HTML obrasci nam omogućavaju da pristupimo kolicima za kupovinu (shopping carts), pretraživačima na internetu, Web zasnovanoj elektronskoj pošti, oglasnim tablama i tako dalje. Obrasci sadrže kontrole kao što su uređivačka polja, radio dugmad, kombinovane liste i druge kontrole sličnih onima koje se koriste u dijalozima.

JAWS i MAGic koriste mogućnosti HTML za stvaranje pristupačnih obrazaca u kojima možete da pristupite svakoj kontroli.

4.1. Kretanje po obrascima

Sledi spisak JAWS brzih tastera za navigaciju koji nam omogućava brzo prebacivanje sa jedne na drugu kontrolu. Kada se izvršava JAWS samostalno, ili zajedno sa MAGic, sve navedene komande funkcionišu. Možete da koristite SHIFT taster u kombinaciji sa većinom prečica da se vratite na prethodni element.

 

OpisKomanda
dugme (Button) B
kombinovana lista (Combo Box) C
Edit Box - polje za uređivanje E
Obrazac za kontrolu (Form Control) F
Radio Button - radio dugme A
Check Box - polje za potvrdu X
Prva kontrola na obrascu na stranici INSERT+CTRL+HOME
Poslednja kontrola na obrascu na stranici INSERT+CTRL+ENDNapomena: Ove komande ne rade u režimu obrasca (Forms Mode).

 

Možete da prikažete spisak specifičnih tipova kontrola za obrasce. Da biste izvršili sledećee, zadržite INSERT+CTRL i pritisnite jedan od brzih tastera za navigaciju za kretanje kroz obrasce. Na primer, za prikaz svih uređivačkih polja na stranici, pritisnite INSERT+CTRL+E.

Da bi ste brzo pronašli specifičnu kontrole na obrascu, pritisnite INSERT+F5. Ova komanda daje spisak svih kontrola koje se nalaze na obrascu i njihov sadržaj na trenutnoj stranici. Krećite se po spisku i pritisnite ENTER da se prebacite na izabranu kontrolu. Forms Mode - režim obrasca je automatski aktiviran tako da ste spremni da vršite promene na kontroli. Ako ste već uneli podatke na obrazac, koristite spisak sadržaja obrasca kako bi ste brzo pregledali podatke.

 

MAGic savet: Možete da koristite INSERT+F5 sa MAGic da dobijete spisak svih kontrola na obrascu i njihov sadržaj na stranici.

 

Savet: Forms Mode - režim obrasca se automatski uključuje kada aktivirate dugme prosledi obrazac.

 

VEŽBA: Otvorite Novi WebTrack Priimer obrazac i pritisnite INSERT+F5 da dobijete spisak svih kontrola na obrascu i iskusite kako je lako pregledati podatke. Pritisnite ENTER na spisku kontrola na obrascu kako bi ste ušli u Forms Mode - režim obrasca i uredili obrazac. Pritisnite NUM PAD PLUS, ili kliknite mišem izvan polja obrasca ako koristite miša, da izađete iz režima obrasca..

 

4.1.1. JAWS verzija pre 10

U JAWS 9 i starijim verzijam potrebno je da sami ručno uđete u režim obrasca. Najlakši način da se uđe u režim obrasca je da se pritisne ENTER kada se fokus pomeri na kontrolu, kao što je polje za uređivanje. Da napustite režim obrasca u JAWS 9 ili starijoj verziji, pritisnite NUM PAD PLUS. U nastavku razmatramo novi način koji koristi autormatski ulazak u režim obrasca koji je započet u JAWS 10.

4.2. Automatski Forms Mode - režim obrasca i kontrola obrasca sa JAWS 10

Jeste li ikada primetili da je u verzijama JAWS pre 10, ako ste pokušali uneti nešto u obrazac da ste mogli završiti negde drugde na stranici. Ovo se dogodilo ako se niste prebacili u režim obrasca pre unosa podatka. Kao rezultat toga, slova koja pritiskamo funkcionišu kao brzi taster za navigaciju umesto za unos podataka u kontrolu.

Automatski Forms Mode - režim obrasca je uveden u JAWS 10. Sada kada pritisnete TAB ili SHIFT+TAB na Web stranici i odete na neko polje na obrascu, režim obrasca se automatski uključuje. Ovo se potvrđuje odgovarajućim zvučnim signalom. Više ne morate da pamtite kako se u režim obrasca ulazi ručno. Forms Mode - režim obrasca se takođe automatski uključuje kada koristite TASTATURNE STRELICE i idete na kontrole na obrascu kao što je polje za uređivanje. Ponovo se čuje zvučni signal. Pored toga, ako kliknete mišem u polje za uređivanje, režim obrasca se uključi automatski.

4.2.1. Zvučni signal koji ukazuje na uključivanje i isključivanje režima obrasca

Čućete jedan zvuk kada JAWS ulazi u režim obrasca i malo drugačiji kada izlazi iz režima obrasca. Ovi zvukovi se mogu promeniti. Evo kako:

