01. Kretanje kroz Web stranice

 

JAWS i MAGic čine čitanje Web stranice lakšim. Kada uđete na stranicu sa Internet pretraživačem (Internet Explorer) JAWS odmah počinje da čita stranicu od vrha nadole. U ovom odeljku, načićete o brzim tasterima za navigaciju, čitanju teksta i kretanju po naslovima, listama, linkovima i slikama.

1.1. Čitanje teksta

JAWS koristi Virtual Cursor - virtuelni pokazivač da čita i da se kreće po HTML stranici. Virtuelni pokazivač je nevidljiv za korisnike očuvanog vida, ali korisnici JAWS mogu da koriste ovaj pokazivač da čitaju i označe tekst i da se kreću po različitim elementima na stranici.

I MAGic koristi Virtuelni pokazivač, ali MAGic omogućava vidljivost Virtuelnog pokazivača ističući aktuelnu reč, red ili HTML element kako korisnik čita ili kreće pomoću tastature. MAGic takođe ističe tekst ili element dok istovremeno radi sa JAWS.

Komande koje se koriste za čitanje Web stranica su iste kao komande koje se koriste za čitanje teksta u bilo kojoj vrsti dokumenta. Možete da označite i kopirate tekst sa Web stranice. Uzorak stranica Jim's Cafe at Innisport pokazuje raspored i sadržaj uobičajene Web stranice na internetu.

JAWS savet: Da vidite kompletnu listu komandi koje možete da koristite za čitanje teksta u bilo kojoj vrsti dokumenta, idite na tabelu JAWS komande za čitanje. Ako još niste upoznati sa JAWS komandama za čitanje tabela, pritisnite STRELICA DOLE da se krećete i čitate komande u tabeli.

MAGic savet: Da biste počeli čitanje bilo gde na stranici sa MAGic-om pomerite pokazivač miša preko teksta koji želite da pročitate. Počnite da koristite uobičajene komande za čitanje, kao što su STRELICA DOLE za sledeći red, STRELICA GORE za prethodni red, INSERT+STRELICA GORE za trenutni red INSERT+STRELICA DOLE da čitate od položaja pokazivača miša do dna stranice.

JAWS savet: Da biste počeli čitanje bilo gde na Web stranici na mestu položaja pokazivača miša sa JAWS-om pomerite pokazivač miša preko teksta koji želite da pročitate. Zatim pritisnite prečicu INSERT+(na numeričkoj tastaturi) PLUS. Ovo je prečica da postavite virtuelni pokazivač na pokazivač miša. Zatim koristite uobičajene tastere za čitanje.

Da vežbate čitanje teksta na internetu pomoću JAWS ili MAGic, uradite sledeće:

 1. Pritisnite INSERT+F7 za prikaz svih linkova na trenutnoj strani.
 2. Uverite se da je link Jim's Cafe at Innisport izabran i pritisnite ENTER. Ovo otvara uzorak stranicu u zasebnom prozoru Internet pretraživača. Možete da držite ALT i pritisnete TAB da se prebacite u ovaj prozor i pratite dalje instrukcije. JAWS i MAGic upamte mesto gde ste bili na stranici i nećete se izgubiti.

Napomena: Ako još niste podesili Internet pretraživač (Internet Explorer) ili Firefox da otvore iskačuće prozore u novom prozor pregledača molimo vas vratite se na Surf's Up uvodnu stranicu za instrukcije kako da ovo uradite.

 1. Kada se stranica učita, JAWS počinje da je čita. Pritisnite CTRL+HOME da odete na vrh stranice. Zatim pritisni P dvaput da odete na drugi pasus stranice.

Napomena: Brzi tasteri za navigaciju su dostupni za MAGic počev od verzije 12.0.3202 (Februar 2013). Brzi taster za navigaciju za MAGic se mogu uključiti / isključiti pritiskom na MAGic taster+Z ili INSERT+Z. Brzi tasteri za navigaciju su u MAGic podrazumevano isključeni. Ako istovremeno rade JAWS i MAGic, JAWS preuzima komande kada pritisnete brze tastere za navigaciju, dok MAGic uvećava i ističe stranicu ili odeljak stranice dok se pomerate.

 1. Koristite standardne JAWS komande za čitanje da pročitate tekst na stranici. Bilo koja komanda koju možete da koristite da pročitate tekst ili Word dokumenta može se koristiti i za čitanje Web stranica.
 2. Pritisnite SHIFT+P dok se ne vratite na prvi pasus stranice.

