4.1. JAWS prečice za za Laptop (raspored tastature)..
4.2. Čitanje pomoću JAWS-u i MAGic.
4.2.1. Osnovni red (Home Row) na Number Pad - numeričkoj tastaturi..
4.2.2. Čitanje znakova.
4.2.3. Fonetsko čitanje znakova..
4.2.4. Čitanje reči.
4.2.5. Spelovanje (sričanje) reči.
4.2 6. Čitanje redova..
4.2.7. Čitanje celokupnog dokumenta..
4.2.8. Čitanje rečenice.
4.2.9. Čitanje pasusa.
4.2.10. Posebni tasteri za čitanje..
4.3. Vežba komandi za čitanje dokumenta.
4.4. Pokazivači koje koristi JAWS.
4.4.1. PC Cursor - PC (sistemski) pokazivač
4.4.2. JAWS Cursor - JAWS pokazivač.
4.4.3. Simulacija komandi miša pomoću JAWS pokazivača.
4.4.4. Virtuelni PC pokazivač (Virtual PC Cursor)
4.4.5. Invisible Cursor - nevidljivi pokazivač.

 

Čitanje ekrana se vrši pritiskom tastera na numeričkoj tastaturi ili NUM PAD, ponekad u kombinaciji sa drugim tasterima na tastaturi. Kada se JAWS učita, NUM LOCK je isključen, tako da tasteri predstavljaju kretanje, STRELICA LEVO, STRELICA DESNO, Prethodna strana (Page Up) i tako dalje.

Ako želite numeričku tastaturu da koristite za kucanje brojeva, pritisnite NUM LOCK da se prebacujete iz režima čitanja ekrana u režim unosa brojeva.

Sledi kombinacija tastera sa numeričke tastature u kombinaciji sa drugim tasterima:

 • KOSA CRTA , levi taster miša (kod laptop korisnika, CAPS LOCK+8).
 • ZVEZDICA , desni taster miša (kod laptop korisnika, CAPS LOCK+9).
 • NUM PAD PLUS (plus na numeričkoj tastaturi) , PC pokazivač u većini aplikacija, virtuelni pokazivač u HTML i PDF documentima (kod laptop korisnika, CAPS LOCK+ZAREZ).
 • NUM PAD MINUS , JAWS pokazivač (kod laptop korisnika, CAPS LOCK+P).
 • NUM PAD MINUS , JAWS pokazivač (kod laptop korisnika, CAPS LOCK+P).
 • Postavi JAWS na PC, INSERT+NUM PAD MINUS (kod laptop korisnika, CAPS LOCK+LEVA ZAGRADA).
 • Postavi PC na JAWS, INSERT+NUM PAD PLUS (kod laptop korisnika, CAPS LOCK+APOSTROF).

4.1. JAWS prečice za za Laptop (raspored tastature).

Zašto bi osobam koje koriste laptop računare sa JAWS čitačem ekrana trebao drugačiji raspored tastature? Većina osoba koje koriste računare koriste i tastaturu sa numeričkim delom. Većina JAWS korisnika čitaju ekran korišćenjem kombinacije tastera koje uključuju numeričku tastaturu. Pri tome, taster INSERT na numeričkoj tastaturi je korišćen kao JAWS taster (JAWS Key), ili modifikator koji stvara prečice koje se koriste za čitanje ekrana. Međutim, veoma mali laptopova ima tastaturu sa numeričkim delom, ili ako imaju nije ga lako koristiti. Zato su mnoge funkcije pomerene na osnovni deo laptop tastature. Skoro svi laptopovi imaju taster INSERT, i može se koristiti za dosta komandi za čitanje kao INSERT taster na standardnoj tastaturi. Međutim, bez Number Pad - numeričke tastature, neke prečice su teške ili čak nemoguće za korišćenje.