 1. U Internet Explorer-u, pritisnite INSERT+F2.
 2. Izaberite Settings Center - centar za podešavanje i pritisnite ENTER.
 3. Fokus je u uređivačkom polju za pretraživanje. Otkucajte "select sound for" (izaberi zvuk za) bez navodnika. JAWS filtrira sve rezultate koji ne odgovaraju kriterijumu pretrage u prikazu u obliku stabla ispod.
 4. Pritisnite STRELICA DOLE da pređete na Select Sound for Entering Forms Mode (izaberi zvuk za ulazak u Forms Mode - režim obrasca) u filtriranim rezultatima u pregledu u obliku drveta u centru za podešavanje.
 5. Pritisnite RAZMAKNICA. Otvara se okvir za dijalog za izbor zvuka.
 6. Pritisnite GORE ili STRELICA DOLE za pomeranje po spisku zvukova (zvučnih signala). JAWS ima preko 180 zvučnih signala između kojih možete da birate. Možete da koristite prvo slovo za nalaženje.
 7. Pritisnite RAZMAKNICA ili ALT+P da čujete uzorak zvuka.
 8. Pritisnite TAB da se pomerite na dugme OK, kada pronađete odgovarajući zvuk i onda ga aktivirajte pritikom na RAZMAKNICA. Fokus se vraća na prikaz u obliku stabla centra za podešavanje.
 9. Pritisnite STRELICA DOLE da pređete na Select Sound for Leaving Forms Mode (izaberi zvuk za napuštanje Forms Mode - režim obrasca) u filtriranim rezultatima u pregledu u obliku drveta u centru za podešavanje.
 10. Pritisnite RAZMAKNICA. Otvara se okvir za dijalog za izbor zvuka.
 11. Pritisnite GORE ili STRELICA DOLE za pomeranje po spisku zvukova (zvučnih signala). JAWS ima preko 180 zvučnih signala između kojih možete da birate. Možete da koristite prvo slovo za nalaženje.
 12. Pritisnite RAZMAKNICA ili ALT+P da čujete uzorak zvuka.
 13. Pritisnite TAB da se pomerite na dugme OK, i onda ga aktivirajte pritikom na RAZMAKNICA. Promene su učinjene i sačuvane. Centar za podešavanje (Settings Center) je zatvoren.

Pored toga, možete da uključite zvučne indikatore za režim obrasca korišćenjem okvira za dijalog JAWS Brza podešavanja. Ne pratite ova uputsva sada, jer ćemo ih koristite za vežbanje kasnije. Međutim, ovde je to prikazano:

 1. Pritisnite INSERT+V da otvoriite okvir za dijalog Brza podešavanja. Fokus je u uređivačkom polju za pretraživanje.
 2. Otkucajte "use sound" (korišćeni zvuk) bez navodnika. JAWS filtrira sve rezultate koji ne odgovaraju kriterijumu pretrage u prikazu u obliku stabla ispod.
 3. Pritisnite STRELICA DOLE da odete na stavku u prikazu u obliku stabla "Use Sound - checked" (korišćenje zvuka - potvrđeno) u opcijama virtuelnog pokazivača.
 4. Pritisnite ENTER da zatvorite okvir za dijalog.
 5. Pritisnite TAB da se pomerite na dugme OK, i onda ga aktivirajte pritikom na RAZMAKNICA. Brza podešavanja se zatvaraju i promena se čuvaju.

Automatski Forms Mode - režim obrasca je predstavljen ranije u MAGic 11 sa mnogo ovakvih funkcionalnosti. Automatski režim obrasca radi u aplikacijama kao što su Internet pretraživač (Internet Explorer), Adobe Reader, i Firefox Web pretraživač.

Kada izađete iz kontrola na obrascu, bilo pomoću tastera sa strelicama, tastera TAB ili klikom na nekom drugom mestu van kontrola, režim obrasca se isključuje i mi čujemo zvučni indikator. Forms Mode - režim obrasca se takođe automatski isključuje kada se stranica prosleđuje ili osvežava. Alternativno, pritisnite NUM PAD PLUS u billo koje vreme da izađete iz režima obrasca.

Kada koristite JAWS ili MAGic na internetu, oni koriste virtuelni pokazivač, nevidljivi pokazivač, koji je podrazumevani pokazivač za čitanje. Kada se izvršava MAGic sam ili zajedno sa JAWS, tada imamo vidljivi marker koji ističe reči ili redove koje se izgovaraju i na taj način nam pokazuju gde se nalazi virtuelni pokazivač. Da popunite obrazac na Web stranici, potrebno je da koristite PC Cursor - PC (sistemski) pokazivač, koji je vidljiv i treperi.

Napomena: Kada koristite JAWS brze tastere za navigaciju, podrazumevana postavka je da se režim obrasca ne uključuje automatski. Ovo može biti promenjeno u okviru za dijalog JAWS Brza podešavanja pritiskom INSERT+V ili u centru za podešavanje kao što je objašnjeno ranije. Kasnije ćemo više govoriti o korišćenju brzi taster za navigaciju u obrascima.

4.3. Kretanje pomoću tastature unutar obrazaca

Kretanje pomoću tastature unutar obrazaca se može uraditi na mnogo načina. Većina osoba koristi jedno ili kombinaciju sledećeg:

 • Tasteri sa strelicama
 • TAB taster:
 • brze tastere za navigaciju

4.3.1. Korišćenje tasterskih strelica istraživanje obrasca

VEŽBA: Otvorite Novi WebTrack Priimer obrazac, pratite instrukcije u nastavku i koristite samo tastere sa STRELICAMA da istražite obrazac:

 1. Prvo, budite sigurni da je pokazivač na vrhu stranice. Pritisnite CTRL+HOME.
 2. Hajde da proverimo šta se dešava kada korišćenjem TASTATURNE STRELICE naiđemo na kontrolu na obrascu. Prvo pritiskamo STRELICA DOLE (da pređemo jedan po jedan red). Zaustavimo se kada naiđemo na prvo polje sa oznakom, Name (ime): Odmah pored oznake Name je polje za uređivanje.
 3. Pritisnite STRELICA DOLE jedanput i slušajte. Čućete da JAWS saopštava "edit" i zvuk. Ovaj zvuk nam ukazuje da se automatski uključio režim obrasca. JAWS saopštava da se sada pokazivač nalazi u polju za uređivanje. Mogli bi ste sada ovde da kucate svoje ime, ali za sada to ne činite.
 4. Pritisnite STRELICA DOLE opet. Da li ste čuli drugačiji zvuk? Forms Mode - režim obrasca je sada ponovo isključen, sada je aktivan virtuelni pokazivač koji je izašao iz polja za uređivanje i vratio se nazad na osnovni deo Web stranice.
 5. Nastavite pritiskati STRELICA DOLE da se pomerite na polja telefonski broj, broj socijalnog osiguranja i adresa e-pošte. Primetite da, dok se krećete kroz polja za uređivanje pomoću tastera sa strelicom, režim obrasca se uključuje automatski i čujete zvuk kada se to dešava. Takođe, kada izlazite iz polja za uređivanje pomoću tastera sa strelicom, režim obrasca se isključuje automatski i isto čujete zvuk.

Primetite da kada koristite tastere sa strelicama u JAWS, režim obrasca se uključuje samo kada nailazite na polje za uređivanje. Ovo je izuzetno korisno za one koji koriste TASTATURNE STRELICE. Kada god otkrije oblast za uređivanje, JAWS vam omogućava da odmah počnete da kucate. Ipak, ako u tom trenutku fokus nije na oblasti za uređivanje, režim čitanja ostaje uključen. Ovo vam omogućava da brzo unosite podatke u polja za uređivanje i ostaje vam dovoljno fleksibilnosti da se krećete po obrascu.

Savet: Zašto se režim obrasca ne uključuje kada nailazimo na dugmad, polja za potvrdu i druge kontrole. Razlog je taj što se sve ove kontrole mogu aktivirati bez ulaska u režim obrasca. Na primer, RAZMAKNICA uključi / isključi polja za potvrdu. Pritiskom na RAZMAKNICA takođe prebacuje radio dugme sa jednog izbora na drugi, aktivira dugmad kao što su OK, odustani (Cancel), ili prosledi (Submit). Ne moramo da ulazimo u režim obrasca zbog toga.

4.3.2. Obrasci u kojima se automatski prelazi na sledeće polje

Autori Web stranica mogu da naprave polja u obrascima u kojima se PC pokazivač automatski premešta u sledeće polje. Ovo vam može mnogo olakšati popunjavanje obrazaca. Kontrole koje na obrascima automatski pomeraju pokazivač na sledeće polje su obično polja koja imaju fiksni broj znakova, kao što su broj telefona ili broj socijalnog osiguranja (ili JMBG). Čim se unese poslednji znak u polje, pokazivač se automatski premešta u sledeće polje. Da li ste primetili polje za uređivanje na Primeru obrasca Novi Web Track?

VEŽBA: Pratite i osetite kako pokazivač sam napreduje na sledeće polje kada se kompletira unos u prethodno:

 1. Prvo, budite sigurni da je pokazivač na vrhu stranice. Pritisnite CTRL+HOME.
 2. Pritisnite brzi taster za navigaciju F da odete na prvo polje na stranici, polje za uređivanje Name (ime).
 3. Upamtite, režim obrasca se NE uključuje automatski kada koristimo brzi taster za navigaciju. Pritisnite ENTER da uđete u Forms Mode (režim obrasca).
 4. Unesite vaše ime ovde, ako to već niste do sada učinili.
 5. Onda, pritisnite TAB i unesite broj telefona u polju za uređivanje.
 6. Pritisnite TAB ponovo. Fokus se premešta na prvu od tri polja za uređivanje socijalnog osiguranja. U prvo unesite tri broja. Fokus automatski prelazi na sledeće polje.
 7. U drugo polje socijalnog osiguranja unesite dva broja. Fokus automatski prelazi na sledeće polje, završno polje za uređivanje socijalnog osiguranja.
 8. U treće polje socijalnog osiguranja unesite četiri broja. Primetite da fokus automatski prelazi na sledeće polje, polje za adresu e-pošte.

Napomena: The New WebTrack sample obrazac koji se koriste u Surf's Up ne prikuplja i ne šalje nikakve podatke. To je samo stranica za vežbanje.

Povremeno ćete nailaziti na slične obrasce na Webu sa automatskim prelaskom na sledeće polje.

4.3.3. Automatsko dovršavanje podešavanja u Internet pretraživaču

Internet pretraživač (Internet Explorer) će vas povremeno pitati da li želite da uključite Automatsko dovršavanje podešavanja kako bi vam pomogao da upamtite ono što unosite. Ovo se može dogoditi kada kucate u uređivačka polja za adrese Web stranica, upite za pretraživanje i drugo. Kada je ova opcija uključena, dok kucate, pojavljuje se spisak sadržaja koji počinje slovima koje ste uneli. Možete da izaberete reč ili frazu sa spiska i pritisnete TAB kako bi ste prešli na sledeću kontrolu bez potrebe da unesete celu reč ili frazu.

Ako ste izabrali Automatsko dovršavanje, kada pritisnete STRELICA DOLE može da se dogodi da fokus ode na spisak stavki koje ste upisali nekada ranije. Umesto da se krećete po obrascu, pokazivač se kreće gore - dole po spisku izbora. Ovo je osmišljeno kako bi vam olakšalo popunjavanje obrazaca. Spašava vas od ponovnog upisa istih podataka. Međutim, to nam i otežava izlazak iz polja. Da izađete iz spiska izbora kao što je polje za uređivanje, uradite sledeća dva koraka:

 1. Prvo, pritisnite ESC da zatvorite spisak.
 2. Zatim pritisnite NUM PAD PLUS da isključite režim obrasca.

Sada možete da nastavite da pomoću tastera sa strelicama istražite i čitate sadržaj obrasca.

