Ovo Uputsvo možete preuzeti kao:

Focus 40 Blue, uputstvo za upotrebu

Uputstvo za upotrebu za Focus 40 Blue

Freedom Scientific Inc.Novi Focus 40 Blue

Objavljeno od strane:
Freedom Scientific
11800 31st Court North
St. Petersburg, Florida 33716-1805
USA
http://www.freedomscientific.com prevod/obrada: Gloria Ferrari doo, Zemun-Beograd, Srbija

Informacije u ovom dokumentu mogu se promeniti bez prethodnog obaveštenja. Nijedan deo ove publikacije ne može se reprodukovati ili preneti, u bilo kom obliku ili na bilo koji način, elektronskim putem, ili mehaničkim, uključujući fotokopiranje, snimanje ili bilo koji drugi oblik pohranjivanja informacija, bez prethodnog pismenog odobrenja Freedom Scientific-a.

Autorska prava: Autorska prava © 2014 Freedom Scientific, Inc. Sva prava zadržana.

JAWS je registrovani zaštitni znak Freedom Scientific-a u USA (Sjedinjenim američkim državama) i drugim zemljama. Microsoft i Windows su registrovani zaštitni znaci korporacije Majkrosoft u SAD i/ili drugim zemljama.

Sadržaj

 

Karakteristike

Focus 40 Blue Brajev red - displej obezbeđuje kompaktan, taktilan interfejs sa računarom. Kada se koristi u kombinaciji sa softverom za pristup ekranu (čitaču ekrana za slepe - JAWS), Focus 40 Blue poboljšava vaše iskustvo rada na računaru.

Focus 40 Blue sadrži sledeće mogućnosti:

 • 40 Brajevih ćelija
 • Dugme za postavljanje pokazivača iznad svake Brajeve ćelije
 • 8-tasterska Perkins-ova (Brajeva) tastatura sa dodatkom dva SHIFT tastera
 • Dva panning dugmeta, dva rocker bars, i dva selector dugmeta
 • Rocker i mode (režim) dugme, oba na kraju displeja (brajevog reda) za brzo kretanje kroz fajlove, liste i menije
 • VariBraille prilagođava visinu Brajevih tačaka
 • Statusne ćelije se mogu konfigurisati
 • USB priključak za računar
 • Bluetooth Wireless povezivanje
 • Podrška za izbor mobilnih telefona i drugih mobilnih uređaja preko treće aplikacije

Važno obaveštenje

Ovaj uređaj ne sadrži rezervne delove za korisničko servisiranje. Svaki neovlašćeni pokušaj servisiranja ili zamene unutrašnjih komponenti otvaranjem kućišta uređaja poništava proizvođačku garanciju.

Šta je u kutiji?

Kutija Focus-a sadrži sledeće stavke. Ako vam nedostaje neka od komponenti koje su navedene u daljem tekstu, molimo vas pozovite Korisnički servis (Customer Service) na (800) 444-4443.

 • Focus 40 Blue Brajev red - displej
 • AC strujni adapter
 • USB kabl
 • Torbica za nošenje.
 • Priručnik na crnom tisku i Brajevom pismu
 • Prateći CD
 • Kartice sa proizvođačkom garancijom
 • Ugrađena podrška uređaja (Product supporz)

Nazad na sadržaj: Korisničko uputstvo za Focus 40 Blue Braille Display - Brajev red, 2014

 

Spoljašnji izgled

Bočni pogled

Pogled sa leve bočne strane na Focus 40 Blue pokazuje dugme za uključivanje i USB port.

Na levoj strani brajevog reda, idući od spreda ka nazad, nalazimo dugme za uključivanje (1) i standardni mikro USB port (2). USB port omogućava povezivanje brajevog reda na računar korišćenjem priloženog USB kabla ili na strujni ispravljač.

Pogled odozgo

Pogled odozgo na Focus 40 Blue pokazuje Brajeve ćelije, dugmad za postavljanje pokazivača, rockers dugmad za navigaciju, režimska dugmad, Perkins-ova (Brajeva) tastatura i RAZMAKNICA.

Brajeve ćelije (3) nalaze se na prednjoj strani uređaja. Dugme za postavljanje pokazivača (4) iznad svake Brajeve ćelije Na svakom kraju radne površine displeja (Brajvog reda) nalaze se rockers dugmad (5) koji se koriste za brzo kretanje. Postavljen iznad svakog rocker dugmeta nalaze se režim (mode) dugmad (6) kojima se određuju različiti režimi kretanja.

Odmah iznad Dugmadi za postavljanje pokazivača, nalazi se osam tastera sličnih onima na Perkins (Brajevoj) tastaturi (7). Osam Brajevih (Perkins) tastera s leva na desno su: 7, 3, 2, 1, 4, 5, 6 i 8. Ovi tasteri se koriste za unos komandi. Odmah ispod gornje ivice, u centru Brajevog reda (Display-a) nalazi se RAZMAKNICA (8). Ovaj taster se koristi zajedno sa Brajevim (Perkins) tasterima pri unosu komandi.

Pogled spreda

Pogled spreda na Focus 40 Blue pokazuje SHIFT tastere, selector dugmad, rocker bars i pomeračka dugmeta (panning buttons).

Na gornjoj ivici Focus Display-a (Brajevog reda) nalaze se sledeće kontrole, počev s leva na desno:

 • Levo pomeračko dugme (panning button) (9a)
 • Levi rocker bar (10a)
 • Levo selector dugme (11a)
 • Levi SHIFT taster (koji se koristi zajedno sa RAZMAKNICOM, Brajevim (Perkins) tasterima i drugim kontrolama pri unosu komandi) (12a)
 • Desni SHIFT taster (koji se koristi zajedno sa RAZMAKNICOM, Brajevim (Perkins) tasterima i drugim kontrolama pri unosu komandi) (12b)
 • Desno selector dugme (11b)
 • Desni rocker bar (10b)
 • Desno pomeračko dugme (panning button) (9b)

Nazad na sadržaj: Korisničko uputstvo za Focus 40 Blue Braille Display - Brajev red, 2014

 

Kontrole

Focus 40 Blue display (Brajev red) sadrži dva rockers za navigaciju, dva režim-ska, dva panning dugmeta, dva rocker bars, dva selector dugmeta, i dugmad za postavljanje pokazivača iznad svake Brajeve ćelije. Pogledajte tabelu koja sledi nakon odeljka Dugme za postavljanje pokazivača za pun pregled višestrukih kontrolnih funkcija.

Napomena: Ako odlučite da koristite Focus Display (Brajev red) sa čitačem ekrana drugih proizvođača ili mobilnih uređaja, obratite pažnju na dokumentaciju koja prati taj program (softver), pošto je moguće da neke funkcije ili kontrole rade drugačije nego što rade sa JAWS-om.

Navigaciona Rockers i režim-ska dugmad

Focus Navigaciona Rockers omogućavaju vam brzo kretanje kroz fajlove, okvire za dijalog, liste i menije. U fajlu, možete se kretati po liniji, rečenici, pasusu ili unazad i napred. Da se prebacite između četiri režima kretanja, pritisnite režim-sko dugme koje se nalazi tačno iznad Navigacionih Rockers dugmadi. U okviru za dijalog, možete se kretati između dostupnih kontrola i koristiti ih. U meniju možete se kretati gore i dole kroz stavke menija.

Pomeračka dugmeta (panning buttons)

Focus pomeračka dugmeta (panning buttons) pomeraju levo ili desno za jednu širinu (40 ćelija) displeja (Brajevog reda) svaki put kada se pritisnu. Pritisnite pomeračko dugme na levoj prednjoj strani Focus-a, dugme sa ugraviranom dvostrukom strelicom u levo, za pomeranje u levo; pritisnite pomeračko dugme na desnoj prednjoj strani Focus-a, dugme sa ugraviranom dvostrukom strelicom u desno, za pomeranje u desno. Funkcije panning dugmadi se mogu obrnuti tako da levo panning pomera desno, a desno panning dugme pomera levo. Za više informacija o izmenama ovih tastera i ostalih kontrola molimo vas pogledajte JAWS rukovaoc tastature (Keyboard Manager).

Rocker Bars

Rocker bars pružaju kretanje gore ili dole po liniji. Pritisnite gornji rocker bar da se pomerite liniju gore; pritisnite donji rocker bar da se pomerite liniju dole. Rocker bars u kombinaciji sa panning dugmadima, pomeraju se na početak ili kraj linije na kojoj je pokazivač pozicioniran. Pritisnite panning dugme i gornji rocker bar da se pomerite na početak linije. Pritisnite panning dugme i donji rocker bar da se pomerite na kraj linije.

Selector dugmad

Kada se koriste samostalno, selector dugmad kontroliše automatsko kretanje napred. Kada se pritisnu u kombinaciji sa drugim kontrolama, selektor dugmad izvršavaju višestruke funkcije.