Čak i ako imate stoni (desktop) raspored tastature, možda ćete želeti da ipak probate rad sa Laptop rasporedom (tastature). Kada koristite Laptop raspored (tastature), dosta komandi su ispod vaših prstiju pa ne morate da stalno pomerate svoju desnu šaku na numerički deo i posle vraćati na osnovni deo. Ovo je je veoma lepa mogućnost i poznajem neke iskusne JAWS korisnike koji više vole Laptop raspored od Desktop rasporeda (tastature). Oba rasporeda su odlična. Ako naučite da koristite standardnu tastaturu sa Laptop rasporedom (tastature), ne samo da možete da koristite INSERT taster kao JAWS taster, već možete da koristite i CAPS LOCK kao JAWS taster.

Za više informacija za korišćenje JAWS sa Laptop rasporedom tastature pročitajte Laptop prečice u JAWS-u (Laptop Keystrokes with JAWS) DAISY knjigu. Ovu knjigu možete da nađete na Stranici za preuzimanje materijala za obuku. Korisnici JAWS 10 ili novijeg (ili MAGic 11 novijih) takođe mogu da koriste proveri nadogradnje (Check for Updates) u JAWS ili MAGic meniju pomoći (Help) nalaženjem DAISY zvučnih knjiga.

<- Nazad na: JAWS osnovna obuka: 4. Komande za čitanje i pokazivači

 

4.2. Čitanje pomoću JAWS-u i MAGic.

4.2.1. Osnovni red (Home Row) na Number Pad - numeričkoj tastaturi.

Da započnete čitanje s JAWS, stavite vaša tri srednja prsta na numeričku tastaturu, tako da srednji prst bude na broju 5, onom što ima ispupčenje. Vaš kažiprst treba da bude na postavljen na STRELICA LEVO (NUM PAD 4) i vaš domali (prstenjak) prst na STRELICA DESNO (NUM PAD 6). To je ono što mi zovemo Osnovni red (Home Row) za vaše prste na numeričkoj tastaturi.

Ako koristite Laptop raspored (tastature), vaš levi kažiprst bi trebalo da bude na slovu F i desni kažiprst bi trebalo da bude na slovu J. Ovako možete da koristite levi mali prst da pritisnete CAPS LOCK i koristite desnu ruku da pristupite većini drugih tastera za čitanje kada je u isto vreme pritisnut CAPS LOCK.

4.2.2. Čitanje znakova.

Pritiskom NUM PAD 5 izgovara se trenutni znak, pritiskom na STRELICA DESNO pomerate se i čitate sledeći znak, a pritiskom na STRELICA LEVO pomerate se i čitate prethodni znak.

Laptop korisnici CAPS LOCK+ZAREZ da pročitaju trenutni znak, CAPS LOCK+M za čitanje prethodnog znaka i CAPS LOCK+TAČKA za sledeći znak.

4.2.3. Fonetsko čitanje znakova.

Da bi ste čuli znak pročitan fonetski, pritisnite NUM PAD 5 dva puta brzo. Ako se nastavite kretanje pomoću LEVO ili STRELICA DESNO fonetski izgovor ostaje. Za napuštanje fonetskog režima, pritisnite NUM PAD 5 još jednom.

Laptop korisnici pritiskaju CAPS LOCK+ZAREZ dva puta brzo da pročitaju trenutni fonetski znak.

4.2.4. Čitanje reči.

Za čitanje reči, pritisnite palcem taster INSERT (NUM PAD 0) dok sa pritiskate neki od tri tastera iznad. Tako INSERT+NUM PAD 5 izgovara reč na kojoj se nalazi pokazivač, INSERT+NUM PAD STRELICA DESNO vas premešta i izgovara sledeću reč, a INSERT+NUM PAD STRELICA LEVO vas premešta i izgovara prethodnu reč.

Laptop korisnici pritiskaju CAPS LOCK+K za prethodnu reč, CAPS LOCK+J za trenutnu reč, i CAPS LOCK+L za sledeću reč.