VEŽBA: Pratite zajedno sa instruktorom demonstraciju prikazanu na Freedom Scientific-ovom Veb sajtu.

 1. Idite na Freedom Scientific Veb sajt, http://www.FreedomScientific.com.
 2. Počnite na vrhu stranice pritiskom na CTRL+HOME.
 3. Pritiskajte TAB dok ne pronađete uređivačko polje za pretraživanje. Čućete zvuk koji ukazuje na uključivanje režima obrasca. Ako ne čujete, pritisnite ENTER da uđete u Forms Mode (režim obrasca).
 4. Otkucajte neki tekst, možda JAWS. Dalje, pritisnite STRELICA DOLE da vidimo spisak stavki koje sadrže reč JAWS. Na mom računaru ja nalazim sledeće, pošto sam uradio pretraživanje ranije:
  • JAWS
  • JAWS prečice
  • JAWS čitač ekrana (screen reader)
  • i drugo

Napomena: Ako imate isključeno automatsko dovršavanje u Internet pretraživaču (Internet Explorer) za obrasce, nećete videti spisak. Uključivanje ili isključivanje Automatskog dovršavanja biće objašnjeno u sledećoj sekciji.

 1. Onda, izaberite jednu stavku sa spiska. Pritisnite TAB jednom kada je pronađete na spisku. Spisak se zatvara i uređivačko polje za pretraživanje ostaje popunjeno tom stavkom. Fokus se pomera na dugme Go (idi).
 2. Pritisnite SHIFT+TAB da se vratite na uređivačko polje za pretraživanje da proverite da li se izabrana stavka sada nalazi tamo.
 3. Obrišite sada ovu stavku sa spiska. Kada ste pritisnuli SHIFT+TAB da se vratite nazad na uređivačko polje za pretraživanje, reč ili fraza koja je bila izabrana postaje istaknuta ili izabrana. Samo pritisnite taster DEL. Reč ili fraza je nestala.
 4. Pritisnite STRELICA DOLE ponovo da se počnete kretati kroz spisak Automatsko dovršavanje.
 5. Recimo da ne želite da popunite uređivačko polje za pretraživanje i da želite da ga ostavite prazno. Pritisnite ESC da zatvorite spisak.
 6. Onda, pritisnite NUM PAD PLUS da izađete iz režima obrasca.
 7. Pritisnite STRELICA DOLE. Fokus se pomera na dugme Go (idi). Možete da nastavite čitanje stranice pomoću tastera sa strelicama.
 8. Kada završite sa vežbanjem na Freedom Scientific Web stranicom, pritisnite CTRL+F4 da je zatvorite.

4.3.4. Isključivanje (ili uključivanje) Automatskog dovršavanja u Internet Explorer-u

Evo kako ovo možete da uključite ili isključite:

 1. Pritisnite ALT+T da otvorite meni alati (Tools) u Internet pretraživaču (Internet Explorer).
 2. Pritisnite O da otvorite okvir za dijalog internet opcije.
 3. Pritisnite CTRL+TAB da se pomerite na stranicu sadržaj.
 4. Pritisnite ALT+I da aktivirate dugme Podešavanja Automatskog dovršavanja. Okvir za dijalog Automatsko dovršavanje se otvara.
 5. Pritisnite TAB da se prebacite na polja za potvrdu ispod i potvrdite ili skinete potvrdu, zavisno od želje:
  • Korišćenje obrazaca
  • Korisničko ime i lozinka na obrascu
 6. Pritisnite ENTER da zatvorite okvir za dijalog Automatsko dovršavanje. Fokus se vraća na okvir za dijalog internet opcije.
 7. Pritisnite TAB da se pomerite na dugme OK, i onda ga aktivirajte pritikom na RAZMAKNICA.

4.3.5. Korišćenje tastera TAB za istraživanje obrasca

VEŽBA: Otvorite Novi WebTrack Priimer obrazac, pratite instrukcije u nastavku i koristite samo TAB da istražite obrazac:

 1. Prvo, budite sigurni da je pokazivač na vrhu stranice. Pritisnite CTRL+HOME.
 2. Pritisnite TAB da se pomerite na prvu kontrolu. Da li ste čuli zvuk koji ukazuje na uključivanje režima obrasca? Ako nastavite da pritiskate TAB ili SHIFT+TAB obaveštavate se da dokle god ste u poljima za uređivanje, režim obrasca je uključen. Kada se pokazivač premešta iz polja za uređivanje, režim obrasca se isključuje automatski i čujete zvuk.

4.3.6. Brzi taster za navigaciju u obrascima kada je Forms Mode - režim obrasca isključen (podrazumevana postavka)

Kada koristite brze tastere za navigaciju u obrascima, režim obrasca se ne uključuje automatski. Ovo je odlično zato što vam omogućava da se brzo prebacujete iz jednog dela obrasca u drugi i ne morate da brinete o režimu obrasca.

Na primer, imate Veb zasnovan program za elektronsku poštu. Često se polja za potvrdu nalaze ispred svake nove stavke u Inboxu - primljene poruke. Možete da se brzo prebacite na polje za potvrdu, pritiskom na X, a zatim pročitajte red za temu (subject). Međutim, možda nećete želeti da uđete u režim obrasca zato što želite da se prebacite na dugme Odgovori. Ako se režim obrasca aktivirao kada ste se prebacili na polje za potvrdu, onda prvo morate da ga isključite pre nego što koristite brzi taster za navigaciju B da se prebacite na dugme Odgovori.