Dugmad za postavljanje pokazivača

Postoje Dugmad za postavljanje pokazivača iznad svake Brajeve ćelije Pritisnite Dugme za postavljanje pokazivača da pomerite pokazivač na određeno mesto, ili da izaberete link ili elektronsku poruku (e-mail) na web strani. U linijskom režimu (Line Mode), pritisnite dugme za postavljanje pokazivača da otvorite meni ili izaberete stavku menija.

Pritisnite i zadržite LEVO ili DESNO pomeračko dugme (panning button) dok istovremeno pritiskate Dugme za postavljanje pokazivača da simulirate desni klik miša na tom mestu.

Nazad na sadržaj: Korisničko uputstvo za Focus 40 Blue Braille Display - Brajev red, 2014

 

Tabela više-kontrolnih funkcija

Funkcija Komanda
Omogući režim automatsko kretanje napred LEVI SELECT+DESNI SELECT
Smanji brzinu automatskog kretanja napred LEVI SELECT
Povećaj brzinu automatskog kretanja napred DESNI SELECT
Levi klik miša PANNING BUTTON + CURSOR ROUTER BUTTON
Control+Levi klik miša router BUTTON CHORD
Sledeća strana (Page Down) LEVI ili DESNI SELECT+ROCKER DOWN
Prethodna strana (Page Up) LEVI ili DESNI SELECT+ROCKER UP
Početak fajla LEFT PANNING BUTTON+SELECT BUTTON
Završetak fajla RIGHT PANNING BUTTON+SELECT BUTTON
END PANNING DUGME+ROCKER BAR DOWN
Home PANNING DUGME+ROCKER BAR UP
Sledeća linija ROCKER BAR DOWN
Prethodna linija ROCKER BAR UP
Pomeri se levo LEVO PANNING DUGME
Pomeri se desno DESNO PANNING DUGME
Obeleži tekst LEFT SHIFT+CURSOR ROUTER BUTTON
Izaberi blok RIGHT SHIFT+CURSOR ROUTER BUTTON na početku bloka; ponavljati do kraja bloka
Uključi / isključi Navigacioni Rockers LEFT or RIGHT MODE BUTTON CHORD

POWER dugme.

Power dugme uključuje Focus ili isključuje kada nije priključen na USB. Pritisnite ga i držite tri sekunde da uključite displej (Brajev red), i pritisnite i držite ponovo u trajanju od tri sekunde da isključite displej (Brajev red).

Nazad na sadržaj: Korisničko uputstvo za Focus 40 Blue Braille Display - Brajev red, 2014

 

Unutrašnja baterija

Focus 40 Blue sadrži unutrašnju bateriju za rad preko Bluetooth-a. Ako koristite Focus preko Bluetooth konekcije, imate približno 20 sati upotrebe. Da proverite status baterije dok displej (Brajev red) radi, pritisnite power dugme da prikažete procenat iskorišćene baterije. Pritisnite cursor router ili bilo koju drugu kontrolu da se vratite na normalan rad.

Kada je baterija na 20 procenta, 10 procenata i 5 procenata, upozorava vas da je prazna baterija čime se ukazuje na to da je vreme da priključite AC strujni adapter. Možete odbaciti ovu poruku pritiskom dugmadi za postavljanje pokazivača. Pored toga, kada napunjenost baterije padne ispod 10 procenata, DOTS sedam i osam u poslednjih pet ćelija prikazaće smanjanje svakog procenat. Na primer, kada je baterija na jedan procenat, DOT 8 u ćeliji 40 će biti uzdignuta.

Koristite strujni adapter (punjač) koji je došao sa Focus-om za punjenje baterije. Uređaju je potrebno tri sata da se napuni kada se koristi strujni ispravljač i kada je aktivna Bluetooth veza. Vreme punjenja baterije će biti kraće ako se uređaj priključi na punjač pre nego što se u potpunosti isprazni. Focus će se takođe puniti i kada je povezan na računar pomoću USB kabla, međutim, punjenje će trajati duže nego kada se puni pomoću isporučenog strujnog ispravljača. Koristite indikator koji napunjenost baterije prikazuje u procentima. Možete nastaviti sa radom na Focus-u dok se puni.

Upozorenje: Nema korisnički serviserskih delova. Opasnost od udara visokog napona.

Nazad na sadržaj: Korisničko uputstvo za Focus 40 Blue Braille Display - Brajev red, 2014

 

Povezivanje Focus-a

Možete povezati Focus Brajev red - displej sa vašim računarom korišćenjem USB porta ili Bluetooth veze. Ako povezujete uređaje korišćenjem USB-a, displej (Brajev red) se napaja sa računara preko USB kabla. Time se takođe puni unutrašnja baterija.

Čim priključite USB kabl na računar, Focus se uključuje. Kada je USB kabl uklonjen, Focus se isključuje. Pritiskom power dugmeta dok je povezan na USB Focus prikazuje model, verziju firmware-a, status baterije i vrstu veze, USB, u poslednje tri ćelije. Pritisnite dugme za postavljanje pokazivača da se vratite na normalan rad.

Bluetooth je bežična komunikaciona tehnologija kratkog dometa . Uređaji sa mogućnošću Bluetooth povezivanja mogu komunicirati sa drugim uređajima na udaljenosti od oko 10 metara bez fizičke povezanosti uređaja (USB povezivanja). Korišćenje Focus-a preko Bluetooth-a znači da ne morate da brinete oko kablova, tako da se možete udobno smestiti na svom kauču i koristiti Focus i kao Brajev red - displej i tastaturu za pristup računaru sa drugog kraja sobe.

Da bi koristili Bluetooth, morate uspostaviti partnersku vezu sa omogućenom Bluetooth vezom računara. Većina modernih notebook računara i mobilnih telefona kao i neki modeli desktop računara nude ugrađenu Bluetooth podršku. Međutim, to nije slučaj sa svim računarima. Ako vaš računar nema ugrađeni Bluetooth uređaj, morate da kupite eksterni (spoljašnji) USB Bluetooth adapter i instalirate odgovarajuće drajvere na sistemu vašeg računara kako bi adapter radio. Pogledajte uputstva koja su došla sa Bluetooth hardware-om kako bi bili sigurni da je Bluetooth konfigurisan na računaru na odgovarajući način.

Nazad na sadržaj: Korisničko uputstvo za Focus 40 Blue Braille Display - Brajev red, 2014

 

Dodavanje JAWS podrške Focus Display-u, Brajevom redu.

Ako koristite Focus Blue sa JAWS 10 ili starijim izdanjima, neophodno je da prvo instalirate drajvere koji se nalaze na CD-u koji dolazi sa displejom (Brajevim redom) pre povezivanja sa računarom.

Napomena: Prilikom izvršavanja sledećih koraka vodite računa da Focus Display (Brajev red) nije priključen na računar. Ako je priključen tokom procesa doći će do nepravilne instalacije i nepravilnog rada displeja (Brajevog reda).

 1. Ubacite CD koji ste dobili uz Focus Blue. Kada se Freedom Scientific-ov okvir za dijalog Podešavanja (Setup) otvori, odaberite Install Windows driver (instaliraj Windows upravljački program (drajver)). Čućete niz klikova dok se upravljački program (drajver) instalira.
 2. Kada se proces instalacije završi, izaberite OK dugme da ponovo pokrenete (Restart-ujete) vaš računar.

JAWS 11 i noviji automatski instalirahu fajlove neophodne za rad sa Focus Blue tokom instaliranja JAWS-a. budite sigurni da je JAWS 11 ili noviji instaliran i pokrenut pre nego što pokušate da uspostavite USB ili Bluetooth vezu sa Focus 40 Blue.

Napomena: Čak i ako odaberete da koristite Focus sa nekim drugim čitačem ekrana, morate da instalirate drajver sa CD-a koji dobijate sa Focus-om. Međutim, prilikom instaliranja pogledajte uputstva koja dolaze sa softverom o konfigurisanju i korišćenju Focus-a sa određenom aplikacijom pošto određene komande mogu biti različite.

Konfigurisanje USB priključka.

Da konfigurišete Focus Blue Brajev red - displej da radi sa JAWS preko USB, uradite sledeće:

 1. Uspostavite USB vezu između Focus-a i računara korišćenjem priloženog USB kabla.
 2. Windows će automatski prepoznati Brajev red - displej i instalirati odgovarajuće drajvere.

Napomena: Windows XP će prikazati Found New Hardware (Našao sam novi uređaj - hardver), i tražiti od vas da pronađete upravljački program (drajver). Izaberite opciju da automatski instalirate software a zatim izaberite Finish (Završi) da završite instaliranje.

 1. Kada Windows potrvdi da je hardver uspešno instaliran, zatvorite i ponovo pokrenite (restart) JAWS. JAWS će automatski detektovati i početi da koristi Focus 40 Blue Brajev red - displej.

