Vaš PAC Mate Omni će saopštiti, "unos znakova (character entry)."

Da unesete ASCII vrednost, pritisnite TAČKE 1-2-3-6 (slovo V) nakon ulaska u sloj. PAC Mate Omni saopštava, "ASCII," a vi onda možete da unesete trocifrenu ASCII vrednost. Ova vrednost bi trebala da se unese korišćenjem malih slova. Na primer, da unesete Ascii protivvrednost velikog slova P, pritisnite TAČKE 3-5-6 (malo j), TAČKE 2-3-6 (malo h) i TAČKE 3-5-6 (malo j) da bi predstavili protivvrednost broja 080.

Ovaj postupak radi bez obzira na podešavanja prevođenja (računarsko brajevo pismo ili Brajev kratkopis).

Da unesete CTRL znak, pritisnite TAČKE 1-3-4-6 (slovo x) nakon ulaska u sloj. PAC Mate Omni saopštava, "kontrola (control)", a vi onda možete da unesete vrednost kontrolnog znaka. Ova vrednost je alfabetski znak. Na primer, da uneste kontrolni F znak, pritisnite TAČKE 2-4-7-8 da aktivirate sloj za unos znaka, a zatim X. Onda, pritisnite TAČKE 1-2-4 (slovo f) da unesete kontrolni F znak.

Unos računarskog Brajevog pisma u kratkopis

Kada radite sa Brajevim kratkopisom, ponekad je neophodno da unesete simbole tako da će se tekst čitati ili prevoditi kao računarsko Brajevo pismo. Na primer, možda ćete želeti da zapišete adresu Web sajta u beležnicu. Da označite početak teksta na računarskom Brajevom pismu, koristite TAČKE 4-5-6, TAČKE 3-4-6 a zatim unesite tekst koji želite korišćenjem računarskog Brajevog pisma umesto Brajevog kratkopisa. Da označite kraj teksta na računarskom Brajevom pismu, koristite TAČKE 4-5-6, TAČKE 1-5-6. Bilo koji tekst između ova dva simbola pretpostavlja se da je napisan računarskim Brajevim pismom pa ga prevodilac ignoriše tokom vraćanja prevoda.

<- nazad na Sadržaj. Osnovno o PAC Mate Omni-u.

Prevođenje dokumenata

Ponekad, u zavisnosti od onoga šta pišete, možete da odlučite da pišete računarskim Brajevim pismom u posebnom polju za uređivanje, ali da ne isključite u potpunosti unos Brajevim kratkopisom. Da onemogućite unos Brajevog kratkopisa za trenutno polje za uređivanje, pritisnite T CHORD. Postojeći tekst se vraća na računarsko Brajevo pismo i morate da napravite dodatne izmene korišćenjem računarskog Brajevog pisma. Pritisnite T CHORD ponovo da vratite tekst na Brajevom kratkopisu. Dodatno, ako se odete izvan polja za uređivanje i zatim se vratite nazad, unos Brajevim kratkopisom se automatski omogućava.

Ova komanda je takođe korisna ako redovno delite informacije sa drugim ljudima i želite da uradite korekciju teksta na računarskom Brajevom pismu kako bi bili sigurni da je prevod sa Brajevog kratkopisa tačan. Na primer, ako sastavljate elektronska poruku u Messaging, kada pritisnete F1+F2 da pošaljete, tekst se automatski vraća. Međutim, možete pritisnuti T CHORD da ručno vratite prevod vaše poruke tako da je možete korigovati računarskim Brajevim pismom pre nego što je pošaljete jer je to verzija koju će vaš prijatelj ili kolega primiti.

Napomena: Ova komanda je dostupna samo kada je aktivno podešavanje "Brajevog kratkopisa na ulazu (pri unosu)".

<- nazad na Sadržaj. Osnovno o PAC Mate Omni-u.

Čitanje

U zavisnosti od toga šta želite da postignete, možete vam čitanje znak po znak, rečenice ili pasusa biti pogodnije od komande Neprekidnog govora (Say All). (TAČKE 4-5-6-8 CHORD). Na primer, ako pokušavate da shvatite sintaksu pasusa, možda će vam biti lakše da čitate liniju po liniju ili rečenicu po rečenicu. Ako želite da znate kako se reč speluje (sriče), želećete da čitate znak po znak ili pritisnite komandu "Speluj (sriči) trenutnu reč (Spell Current Word)" (TAČKE 2-5 CHORD dva puta brzo). da pristupite tabeli koja sadrži sve komande za čitanje/kretanje dostupne u PAC Mate Omni, idite na Dodatak A: PAC Mate Omni komande.