4.2.5. Spelovanje (sričanje) reči.

Da bi spelovao trenutnu reč, pritisnemo INSERT+NUM PAD 5 dva puta brzo. Kada uđete u režim spelovanja (sricanja) JAWS i MAGic ostaju u njemu i kada pređete na sledeću ili prethodnu reč. Za napuštanje režima Speluj (sriči), pritisnite NUM PAD 5 još jednom.

Laptop korisnici prtiskaju CAPS LOCK+K dva puta brzo da speluju trenutnu reč.

<- Nazad na: JAWS osnovna obuka: 4. Komande za čitanje i pokazivači

 

4.2 6. Čitanje redova.

Da pročitate red, pritisnite STRELICA GORE da se premestite i pročitate prethodni red, STRELICA DOLE da se premestite i pročitate sledeći red, i INSERT+STRELICA GORE da pročitate trenutni red.

Laptop korisnici pritiskaju CAPS LOCK+U da pročitaju prethodni red, CAPS LOCK+O da pročitaju sledeći red, i CAPS LOCK+I da pročitaju trenutni red.

4.2.7. Čitanje celokupnog dokumenta.

Da pročitate ceo dokument, bez obzira na to gde se nalazi pokazivač, pritisnite INSERT+STRELICA DOLE. Ova prečica poziva komandu SayAll (izgovaraj sve-neprekidni govor), koja se koristi učestalo u JAWS. Dok koristite komandu SayAll, možete da, takođe, uradite sledeće:

 • Kada koristite komandu Neprekidni govor, možete pritisnuti LEVO ili STRELICA DESNO tastere da se vratite unazad ili ubrzate čitanje teksta.
 • Možete da privremeno povećate ili smanjite brzinu govora pritiskom na PAGE UP ili PAGE DOWN.
 • Koristite brze tastere za navigaciju da se krećete po različitim elementima kroz dokument.

Da zaustavite govor, pritisnite taster CTRL.

Laptop korisnici mogu da koriste INSERT+STRELICA DOLE, ali korišćenjem laptop prečica ne pomeraju ruke sa tastature, kao sa CAPS LOCK+A ili CAPS LOCK+STRELICA DOLE.

4.2.8. Čitanje rečenice.

Da pročitamo prethodnu rečenicu, pritisnemo ALT+STRELICA GORE. Da pročitamo sledeću rečenicu, pritisnemo ALT+STRELICA DOLE. Da pročitamo trenutnu rečenicu, pritisnemo ALT+NUM PAD 5.

Laptop korisnici pritiskaju CAPS LOCK+Y za prethodnu rečenicu, CAPS LOCK+H za trenutnu rečenicu, i CAPS LOCK+N za sledeću rečenicu.

4.2.9. Čitanje pasusa.

Da pročitate prethodni pasus, pritisnite CTRL+STRELICA GORE. Da pročitate sledeći pasus, pritisnite CTRL+STRELICA DOLE. Da pročitamo trenutni pasus, pritisnemo CTRL+NUM PAD 5.

Laptop korisnici koriste iste tastere sa izuzetkom CAPS LOCK+CTRL+I za čitanje trenutnog pasusa.

Postoji još prečica za čitanje pomoću JAWS i MAGic, ali su pomenute osnovne. Pored toga, kada poznajete osnovne prečice za čitanje pomoću JAWS i MAGic, iste važe i za sve pokazivače u JAWS. -

<- Nazad na: JAWS osnovna obuka: 4. Komande za čitanje i pokazivači

 

4.2.10. Posebni tasteri za čitanje.

Pokušajmo da vidimo kako se ponašaju sledeće prečice.

Tastaturna pomoć, INSERT+1 u numeričkom redu, Napomena: Ovo je uključi / isključi prečica, pritisnite je jednom da uključite tastaturnu pomoć; pritisnite je ponovo da je isključite.

Vreme, INSERT+F12, izgovara trenutno vreme; ništa se ne prikazuje na ekranu.

Datum, INSERT+F12 dva puta brzo, izgovara trenutni datum; ništa se ne prikazuje na ekranu.