Nazad na sadržaj: Korisničko uputstvo za Focus 40 Blue Braille Display - Brajev red, 2014

 

Konfiguracija Bluetooth veze

Ako želite da koristite Focus Blue sa JAWS-om preko Bluetooth veze, morate prvo konfigurisati Bluetooth partnersku vezu između Focus-a i računara.

Da bi ste podesili Bluetooth partnerstvo između Focus Display (Brajev red) i računar na Windows 7 ili Windows Vista, uradite sledeće:

 1. Budite sigurni da je na računaru na kome je pokrenut JAWS uključen Bluetooth. Ako koristite eksterni (spoljašnji) USB Bluetooth adapter, ubacite ga u računar i proverite da li je uređaj pravilno detektovan.
 2. Uključite Focus. Prikazuju se informacije o verziji firmware-a i statusu baterijskog napajanja.
 3. Na računaru, idite u Control panel i otkucajte "bluetooth" u polje za uređivanje pretraživanje (Search).
 4. Pritisnite TAB da odete do "Add Bluetooth Device" i pritisnite ENTER. Računar počinje da traži Bluetooth uređaj. Ovaj proces može potrajati nekoliko sekundi. Kada se proces pretraživanja završi, naćićete se u listi Bluetooth uređaja.
 5. Koristite tasterske STRELICE da izaberete vaš Focus Display (Brajev red) u listi, na primer, Focus 40 BT i odaberite sledeće - Next. Ako Focus Display (Brajev red) nije pronađen, proverite da li je uključen, a zatim izaberite dugme ponovi (Retry).
 6. Izaberite dugme kod za uparivanje (Pairing Code), otkucajte 0000 u polje za uređivanje (Edit Fields) i odaberite sledeće.
 7. Nakon nekoliko sekundi, dobićete poruku da je Bluetooth uređaj uspešno povezan. Odaberite dugme zatvori.

Ako koristite JAWS 12 ili stariji, potrebno je da pronađete broj odlazećeg porta koji je dodeljen Focus-u jer će ovaj port JAWS koristiti za komunikaciju sa Brajevim redom. Da bi ste pregledali informacije o COM portu, izaberite promena Bluetooth podešavanja (Settings) da bi ste otvorili Bluetooth Setting okvir za dijalog, i idite na stranu COM Ports. JAWS 13 i noviji automatski detektuju odgovarajući COM port.

Da bi ste podesili Bluetooth partnerstvo između Focus Display (Brajev red) i računar na Windows XP, uradite sledeće:

 1. Budite sigurni da je na računaru na kome je pokrenut JAWS uključen Bluetooth. Ako koristite eksterni (spoljašnji) USB Bluetooth adapter, ubacite ga u računar i proverite da li je uređaj pravilno detektovan.
 2. Uključite Focus. Prikazuju se informacije o verziji firmware-a i statusu baterijskog napajanja.
 3. Na računaru, idite na Control Panel (kontrolnu tablu) i izaberite Bluetooth Devices (Bluetooth uređaji).
 4. Kada se okvir za dijalog Bluetooth Devices (Bluetooth uređaji) otvori, pritisnite TAB da se pomerite na Add (Dodaj) dugme i pritisnite ENTER.
 5. Koristite RAZMAKNICA da potvrdite polje za potvrdu (check box) My device is set up and ready to be found (Moj uređaj je podešen i spreman za nalaženje), a zatim odaberite Next (Sledeće) da otpočnete pretragu Bluetooth uređaja. Ovaj proces može potrajati nekoliko sekundi. Kada se proces pretraživanja završi, naćićete se u listi Bluetooth uređaja.
 6. Koristite tasterske STRELICE da izaberete vaš Focus Display (Brajev red) u listi, na primer, Focus 40 BT i odaberite sledeće - Next. Ako Focus Display (Brajev red) nije pronađen, proverite da li je uključen, a zatim izaberite dugme Search Again (Traži ponovo).
 7. Izaberite radio dugme (Radio Button) Use the passkey found in the documentation (Koristi lozinku koja se nalazi u uputstvu), pritisnite TAB da se pomerite na polje za uređivanje (Edit Field) Passkey (Lozinka), ukucajte 0000, i odaberite Next (Sledeće).
 8. Nakon nekoliko sekundi, dobićete poruku da je Bluetooth uređaj uspešno povezan i pojaviće se informacije o odlaznim i primljenim podacima na COM portu. Ako koristite JAWS 12 ili stariji, potrebno je da pronađete broj odlazećeg porta koji je dodeljen Focus-u jer će ovaj port JAWS koristiti za komunikaciju sa Brajevim redom.
 9. Izaberite Finish (Završi) da zatvorite čarobnjaka, a zatim OK da zatvorite okvir za dijalog Bluetooth Devices (Bluetooth uređaji) i sačuvate podešavanja.

Napomena: Podešavanja neće biti sačuvana ako ne zatvorite čarobnjak i okvir za dijalog Bluetooth Devices (Bluetooth uređaji) kako je opisano u koraku 9.

Sada morate da konfigurišete JAWS da koristi Bluetooth vezu. Napominjemo da nije neophodno da se prvo uspostavi USB veza pre korišćenja Bluetooth-a. Ako još uvek niste podesili USB vezu sa Focus brajevim redom, uradite sledeće:

 1. Pritisnite INSERT+J da otvorite JAWS-ov prozor (JAWS window).
 2. Pritisnite ALT+O da otvorite meni opcija (Options menu) i izaberite Braille da otvorite okvir za dijalog Braille Basic Settings (osnovna podešavanja Brajevih redova).
 3. Pritisnite TAB da se pomerite do dugmeta (Button) Add Braille Display (dodaj Brajev red - displej) i pritisnite ENTER.
 4. Na spisku sa Brajevim redovima, izaberite Focus i pritisnite RAZMAKNICU da ga izaberete, a zatim izaberite sledeće (Next).
 5. Ako koristite JAWS ili noviji u polju za uređivanje kombinovane liste (edit combo box) Select the output port (izaberi izlazni port), odaberite Bluetooth. U suprotnom, izaberite port koji odgovara broju odlaznog COM porta koji je prikazan nakon uparivanja Focus-a.
 6. Izaberite sledeće (Next) i budite sigurni da je izabran Focus kao primarni brajev red.
 7. Izaberite Finish (završi), a onda ćete biti upitani da ponovo pokrenete (restart-ujete) JAWS kako bi izmene imale efekta. Izaberite OK da zatvorite poruku i još jednom da zatvorite okvir za dijalog Braille Basic Settings (osnovna podešavanja Brajevih redova).
 8. Zatvorite i ponovo pokrenite JAWS, i sada Focus 40 Blue komunicira sa JAWS-om preko Bluetooth. Ako koristite JAWS 13 ili noviji, JAWS automatski pronalazi odgovarajući Bluetooth serijski port.

Ako trenutno koristite Focus Display (Brajev red) preko USB-a i želite da se prebacite na vezu preko Bluetooth-a, uradite sledeće:

 1. Pritisnite INSERT+J da otvorite JAWS-ov prozor (JAWS window).
 2. Pritisnite ALT+O da otvorite meni opcija (Options menu) i izaberite Braille da otvorite okvir za dijalog Braille Basic Settings (osnovna podešavanja Brajevih redova).
 3. Proverite u kombinovanoj listi Default Braille Display (podrazumevani Brajev red - displej) da li je označen Focus, a zatim odaberite Modify Settings (prilagodi podešavanja).
 4. Ako koristite JAWS ili noviji u polju za uređivanje kombinovane liste (edit combo box) Select the output port (izaberi izlazni port), odaberite Bluetooth. U suprotnom, izaberite port koji odgovara broju odlaznog COM porta koji je prikazan nakon uparivanja Focus-a.
 5. Izaberite OK, a onda ćete biti upitani da ponovo pokrenete (restart-ujete) JAWS kako bi izmene imale efekta. Izaberite OK da zatvorite poruku i još jednom da zatvorite okvir za dijalog Braille Basic Settings (osnovna podešavanja Brajevih redova).
 6. Zatvorite i ponovo pokrenite JAWS, i sada Focus 40 Blue komunicira sa JAWS-om preko Bluetooth. Ako koristite JAWS 13 ili noviji, JAWS automatski pronalazi odgovarajući Bluetooth serijski port.

Kada je JAWS konfigurisan za komunikaciju sa Focus Blue preko Bluetooth-a, možete da prebacujete komunikaciju između USB-a i Bluetooth-a i JAWS će automatski da otkrije vezu bez potrebe da menjate podešavanja. Na primer, ako povežete USB kabal i ponovo pokrenete JAWS, brajev red će raditi sa JAWS-om preko USB-a. Ako prekinute vezu preko USB kabla, uključite Focus Blue i ponovo pokrenete JAWS, brajev red će raditi sa JAWS-om preko Bluetooth-a.