Alternativne komande za čitanje

Alternativne komande za čitanje koriste tasterske STRELICE. STRELICA LEVO i STRELICA DESNO služe za kretanje i horizontalno čitanje. STRELICA LEVO je za prethodno, STRELICA DESNO za sledeće, a kada se zajedno pritisnu čitaju trenutnu liniju. Pritisnite ih odvojeno za znak ili dodajte TAČKA 5 za reč ili TAČKA 4 za rečenicu.

STRELICA GORE i STRELICA DOLE služe za kretanje i vertikalno čitanje. STRELICA GORE je za prethodno, STRELICA DOLE za sledeće, a kada se zajedno pritisnu čitaju trenutnu liniju. Pritisnite ih odvojeno za znak ili dodajte TAČKA 1 za pasus, ili dodajte TAČKA 2 da se krećete po strani.

Margine fajlova (datoteka)

Dodavanjem TAČKA 3 vašem četvorostranom pokazivaču dok se kreće omogućava vam da se pomerite na ivice vašeg dokumenta (tj, margine trenutne linije, ili vrha/dna fajla). Samo pritisnite TAČKA 3 sa tasterskom STRELICOM koja pokazuje pravac u kom želite da se pomerite. Ako ne želite da pomerite pokazivač, ali želite da pročitate ono što se nalazi između ivice fajla i pokazivača, dodajte komandi TAČKA 7. Na primer, TAČKE 3-7+STRELICA DESNO čita do kraja linije..

<- nazad na Sadržaj. Osnovno o PAC Mate Omni-u.

Neprekidni govor

Kada želite da čitate tekst u potpunosti bez zaustavljanja, koristite komandu Neprekidni govor (Say All Command) (TAČKE 4-5-6-8 CHORD). Sa Neprekidnim govorom, PAC Mate Omni čita tekst od tačke gde ste zadali komandu do kraja dokumenta ili sve dok ne pritisnete komandu Prekini govor (Stop Speech) (TAČKE 6-8). Tokom izvršavanja komande Neprekidni govor postoji par komandi koje možete koristiti da se krećete naizmenično kroz tekst koji čitate. Na primer, možete koristiti STRELICA LEVO ili STRELICA DESNO da se vratite unazad ili krećete napred u dokumentu. Pored toga, možete povećati ili smanjiti brzinu govora i jačinu. Komande dostupne tokom izvršavanja komande Neprekidni govor navedene su u Dodatku A.

<- nazad na Sadržaj. Osnovno o PAC Mate Omni-u.


Uređivanje

Iako postoje mnogi načini za uređivanje dokumenata, u ovom odeljku ćemo se više fokusirati na komande koje se koriste za uređivanje teksta i ponuditi primer njihove realizacije.

Prvo, korisno je da znate da dok većina programa ima meni za uređivanje (Edit Menu) iz koga možete izabrati akciju, PAC Mate Omni ima sopstvene tastaturne komande za uređivanje. Dodatak A sadrži spisak PAC Mate Omni-evih komandi za uređivanje, koje se mogu koristiti u bilo kom programu.

U mnogim slučajevima, svako uređivanje zahteva od vas da označite tekst.

Primer1: U sledeće dve rečenice, iseci reč "pero", kopiraj reč "olovka", a zatim nalepi reč "olovka" na mesto reči "pero".

Imate li pero?

Ne, imam olovku.

Ako ste uneli ove dve rečenice u jednu od aplikacija za obradu teksta na vašem PAC Mate Omni-u, a zatim pratili uputstva, morali ste da označite dva puta tekst. (Jednom da isečete reč "pero", a drugi put da nalepite reč "olovka".)