VEŽBA: Otvorite Novi WebTrack Priimer obrazac, pratite instrukcije u nastavku da isprobate brze tastere za navigaciju:

 1. Prvo, budite sigurni da je pokazivač na vrhu stranice. Pritisnite CTRL+HOME.
 2. Pritisnite brzi taster za navigaciju B nekoliko puta da ispitate koja su dugmad dostupna na obrascu. Trebalo bi da nađete ukupno pet različitih dugmadi. Ovo je dobar način da ispitate da li postoji dugme prosledi (Submit) ili pošalji (Send), na primer.
 3. Pritisnite brzi taster za navigaciju A da ispitate radio dugmad na obrascu.
 4. Zatim, pritisnite brzi taster za navigaciju X da ispitate polja za potvrdu na obrascu. Polja za potvrdu se nalaze pri dnu obrasca.
 5. Recimo da ste dovoljno istraživali obrazac i da sada želite da se vratite na polje za uređivanje za ime, koje se nalazi pri vrhu obrasca. Samo pritisnite brzi taster za navigaciju E i fokus se prebacuje na vrh stranice gde se nalazi polje za uređivanje.

Možete da vidite iz ovog primera kako je lako istražiti obrazac pomoću brzih tastera za navigaciju bez korišćenja režima obrasca. Takođe je divno direktno i efikasno se prebaciti na određene kontrole na obrascu.

Napomena: Podrazumevana postavka za JAWS je da NE ulazimo u režim obrasca kada koristimo brze tastere za navigaciju. Međutim, ovo se može promeniti. Pročitajte sledeći odeljak da saznate kako.

4.3.7. Brzi taster za navigaciju u obrascima kada je režim obrasca uključen

Ako mnogo koristite obrasce, možda ćete želeti da vam Forms Mode - režim obrasca bude uključen dok koristite brze tastere za navigaciju. Možete da podesite JAWS da režim obrasca bude uključen i kada koristite brze tastere za navigaciju, i da podesite vreme koje se čeka od trenutka nailaska na kontrolu do ulaska u režim obrasca.

VEŽBA: Otvorite Novi WebTrack Priimer obrazac, pratite instrukcije u nastavku da isprobate brze tastere za navigaciju podešene da uključe režim obrasca nakon pauze od nekoliko sekundi zadržavanja na kontroli:

 1. Prvo, budite sigurni da je pokazivač na vrhu stranice. Pritisnite CTRL+HOME.
 2. Otvorite okvir za dijalog JAWS Brza podešavanja, pritiskom INSERT+V. Fokus je u uređivačkom polju za pretraživanje.
 3. Otkucajte "delay" (odlaganje) bez navodnika. JAWS filtrira sve rezultate koji ne odgovaraju kriterijumu pretrage u prikazu u obliku stabla ispod.
 4. Pritisnite STRELICA DOLE da odete na stavku "Navigation Quick Key Delay - Never" (brzi taster za navigaciju odlaganje - nikako) u opcijama virtuelnog pokazivača.
 5. Pritisnite RAZMAKNICA da ovo promenite u tri sekunde.
 6. Pritisnite TAB da se pomerite na dugme OK, i onda ga aktivirajte pritikom na RAZMAKNICA. JAWS Brza podešavanja se zatvaraju i promena se čuvaju.

Sada kada koristimo automatski režim obrasca i brze tastere za navigaciju, JAWS se prebacuje u režim obrasca za tri sekunde ako ostane na kontroli. Ovo se događa samo kada je kontrola polje za uređivanje, lista ili kombinovana lista. Da li se sećate zašto nam nije potreban režim obrasca za polja za potvrdu ili dugmad? To je zato što njihov status može biti promenjen pomoću RAZMAKNICA.

 1. Sada, pritisnite brzi taster za navigaciju E da se prebacite na polje za uređivanje na obrascu. Potrudite se da ga pritisnete u roku manjem od tri sekunde kako bi ste se kretali po obrascu bez ulaženja u režim obrasca. Ako vam je potrebno malo više vremena, možete da podesite vreme odlaganja (čekanja) u okviru za dijalog JAWS Brza podešavanja do najviše pet sekundi.
 2. Onda pritisnite brzi taster za navigaciju E ponovo dok ne pronađete polje Ime. Ovaj put, sačekajte tri sekunde. Da li ste čuli zvuk koji ukazuje na uključivanje režima obrasca nakon pauze?
 3. Onda, pritisnite NUM PAD PLUS da izađete iz režima obrasca. Čućete zvuk koji ukazuje na isključivanje režima obrasca.

Možete da vidite koliko ovo može da bude korisno za one koji popunjavaju puno obrazaca. Sada, nastavite dalje i vratite postavku "Navigation Quick Key Delay - Never" (brzi taster za navigaciju odlaganje - nikako) prema uputsvu u šest koraka iznad.

Savet: Ako često posećujete određene domene, kao što je intranet ili grupa Web stranica kao što su Microsoft.com ili FreedomScientific.com možete da koristite personalizovana (lična) podešavanja JAWS da uključi režim obrasca kada se koriste brzi tasteri za navigaciju svaki put kada se posećuju ove lokacije. Personalizovana (lična) podešavanja se nalaze u okviru za dijalog JAWS Brza podešavanja ispod odeljka opcije virtuelnog pokazivača.