Da proverite status baterije, pritisnite power dugme da prikažete procenat iskorišćene baterije. Slova "BT" se takođe prikazuju u ćelijama 38 i 39 čime ukazuju na to da je Bluetooth veza aktivna. Pritisnite cursor router da se vratite na normalan rad.

Nazad na sadržaj: Korisničko uputstvo za Focus 40 Blue Braille Display - Brajev red, 2014

 

Prebacivanje između USB i Bluetooth veze.

Ako koristite Focus Display (Brajev red) preko USB veze i želite da mu pristupite preko Bluetooth uređaja koji je prethodno već uparen sa Focus-om, možete da koristite komandu dugme uključi / isključi (Power) 123 da brzo prebacite aktivnu vezu između USB-a i Bluetooth-a. Na primer, ako je Focus povezan preko USB na vaš osnovni računar na kome se izvršava JAWS i primate tekstualnu poruku na svom pametnom telefonu koju želite da pročitate i odgovorite korišćenjem brajevog reda, možete da prebacite Focus na Bluetooth pristup pametnom telefonu i onda vratite nazad na USB da nastavite pristup računaru.

Da biste prebacili aktivnu vezu da koristite Bluetooth, pritisnite dugme za uključivanje da biste prikazali informacije o statusu, a zatim pritisnite TAČKE 1-2-3 na Perkins-ovoj (Brajeve) tastaturi Focus Displaya (Brajevog reda). Ako je Focus uparen i uređaj uključen, Focus će odmah prikazivati podatke sa Bluetooth uređaja. Pritisnite dugme za uključivanje i zatim pritisnite TAČKE 1-2-3 ponovo da se prebacite nazad na USB vezu.

Napomena: Kada prvi put uparujete Focus Blue sa drugim Bluetooth uređajem, obezbedite napajanje za brajev red kada nije priključen na USB. Jednom kada je uparen, možete da povežete USB kabal, da isključite aktivnu vezu i koristite ga za napajanje.

Napomena: Android i iOS uređaji moraju prvo da se zaključaju pre nego što se brajev red prebaci sa USB na Bluetooth vezu. Kada je brajev red prebačen na Bluetooth, otključajte svoj mobilni uređaj kako biste ga našli na brajevom redu i počnite da ga koristite kao i obično. Kada je veza uspostavljena, možete da se prebacujete napred i nazad korišćenjem komande dugme uključi / isključi (Power) 123 bez potreba da prvo zaključavate i otključavate uređaj.

Nazad na sadržaj: Korisničko uputstvo za Focus 40 Blue Braille Display - Brajev red, 2014

 

BrailleIn (Brajev kratkopis)

Svojstvo BrailleIn (Brajev kratkopis) omogućava vam da koristite Perkins-ovu (Brajevu) tastaturu za kontrolu vašeg računara korišćenjem Windows komandi i komandi specifičnih za određenu aplikaciju. Pored toga, možete takođe unositi tekst i Brajevim kratkopisom i računarskim Brajevim pismom korišćenjem tastature Brajevog reda - displeja. Prednost se sastoji u tome da više ne morate da se prebacujete sa standardne tastature na tastaturu Brajevog reda - displeja, niti da ulazite u poseban režim pisanja kako bi koristili Brajev kratkopis za pokretanje računara ili programa. Za listu prečica, pogledajte odeljak ovog uputstva Pregled komandi na Focus-ovoj tastaturi.

Pisanje Brajevim kratkopisom

Sa BrailleIn kada unosite tekst Brajevim kratkopisom korišćem Perkins-ove (Brajeve) tastature, uneti tekst se odmah prevodi u normalan tekst u vašoj elektronskoj pošti (e-mail-u), dokumentu ili obrascu. Ako aplikacija ili specifično polje za uređivanje ne podržava Brajev kratkopis, JAWS saopštava "Computer Braille (računarsko Brajevo pismo)" kada su poruke za obaveštavanje omogućene.

Unos Brajevim kratkopisom je isključen po pravilu. Da ga uključite, uradite sledeće:

 1. Pritisnite INSERT+F2, i izaberite centar za podešavanje (Settings Center).
 2. U polje za uređivanje Search, ukucajte "prevođenje Brajevog kratkopisa" bez navodnika.
 3. Pritisnite STRELICA DOLE da pređete na Contracted Braille (Brajev kratkopis) u filtriranim rezultatima u pregledu u obliku drveta (stabla - Tree Views).
 4. Onda, pritisnite RAZMAKNICA da kružite između različitih podešavanja u kombinovanoj listi (Combo Box-u) Contracted Braille Translation (Prevod Brajevog kratkopisa).
  Dostupna podešavanja su: isključeno, samo izlaz, i ulaz i izlaz. Kada podesite na Isključi, ne možete ni čitati ni pisati Brajevim kratkopisom korišćenjem Brajevog reda - displeja. Kada je podešen samo izlazni režim, možete čitati Brajev kratkopis na vašem Brajevom redu - displeju, ali možete unositi tekst samo računarskim Brajevim pismom korišćenjem Perkins-ove (Brajeve) tastature na vašem Brajevom redu - displeju. Kada podesite na ulazni i izlazni režim, možete i čitati i unositi tekst Brajevim kratkopisom korišćenjem vašeg Brajevog reda - displeja. Podrazumevano podešavanje je Off (Isključen).

Napomena: Prevođenje Brajevog kratkopisa se takođe može uključiti ili isključiti korišćenjem Translation Options (INSERT+V) (opcija za prevođenje) za one aplikacije u kojima je to moguće.

Nazad na sadržaj: Korisničko uputstvo za Focus 40 Blue Braille Display - Brajev red, 2014

 

Režim učenja Brajevog pisma

Dostupan u JAWS 9.0.2169 ili novijim verzijama, Braille Study Mode (režim učenja Brajevog pisma) je alat za podučavanje i učenje Brajevog pisma. Kada je režim učenja Brajevog pisma uključen, JAWS saopštava trenutni brajev znak u ćeliji displeja (Brajevog reda) kada pritisnete Dugme za postavljanje pokazivača koje se nalazi odmah iznad te ćelije. Kada pritisnete neko dugme za postavljanje pokazivača u kombinaciji sa levim ili desnim selector dugmetom, JAWS će saopštiti i spelovati (sricati) brajevu reč.

Da omogućite režim učenja Brajevog pisma. uradite sledeće:

 1. Budite sigurni da je Focus Display (Brajev red) povezan na računar preko USB ili Bluetooth veze.
 2. Uradite nešto od sledećeg:
  • Pritisnite CTRL+INSERT+B da otvorite okvir za dijalog Adjust Braille Options (podešavanje opcija Brajevog pisma (Adjust Braille Options)) (JAWS 12 ili starije verzije), ili
  • Pritisnite INSERT+V da otvorite Brza podešavanja (Quick Settings) (JAWS 13 ili noviji) okvir za dijalog Adjust JAWS Options (Podesi opcije JAWS-a) (JAWS 12 ili stariji).
 3. Počnite sa kucanjem reči "study (učenje)" sve dok se ne pojavi Study Mode (režim učenja), a zatim pritisnite RAZMAKNICA da uključite režim učenja. ako koristite Brza podešavanja (Quick Settings) u JAWS-u 13, prvo pritisnite TAB da se pomerite na spisak rezultata pretrage, a zatim pritisnite RAZMAKNICA. Režim Učenja Brajevog pisma ostaje uključen ili isključen sve dok se ne isključi ili dok se JAWS ne pokrene ponovo (restart-uje).
 4. Pored toga, sledeće komanda su dostupne čak i kada je onemogućen režim Učenja Brajevog pisma.

 • Pritisnite MODE+CURSOR ROUTER kako bi JAWS saopštio Brajev znak u ćeliji displeja (Brajevog reda), ili
 • Pritisnite CURSOR ROUTER+SELECTOR kako bi JAWS saopštio i spelovao (sricao) reč.

Ovo je naročito korisno kada vam treba brzi podsetnik, a ne želite da prolazite kroz proces uključivanja režima učenja Brajevog pisma kako je prethodno opisano.

Napomena: JAWS se vraća na uobičajen način rada nakon saopštavanja Brajevog znaka ili reči.

Nazad na sadržaj: Korisničko uputstvo za Focus 40 Blue Braille Display - Brajev red, 2014

 

Konfigurisanje Focus Display-a (Brajevog reda)

Focus Brajev red - displej pruža mogućnosti koje možete prilagoditi sopstvenim potrebama. Možete da podesite položaj statusnih ćelija i visinu tačaka Brajevog pisma.

Sva ova podešavanja se vrše korišćenjem centra za podešavanje (Settings Center) (u JAWS-u 12 ili novijem). U centru za podešavanje (Settings Center) odaberite Brajevo pismo, zatim napredni (Advanced). Za više informacija o korišćenju centra za podešavanje (Settings Center) koristite JAWS-ovu pomoć za centar za podešavanje (Settings Center). Ako koristite JAWS 11 ili stariji, ova se podešavanja vrše preko JAWS-ovog Upravljača konfiguracije.