JAWS savet: Slovo P je brzi taster za navigaciju koji vam omogućava da se premeštate preko pasus na stranici. Postoje i drugi brzi taster za navigaciju koji vam omogućava da se premeštate kroz sve naslove, redove, slike i druge elemente na stranici. Ako držite SHIFT kada pritiskate jedan od ovih tastera, JAWS se premešta na prethodni element. Na primer, pritiskanjem SHIFT+P premešta vas na prethodni pasus. Da pročitate više o ovome, izaberite link Brzi tasteri za navigaciju.

1.2. Način JAWS-ovog čitanja Web stranica je drugačije kada je pokrenut i MAGic

Kada čitate Web stranicu samo sa JAWS-om u odnosu na to kada su JAWS i MAGic pokrenuti zajedno ili sa samim MAGic-om, dobijate malo drugačije rezultate. Kada je JAWS pokrenut sam on koristi jednostavan raspored za čitanje Web stranice. Kada je MAGic pokrenut sam ili sa JAWS-om, MAGic menja način čitanja ekrana iz jednostavnog rasporeda u ekranski raspored, koja je usklađena sa onim što korisnik očuvanog vida vidi na stranici.

VEŽBA: Sa samim JAWS-om pokušajte sledeće:

 1. Pritisnite SHIFT+H da se prebacite na naslov nivoa 2 iznad ove liste.
 2. Pritisnite STRELICA DOLE da se prebacite na red počinje sa rečima "When you read a Web page with JAWS alone..." i vidite koju je reč JAWS poslednju izgovorio. Da li je to reč "When" u drugoj rečenici koja počinje sa "When JAWS is running alone..." Zašto je ovako?

JAWS savet: Ovo je zbog toga što JAWS definiše red teksta na Web stranici kao skup reči koji može da stane u prostor od 150 znakova, bez deljenja reči. Ovo je način kako JAWS shvata kako da se kreće u virtuelnom svetu Web stranica gde nema vidljivih pokazivača.

 1. Pritisnite STRELICA DOLE opet i prmetite da sledeći red teksta počinje sa rečima "JAWS is running... i završava se sa reči "screen" što je zapravo u sredini treće rečenice pasusa.

VEŽBA: Ako imate instaliran MAGic, pokrenite ga. Možete da JAWS u isto vreme pokrenete i uživate u dobrobitima korišćenja oba programa zajedno. JAWS rukuje čitanjem teksta na ekranu, a MAGic rukuje vizuelnim isticanjem i/ili uvećanjem i prikazom gde je JAWS na ekranu.

 1. Pritisnite SHIFT+H da se prebacite nazad na naslov nivoa 2 iznad.
 2. Sada, dok se oba programa izvršavaju, ili dok se MAGic izvršava sam, pritisnite STRELICA DOLE i primetite šta je pročitano. Da li ste primetili da MAGic ističe red i da je prestao da čita sa poslednjom reči u redu koja je vidljiva na ekranu?
 3. Pritisnite opet STRELICA DOLE da pročitate sledeći red teksta. Ponovo biva pročitan trenutni red s leva na desno, i MAGic ga lepo istakne.

Ovo je primer na šta mislimo kada kažemo da MAGic menja način JAWS-ovog čitanja iz jednostavnog rasporeda u ekranski raspored - pomaže JAWS da pročita kako trenutno ekran izgleda.

1.2.1. Hiperlinkovi - hiperveze

Hiperlink - hiperveza (ili "link" skraćeno) je tekst koji obavlja neku radnju kada na njega kliknete ili ga izaberete i pritisnete ENTER. Možete da da se krećete kroz sve linkove na stranici pritiskom na TAB. Da vidite kako vam JAWS i MAGic pomažu da se krećete po linkovima, uradite sledeće:

 1. Otvorite Uzorak stranicu Jim's Cafe at Innisport i pritisnite CTRL+HOME da odete na vrh stranice.
 2. Pritisnite U da odete na prvi link koji niste posetili na stranici. Neposećeni link je onaj koji vas vodi na stranicu ili lokaciju koju niste posetili.
 3. Pritisnite V da odete na sledeći posećeni link na stranici. Posećeni link je onaj koji ste pre aktivirali ili onaj koji vas vodi na stranicu koju ste nedavno posetili.
 4. Pritisnite INSERT+F7 da vam se prikaže lista svih linkova na stranici. Ova prečica radi i u JAWS-u i u MAGic-u, čak i ako koristite samo jedan. Koristite strelice da označite "Innisport Hotel" i pritisnite ENTER. Pročitajte poruku koja vam se prikaže, a zatim pritisnite ENTER.
 5. Pritisnite INSERT+F7 opet. Izaberite "Reputation for Quality Service" i pritisnite ALT+M da odete na ovaj link. JAWS izgovara, "This page link," da vam nagovesti da će vas ova hiperveza odvesti na drugu lokaciju na trenutnoj stranici..

JAWS savet: Link - veza "Reputation for Quality Service" je početak liste od četiri linka. Mnoge Web stranice koriste klastere linkova kao ove kako bi objedinile navigaciju na jednom mestu na stranici. Ako želite da nastavite sa čitanjem ove stranice bez korišćenja bilo kog od ovih linkova, možete da ih preskočite pritiskom na N. Brzi taster za navigaciju N vas premesti u sledeći blok teksta koji nije link.

 1. Pritisnite INSERT+F7 opet. Izaberite "Send us an e-mail message" i pritisnite ALT+M da odete na ovaj link. JAWS izgovara, "Send mail link," da vam naznači da vam ovaj link omogućava da pošaljete poruku na e-mail adresu koristeći podrazumevani program za poštu.

Napomena: Pored toga na ovoj stranici osim linkova za elektronsku poštu možete sresti još jedan poseban link koji poziva FTP link. Kada odete na ove linkove, JAWS izgovara, "FTP link." Aktivacija FTP linka otvara FTP sesiju koja vam obično omogućava da preuzmete fajl (datoteku). Na primer, sledi FTP link: Download an Accessible Chess Game. Kada aktivirate ovaj link, Internet Explorer će početi da preuzima fajl (datoteku) koji sadrži pristupačnu igru partije šaha zvanu WinBoard sa FTP sajta.

1.2.2. Link - veza Idi na glavni sadržaj

Neke Web stranice imaju posebne linkove kao što su "Skip to Main Content" ( Idi na glavni sadržaj) ili "Skip Navigation." (preskoči navigaciju) Isti ovi linkovi na stranici vam dozvoljavaju brzi prelazak sa do sada korišćenih alata za navigaciju, kao što su meniji, traka za navigaciju i tako dalje i dete direkno na važne informacije na stranici. Ove vrste linkova se obično pojavljuju na počku stranice i obično su nevidljivi za korisnike očuvanog vida.

1.3. Liste

Web stranice sadrže uređene (numerisane) i neuređene (nenumerisane) liste koje pružaju informacije. Procedure na ovoj stranici su primer ovih lista. Da vidite kako se JAWS kreće po listama, uradite sledeće:

 1. Otvorite Uzorak stranicu Jim's Cafe at Innisport i pritisnite CTRL+HOME da odete na vrh stranice.
 2. Pritisnite L da se pomerite na prvu listu na stranici. Ovo je neuređena (neuređena) lista koja sadrži tri stavke.
 3. Pritisnite I da pročitate prvu stavku na listi. Možete da nastavite da koristite I ili STRELICA DOLE da pročitate ostatak liste. Da se vratite nazad, koristite SHIFT+I ili STRELICA GORE.
 4. Pritisnite L da se prebacite na sledeću listu. Ovo je numerisana lista koja vam u četiri koraka objašnjava da pronađete restoran. Pregledajte korake na ovoj listi sa I ili strelicama.
 5. Pritisnite I dok ne dođete na treći korak.
 6. Pritisnite STRELICA DOLE da se pomerite do ugnježdene liste sa tri koraka. Ova ugnježnena lista je neuređena (nenumerisana) sa tri neuređene stavke. Ugnježdena lista je lista od stavki koje se nalaze unutar veće liste. Drugi primer ugnježdene liste bi bio prikaz strukture. JAWS saopštava nivo ugnježdene liste.

Liste mogu biti različito raspoređene u zavisnosti od njihove namene. Autori Web stranica mogu da prekinu listu sa pasusima, navodima, slikama ili sličnim elementima. Ako je ovo razlog sledeća lista na stranici obično počinje tamo gde se prošla završila. Na primer, ako je postupak prekinut u trećem koraku sa slikom, sledeća lista na stranici može početi sa četvrtim korakom.