Ikonice na sistemskoj paleti, INSERT+F11, istražite okvir za dijalog i onda pritisnite ESC kada završite.

Spisak JAWS Managers - rukovaoci JAWSom, INSERT+F2, istražite okvir za dijalog i onda pritisnite ESC kada završite.

Screen Sensitive Help, INSERT+F1, otvara se u Virtual Vieweru - virtuelnom prikazivaču, pritisnite ESC kada završite.

Spisak aplikacija koje se izvršavaju, INSERT+F10, istražite okvir za dijalog i onda pritisnite ESC kada završite.

4.3. Vežba komandi za čitanje dokumenta.

Vežba: Otvorite Saint Pete dokument za vežbanje i koristite ga pomoću komandi za čitanje koje smo opisali. Saint Pete dokument za vežbanje se naziva SaintPete.rtf i može ga pronaći na vašem računaru na lokaciji:
C:\Program Files\Freedom Scientific\Training\JAWS\enu.

 

 1. Pauzirajte privremeno govor pritiskom CTRL+P (misli se na DAISY obuku koja je ovde prevedena) i otvorite dokument. Kada otvorite dokument, držite ga u prednjem planu i pritisnite CTRL+P ponovo kako bi ste nastavili da slušate govornika. Zatim pratite instruktora.
 2. Pritisnite CTRL+HOME da budite sigurni da ste na vrhu stranice.
 3. Pritisnite STRELICA DOLE da se pomerite do reda koji počinje sa "From the sparkling blue waters..." i pratite instruktora.
 4. Vežbajte prečice za kretanje i čitanje znak po znak, NUM PAD 4, 5, i 6 ili CAPS LOCK M, ZAREZ, i TAČKA.
 5. Pritisnite CTRL+P dok FSReader koji govori u pozadini ne pauzira. Ovo vam omogućava vežbu bez govora u pozadini. Kada završite vežbu čitanja znak po znak, pritisnite CTRL+P ponovo kako bi vas govornik - instruktor vodio dalje.
 6. Vežbajte prečice za kretanje i čitanje reč po reč, INSERT+NUM PAD 4, 5, i 6 ili CAPS LOCK J, K i L.
 7. Pritisnite CTRL+P dok FSReader koji govori u pozadini ne pauzira. Ovo vam omogućava vežbu bez govora u pozadini. Kada završite vežbu čitanja reč po reč, pritisnite CTRL+P ponovo kako bi vas govornik - instruktor vodio dalje. - - -
 8. Provežbajmo još i prečice za kretanje i čitanje rečenica po rečenica, ALT+STRELICA GORE, NUM PAD 5, i STRELICA DOLE ili CAPS LOCK+Y, H, i N.
 9. Na kraju provežbajmo još i prečice za kretanje i čitanje pasus po pasus, CTRL+STRELICA GORE, NUM PAD 5, ili STRELICA DOLE ili CTRL+STRELICA GORE, CAPS LOCK+CTRL+I, ili CTRL+STRELICA DOLE.

<- Nazad na: JAWS osnovna obuka: 4. Komande za čitanje i pokazivači

 

4.4. Pokazivači koje koristi JAWS.

Jedan od ključnih koncepata JAWS-ovog rada je sistem pokazivača koji je razvijen.

4.4.1. PC Cursor - PC (sistemski) pokazivač

PC Cursor - PC (sistemski) pokazivač se koristi za navigaciju i prati fokus sistema. PC pokazivač je aktivan pri pokretanju JAWS, ali ako se prebacite na neki drugi pokazivač, pritiskom na NUM PAD PLUS aktivirate ga ponovo. Laptop korisnici pritisnu CAPS LOCK+TAČKA-ZAREZ.

PC pokazivač je obično vertikalna linija koja treperi u dokumentu i ukazuje na tačku umetanja. Takođe može biti predstavljen kao markirani bar u meniju ili pravougaonik u kome je fokus u okviru za dijalog. Pogledajmo nekoliko primera PC pokazivača.