Postavljanje statusne ćelije

Možete odrediti da li će se informacione statusne ćelije nalaziti sa leve ili desne strane displeja - Brajevog reda i izabrati da se uopšte ne prikazuju. Po pravilu, statusne ćelije se nalaze na levom kraju displeja (Brajevog reda).

Promenljiva visina Brajevih tačaka

Odredite visinu Brajevih tačaka na Focus Display (Brajevom redu). Postoji pet nivoa visina Brajevih tačaka. Podesite displej - Brajev red na nivo visine Brajevih tačaka koji najviše odgovara osetljivosti vaših prstiju.

Nazad na sadržaj: Korisničko uputstvo za Focus 40 Blue Braille Display - Brajev red, 2014

 

Zaključavanje Perkins-ove (Brajeve) tastature.

Kada koriste svoj Focus Blue ispred računara sa QWERTY tastaturom, možete da zaključate Perkinsovu tastaturu na brajevom redu kako biste sprečili da slučajno pritisnete nešto i unesete neželjeni tekst ili aktivirate neželjene komande.

Da biste zaključali Focus Blue tastaturu, pritisnite dugme za uključivanje za prikaz statusnih informacija i zatim istovremeno pritisnite Dugme za postavljanje pokazivača i levo mode (režim) dugme. Kao indikator zaključane tastature biće prikazane TAČKE 2-3-4-6-7-8 TAČKE 1-3-5-6-7-8 u dve ćelije na desnom kraju Brajevog reda, neposredno pre statusa veze. Pritisnite bilo koju drugu kontrolu da se vratite na normalan rad. Jednom kada je tastatura zaključana, pritisak na TAČKE 1 do 8 ili RAZMAKNICA više ne šalju komande na računar.

Da biste otključali tastatura, tako da možete da ponovo unesete tekst ili izvršavate komande pomoću Focus Blue, pritisnite dugme za uključivanje za prikaz statusnih informacija a zatim istovremeno pritisnite Dugme za postavljanje pokazivača i desno mode (režim) dugme. Pritisnite bilo koju kontrolu da se vratite u normalni režim gde možete da ponovo unosite tekst korišćenjem Focus Blue tastaturu.

Nazad na sadržaj: Korisničko uputstvo za Focus 40 Blue Braille Display - Brajev red, 2014

 

Meni Brajevog reda.

Pritiskom TAČKE 1-4-7-8 CHORD dok se prikazuju statusne informacije Focus Display (Brajev red) aktivira meni gde možete da promenite Bluetooth ID, promenite interval za ponavljanje Navigaciona Rockers i podesite vreme neaktivnosti potrebno da brajev red ode u stanje spavanja.

Kada je otvoren meni, vi ste prvo na ID Bluetooth-a. Za kretanje kroz dostupna podešavanja, pritisnite TAČKE 4-5 CHORD ili TAČKE 1-2 CHORD. Za kretanje kroz dostupne opcije podešavanja, koristite rocker bars. Da izađete iz ovog menija i sačuvate bilo kakve promene, pritisnite TAČKA 8. Pritisnite Z CHORD (TAČKE 1-3-5-6 CHORD) da biste izašli iz menija bez čuvanja bilo kakve promene. Obe komande vraćaju brajev red u normalan režim.

Raspoložive opcije menija su opisane u sledećim odeljcima.

ID Bluetooth-a.

Ovo je opcija koja prikazuje Bluetooth ID koji koristi Focus 40 Blue kao svoj identitet kada se uparuje sa računarom ili mobilnim telefonom. Podrazumevani Bluetooth ID je Focus 40 BT. Možete da promenite ovaj ID u Focus 40 BT plus 8-cifrena Bluetooth MAC adresa. Korišćenje Bluetooth MAC adrese čini vaš Focus Display (Brajev red) jedinstvenim zato što je različito za svaki uređaj. Ovo je korisno kada vršite uparivanje vašeg Focus Blue sa računarom u slučaju da u blizini ima i drugih Focus 40 Blue sa uključenim Bluetooth-om da budite sigurni da ste uparili pravi.

Ponovljanje pritisnutog tastera

Ova opcija kontroliše koliko se dugo drži pritisnuta Navigaciona Rockers da bi se ponovila akcija, kao kada želite da se brzo krećete po stavkama na listi. Postoje četiri moguća podešavanja: isključeno, sporo, srednje i brzo. Isključeno se označava pomoću pune Brajeve ćelije u ćeliji jedan brajevog reda. Dve pune Brajeve ćelije označavaju sporo, tri pune Brajeve ćelije označavaju srednje, a četiri brzo. Podrazumevano je podešeno sporo ponavljanje i prikazuju se dve pune ćelije.

Odlazak u stanje spavanja

Ova opcija menija nam omogućava da izaberemo koliko će Focus Display (Brajev red) čekati nakon pritiska poslednje kontrole pre nego što ode u stanje spavanja. Možete da odaberete da brajev red ide u stanje spavanja nakon 5, 15, 30 ili 45 minuta neaktivnosti. Broj 5 označen tačkama 2-6, 15 tačkom 2 i tačkama 2-6, 30 tačkama 2-5 i tačkama 3-5-6 i 45 tačkama 2-5-6 i 2-6.

Nazad na sadržaj: Korisničko uputstvo za Focus 40 Blue Braille Display - Brajev red, 2014

 

Pregled komandi sa Focus-ove tastature.

Ovaj odeljak opisuje dodeljene komande sa tastature za JAWS i Focus Brajev red - displej. Komandr su odvojene u modifikatorske tastere, funkcijske tastere, specijalne tastere, komande za navigaciju (kretanje), brze tastere za navigaciju (kretanje) u Microsoft Word-u, komande za označavanje teksta, Brajeve (Braille) komande, Windows komande, komande izbora, JAWS komade, funkcije pokazivača i alatne funkcije. Focus-ove komande se baziraju na JAWS i Windows komandama. Ako ste upoznati sa tastaturnim komandama JAWS-a i Windows-a, Focus-ove komande će vam biti veoma lake za učenje. Ako naučite Focus-ove komande, JAWS i Windows tastaturne komande će vam takođe biti lake za učenje.

Tastaturne prečice navedene u ovom uputstvu koriste se za JAWS, čitač ekrana za slepe. Da pogledate Focus prečice u ranijim verzijama JAWS-a, posetite Freedom Scientific-ova strana sa informacijama o Brajevim redovima - displejima.

Napomena: Neke od ovih komandi imaju funkcije panning dugmadi, rocker bars-a i selector dugmadi kako je ranije detaljno opisano u ovom priručniku.

Modifikatorski tasteri

Koristite modifikatorske tastere da simulirate kombinaciju tastera (prečice) CTRL, ALT, taster WINDOWS, SHIFT ili JAWS taster (INSERT). Da koristite ove modifikatore kada kucate prečice, uradite sledeće:

 1. Zadržite TAČKA 8 CHORD i zatim pritisnite odogovarajuće modifikatorske tastere za prečice. Modifikatorski tasteri su navedeni u sljedećoj tabeli.
 2. Nakon što ste otkucali deo modifikatorske prečice, otpustite tastere i pritisnite preostali deo prečice. Na primer, za izvršenje CTRL+SHIFT+V, pritisnite TAČKE 3-7-8 CHORD, otpustite ih i zatim pritisnite V (TAČKE 1-2-3-6).

Nazad na sadržaj: Korisničko uputstvo za Focus 40 Blue Braille Display - Brajev red, 2014

 

Modifikatorski tasteri
Naziv tastera Prečica
Funkcijski tasteri (F1 do F12)
Za više informacija, pogledajte opis Funkcijskih tastera.
TAČKA 1
INSERT TAČKA 2
CTRL TAČKA 3
taster WINDOWS TAČKA 4
JAWS taster TAČKA 5
ALT TAČKA 6
SHIFT TAČKA 7

 

Funkcijski tasteri

Da simulirate funkcijske tastere (F1 do F12), pritisnite TAČKE 1-8 CHORD potom A do L (što odogovara 1 do 12). Na primer, da simulirate taster F6, pritisnite TAČKE 1-8 CHORD, zatim F (TAČKE 1-2-4). Ako je funkcijski taster deo tasterske kombinacije, dodajte odgovarajući modifikator dok držite TAČKE 1-8 CHORD. Na primer, da simulirate prečicu INSERT+F2, pritisnite TAČKE 1-2-8 CHORD, zatim B (TAČKE 1-2).