 1. Otvorite FSEdit pritiskom F4, P.Zatim pritiskajte F sve dok ne čujete FSEdit a onda pritisnite TAČKA 8. Kada ste upitani da li želite da napravite novi grade 2 dokument na Brajevom pismu, odaberite "Da" ako želite da pišete predstojeći tekst Brajevim kratkopisom, ili "Ne" ako želite da koristite računarsko Brajevo pismo.
 2. U polju za uređivanje unesite: Primer1 (ako pišete računarskim Brajevim pismom da povećate slovo pritisnite TAČKA 7). Kada završite, pritisnite TAČKA 8.
 3. Unesite rečenicu: Imate li pero? Kada ste završili, pritisnite TAČKA 8. Zatim unesite: Ne, imam olovku.
 4. Pritisnite STRELICA GORE ili TAČKA 1 CHORD da se pomerite na prethodnu rečenicu.
 5. Pritisnite TAČKA 5 CHORD ili TAČKA 2 CHORD sve dok ne čujete reč "pero," zatim pritisnite TAČKE 5-7 CHORD da označite reč "pero" ili možete pritisnuti TAČKE 6-7 CHORD da je označite znak po znak tako da znak pitanja na kraju rečenice neće biti označen.
 6. Pritisnite E CHORD, X da isečete reč "pero".
 7. Zatim, pritisnite STRELICA DOLE ili TAČKA 4 CHORD da se pomerite na sledeću rečenicu.
 8. Pritisnite TAČKA 5 CHORD ili TAČKA 2 CHORD sve dok ne čujete reč "olovka," zatim pritisnite TAČKE 5-7 CHORD da označite reč "olovka" ili možete pritisnuti TAČKE 6-7 CHORD da je označite znak po znak tako da tačka na kraju rečenice neće biti označena.
 9. Pritisnite E CHORD, C da nalepite reč "olovka".
 10. Na kraju, pritisnite STRELICA GORE ili TAČKA 1 CHORD da se pomerite na prethodnu rečenicu, pritisnite STRELICA LEVO ili TAČKA 3 CHORD da se pomerite u levo za jedan znak, a onda pritisnite E CHORD, P da nalepite reč "olovka".

Da pogledate sve komande za izbor dostupne u vašem PAC Mate Omni-u, pogledajte Dodatak A: PAC Mate Omni komande.

<- nazad na Sadržaj. Osnovno o PAC Mate Omni-u.

Alternativne komande za obeležavanje

Alternativne komande za obeležavanje su nastavci alternativnih komandi za čitanje sa dodavanjem RAZMAKNICE što je čini CHORD komandom. Na primer, STRELICA LEVO CHORD označava prethodni znak, a STRELICA DESNO CHORD označava sledeći znak. Dodajte TAČKA 5 da označite reči, ili dodajte TAČKA 4 da označite rečenicu.

STRELICA GORE CHORD označava prethodnu liniju, a STRELICA DOLE CHORD označava sledeću liniju. Dodajte TAČKA 1 da označite pasus, ili dodajte TAČKA 2 da označite stranu.

Komande za obeležavanje krajeva fajlova

Opis

Komanda

Obeleži do
početka linije

TAČKA 3+STRELICA LEVO CHORD

Obeleži do
kraja linije

TAČKA 3+STRELICA DESNO CHORD

Obeleži do
početka fajla

TAČKA 3+STRELICA GORE CHORD

Obeleži do
završetka fajla

TAČKA 3+STRELICA DOLE CHOR

Alternativne komande za obeležavanje krajeva fajlova

Alternativne komande za ove komande za obeležavanje baziraju se na komandama za čitanje beležnice. Samo dodajte TAČKA 7 odgovarajućoj komandi za čitanje. TAČKE 1-3-7 CHORD označava do početka linije,a TAČKE 4-6-7 CHORD označava do kraja linije. TAČKE 1-2-3-7 CHORD označava do početka fajla, a TAČKE 4-5-6-7 CHORD označava do kraja fajla.

<- nazad na Sadržaj. Osnovno o PAC Mate Omni-u.

Formatiranje

Kao i meni za uređivanje (Edit Menu), mnogi programi pružaju meni za formatiranje (Format Menu) ili okvire za dijalog gde možete promeniti izgled teksta. Ali umesto da koristite meni ili okvir za dijalog, trebalo bi da se upoznate sa PAC Mate Omni-evim tastaturnim komandama za formatiranje pošto su one brze i lake za korišćenje. Dodatak A sadrži spisak komandi za formatiranje dostupne na PAC Mate Omni-u.

Veći deo procesa formatiranja teksta je sličan kao onaj kod uređivanja teksta.

Primer2: Centrirajte sledeću reč: pac mate. Stavite velika slova za p, a, c i m. Zatim podebljajte čitavu reč.