 1. Koristite uobičajene tastere za čitanje, kao što je prečica za sledeću reč, INSERT+STRELICA DESNO ili CAPS LOCK+L. Ja ću pritisnuti nekoliko puta. Primetite da je pokazivač na početku reči. Kako da znam to? Pritisnite prečicu da pročitate trenutni znak, NUM PAD 5 or CAPS LOCK+ZAREZ.
 2. Pritiskam INSERT+STRELICA LEVO or CAPS LOCK+I da pređem na reč sparkling.
 3. Pritisnite taster ALT da se pomerite na traku (menija). Fokus se pomera na jezičak (Tab, kartica) Home. Ako koristite neku stariju verziju Word-a ili sličan program, fokus će biti na Menu Baru - Liniji menija. Pritisnite STRELICA DOLE za kretanje kroz menije, a to je takođe i PC pokazivač u ovoj aplikaciji.
 4. Pritisnite TAB da se pomerite na donju traku. Ako nastavite da pritiskate TAB ovde, to je takođe PC pokazivač.
 5. Nakon što se malo krećete po traci ili menijima, pritisnite ESC nekoliko puta da ih napustite. Fokus se vraća na oblast dokumenta.

Fokus i dalje treba da bude na reči sparkling, sa pokazivačem na prvom slovu s od sparkling. Pritisnite INSERT+5 na NUM PAD (numeričkoj tastaturi) ili CAPS LOCK+K da pročitate trenutnu reč. I samo NUM PAD 5 ili CAPS LOCK+ZAREZ.

<- Nazad na: JAWS osnovna obuka: 4. Komande za čitanje i pokazivači

 

4.4.2. JAWS Cursor - JAWS pokazivač.

U ostalim prilikama JAWS pokazivač preuzima da izvrši radnje koje se uobičajeno obavljaju pomoću miša. JAWS pokazivač je pokazivač miša. On može da ide na mesta gde PC pokazivač ne može, na primer, na naslovnu traku na vrhu većine Windows aplikacija. JAWS pokazivač se koristi za rukovanje sistemskim mišem, za čitanje statičkog teksta kome PC pokazivač nema pristup, i da pristupi drugim delovima Windowsa kuda PC Cursor - PC (sistemski) pokazivač ne može. Pritisnite NUM PAD MINUS da aktivirate JAWS pokazivač. Laptop korisnici pritiskaju CAPS LOCK+P da aktiviraju JAWS pokazivač.

Vežba: Otvorite dokument za vežbanje Saint Pete ako nije već otvoren, i pratite kako instruktor pokazuje korišćenje oba pokazivača za čitanje teksta u dokumentu. Saint Pete dokument za vežbanje se naziva SaintPete.rtf i može ga pronaći na vašem računaru na lokaciji:
C:\Program Files\Freedom Scientific\Training\JAWS\enu.

 

Pauzirajte privremeno govor pritiskom CTRL+P (misli se na DAISY obuku koja je ovde prevedena) i otvorite dokument. Kada otvorite dokument, držite ga u prednjem planu i pritisnite CTRL+P ponovo kako bi ste nastavili da slušate govornika. Zatim pratite instruktora.

Zašto bitno da JAWS pokazivač ima drugačiji glas/govornika u odnosu na PC pokazivač?

JAWS pokazivač je pokazivač miša. On može da ide na mesta gde PC pokazivač ne može. Prvo, možda nećete ni znati gde je JAWS pokazivač ako ne možete da ga vidite. Međutim, vi znate gde je PC pokazivač. On je na slovu s u sparkling.