Specijalni tasteri

Koristite ove prečice da simulirate određene tastere koji nisu dostupni na Focus Brajevim tastaturama. Ovi tasteri mogu biti kombinovani sa modifikatorskim tasterima prethodno opisanim. Znaci interpukcije (Punctuation) i ostali simboli biće uneti njihovim ekvivalentima na Brajevom kratkopisu ako je prevođenje Brajevog kratkopisa podešeno kao Ulaz i izlas (Input i Output). Radi Vaše udobnosti, pružamo Vam i prečice i njihove Brajeve tačkaste oblike. Ako tačkasti oblici nisu dostupni, u ćelije tabele su stavljene crtice.

 

Specijalni tasteri
Naziv tastera Prečica TAČKASTI oblik
ESC DESNI SHIFT+TAČKA 1 ili Z CHORD DESNI SHIFT+TAČKA 1 ili TAČKE 1-3-5-6 CHORD
ALT DESNI SHIFT+TAČKA 2 -
Meni taster DESNI SHIFT+TAČKA 2 CHORD -
NUM PAD ZVEZDICA DESNI SHIFT+TAČKA 3 -
taster WINDOWS DESNI SHIFT+TAČKA 4 -
SLASH (KOSA CRTA) na NUM PAD (numeričkoj tastaturi) DESNI SHIFT+TAČKA 7 DESNI SHIFT+TAČKA 7
CAPS LOCK DESNI SHIFT+TAČKA 7 CHORD DESNI SHIFT+TAČKA 7 CHORD
NUM PAD (numerička tastatura) PLUS DESNI SHIFT+TAČKA 8 -
BACKSPACE TAČKA 7 -
ENTER TAČKA 8 -
CTRL+BACKSPACE TAČKE 1-2-3-4-5-6-7 CHORD -
TAB TAČKE 4-5 CHORD -
SHIFT+TAB B CHORD TAČKE 1-2 CHORD
HOME K CHORD TAČKE 1-3 CHORD
END TAČKE 4-6 CHORD -
PAGE UP LEVI SELECT+ROCKER BAR GORE ili DESNI SELECT+ROCKER BAR GORE ili TAČKE 2-3-7 CHORD -
PAGE DOWN LEVI SELECT+ROCKER BAR DOLE ili DESNI SELECT+ROCKER BAR DOLE ili TAČKE 5-6-7 CHORD -
DELETE FOR CHORD TAČKE 1-2-3-4-5-6 CHORD
JEDNAKO TAČKE 1-2-3-4-5-6 -
Zatvorena srednja zagrada TAČKE 1-2-4-5-6-7 -
Otvorena srednja zagrada TAČKE 2-4-6-7 -
BACKSLASH TAČKE 1-2-5-6-7 -
KOSA CRTA TAČKE 3-4 -
LEVA ZAGRADA TAČKE 1-2-3-5-6 -
RIGHT PARENTHESIS TAČKE 2-3-4-5-6 -
APOSTROF TAČKA 3 -
CRTICA TAČKE 3-6 -
GRAVE (AKCENAT) TAČKA 4 -
TAČKA TAČKE 4-6 -
ZNAK PITANJA TAČKE 1-4-5-6 -
ZNAK UZVIKA TAČKE 2-3-4-6 -
TAČKA-ZAREZ TAČKE 5-6 -
Zarez TAČKA 6 -

Nazad na sadržaj: Korisničko uputstvo za Focus 40 Blue Braille Display - Brajev red, 2014

 

Komande za navigaciju

Koristite ove prečice da obavljate razne JAWS-ove Komande za navigaciju. I prečice i Brajevi tačkasti oblici su dati u tabeli. Ako tačkasti oblici nisu dostupni, u ćelije tabele su stavljene crtice.

 

Komande za navigaciju
Opis Prečica TAČKASTI oblik
Izgovori prethodni znak TAČKA 3 CHORD -
Izgovori sledeći znak TAČKA 6 CHORD -
Izgovori znak TAČKE 3-6 CHORD -
Izgovori prethodnu reč TAČKA 2 CHORD -
Izgovori sledeću reč TAČKA 5 CHORD -
Izgovori reč TAČKE 2-5 CHORD -
Izgovori prethodni red TAČKA 1 CHORD ili LEVI ROCKER BAR GORE -
Izgovori sledeći red TAČKA 4 CHORD ili LEVI ROCKER BAR DOLE -
Izgovori red C CHORD TAČKE 1-4 CHORD
Izgovori prethodnu rečenicu LEVI SHIFT+DESNI ROCKER BAR GORE -
Izgovori sledeću rečenicu LEVI SHIFT+DESNI ROCKER BAR DOLE -
Izgovori rečenicu LEVI SHIFT+DESNI SHIFT+C LEVI SHIFT+DESNI SHIFT+TAČKE 1-4
Izgovori prethodni pasus DESNI SHIFT+LEVI ROCKER BAR GORE -
Izgovori sledeći pasus DESNI SHIFT+LEVI ROCKER BAR DOLE -
Izgovori pasus LEVI SHIFT+DESNI SHIFT+TAČKE 2-3-5-6-7-8 -
Pomeri se na početak fajla L CHORD TAČKE 1-2-3 CHORD
Pomeri se na završetak fajla TAČKE 4-5-6 CHORD -
Izgovaraj do pokazivača DESNI SHIFT+TAČKE 3-7 -
Izgovaraj od pokazivača DESNI SHIFT+TAČKE 6-8 -
Neprekidni govor TAČKE 1-2-4-5-6 CHORD -
Izgovori naslovnu liniju aktivnog prozora LEVI ROCKER BAR GORE+DESNI ROCKER BAR GORE -
Izgovori graničnu (kontrolnu) liniju aktivnog prozora LEVI ROCKER BAR DOLE+DESNI ROCKER BAR DOLE -
Prethodni prozor dokumenta TAČKE 2-3 CHORD -
Sledeći prozor dokumenta TAČKE 5-6 CHORD -
Otvori padajuće liste LEVI SHIFT+DESNI ROCKER BAR DOLE -
Zatvori padajuće liste LEVI SHIFT+DESNI ROCKER BAR GORE -
Izađi iz Forms Mode (režim obrasca) X CHORD TAČKE 1-3-4-6 CHORD
Izgovori Window Prompt i Text G CHORD TAČKE 1-2-4-5 CHORD

 Nazad na sadržaj: Korisničko uputstvo za Focus 40 Blue Braille Display - Brajev red, 2014

 

Brzi taster za navigaciju u Microsoft Word-u

Koristite ove prečice da se krećete u Microsoft Word-ovim dokumentima. Brzi tasteri za navigaciju moraju biti omogućeni kako bi ove komande funkcionisale (TAČKA 2-8 CHORD zatim TAČKE 1-3-5-6). Obratite pažnju da možete da dodati TAČKA 7 većini prečica u tabeli ispod da se pomerite na prethodno ukucani element u dokumentu. I prečice i Brajevi tačkasti oblici su dati u tabeli. Ako tačkasti oblici nisu dostupni, u ćelije tabele su stavljene crtice.

 

Brzi taster za navigaciju u Microsoft Word-u
Opis Prečica TAČKASTI oblik
Sledeća zabeleška B TAČKE 1-2
Sledeći komentar C TAČKE 1-4
Sledeća endnota E TAČKE 1-5
Sledeće polje obrasca F TAČKE 1-2-4
Sledeća slika G TAČKE 1-2-4-5
Sledeći naslov H TAČKE 1-2-5
Sledeća fusnota O TAČKE 1-3-5
Sledeći pasus P TAČKE 1-2-3-4
Prethodni pasus P+TAČKA 7 TAČKE 1-2-3-4-7
Sledeći odeljak S TAČKE 2-3-4
Sledeća tabela T TAČKE 2-3-4-5
Sledeća strana RAZMAKNICA -
Prethodna strana BACKSPACE TAČKA 7

 Nazad na sadržaj: Korisničko uputstvo za Focus 40 Blue Braille Display - Brajev red, 2014

 

Komande za izbor teksta

Koristite ove prečice da obavljate razne komande za izbor teksta. I prečice i Brajevi tačkasti oblici su dati u tabeli. Ako tačkasti oblici nisu dostupni, u ćelije tabele su stavljene crtice.