4.3.8. Polja za potvrdu (Check Boxes) i radio dugmad (Radio Buttons)

Da brzo izaberete polje za potvrdu ili radio dugme na obrascu, pritisnite NUM PAD SLASH kada je virtuelni pokazivač na njima. Ako je izabrana kontrola polje za potvrdu, stanje polja za potvrdu se menja. Ako je izabrana kontrola radio dugme koje nije bilo izabrano, ova komanda ga odabira. JAWS se ne prebacuje u režim obrasca, tako da možete da nastavite sa čitanjem stranice. Možete da, takođe, koristite RAZMAKNICA da prebacite stanje polja za potvrdu ili izabrati radio dugme bez ulaska u režim obrasca.

VEŽBA: Otvorite Novi WebTrack Priimer obrazac, pratite instrukcije u nastavku da isprobate rad sa poljima za potvrdu i radio dugmadima:

 1. Prvo, budite sigurni da je pokazivač na vrhu stranice. Pritisnite CTRL+HOME.
 2. Sada, pritisnite brzi taster za navigaciju A da se prebacite na prvu grupu radio dugmadi. Čućete, "Product(s) in Warranty, Yes radio button checked, one of two." (Proizvod (i) u garanciji, Da radio dugme je potvrđeno, prvo od dva)
 3. Pritisnite STRELICA DOLE da se pomerite na drugo radio dugme. Čućete, "radio button not checked."(radio dugme nije potvrđeno)
 4. Pritisnite neku od tastaturnih komandi za levi taster miša, NUM PAD SLASH, ili RAZMAKNICA da prebacite izbor sa prvog na drugo radio dugme. Ako koristite miša, samo kliknite na drugo radio dugme.
 5. Pritisnite STRELICA GORE da se vratite na prvo radio dugme i uverite se da nije potvrđeno.
 6. Pritisnite STRELICA DOLE da se vratite na drugo radio dugme i uverite se da jeste potvrđeno.

Primetite da u procesu iznad režim obrasca nije bio uključen. Koristili smo brzi taster za navigaciju A za radio dugmad kako bi smo pomerili virtuelni pokazivač na radio dugme i promenili znak za potvrdu bez ulaženja u režim obrasca.

4.3.9. Kombinovana lista (Combo Box)

Kada čitamo pomoću strelica, ako virtuelni pokazivač stane na kombinovanu listu, režim obrasca se automatski na uključuje. (Napomena: Forms Mode - režim obrasca može da se uključi čak i kada se krećemo pomoću virtuelnog pokazivača, ako se Automatsko dovršavanje koristi za ovu kontrolu. Da promenite ovaj izbor, pritisnite ALT+STRELICA DOLE da otvorite spisak izbora. Forms Mode - režim obrasca se uključuje. Koristite tasterske strelice da izaberete stavku. Pritisnite ALT+STRELICA GORE da zatvorite spisak izbora. Stavka je sada izabrana u kombinovanoj listi i režim obrasca je isključen ponovo. Pritisnite TAB da se pomerite na sledeću kontrolu. (Ili koristite tastere sa STRELICAMA da nastavite sa čitanjem.)

VEŽBA: Otvorite Novi WebTrack Priimer obrazac, pratite instrukcije u nastavku da isprobate rad sa kombinovanim listama:

 1. Prvo, budite sigurni da je pokazivač na vrhu stranice. Pritisnite CTRL+HOME.
 2. Pritisnite C da se pomerite na kombinovanu listu Preuzte radnje.
 3. Pritisnite STRELICA GORE da se pomerite na oznaku, koja je vizuelno levo od kombinovane liste, ali na liniji iznad kombinovane liste u virtuelnom svetu. Čućete da JAWS izgovara "action taken."(preuzete radnje).
 4. Pritisnite STRELICA DOLE da se pomerite nazad na kombinovanu listu.
 5. Pritisnite STRELICA DOLE ponovo da se pomerite ispod kombinovane liste.

Primetite da sve vreme režim obrasca nije bio uključen. Vi još uvek čitate pomoću virtuelnog pokazivača.

 1. Pritisnite STRELICA GORE da se pomerite nazad na kombinovanu listu.
 2. Pritisnite ENTER da uđete u Forms Mode (režim obrasca). Da li ste čuli zvuk koji ukazuje na uključivanje režima obrasca? U ovom trenutku pritisnite tastere sa STRELICAMA i istražite dostupne izbore na spisku stavki na kombinovanoj listi.

Napomena: Korišćenje ovog načina izaziva da se u kombinovanoj listi pojavljuje samo izabrana stavka. Vizuelno, ostatak spiska ne može da se vidi.

 1. Pritisnite NUM PAD PLUS da izađete iz režima obrasca.
 2. Sada, pokušajte da ovo uradite na drugačiji način. Još uvek sa virtuelnim pokazivačem na kombinovanoj listi, pritisnite ALT+STRELICA DOLE. Da li ste čuli da se uključio režim obrasca? Sada je spisak stavki u kombinovanoj listi otvoren, tako da se sve stavke vide. Koristite tastere sa STRELICAMA ponovo da se pomerite gore - dole po spisku i napravite izbor.
 3. Kada ste izabrali i želite da zadržite izbor, pritisnite ALT+STRELICA GORE. Ova radnja uzrokuje dve stvari. Prvo, zatvara spisak sa izabranom stavkom koja je sada izabrana i vidljiva u kombinovanoj listi. Takođe se isključuje režim obrasca. Čućete zvuk koji ukazuje na isključivanje režima obrasca.

Potrošimo par minuta na ovoj kombinovanoj listi i uvežbajmo dva metoda sa ulaskom i bez ulaska u režim obrasca za izbor dostupnih stavki. Kada završimo, izađimo iz režima obrasca pritiskom na NUM PAD PLUS.