 1. Otvorite FSEdit pritiskom F4, P.Zatim pritiskajte F sve dok ne čujete FSEdit a onda pritisnite TAČKA 8. Kada ste upitani da li želite da napravite novi grade 2 dokument na Brajevom pismu, odaberite "Da" ako želite da pišete predstojeći tekst Brajevim kratkopisom, ili "Ne" ako želite da koristite računarsko Brajevo pismo.
 2. U polju za uređivanje unesite: Primer2 (ako pišete računarskim Brajevim pismom da povećate slovo pritisnite TAČKA 7). Kada završite, pritisnite TAČKA 8.
 3. Ukucajte reč: pac mate.
 4. Pritisnite F+TAČKA 8, C da centrirate reč. (Nema potrebe da se pomerite na početak reči da bi je centrirali.)
 5. Pritisnite STRELICA LEVO ili TAČKA 3 CHORD da se pomerite u levo znak po znak. Stanite kada čujete slovo "a".
 6. Zatim označite od početka linije komandom TAČKA 3+STRELICA LEVO CHORD.
 7. Onda pritisnite U CHORD, U da uključite velika slova (CAPS LOCK) i ponovo napišite velikim slovo p, a, c i m. Pritisnite U CHORD, L da isključite velika slova (CAPS LOCK).
 8. Sada, pritisnite TAČKA 3+STRELICA LEVO i TAČKA 3+STRELICA DESNO CHORD. Ovo vas pomera na početak linije tako da možete označiti čitav tekst do kraja linije.
 9. Konačno, da podebljate sva slova, pritisnite F+TAČKA 8, B. (Da skinete oznaku sa reči "PAC Mate Omni", pritisnite četvorostrani pokazivač.)

Sada kada ste napisali naslov svog dokumenta, na putu ste da napišete i njegov sadržaj. Kada pritisnete TAČKA 8 da započnete svoju prvu rečenicu, biće centrirana. Da poravnate tekst po levoj ivici, pritisnite F+TAČKA 8, L.

<- nazad na Sadržaj. Osnovno o PAC Mate Omni-u.


Štampanje na Brajevom pismu

Štampanje dokumenata na Brajevom pismu može se vršiti samo preko programa FSEdit. Ovaj odeljak pokriva samo osnove štampanja na Brajevo pismu. Za više informacija o ovoj temi, pogledajte FSEdit, Štampanje dokumenata na Brajevom pismu.

Štampanje na Brajevom pismu se pokreće iz FSEdit-ovog okvira za dijalog Štampanje na Brajevom pismu (Emboss dialog box). Da otvorite okvir za dijalog Štampanje na Brajevom pismu (Emboss dialog box) morate otvoriti meni fajlova-datoteka (File Menu F2, TAČKA 8) a zatim izabrati Štampanje na Brajevom pismu (E). Kada se okvir za dijalog Štampanje na Brajevom pismu (Emboss dialog box) otvori, imate nekoliko kontrola koje vam omogućavaju da izaberete način kako će se dokument štampati. Ako ne želite da menjate nijedan parametar i ako ste spremni za štampanje na Brajevom pismu, pritisnite TAČKA 8.

<- nazad na Sadržaj. Osnovno o PAC Mate Omni-u.


Štampanje

Vaš PAC Mate Omni nudi nekoliko rešenja štampanja. Možda je najpoznatije rešenje je da sinhronizujete (uskladite) vaše PAC Mate Omni dokumente i štampate sa vašeg Desktop računara ili laptopa i štampača. Ovim rešenjem, možete uspostaviti vezu sa ActiveSync preko USB porta ili infrared porta.

Drugo rešenje se zasniva na korišćenju Windows Mobile alata za štampanje koji se zove PrintBoy. Ovaj program jednostavan za korišćenje omogućava vam štampanje Word-ovih dokumenata pisanih na mobilnom telefonu kao i elektronske pošte direktno sa vašeg PAC Mate Omni-a na štampač koji podržava PrintBoy. Kada jednom dodate program vašem PAC Mate Omni-u, idite na početni meni (Start Menu) i izaberite PrintBoy. Za više informacija, posetite http://www.bachmannsoftware.com.

Pored toga, možete štampati direktno iz FSEdit.

<- nazad na Sadržaj. Osnovno o PAC Mate Omni-u.


4. Umnožavanje fajlova na i sa vašeg PAC Mate Omni

Postupak kojim će vaše sposobnosti izgledati još veće jeste vaša sposobnost da kopirate sve fajlove programa na i sa vašeg PAC Mate Omni i računara, bez obzira na vrstu uspostavljene veze sa ActiveSync.

Da kopirate fajlove (datoteke) sa vašeg računara na PAC Mate Omni prvo pronađite, izaberite i kopirajte željene fajlove (datoteke). Zatim u ActiveSync na vašem računaru pritisnite ALT+T. Iz menija alati (Tools) izaberite Pretraži uređaj (Explore Device). Ova opcija direktno otvara mobilni uređaj koji je priključen na vaš računar.