 1. Postavite JAWS pokazivač na PC pokazivač korišćenjem prečice, INSERT+NUM PAD MINUS. Laptop korisnici pritisnu CAPS LOCK+LEVA ZAGRADA. Primetite da vas JAWS obaveštava o tome i glas je malo dublji. JAWS pokazivač, ili pokazivač miša, je sada pokazivač za čitanje.
 2. Pritisnite INSERT+STRELICA DESNO da se pomerite na reč beaches, koja se nalazi sledećem redu ispod. Laptop korisnici pritisnu CAPS LOCK+L. Proverite da li je JAWS pokazivač na b, početnom slovu reči beaches pritiskom na NUM PAD 5 . Laptop korisnici pritisnu CAPS LOCK+ZAREZ.
 3. Sada, aktivirajte PC pokazivač ponovo, pritiskom na NUM PAD PLUS. Na većini tastatura to je dugački vertikalni taster ispod NUM PAD MINUS. - JAWS izgovara "PC Cursor" - PC (sistemski) pokazivač i glas se vraća na PC pokazivač glas. Laptop korisnici pritisnu CAPS LOCK+TAČKA-ZAREZ.
 4. Pritisnite INSERT+NUM PAD 5 ili CAPS LOCK+K da čujete trenutnu reč. Primetite da je PC pokazivač još uvek na reči sparkling.
 5. Pritisnite NUM PAD 5 ili CAPS LOCK+ZAREZ i uverite se da je PC pokazivač na s u sparkling.
 6. Dalje, pritisnite NUM PAD MINUS ili CAPS LOCK+P da aktivirate JAWS pokazivač ponovo. Primetite da JAWS izgovara "JAWS pokazivač" i glas postaje dublji.
 7. Pritisnite INSERT+NUM PAD 5 ili CAPS LOCK+K da čujete trenutnu reč. Primetite da je JAWS pokazivač na reči beaches.
 8. Pritisnite NUM PAD 5 ili CAPS LOCK+ZAREZ i uverite se da je JAWS pokazivač na b u beaches.

Razumete ovo? Sada imamo dva različita pokazivača na dva različita mesta na ekranu i možemo da aktiviramo jedan ili drugi i da čitamo na dva mesta nezavisno. Vrlo simpatično!

Sada bolje razumemo zašto je dobra ideja da glas/govornik za JAWS pokazivač zvuči drugačije od glasa/govornika za PC pokazivač. Ovako, kada čujemo drugi glas/govornika to vas podseća da je drugi aktivni pokazivač.

<- Nazad na: JAWS osnovna obuka: 4. Komande za čitanje i pokazivači

 

4.4.3. Simulacija komandi miša pomoću JAWS pokazivača.

JAWS pokazivač se može koristiti za simulaciju klika tastera miša.

 1. Pritisnite ALT+TAB da se prebacite na FSReader program koji čita ovu osnovnu obuku (Basic Training). Ako koristite neki drugi DAISY čitač, ovo može da bude malo drugačije. Prebacite se na DAISY (sistem digitalno dostupnih informacija) čitač, u našem slučaju FSReader (Freedom Scientific-ov čitač DAISY zvučnih knjiga). Koraci su slični za svaki Windows program.
 2. U FSReader pritisnite ALT+H da odete na njegov meni za pomoć (Help).
 3. Odaberite About FSReader i otvora se mali okvir za dijalog sa osnovnim informacijama o broju verzije FSReader-a i osnovne informacije o autorskim pravima za Freedom Scientific. U okviru za dijalog postoji dugme OK i na njemu je fokus PC pokazivača.
 4. Proverićemo da li je PC pokazivač na dugmetu OK. Prvo pritisnemo NUM PAD PLUS da proverimo da li je aktivan PC pokazivač. Laptop korisnici pritisnu CAPS LOCK+TAČKA-ZAREZ.
 5. Pritisnemo INSERT+NUM PAD 5 da pročitamo trenutnu reč. Čućete da JAWS izgovara "OK button". Laptop korisnici pritisnu CAPS LOCK+K.
 6. Sada, pritisnemo TAB da se pomerimo na dugme OK. Šta se događa? Ništa. Ne možemo da se pomeramo sa dugmeta OK pomoću PC pokazivača zato što nema druge kontrole ili mesta na koje PC pokazivač može da ode u ovom okviru za dijalog. Međutim, ovde postoji tekst, kao što smo čuli kada je okvir za dijalog otvoren prvi put.