 

Komande za izbor teksta
Opis Prečica TAČKASTI oblik
Obeleži prethodni znak TAČKE 3-7 CHORD -
Obeleži sledeći znak TAČKE 6-7 CHORD -
Obeleži prethodnu reč TAČKE 2-7 CHORD -
Obeleži sledeću reč TAČKE 5-7 CHORD -
Obeleži prethodnu liniju TAČKE 1-7 CHORD -
Obeleži sledeću liniju TAČKE 4-7 CHORD -
Obeleži prethodni ekran LEVI SHIFT+K LEVI SHIFT+TAČKE 1-3
Obeleži sledeći ekran LEVI SHIFT+TAČKE 4-6 -
Izaberi od početka linije K+TAČKA 7 CHORD TAČKE 1-3-7 CHORD
Obeleži do kraja linije TAČKE 4-6-7 CHORD --
Obeleži od vrha L+TAČKE 7 CHORD TAČKE 1-2-3-7 CHORD
Obeleži do dna TAČKE 4-5-6-7 CHORD -
Pomeri se na početak linije ROCKER BAR UP+PANNING BUTTON -
Pomeri se na kraj linije ROCKER BAR DOLE+PANNING BUTTON -

 Nazad na sadržaj: Korisničko uputstvo za Focus 40 Blue Braille Display - Brajev red, 2014

 

Obeležavanje pomoću dugmeta za postavljanje pokazivača

Da obeležite pomoću Dugmadi za postavljanje pokazivača, pritisnite i zadržite LEVI SHIFT, a zatim pritisnite Dugme za postavljanje pokazivača iznad teksta gde želite da počnete obeležavanje. Otpustite oba tastera. Pomerite se tamo gde želite da bude kraj obeleženog dela, a zatim pritisnite LEVI SHIFT zajedno sa dugmetom za postavljanje pokazivača na tom mestu. Koristite bilo koje komande za navigaciju da se pomerite sa početne tačke na krajnju tačku teksta koji obeležavate, čak i Navigaciona Rockers, ali ako prozor sadrži tekst skrolove (za pomeranje (Scroll)), ovo će uticati na tekst koji ste obeležili.

Komande na Brajevom pismu

Koristite ove prečice da konfigurišete razne funkcije na Brajevom pismu. I prečice i Brajevi tačkasti oblici su dati u tabeli.

 

Komande na Brajevom pismu
Opis Prečica TAČKASTI oblik
Vrh dokumenta L CHORD TAČKE 1-2-3 CHORD
Dno dokumenta TAČKE 4-5-6 CHORD TAČKE 4-5-6 CHORD
Podesi Braille Verbosity (JAWS 12 ili starije verzije) TAČKE 2-3-8 CHORD, a nakon toga TAČKE 1-2 TAČKE 2-3-8 CHORD, a nakon toga TAČKE 1-2
Proširi trenutnu reč napisanu u Grade 2 (kratkopisu) T CHORD TAČKE 2-3-4-5 CHORD
Prevedi Grade 2 (kratkopis) TAČKE 1-2-4-5-7 CHORD TAČKE 1-2-4-5-7 CHORD
Prebaci između znakova i osobina CH Sign CHORD TAČKE 1-6 CHORD
Ciklični prelazak kroz režime Brajevog reda - displeja M CHORD TAČKE 1-3-4 CHORD
Prebaci na 8 ili 6 tačaka Brajevog pisma 8 CHORD TAČKE 2-3-6 CHORD
Promeni oblik pokazivača SH Sign CHORD TAČKE 1-4-6 CHORD
Ograniči Brajev pokazivač (Braille Cursor) R CHORD TAČKE 1-2-3-5 CHORD
Repeat Last Flash Message - Ponovi poslednju poruku F CHORD TAČKE 1-2-4 CHORD

 Nazad na sadržaj: Korisničko uputstvo za Focus 40 Blue Braille Display - Brajev red, 2014

 

Windows komande

Koristite ove prečice za osnovne funkcije uređivanja u Windows-u.

 

Windows komande
Opis Brajev znak TAČKASTI oblik
ALT+TAB LEVI SHIFT+TAČKE 4-5 LEVI SHIFT+TAČKE 4-5
Nalepi iz klipborda (Clipboard) LEVI SHIFT+V LEVI SHIFT+TAČKE 1-2-3-6
Kopiranje u klipbord (Clipboard) LEVI SHIFT+C LEVI SHIFT+TAČKE 1-4
Iseci u klipbord (Clipboard) LEVI SHIFT+X LEVI SHIFT+TAČKE 1-3-4-6
Opozovi LEVI SHIFT+Z LEVI SHIFT+TAČKE 1-3-5-6
Obriši LEVI SHIFT+D LEVI SHIFT+TAČKE 1-4-5

 

Komande za obeležavanje

Koristite ove prečice da izaberete znake, linije i druge elemente strane.

 

Komande za obeležavanje
Opis Brajev znak TAČKASTI oblik
Obeleži sledeći znak LEVI SHIFT+TAČKA 6 LEVI SHIFT+TAČKA 6
Obeleži prethodni znak LEVI SHIFT+TAČKA 3 LEVI SHIFT+TAČKA 3
Obeleži sledeću liniju LEVI SHIFT+TAČKA 4 LEVI SHIFT+TAČKA 4
Obeleži prethodnu liniju LEVI SHIFT+TAČKA 1 LEVI SHIFT+TAČKA 1
Obeleži do kraja linije LEVI SHIFT+TAČKA 5 LEVI SHIFT+TAČKA 5
Izaberi od početka linije LEVI SHIFT+TAČKA 2 LEVI SHIFT+TAČKA 2
Obeleži od vrha LEVI SHIFT+L LEVI SHIFT+TAČKE 1-2-3
Obeleži do dna LEVI SHIFT+TAČKE 4-5-6 LEVI SHIFT+TAČKE 4-5-6
Obeleži sledeći ekran LEVI SHIFT+TAČKE 4-6 LEVI SHIFT+TAČKE 4-6
Obeleži prethodni ekran LEVI SHIFT+K LEVI SHIFT+TAČKE 1-3
Obeleži sve LEVI SHIFT+FOR Sign LEVI SHIFT+TAČKE 1-2-3-4-5-6
Izaberi okvir (frejm) DESNI SHIFT+9 DESNI SHIFT+TAČKE 3-5
Izaberi naslov DESNI SHIFT+6 DESNI SHIFT+TAČKE 2-3-5
Izaberi link DESNI SHIFT+7 DESNI SHIFT+TAČKE 2-3-5-6

 Nazad na sadržaj: Korisničko uputstvo za Focus 40 Blue Braille Display - Brajev red, 2014

 

JAWS komande

Koristite ove prečice da obavljate neke najčešće JAWS funkcije.

 

JAWS komande
Opis Brajev znak TAČKASTI oblik
JAWS prozor DESNI SHIFT+J DESNI SHIFT+TAČKE 2-4-5
Brza podešavanja (Quick Settings) (JAWS 13 ili noviji) ili podesi pričljivost JAWS-a (JAWS 12 ili stariji) DESNI SHIFT+V DESNI SHIFT+TAČKE 1-2-3-6
Otvori listu zadataka DESNI SHIFT+TAČKE 3-5-6 DESNI SHIFT+TAČKE 3-5-6
Lista ikonica na sistemskoj traci (System Tray) DESNI SHIFT+K DESNI SHIFT+TAČKE 1-3
Izgovori sistemsko vreme DESNI SHIFT+TAČKE 1-2-3 DESNI SHIFT+TAČKE 1-2-3
Prevuci i pusti DESNI SHIFT+TAČKE 3-7 CHORD -
Osvežavanje ekrana DESNI SHIFT+Z DESNI SHIFT+TAČKE 1-3-5-6
Izgovori font DESNI SHIFT+F DESNI SHIFT+TAČKE 1-2-4
Pomoć o Windows komandama DESNI SHIFT+W DESNI SHIFT+TAČKE 2-4-5-6
Čitaj trenutni prozor DESNI SHIFT+B DESNI SHIFT+TAČKE 1-2
Podrazumevani taster u okviru za dijalog DESNI SHIFT+E DESNI SHIFT+TAČKE 1-5
Zatvori JAWS DESNI SHIFT+4 DESNI SHIFT+TAČKE 2-5-6
Izaberi glasovni profil DESNI SHIFT+S DESNI SHIFT+TAČKE 2-3-4

 Nazad na sadržaj: Korisničko uputstvo za Focus 40 Blue Braille Display - Brajev red, 2014

 

Funkcije pokazivača (kursora)

Koristite ove prečice da izaberete pokazivač za navigaciju JAWS-om.

 

Funkcije pokazivača (kursora)
Opis Brajev znak TAČKASTI oblik
JAWS pokazivač J CHORD TAČKE 2-4-5 CHORD
PC pokazivač P CHORD TAČKE 1-2-3-4 CHORD
pokazivač dodira (Touch Cursor) TAČKE 1-2-5-6 CHORD TAČKE 1-2-5-6 CHORD
Postavi JAWS na PC pokazivač DESNI SHIFT+TAČKE 3-6 (znak MINUS) DESNI SHIFT+TAČKE 3-6
Postavi PC na JAWS pokazivač DESNI SHIFT+ING Sign (znak PLUS) DESNI SHIFT+TAČKE 3-4-6
Brajev pokazivač prati aktivni pokazivač: TAČKE 1-2-6 CHORD TAČKE 1-2-6 CHORD
Aktivni pokazivač prati Brajev pokazivač: TAČKE 1-2-7 CHORD TAČKE 1-2-7 CHORD
Postavi Brajev pokazivač na PC pokazivač LEVI SHIFT+TAČKE 3-4-6 LEVI SHIFT+TAČKE 3-4-6
Postavi Brajev pokazivač na Aktivni pokazivač LEVI SHIFT+TAČKE 3-6 LEVI SHIFT+TAČKE 3-6

 Nazad na sadržaj: Korisničko uputstvo za Focus 40 Blue Braille Display - Brajev red, 2014

 

Korisne funkcije

Koristite ove prečice za opšte korisne funkcije.