Onda, izaberite folder (omotnicu) i nalepite vaše fajlove (datoteke). Vaši fajlovi (datoteke) odmah prolaze direktno kroz proces konverzije i prenose se na vaš PAC Mate Omni. Da kopirate fajlove sa vašeg PC-a, postupak je isti osim što idete prvo na mobilni uređaj, kopirate fajlove (datoteke), a zatim ih nalepite u željeni folder (omotnicu) u vašem računaru.

<- nazad na Sadržaj. Osnovno o PAC Mate Omni-u.


5. Dodavanje programa

Pre nego što rešite da kupite program za vaš PAC Mate Omni, uverite se da ga JAWS podržava i da je kompatibilan sa Windows Mobile 6.0 operativnim sistemom i procesorom vašeg PAC Mate Omni-a. Za više informacija o procesoru, pogledajte Personalizovanje PAC Mate Omni-a, upoznavanje sa džepnim rečunarom.

Bilo koja aplikacija koju želite da dodate vašem PAC Mate Omni-u mora se instalirati korišćenjem ActiveSync-a i vašeg računara. Za više informacija o ActiveSync, pogledajte Povezivanje PAC Mate Omni-a, povezivanje pomoću ActiveSync.

Pre nego što dodate program na vaš PAC Mate Omni, morate ga instalirati na računar. Nije neophodno da priključite PAC Mate Omni ili da uspostavite vezu između računara i PAC Mate Omni-a. Nakon što instalirate program, on ostaje na vašem računaru u ActiveSync tako da ga možete dodati ili ukloniti sa PAC Mate Omni kada je to potrebno.

Ako tek treba da uspostavite vezu između vašeg PAC Mate Omni-a i računara i samo želite da dodate ili uklonite programe, uspostavite vezu gosta u ActiveSync. Ako želite da sinhronizujete i dodate ili uklonite programe, uspostavite standardnu vezu.

Bilo da ste uspostavili vezu gosta ili standardnu vezu, idite na meni sa alatima Tools Menu (ALT+T) u ActiveSync na vašem računaru i izaberite Dodaj/Ukloni Programe (Add/Remove Programs). Kada ste proverili koje programe želite da dodate, pritisnite TAB da se pomerite na dugme OK, a onda pritisnite ENTER da zatvorite okvir za dijalog.

Napomena: Svi navedeni programi koji nemaju potvrđeno polje će se ukloniti sa vašeg PAC Mate Omni-a.

Ako je potrebna dodatna instalacija, instalacioni okvir za dijalog će se automatski otvoriti na vašem PAC Mate Omni-u i voditi vas kroz ostatak procesa instalacije.

<- nazad na Sadržaj. Osnovno o PAC Mate Omni-u.


6. Uklanjanje programa

Programi koji dolaze sa vašim PAC Mate Omni se ne mogu ukloniti. Samo programi koje instalirate se mogu ukloniti.

Postoji nekoliko načina da uklonite programe sa vašeg PAC Mate Omni-a. Najlakši način je da koristite okvir za dijalog Dodaj/Ukloni Programe (Add/Remove Programs) u ActiveSync na vašem računaru. Ovaj okvir za dijalog vam omogućava da uklnite one aplikacije koje trenutno ne koristite, ali one ostaju na vašem računaru, tako da ih možete ponovo dodati bilo kada na vaš PAC Mate Omni.

Da uklonite programe, uspostavite vezu sa ActiveSync. Sa otvorenim ActiveSync na vašem računaru, idite na meni sa alatima (Tools) (ALT+T), a zatim izaberite iz menija Dodaj/Ukloni Programe (Add/Remove Programs). U okviru za dijalog Dodaj/Ukloni Programe (Add/Remove Programs), skinite potvrdu u polju pored programa koji želite da ukonite sa vašeg PAC Mate Omni-a. Kada skinete potvrdu sa programa koje želite da uklonite, pomerite se na OK dugme i pritisnite TAČKA 8. Programi se automatski uklanjaju sa vašeg PAC Mate Omni-a.

Napomena: Svi navedeni programi koji imaju potvrđeno polje će ostati na vašem PAC Mate Omni-u.