Ovo je savršen primer kako možemo da koristimo JAWS pokazivač da pročitamo statički tekst i odemo tamo gde pomoću PC pokazivača ne možemo. Ovo je česta situacija u Windows okruženju, pa je korisno da znate kako da radite.

 1. Prvo, znamo gde je PC pokazivač... na OK dugmetu. Pritisnite prečicu da postavite JAWS pokazivač na mesto PC pokazivača, INSERT+NUM PAD MINUS ili CAPS LOCK+LEVA ZAGRADA. -
 2. JAWS pokazivač je sada aktivan, pritisnite INSERT+NUM PAD 5 ili CAPS LOCK+K da pročitate trenutnu reč na kojoj je JAWS pokazivač. Trebalo bi da čujete da JAWS govori kako je na dugmetu OK drugačijim glasom.
 3. Sada kada je JAWS pokazivač unutar ovog prozora, pritisnite PAGE UP da odete na vrh prozora. JAWS je dovoljno pametan da zadrži pokazivač unutar trenutnog prozora, ne brinite.
 4. Nakon što pritisnete PAGE UP pročitajmo trenutni red, a to je naslovna traka okvira za dijalog, pritiskom na prečicu za čitanje reda INSERT+STRELICA GORE ili CAPS LOCK+I. Trebalo bi da čujete: "About FSReader dialog". Čuo sam, takođe, da postoji grafički simbol na kraju reda, predstavljen pomoću broja.
 5. Pritisnite STRELICA DOLE da se pomerite nadole u okviru za dijalog.

Trebalo bi da čujete sledeće podatke:

FSReader Version: 2.00.1003
graphic 415 © Freedom Scientific 2004-2009
OK

Broj verzije i druge informacije u ovom okviru za dijalog se vremenom menjaju i ne brinite ako čujete nešto drugačije. Međutim, rezultati su slični.

Hajde da koristimo JAWS pokazivač da kliknemo na dugme OK i zatvorimo okvir za dijalog pomoću miša umesto pomoću tastature.

 1. Prvo, vratite JAWS pokazivač na dugme OK, postavite JAWS pokazivač na mesto PC pokazivača, INSERT+NUM PAD MINUS ili CAPS LOCK+LEVA ZAGRADA.
 2. Proverite da li se JAWS pokazivač vratio na dugme pomoću ČitajReč, INSERT+NUM PAD 5 ili CAPS LOCK+K.
 3. Na kraju, pomoću NUM PAD SLASH kliknite na dugme pomoću JAWS pokazivača, koji je zapravo pokazivač miša. NUM PAD SLASH (KOSA CRTA) je kosa crta na numeričkoj tastaturi. To je drugi taster s leva na desno u gornjem redu numeričke tastature. Laptop korisnici pritisnu CAPS LOCK+8 u numeričkom redu. - Ovo je ekvivalent za levi klik miša. Okvir za dijalog FSReader se zatvara.

Vežba: Hajde da pogledamo još jedan primer. Pogledajmo zajedno sa instruktorom Help About box u JAWS prozoru.

Pritisnite sledeće prečice:

 1. INSERT+J da se prebacite na JAWS prozor.
 2. ALT+H da otvorite Help meni.
 3. A za About JAWS. Meni se zatvara i otvara se okvir za dijalog. JAWS počinje da ga čita. Pritisnite CTRL da zaustavite JAWS da govori.