 

Korisne funkcije
Opis Brajev znak TAČKASTI oblik
Pokreni (Run) JAWS rukovaoca (manager) DESNI SHIFT+2 DESNI SHIFT+TAČKE 2-3
Podesi okvir (frejm) gore levo DESNI SHIFT+OW Sign DESNI SHIFT+TAČKE 2-4-6
Podesi okvir (frejm) dole desno DESNI SHIFT+ER Sign DESNI SHIFT+TAČKE 1-2-4-5-6
Grafička obeležja DESNI SHIFT+G DESNI SHIFT+TAČKE 1-2-4-5
JAWS Find (Nađi) DESNI SHIFT+F CHORD DESNI SHIFT+TAČKE 1-2-4 CHORD
JAWS Find (Nađi) sledeće DESNI SHIFT+TAČKE 2-5 DESNI SHIFT+TAČKE 2-5

 Nazad na sadržaj: Korisničko uputstvo za Focus 40 Blue Braille Display - Brajev red, 2014

 

Zaštita životne sredine

Čuvanje

 Temperatura 0 do 45 C (32 113 F)
Vlažnost 80% RH bez kondenzacije

Rad

 Temperatura 5 do 35 C (40 95 F)
Vlažnost 60% RH bez kondenzacije

Nazad na sadržaj: Korisničko uputstvo za Focus 40 Blue Braille Display - Brajev red, 2014

 

Dijagnostički režim

Focus Brajev red - displej ima ugrađene dijagnostičke testove za cursor router digmad, Brajev red, Navigaciona Rockers, tastere za režim, Brajeve (Perkins) tastere, panning dugmad, rocker bars i selector dugmad.

Pre ulaska u Dijagnostički režim, proverite da Focus nije povezan sa računarom i budite sigurni da je isključen

Ulazak i izlazak iz dijagnostičkog režima

Istovremeno pritisnite prva dva dugmeta za postavljanje pokazivača koje se nalaze skroz levo (iznad prve dve ćelije) dok pritiskate power dugme. Tekst, "press cr key/nav/panel keys," se prikazuje čime nam ukazuje na to da smo ušli u Dijagnostički režim.

Pritisnite power dugme ponovo da izađete iz Dijagnostičkog režima.

Test tastera (dugmadi) za postavljanje pokazivača

Testiranje dugmadi za postavljanje pokazivača služi za proveru ispravnosti u radu svakog dugmeta. Pritisnite bilo koje Dugme za postavljanje pokazivača da aktivirate sve tačke u ćeliji ispod dugmeta.

Test/čišćenje Brajevog reda

Neophodno je Focus 40 Blue ne bude povezan sa računarom i da bude isključen pre započinjanja ovog testa. Test displeja - Brajevog reda se koristi sa proveru aktivacije svake iglice na Brajevom redu - displeju. Test displeja vam takođe omogućava čišćenje Brajevog reda - displeja. Pritisnite power dugme dok istovremeno pritiskate poslednja dva Dugmta za postavljanje pokazivača (iznad poslednje dve ćelije). Ovom akcijom se sve ćelije aktiviraju za čišćenje. Koristite mekanu krpu navlaženu izopropil alkoholom. Nemojte koristiti ni jednu drugu supstancu za čišćenje ćelija.

Dok ste u ovom režimu, pritiskom Navigaciona Rockers na dole, a zatim levo ili desno deaktiviraće se sve ćelije. Pritiskom Navigaciona Rockers na gore, a zatim levo ili desno reaktiviraće se sve ćelije.

Ako pritisnete gore, a zatim levo ili desno mode (režim) dugme, ćelije će se pomerati gore - dole. Prekid ove aktivnosti postižete ponovnim pritiskom mode (režim) dugmeta.

Nazad na sadržaj: Korisničko uputstvo za Focus 40 Blue Braille Display - Brajev red, 2014

 

Test tastera i kontrola

Test tastera i kontroli osigurava da svaki od tastera, kontrola radi pravilno. Možete početi test tastera nakon ulaska u Dijagnostički režim pritiskom bilo kog tastera ili kontrole koji se nalaze i tabeli ispod. Brajev red - displej prikazuje svaki pritisnut taster. Pogledajte sledeću tabelu za tačan raspored tačaka za svaki taster. Pritisnite svaki od tastera i kontrola i uverite se da je prikazan adekvatan rezultat na displeju.

Taster Prikazuje
TAČKA 1 1
TAČKA 2 2
TAČKA 3 3
TAČKA 4 4
TAČKA 5 5
TAČKA 6 6
TAČKA 7 7
TAČKA 8 8
LEVI SHIFT kls
DESNI SHIFT krs
RAZMAKNICA ksp
LEVO PANNING DUGME pl
DESNO PANNING DUGME pr
LEVO SELECTOR DUGME sl
DESNO SELECTOR DUGME sr
LEVO mode (režim) dugme nml
levo Navigaciona Rockers gore nlu
levo Navigaciona Rockers do NLD
desno mode (režim) dugme nmr
desno Navigaciona Rockers gore nru
desno Navigaciona Rockers dole nrd
LEVI ROCKER TASTER GORE rlu
LEVI ROCKER TASTER DOLE rld
DESNI ROCKER TASTER GORE rru
DESNI ROCKER TASTER DOLE rrd

Režim sa informacijama o bateriji

Pre ulaska u ovaj režim, proverite da Focus nije povezan sa računarom i budite sigurni da je isključen Pritisnite power dugme dok istovremeno pritiskate Dugme za postavljanje pokazivača iznad druge ćelije. Focus prikazuje dodatne informacije o unutrašnjoj bateriji.

Nazad na sadržaj: Korisničko uputstvo za Focus 40 Blue Braille Display - Brajev red, 2014

 

Rešavanje problema (Troubleshooting)

Problem Rešenje
Brajev red se ne uključuje. Napunite baterije pomoću dobijenog strujnog ispravljača ili povezivanjem Focus-a na računar pomoću USB kabla. Uređaj će imati uvek napajanje kada je povezan pomoću USB-a. Ukoliko nije povezan na USB, pritisnite i zadržite dugme za uključivanje najmanje tri sekunde.
Baterija se ne puni, ili punjenje traje duže nego što bi trebalo. Proverite da li Focus Blue punite pomoću originalnog Freedom Scientific-ovog strujnog ispravljača. Bateriji je potrebno najviše tri sata da se napuni pomoću strujnog ispravljača. Ako Focus punite preko USB kabla povezanog na računar, bateriji će trebati više vremena da se napuni. Ako želite da proverite da li se Focus puni korektno, pritisnite dugme za uključivanje za prikaz statusnih informacija.
Na brajevom redu se pojvljuju dodatne tačke i tačke su lepljive. Očistite brajev red aktiviranjem režima test/čišćenje Brajevog reda i onda koristite mekanu krpu navlaženu isopropil alkoholom i očistite ćelije. Za više informacija obratite se sekciji Test/čišćenje Brajevog reda u ovom priručniku.
Focus Display (Brajev red) ne komunicira sa računarom. Ako koristite JAWS 11 ili noviji, budite sigurni da je JAWS pravilno instaliran na vaš računar. Pogledajte odeljak Dodavanje JAWS podrške za Focus Display (Brajev red) za više informacija o konfigurisanju i USB-a i Bluetooth-a. Ako koristite JAWS 10 ili stariji, ili čitač ekrana drugih proizvođača, morate da instalirati upravljačke programe (drajvere) za Focus Blue 40 sa DVD koji ste dobili uz uređaj pre nego što počinjete sa njegovim korišćenjem.
Uparivanje sa Apple uređajima ne funkcioniše. Promenite Bluetooth ID brajevog reda da ne sadrži MAC adresu pre nego što pokušate da uspostavite Bluetooth partnerska pravila sa Apple uređajima jer oni ne prepoznaju MAC adresu. Pogledajte odeljak o korišćenju menija za više informacija od Bluetooth ID.

Nazad na sadržaj: Korisničko uputstvo za Focus 40 Blue Braille Display - Brajev red, 2014

 

 

Sve cene se za kupce iz Srbije obračunavaju u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja predračuna. PDV se dodatno obračunava. Gloria Ferrari doo maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, opisima, fotografijama i cenama, ali nažalost ne možemo garantovati da su svi podaci na sajtu u potpunosti ispravni. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru. Tačne podatke sa rokovima isporuke dobijate u predračunu. Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave na sajtu.