Drugi način da uklonite instalirane programe je da koristite okvir za dijalog Ukloni programe na vašem PAC Mate Omni-u. Da to uradite, idite na podešavanja (Settings) u početnom meniju (Start Menu) i pritisnite TAČKA 8. Pritisnite TAČKE 5-6 CHORD da se pomerite na Sistemsku stranu (System page). Zatim pritisnite dva puta R da se pomerite na Ukloni programe (Remove Programs) i pritisnite TAČKA 8.

U okviru za dijalog Ukloni programe koristite STRELICA DOLE da izaberete programe koje želite da uklonite. Pritisnite TAČKE 4-5 CHORD da se pomerite na dugme Ukloni (Remove button) i pritisnite TAČKA 8.


7. Jednoručni Brajev unos (Brajeva tastatura)

Mogućnost jednoručnog Brajevog unosa omogućava upotrebljavanje PAC Mate Omni korisnicima koji ne mogu da unesu podatke korišćenjem obe ruke.

Da uključite jednoručni Brajev unos, pritisnite ili F1+F2+F3+F7 CHORD ili F4+F5+F6+F8 CHORD. Čućete: "jednoručni Brajev režim uključen."

U jednoručnom Brajevom režimu unesite komande ili Brajeve znake taster po taster ili ih unesite zajedno onoliko koliko smatrate da vam je najpogodnije, a zatim pritisnite RAZMAKNICA kada završite sa unosom. Jedini put kada ne trebate da koristite RAZMAKNICA je kada izvodite komande uz pomoć funkcijskih tastera koje nisu CHORD kao što je F1 za zatvaranje okvira za dijalog ili programa, ili kada se krećete uz pomoć četvorostranog pokazivača. Evo primera koji će otvoriti okvir za dijalog podešavanja (Settings) sa početnog ekrana (Today Screen):

 1. Uključite jednoručni Brajev unos korišćenjem komande F1+F2+F3+F7 CHORD ili F4+F5+F6+F8 CHORD.
 2. Pritisnite F4. Ovo će otvoriti početni meni (Start Menu).
 3. Pritisnite TAČKA 2, TAČKA 3, TAČKA 4, RAZMAKNICA (to su pojedinačne tačke koje sadrže slovo "s", a zatim RAZMAKNICA) kao zasebne akcije. Čućete okvir za dijalog podešavanja (Settings) je otvoren ili ćete videti na vašem Brajevom redu - displeju nakon što pritisnete RAZMAKNICA.
  • Da koristite tasterske STRELICE u okviru za dijalog podešavanja (Settings), pritisnite četvorostrani pokazivač GORE ili DOLE, a zatim RAZMAKNICA. Svaka stavka u okviru za dijalog će biti saopštena ili prikazana na Brajevom redu - displeju dok ovo ponavljate.
  • Koristite kretanje po prvom slovu, pritisnite svaku tačku prvog slova pojedinačno, a zatim pritisnite RAZMAKNICA. Na primer, TAČKA 1, TAČKA 2, TAČKA 3, TAČKA 6, RAZMAKNICA je ista kao pritiskanje slova "v" što će vas odvesti na podešavanje pričljivosti (Verbosity Settings).
 4. Pritisnite TAČKA 8, RAZMAKNICA da otvorite podešavanje pričljivosti (Verbosity Settings).
 5. Pritisnite F1 da zatvorite okvir za dijalog Pričljivost. Čućete da se okvir za dijalog zatvorio i vratiće vas na okvir za dijalog podešavanja (Settings). Pritisnite F1 ponovo da zatvorite okvir za dijalog podešavanja (Settings) i čućete saopštenje da se nalazite na početnom ekranu (Today Screen).

Ako unosite podatke i trebate da unesete znak razmaka, pritisnite RAZMAKNICA dvaput. Ako treba da unesete CHORD kombinaciju, pritisnite RAZMAKNICA, zatim tastere koji čine CHORD, a onda pritisnite RAZMAKNICA ponovo.

Da isključite jednoručni Brajev unos, morate prvo pritisnuti RAZMAKNICA, a zatim pritisnite F1+F2+F3+F7 CHORD ili F4+F5+F6+F8 CHORD. Čućete: "jednoručni Brajev režim isključen."

<- nazad na Sadržaj. Osnovno o PAC Mate Omni-u.

 

Sve cene se za kupce iz Srbije obračunavaju u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja predračuna. PDV se dodatno obračunava. Gloria Ferrari doo maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, opisima, fotografijama i cenama, ali nažalost ne možemo garantovati da su svi podaci na sajtu u potpunosti ispravni. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru. Tačne podatke sa rokovima isporuke dobijate u predračunu. Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave na sajtu.