4.4. Lista sa višestrukim izborom

Varijantu kombinovane liste, listu sa višestrukim izborom, ponekad nazvanu proširena padajuća lista, možemo shvatiti kao kombinovanu listu koja omogućava višestruki izbor. U kombinovanoj listi iznad, mogli smo izabrati samo jednu stavku sa spiska. U listi sa višestrukim izborom, možemo izabrati više od jedne stavke sa spiska.

Ako koristite miša, možete da zadržite CTRL i kliknete na bilo koji broj stavki na spisku. Korisnici koji koriste tastaturu, mogu da pritisnu SHIFT+F8 da uđu u režim višestrukog izbora. Dok je ovaj režim uključen, idite gore-dole po spisku i pritisnite RAZMAKNICA da izaberete koliko stavki želite. Da poništite izbor prethodno izabrane stavke, pritisnite RAZMAKNICA ponovo na njoj.

VEŽBA: Otvorite Novi WebTrack Priimer obrazac. Provedite nekoliko minuta vežbajući kako da izaberete istovremeno više od jedne stavke u listi sa višestrukim izborom.

 1. Prvo, pritisnite CTRL+HOME da odete na vrh obrasca.
 2. Sada, pritisnite brzi taster za navigaciju C da se prebacite na listu sa višestrukim izborom označenu naručeni proizvodi. Primetite da režim obrasca nije bio uključen. Ovo je očekivano ponašanje. Ako želite da uđete u režim obrasca u ovom trenutku, pritisnite ENTER, ali nemojte to sada učiniti.
 3. Da li ste čuli kao je JAWS saopštio "INSERT+F1 Help?" Ova kontrola ima pomoć u zavisnosti od konteksta koju je autor Web stranice postavio kako bi nam dao više informacija. Pritisnite INSERT+F1 da vidite šta kaže kontekstualna pomoć. Virtual Viewer - virtuelni prikazivač se otvara sa tekstom pomoći koji objašnjava kako da uključimo režim višestrukog izbora u Internet pretraživaču (Internet Explorer). Kada završite sa čitanjem teksta, pritisnite ESC da zatvorite virtuelni pregledač. Fokus se vraća na listu sa višestrukim izborom.
 4. Pritisnite STRELICA GORE da izađete iz padajuće liste i pročitate oznaku, naručeni proizvodi. To je iznad padajuće liste.
 5. Pritisnite STRELICA DOLE da se pomerite nazad (dole) na padajuću listu.
 6. Pritisnite STRELICA DOLE ponovo da se pomerite jednu liniju ispod padajuće liste. Čućete oznaku za sledeću stavku, Garancija proizvoda:

Primetite da niste ušli u režim obrasca, nego ste čitali obrazac pomoću strelica i virtuelnog pokazivača.

 1. Sada, pritisnite CTRL+HOME da odete nazad na vrh obrasca.
 2. Pritisnite TAB da se krećete kroz obrazac. Primetite da, kada dođete na kombinovanu listu ili padajuće liste, režim obrasca se uključuje automatski i čujete zvuk kada se to dešava. Kada pritisnete TAB i idete napred kroz padajuću listu, režim obrasca se automatski isključuje kada stignete do radio dugmad garancija proizvoda. Ponovo, JAWS nas obaveštava da je režim obrasca isključen zvučnim signalom.
 3. Vratite se nazad na listu sa višestrukim izborom sa TAB ili SHIFT+TAB. Režim obrasca se uključuje kada se fokus premešta sa TAB. Na ovom mestu, ako samo koristite tastere sa STRELICAMA da se krećete gore-dole po spisku, samo ćete jednu stavku izabrati. Ako pritisnete TAB da napustite kontrolu, poslednja istaknuta stavka na spisku će ostati jedina izabrana. Za sada, ostanite u padajućoj listi i idite na sledeći korak.
 4. Pritisnite SHIFT+F8 da uključite režim višestrukog izbora. Ništa se ne govori, ali kada počinjete da se krećete gore-dole po spisku čućete kako JAWS izgovara svaku neizabranu stavku. Ovo je pokazatelj da je režim višestrukog izbora uključen.
 5. Pritisnite RAZMAKNICA da izaberete bilo koju stavku.
 6. Pritisnite STRELICA DOLE da pređete na sledeću stavku ispod one koju ste izabrali. Čujete li da JAWS saopštava da stavka nije izabrana?
 7. Pritisnite STRELICA DOLE opet. Čujete li da JAWS saopštava da stavka nije izabrana?
 8. Pritisnite RAZMAKNICA da izaberete drugu stavku.
 9. Nastavite da odabirate ili poništite izbor stavki sa spiska korišćenjem RAZMAKNICA. Možete da se krećete po spisku pomoću tastere sa STRELICAMA da proverite koje su stavke izabrane.
 10. Kada završite sa izborom, pritisnite TAB da izađete iz liste sa višestrukim izborom i prebacite se na grupu radio dugmadi za garanciju proizvoda. Režim obrasca se isključuje i čujemo zvučni indikator. Međutim, stavke koje ste izabrali ostaju istaknute u listi.

Napomena: Možete da pritisnete NUM PAD PLUS ili CLICK mišem na stranici van kontrole kako bi ste izašli iz režim obrasca liste sa višestrukim izborom.

4.5. Opcije za automatski režim obrasca

Neke opcije za automatski režim obrasca mogu da se promene. Na primer, možda ćete želeti da koristite klasični režim obrasca umesto automatski režim obrasca. Ili, možda želite da napravite neke druge promene. Postoji nekoliko načina da to izvedete.