JAWS savet: Možete da prikažete sve liste na stranici pritiskom na INSERT+CTRL+L. Možete da izaberete listu i pritisnete ENTER da odete na nju. Obratite pažnju da su stavke u listi prikazane na jednoj horizontalnoj liniji po listi u ovom okviru za dijalog pa čujete dosta informacija dok koristite ovu posebnu prečicu.

1.4. Naslovi

Autori Web stranica koriste naslove kako bi podelili dokument na delove. Nivo 1 je najviši nivo naslova. Nivo 2 naslova je podnaslov nivoa 1 naslova. Nivo 3 naslova je podnaslov nivoa 2 naslova i tako dalje.

1.4.1. Brzi navigacioni tasteri za naslove

Da vidite kako vam JAWS omogućava da se krećete po naslovima, uradite sledeće:

 1. Otvorite Uzorak stranicu Jim's Cafe at Innisport i pritisnite CTRL+HOME da odete na vrh stranice.
 2. Pritisnite H da se pomerite i pročitate prvi naslov na stranici. JAWS izgovara, "Jim's Cafe at Innisport." Ovo je jedini nivo 1 naslova na ovoj stranici. Nivo 1 naslova obično označava temu ili predmet stranice.
 3. Pritisnite H ponovo da se prebacite na nivo 3 naslova, "Poultry." Pritisnite P da pročitate tekst ispod ovog naslova.
 4. Pritisnite 3 da se pomerite na treći nivo naslova. Možete da se prebacujete na naslove određenih nivoa pritiskom brojeva između 1 i 6 sve dok ih ima na istoj Web stranici.
 5. Na primer, pritisnite broj 3 nekoliko puta. Da ste čuli JAWS kako saopštava "no next heading at level three in this section" nakon što je pročitao sve naslove nivoa 3 u ovom odeljku?
 6. Pokušajte da pritisnete broj 3 sa SHIFT za kretanje unazad po naslovima nivoa tri. Da ste čuli JAWS kako saopštava "no prior heading at level three in this section" nakon što je pročitao sve naslove nivoa 3 u ovom odeljku? Ovo vam pruža predstavu o tome kako se različiti naslovi odnose jedni prema drugima.
 7. Pritisnite H nekoliko puta. Na kraju stižete do kraja stranice. JAWS izgovara, "Wrapping to top," kada nema više naslova. JAWS vas onda prebaci na prvi naslov na vrh dokumenta.

JAWS savet: Ne zaboravite da dodate SHIFT na brze tastere za navigaciju kako bi ste se kretali unazad po stranici. Na primer, pritisnite SHIFT+H da odete na prethodni naslov, ili pritisni SHIFT+3 da odete na prethodni naslov nivoa 3.

Kada dođete na vrh stranice koristeći taster SHIFT u kombinacija sa brzim tasterima za navigaciju, JAWS saopštava "Wrapping to bottom," i kreće ponovo od kraja dokumenta.

Možete da pritisnete ALT+INSERT+HOME da odete na prvi naslov na stranici, i onda pritisnete ALT+INSERT+END da odete na poslednji naslov na stranici.

1.4.2. JAWS i MAGic lista naslova

JAWS i MAGic takođe imaju listu naslova koja vam omogućava da se krećete po naslovima na Web stranici. Možete da sortirate ovu listu po redosledu kako su napisani ili abecednom redu. Takođe, možete da pregledate samo naslove specifičnog nivoa. Da istražite opcije u ovom okviru za dijalog, uradite sledeće:

 1. Otvorite Uzorak stranicu Jim's Cafe at Innisport i pritisnite CTRL+HOME da odete na vrh stranice.
 2. Pritisnite INSERT+F6 za prikaz svih naslova na trenutnoj strani. Pritisnite STRELICA DOLE da se pomerite po listi i čitate naslove. Ako izaberete naslov i pritisnete ENTER, lista se zatvara i idete direktno na taj naslov u dokumentu.
 3. Pritisnite TAB da istražite okvir za dijalog Lista naslova za još detalja. Svaka od opcija je opisana u nastavku:
  • Move To Heading (Idi na naslov) dugme - koristite ovo dugme da idete na lokaciju obeleženog naslova.
  • Cancel (odustani) dugme - zatvara Listu naslova bez promene vašeg položaja na stranici.
  • Sort Headings (sortiraj naslove) radio dugme - izaberite jedan od ovih radio dugmadi da bi ste odredili da li želite da sortirate naslove u listi po redosledu kako su napisani ili abecednom redosledu.
  • Display radio dugme - Izaberite jednu od ovih radio dugmadi da uključite samo naslove određenog nivoa u listi.
 4. Proverite da li ste se vratili na pravu listu naslova. Pritisnite ALT+1 u numeričkom redu i pročitajte trenutnu liniju INSERT+STRELICA GORE. Trebalo bi da čujete da je tu trenutno samo jedna stavka na listi naslova nivoa jedan.
 5. Pritisnite ALT+2 u numeričkom redu i pročitajte trenutnu liniju INSERT+STRELICA GORE. Trebalo bi da čujete da je tu trenutno četiri stavke prikazane na listi naslova nivoa dva. U ovoj listi naslova, možete filtrirati sve naslove za prikaz osim onog čiji je nivo jednak broju koji je pritisnut zajedno sa ALT (1 do 6). Da bi ste prikazali ponovo sve naslove, pritisnite ALT+L.
 6. Pritisnite ESC da zatvorite listu naslova.

Savet: Koristite Listu naslova ili u JAWS-u ili u MAGic-u kada prvi put idete na Web stranicu da bi ste imali uvid u strukturu stranice.

1.5. Slike

Većina Web stranica imaju slike da poboljšaju svoj izgled, pružaju informacije ili pomognu u navigaciji. Da vidite kako JAWS i MAGic rukuju sa slikama, uradite sledeće:

 1. Otvorite Uzorak stranicu Jim's Cafe at Innisport i pritisnite CTRL+HOME da odete na vrh stranice.
 2. Pritisnite G da se prebacite na nivo jedan naslova, "Jim's Cafe at Innisport." Možda niste ranije primetili, ali prvi nivo naslova u ovom dokumentu je zapravo slika.

MAGic savet: ako koristite samo MAGic, a ne JAWS, pritisnite CTRL+HOME zatim STRELICA DOLE da se pomerite do grafičkog naslova prvog nivoa na vrhu stranice. Alternativno, koristite INSERT+F6 da otvorite Listu naslova za MAGic i koristite je za kretanje po željenim naslovima.

 1. JAWS i MAGic ne čitaju grafički tekst. Tekst koji čujete za ovu sliku zove se alternativni tekst. Autori Web stranica koriste alternativni tekst da opišu sliku.
 2. Pritisnite G da se pomerite na sledeću sliku koja je grafički link. Alternativni tekst vam kaže da je ovo mapa. Možete da kliknete na ovu sliku i otvorite drugu stranicu na kojoj je ova slika prikazana u većoj veličini.
 3. Pritisnite ENTER da aktivirate grafički link. Pročitajte poruku koja vam se prikaže, a zatim pritisnite ALT+F4.
 4. Pritisnite INSERT+CTRL+G da vam se prikaže lista svih slika na stranici. Ova prečica radi samo kada je aktivan JAWS sam ili zajedno sa MAGic-om.

JAWS savet: Kada pritisnete INSERT+CTRL+G primetićete da stavka markirana u listi je ona koja je najbliža mestu koje trenutno čitate na stranici.

 1. Izaberite "FS-SiteFactory Logo," što je sledeća slika na stranici, i pritisnite ENTER da se pomerite do nje. Nema alternativni tekst za ovu sliku, pa JAWS i MAGic čitaju osobine/obeležja slike.
 2. JAWS i MAGic takođe saopštavaju da ova slika ima dugački opis. Autori mogu dodati dugačke opise na slike ako žele da pruže detaljniji opis. Pritisnite ALT+ENTER da otvorite novu stranicu koja sadrži dugački opis. Zatim, koristite standardne JAWS komande za čitanje teksta. Pošto se dugi opis nalazi u novom prozor pregledača, ne zaboravite da ga zatvorite pritiskom na ALT+F4 kada završite sa čitanjem.
 3. Pritisnite G da se prebacite na sledeću sliku. To je logotip Freedom Scientific-a. On takođe ima dugački opis. Međutim, primetite razliku između prethodne i ove slike. Ovo je je ne samo slika sa dugačkim opisom, već je i grafički link sa dugim opisom. Link - veza vas vodi do Freedom Scientific matičnu stranicu. Ako želite da aktivirate ovaj link, pritisnite ENTER. Ako želite da aktivirate dugi opis, pritisnite ALT+ENTER.
 4. Pritisnite G ponovo da odete na poslednju sliku na stranici. Ova slika nema alternativni tekst, naslov ili dugi opis. Međutim, ova slika je link na drugu stranicu. Za slike kao što je ova, JAWS i MAGic saopštavaju ime fajla (datoteke) slike i lokaciju na Web sajtu i kažu da je slika link. Kada je MAGic sam, čujete "link graphic" umesto URL na koji slika ukazuje kao što je to slučaj kada JAWS rukuje govorom.