JAWS automatski čita statički tekst. Ali, šta ako želimo da ga ponovo pročitamo. Ceo ili neki deo. Koristite istu tehniku kao u prethodnom primeru da saznate gde je PC pokazivač, a onda postavite JAWS pokazivač na PC pokazivač i započnite čitanje. Kada ste završili, koristite JAWS pokazivač da pritisnite OK da zatvorite okvir za dijalog. Ne zaboravite da uključite PC pokazivač kada završite. Ovo su osnovni koraci:

 1. Pritisnite TAB da istražite gde PC pokazivač ide.
 2. Postavite JAWS na PC pokazivač.
 3. Pritisnite PAGE UP da odete na vrh stranice.
 4. Počnite čitanje nekom od komandi koje ste do sada naučili. Uključujući čitanje:
  • Znakova
  • Reči
  • Redova
  • Rečenica
  • Fonetsko čitanje znakova
  • Spelovanje (sricanje) reči
 5. Kada ste završili, koristite JAWS pokazivač da pritisnite OK da zatvorite okvir za dijalog.
 6. Na kraju, aktivirajte PC pokazivač ponovo.

<- Nazad na: JAWS osnovna obuka: 4. Komande za čitanje i pokazivači

 

4.4.4. Virtuelni PC pokazivač (Virtual PC Cursor)

Tekst na Web stranicama je veoma sličan statičnom tekstu u Windows statusnim porukama. PC pokazivač ne može da se kreće po ovakvom tekstu zato što ne postoji tačka umetanja. Pomoću JAWS pokazivača možete da pristupate ovakvom tekstu, ali postoji efikasniji način za pristup većim dokumentima kao što su oni na World Wide Web-u - svetskoj komunikacionoj mreži. Kada koristite Internet Explorer 5 ili noviji (ili programe koji u osnovi imaju Internet Explorer), ili Adobe® Acrobat® datoteke, JAWS pruža Virtuelni PC pokazivač (Virtual PC Cursor) koji simulira tačku umetanja. Ovo obezbeđuje istu funkcionalnost kao da obrađujete tekst. Tekst može biti čitan po znak, reč, red, rečenica ili pasus i može biti izabran i kopiran u međumemoriju (Clipboard). Virtuelni pokazivač je podrazumevano aktivan u aplikacijama koje ga podržavaju. Ako ste se prebacili na neki drugi pokazivač, pritiskom na NUM PAD PLUS aktivirate ga ponovo. Laptop korisnici pritisnu CAPS LOCK+TAČKA-ZAREZ.

4.4.5. Invisible Cursor - nevidljivi pokazivač.

Invisible Cursor - nevidljivi pokazivač vam omogućava da se pomerate po ekranu bez promena položaja PC pokazivača ili pokazivača miša. Možete da koristite ovaj pokazivač da pročitate tekst i pristupate opcijama kojima ne možete pomoću PC pokazivača. Isto, možete da koristite nevidljivi pokazivač da obezbedite brz pregled informacija sa ekrana. Da aktivirate nevidljivi pokazivač, pritisnite NUM PAD MINUS dva puta brzo. Koristite standardne JAWS komande da se pomerate po ekranu pomoću nevidljivog pokazivača. Laptop korisnici pritisnu CAPS LOCK+P dva puta brzo.

Nakon završene vežbe, aktivirajte PC pokazivač pritiskom na NUM PAD PLUS, laptop korisnici, CAPS LOCK+TAČKA-ZAREZ. Zatvorite dokument za vežbanje Saint Pete.rtf pritiskom na ALT+F4 i odgovorite sa "No" kada budete upitani da sačuvate izmene.

Ovim smo završili ovaj modul. Molim vas da mi se pridružite i u sledećem.

<- Nazad na: JAWS osnovna obuka: 4. Komande za čitanje i pokazivači

 

Objavljeno od strane Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA
http://www.freedomscientific.com

Prevod/obrada: Nebojša Marković, Gloria Ferrari doo, Beograd, Srbija,
http://www.gloria-ferrari.com

jun 2015.

 

 

Sve cene se za kupce iz Srbije obračunavaju u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja predračuna. PDV se dodatno obračunava. Gloria Ferrari doo maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, opisima, fotografijama i cenama, ali nažalost ne možemo garantovati da su svi podaci na sajtu u potpunosti ispravni. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru. Tačne podatke sa rokovima isporuke dobijate u predračunu. Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave na sajtu.