4.5.1. Korišćenje JAWS brzih podešavanja

Možete da napravite neke izmene za režim obrasca korišćenjem okvira za dijalog JAWS Brza podešavanja. JAWS automatski čuva promene dok ih ponovo ne promenite.

VEŽBA: Otvorite Novi WebTrack Priimer obrazac, pratite instrukcije u nastavku i istražite koje stavke možete da promenite u okviru za dijalog JAWS Brza podešavanja:

 1. Prvo, budite sigurni da je pokazivač na vrhu stranice. Pritisnite CTRL+HOME.
 2. Pritisnite INSERT+V da otvoriite okvir za dijalog Brza podešavanja. Fokus je u uređivačkom polju za pretraživanje.
 3. Otkucajte "auto" (automatski) bez navodnika. JAWS filtrira sve rezultate koji ne odgovaraju kriterijumu pretrage u prikazu u obliku stabla ispod.
 4. Pritisnite STRELICA DOLE da odete na izbor koji glasi "Auto Forms Mode - checked" (Automatski režim obrasca - potvrđeno) u opcijama virtuelnog pokazivača.
 5. Pritisnite RAZMAKNICA da skinete potvrdu u polju za potvrdu i vratite automatski režim na isključeno.
 6. Onda, pritisnite TAB da se pomerite na dugme OK, i onda ga aktivirajte pritikom na RAZMAKNICA. Brza podešavanja se zatvaraju i promena se čuvaju. Fokus se vraća na stranicu Novi WebTrack Priimer.
 7. Pritisnite E da odete na prvo polje za uređivanje.
 8. Pritisnite STRELICA GORE da izađete iz polja za uređivanje. Virtuelni pokazivač se pomera na oznaku Ime.
 9. Pritisnite STRELICA DOLE da se pomerite nazad na polje za uređivanje. Primetite da režim obrasca nije bio uključen automatski.
 10. Pritisnite ENTER da uđete u Forms Mode (režim obrasca).
 11. Pritisnite NUM PAD PLUS da izađete iz režima obrasca.

Ovo je stariji način ponašanja JAWS. Mislimo da će vam se mnogo dopasti automatski režim obrasca kada se naviknete na njega. Za sada, nastavite dalje i pratite uputstva, ali ovoga puta prekidač za automatski režim obrasca vratite na uključeno ponovo. Kada nađete izbor koji kaže "Auto Forms Mode - not checked" samo pritisnite RAZMAKNICA da potvrdite polje za potvrdu i vratite ga na on. Pritisnite TAB da se pomerite na dugme OK, i onda ga aktivirajte pritikom na RAZMAKNICA.

4.6. Saveti za kontrole na obrascima

HTML omogućava autorima Web stranica da povežu tekst sa savetima (ili oznake) sa kontrolama na obrascima. JAWS prepoznaje savet koji je pridružen kontroli i govori savet kada nailazimo na kontrolu. Ako nema saveta pridruženog kontroli, JAWS pokušava da pronađe tekst koji se nalazi blizu kontrole koji bi mogao biti savet. Ovo je je najpouzdanije kada se tekst nalazi tačno levo ili iznad kontrole.

Na nekim loše osmišljenim Web stranicama, tekst saveta za kontrolu nije izričito pridružen kontroli i onda se koriste razni načini za nalaženje saveta za korišćenje kontrole. Informacije nam može dati i alternativni tekst koji je često pod ALT ili TITLE atributima/obeležjima. JAWS vam omogućava da dobijete savete za korišćenje kontrole, čak i na Web sranicama koje nisu dobro osmišljene.

 1. Pritisnite INSERT+V da otvoriite okvir za dijalog Brza podešavanja. Fokus je u uređivačkom polju za pretraživanje.
 2. Otkucajte "form field" (polja obrasca) bez navodnika. JAWS filtrira sve rezultate koji ne odgovaraju kriterijumu pretrage u prikazu u obliku stabla ispod.
 3. Pritisnite STRELICA DOLE da odete na stavku "Form Fields Identify Prompt Using - Label Tag" (Savet za kontrole na obrascima prepoznajemo korišćenjem - oznaka) u opcijama virtuelnog pokazivača.
 4. Možete da koristite RAZMAKNICA da se prebacujete između raznih alternativnih metoda za nalaženje saveta za kontrole.
 5. Za sada, pritisnite ESC da napustite okvir za dijalog Brza podešavanja bez vršenja bilo kakve promene.

Druga opcija za JAWS korisnike je korišćenje prilagođenih obeležja (custom label). Prilagođeno obeležje nam omogućava da obrascima za kontrolu damo smisleni naziv, a to je posebno korisno kada INS+V ne pomaže. O ovome ćemo kasnije.

4.7. PDF obrasci

VEŽBA: Otvorite priloženi PDF sample form i pokušajte da koristite tehnike koje ste koristili. JAWS rukuje PDF obrascima kao i sa HTML obrascima.

4.8. Spisak virtuelnih HTML karakteristika

Za jedan minut isprobajte i koristite JAWS spisak virtuelnih HTML karakteristika, INSERT+F3. Ovo je koristan način za stvaranje spiska mnogih stavki pronađenih u virtuelnom okruženju.

 

Sve cene se za kupce iz Srbije obračunavaju u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja predračuna. PDV se dodatno obračunava. Gloria Ferrari doo maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, opisima, fotografijama i cenama, ali nažalost ne možemo garantovati da su svi podaci na sajtu u potpunosti ispravni. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru. Tačne podatke sa rokovima isporuke dobijate u predračunu. Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave na sajtu.