1.6. Pegledanje pomoću kartica u Internet Explorer-u i Firefox-u

Možete da imate u isto vreme otvoreno nekoliko različitih jezičaka (Tab, kartica) u Internet pretraživaču (Internet Explorer) ili Firefox-u. Možete da se prebacite između kartica pritiskom CTRL+TAB. Oba rade na isti način u vezi ovoga. Koristite ovaj link za listu Internet Explorer i Firefox prečica za pregledanje pomoću kartica. Ako koristite Firefox i želite da imate potpuniji spisak sa prečicama, kako da saznate koje su prečice dostupne? Možete da pritisnete INSERT+F1 dva puta brzo u bilo kojoj aplikaciji da dobojete JAWS pomoć za tu aplikaciju. Takođe, u Firefox-u pritisnite ALT+H da dobijete meni pomoći, i odaberite Sadržaj pomoći. Kada se otvori sistem pomoći za Firefox, potražite link koji se zove tasterske prečice.

JAWS savet: Možete da koristite PlaceMarkers (obeleživače mesta) sa JAWS da označite mesta na Web stranici kako bi ste ih opet brzo našli. O Markerima (obeleživačima mesta) ćemo detaljnije govoriti kasnije, ali se oni veoma lako koriste. Da bi ste započeli sa Markerima (obeleživačima mesta):

 1. Pre nego što odete dalje, stavimo PlaceMarker - obeleživač mesta ovde. Možete da se vratite na bilo koje mesto na Web stranici korišćenjem JAWS Markera (obeleživača mesta). Pritisnite CTRL+SHIFT+K. Pojavljuje se okvir za dijalog PlaceMarker - obeleživač mesta. U fokusu je dugme Dodaj.
 2. Pritisnite ENTER da aktivirate dugme Dodaj. JAWS prikuplja tekst sa mesta gde se nalazite na stranici i stavlja ga u polje za uređivanje. Možete da ovo da promenite pišući preko njega ili uređujući ga, ali ga za sada ostavite tako i pritisnite ENTER da zatvorite okvir za dijalog PlaceMarker - obeleživač mesta.
 3. Pritisnite CTRL+HOME da odete na vrh stranice.
 4. Sada pritisnite brzi taster za navigaciju K da se vratite tamo gde ste stavili PlaceMarker - obeleživač mesta na ovoj strani. Razumete li kako ovo radi? Slobodno stavite Marker bilo gde na Surf's Up stranicama i počnite da ih koristite. Ovo vam omogućava da se vrlo lako vratite na tačno mesto na koje želite.

VEŽBA: Isprobajte sledeće vežbe za pregledanje pomoću kartica. Potrebni su vam Internet Explorer verzije 7 ili noviji ili Firefox verzije 3 ili noviji kako bi ste iskoristiti prednosti pregledanja pomoću kartica.

 1. Pritisnite TAB da se pomerite na sledeći link na ovoj stranici, zatim CTRL+ENTER. Stranica Jim's Cafe se otvara u novom jezičku (Tab, kartica) u pozadini. Kretanje kroz Web stranice se izvršava na stranici koja je u prvom planu.
 2. Jim's Cafe at Innisport.

Pritisnite CTRL da prekinete govor, ako je neophodno, i probajte nekoliko prečica da vidite kako rade:

 1. Prvo, pritisnite CTRL+TAB nekoliko puta da prebacujete između dve stranice.
 2. Onda, pritisnite CTRL+TAB da se vratite nazad na stranicu Jim's Cafe i provedite minut čitajući je. Kada ste završili, pritisnite CTRL+TAB kako bi ste se vratili nazad na stranicu za navigaciju.
 3. Onda, pritisnite ALT+F4. Ako imate samo jedan otvoreni jezičak (Tab, kartica) na stranici, ALT+F4 će zatvoriti stranicu i ceo prozor Internet Explorer-a. Umesto toga, s obzirom da su otvorene višestruke kartice, trebali bi ste dobiti poruku u kojoj vas Internet Explorer pita "Do you want to close all tabs?" (Da li želite da zatvorite sve jezičke (Tab, kartica)?) Buduće da imamo više otvorenih jezička (Tab, kartica), Internet pretraživač (Internet Explorer) vas ovo pita.
 4. Pritisnite ESC da izađete iz ovog okvira za dijalog.
 5. Pritisnite CTRL+TAB nekoliko puta dok ne dođete do stranice Jim's Cafe.
 6. Sada pritisnite CTRL+F4 da zatvorite samo ovu stranicu. Fokus se vraća na stranicu za navigaciju.

Napomena: I dalje je moguće da imate više pokrenutih instanci Internet Explorer-a i da svaka od njih ima višestruke kartice. Ako imate dve ili više pokrenutih sesija pregledača, možete da pritisnete ALT+TAB da se prebacite iz jedne sesije u drugu. Na primer, više Uzorak stranica za Surf's Up se izvršava u različitim prozorima, a ne u karticama stranice.

1.7. Rukovaoc (manager) brzim tasterima za navigaciju

Uveden u JAWS-u 10, Rukovaoc (manager) brzim tasterima za navigaciju se koristi za pregled, uređivanje ili brisanje akcija brzih tastera za navigaciju. Za otvaranje rukovaoca (manager) brzih tastera za navigaciju, uradite sledeće:

 1. Pritisnite INSERT+J da se prebacite na JAWS-ov prozor (JAWS window).
 2. Iz JAWS prozora pritisnite ALT+U da otvorite meni sa alatima.
 3. Pritisnite N da otvorite podmeni Rukovaoca brzim tasterima za navigaciju. Fokus se premešta na prvu od tri stavke, HTML/PDF.
 4. Pritisnite STRELICA DOLE da se pomerite na sledeće dve stavke. Možete da nađete jedan za Microsoft Word i jedan za Microsoft Outlook.

Napomena: Možete da nađete Rukovaoc brzim tasterima za navigaciju u spisku JAWS Managers - rukovaoci JAWSom pritiskom na INSERT+F2.

1.10. ARIA (Accessible Rich Internet Applications - Pristupačne složene internet aplikacije) i oblasti

ARIA (Accessible Rich Internet Applications - Pristupačne složene internet aplikacije) oblasti se mogu koristiti za dodavanje dodatnih struktura za navigaciju na Web stranice. Autori Web stranica mogu dodati oblasti (regione) na Web stranice da bi olakšali nalaženje osnovnih delova stranica. Na primer, možete naći osnovnu oblast odakle počinje glavni sadržaj stranice. Takođe možete naći reklamni natpis (banner), navigacione i oblasti za pretragu na nekim Web stranicama. Kada se Web stranica učitava, JAWS nas obaveštava ako postoje oblasti na stranici. Koristite prečicu R da se pomerite od jedne oblasti do druge. Pritisnite SHIFT+R za vraćanje unazad iz jedne oblasti u drugu. Takođe možete da koristite INSERT+CTRL+R da otvorite JAWS spisak oblasti na Web stranici.

Primer Web stranice koja koristi oblasti nalazi se na Microsoft Accessibility Web page .

 1. Pritisnite INSERT+F7 i odaberite link Microsoft Accessibility page. Pritisnite ENTER na ovaj link i stranica će se otvoriti u novom prozoru pregledača. Slušajte kako JAWS saopštava broj linkova, naslova i oblasti na stranici nakon što se stranica učita.
 2. Pritisnite CTRL+HOME da odete na vrh stranice.
 3. Pritisnite R da se pomerite na drugu oblast na stranici. Oblasti nisu vidljive na ekranu, ali se one koriste kako bi se lako došlo sa jednog dela stranice na drugi. Osnovna oblast je ona u kojoj počinje osnovni tekst na stranici. Kao oblasti se osmišljavaju različite kategorije na stranici, kao što su oblast za pretraživanje, reklamni natpis i drugo.
 4. Pritisnite INSERT+CTRL+R da otvorite JAWS spisak oblasti.
 5. Pritisnite ENTER na osnovnoj oblasti u spisku. JAWS će prebaciti fokus pravo na ovaj deo stranice.