Opis JAWS je ovde: https://www.gloria-ferrari.com/asistivne-tehnologije-pomagala-za-slepe-i-slabovide/softveri-programi-za-slepe-osobe/48-screen-reader-jaws-citac-ekrana-za-slepe

 

Prečice za pretraživanje interneta

Prečice za stone (desktop) i prenosne (laptop) računare

Prečice za Windows

Dodir pokretom (Touch Gestures)

 

Prečice za pretraživanje interneta

Napomena: JAWS sistem pomoći sadrži detaljnije informacije o korišćenju interneta. U vašem pregledaču, pritisnite i držate INSERT i pritisnite F1 dvaput brzo. Kada se JAWS sistem pomoći pokrene, pritisnite F6 da se premestite na teme pomoći.

Opšte

Opis

Prečice

Nazad na stranicu

ALT+STRELICA LEVO ili

BACKSPACE

Na sledeću stranicu

ALT+STRELICA DESNO

Pročitaj adresnu liniju

INSERT+A

Sledeća veza (link)

TAB

Prethodna veza

SHIFT+TAB

Otvori link - vezu

ENTER

Spisak okvira

INSERT+F9

Spisak linkova - veza

INSERT+F7

Spisak naslova

INSERT+F6

Naslovi i nivoi

1 do 6

Korišćenje virtuelnog HTML-a

INSERT+F3

JAWS Find (Nađi) sledeće i prethodno

F3 i SHIFT+F3

Dodeli prilagođenu oznaku

CTRL+INSERT+TAB

 

Opis

Prečice

ARIA (Accessible Rich Internet Applications - Pristupačne složene internet aplikacije) prevuci i otpusti

taster WINDOWS+CTRL+JEDNAKO

ARIA Live Region Text Filter

taster WINDOWS+CTRL+CRTICA

Otvori fleksibilni web čarobnjak

INSERT+RAZMAKNICA a potom X

Privremeno se prebaci na pametnu navigaciju

INSERT+X

 

Prečice za kartice pretraživača

Opis

Prečice

Otvori novu karticu (tab)

CTRL+T

Otvori novu karticu iz adresne linije

ALT+ENTER (u adresnoj liniji)

Prebacivanje na sledeću karticu

CTRL+TAB

Prebacivanje na prethodnu karticu

CTRL+SHIFT+TAB

Prebacivanje na određenu karticu

CTRL+n, gde je n broj od 1 do 8

Prebacivanje na poslednju karticu

CTRL+9

Zatvori aktuelnu karticu

CTRL+W ili CTRL+F4

Zatvori sve kartice

ALT+F4

Zatvori ostale kartice

CTRL+ALT+F4

Otvori link - vezu u novoj kartici u pozadini

CTRL+ENTER

Otvori link - vezu u novoj kartici u prvom planu

CTRL+SHIFT+ENTER

 

Prečice za navigaciju

Na primer: Ako držite SHIFT pre nego što pritisnete neki od brzih tastera za navigaciju,možete preći na prethodni primerak elementa, na primer, pritisnite A za prebacivanje na sledeće radio dugme, pritisnite SHIFT+A da pređete na prethodno radio dugme. Pored toga, ako držite CTRL+INSERT dok pritiskate tastere označene zvezdicom (*), JAWS prikazuje spisak tih elemenata na stranici.

Opis

Prečice

Sledeće radio dugme

A*

Sledeće dugme

B*

Sledeća Combo Box - kombinovana lista, List Box - padajuća lista ili prikaz u obliku stabla

C*

Sledeći drugi element

D

Sledeće Edit Box - polje za uređivanje

E*

Sledeća kontrola u obrascu

F

Sledeća slika

G*

Sledeći naslov

H

Sledeća stavka na spisku

I

Prebaci se na liniju

J*

Sledeći PlaceMarker - obeleživač mesta

K*

Sledeći spisak

L*

Sledeći okvir

M

Preskoči prošlu vezu

N

Sledeći članak

O*

Sledeći pasus

P*

 

Opis

Prečice

Pređi u osnovnu oblast

Q

Sledeća oblast

R*

Sledeći istovetni element

S

Sledeća tabela

T*

Sledeća neposećena veza (link)

U

Sledeća posećena veza (link)

V

Sledeće Check Box - polje za potvrdu

X*

Sledeća podela

Z*

Sledeća kontrola kartice

APOSTROF*

Sledeći razdelnik

CRTICA

Sledeći element na koji može da se klikne

KOSA CRTA*

Sledeći Mouse Over Element

TAČKA-ZAREZ*

Sledeći element

SHIFT+TAČKA

Prethodni element

SHIFT+ZAREZ

 

Obrasci

Opis

Prečice

Uđi u Forms Mode (režim obrasca)

ENTER

Izađi iz Forms Mode (režim obrasca)

NUM PAD (numerička tastatura) PLUS

Spisak polja u obrascu

INSERT+F5

Prvo polje u obrascu

INSERT+CTRL+HOME

Sledeće polje obrasca

F

Prethodno polje u obrascu

SHIFT+F

Poslednje polje u obrascu

INSERT+CTRL+END

Sledeće radio dugme

A

Prethodno radio dugme

SHIFT+A

Poslednje radio dugme

CTRL+INSERT+A

Sledeće dugme

B

Prethodno dugme

SHIFT+B

Spisak dugmadi

CTRL+INSERT+B

Sledeća Combo Box - kombinovana lista, List Box - padajuća lista ili prikaz u obliku stabla

C

Prethodna kombinovana lista, padajuća lista ili prikaz u obliku stabla

SHIFT+C

Spisak kombinovanovani lista, padajućih lista ili prikaza u obliku stabla

CTRL+INSERT+C

Sledeće Edit Box - polje za uređivanje

E

Prethodno polje za uređivanje

SHIFT+E

Spisak polja za uređivanje

CTRL+INSERT+E

 

Opis

Prečice

Sledeće polje za potvrdu

X

Prethodno polje za potvrdu

SHIFT+X

Spisak polja za potvrdu

CTRL+INSERT+X

 

Tabele

Opis

Prečice

Spisak prečica za navigaciju po tabelama

INSERT+RAZMAKNICA, a potom

T, i ZNAK PITANJA

Sledeća tabela

T

Prethodna tabela

SHIFT+T

Izaberi tabelu

F8

Sledeći red

taster WINDOWS+ALT+STRELICA DOLE

Prethodni red

taster WINDOWS+ALT+STRELICA GORE

Čitaj red

taster WINDOWS+ZAREZili

taster WINDOWS+NUM PAD 5

Sledeća kolona

taster WINDOWS+ALT+STRELICA DESNO

Prethodna kolona

taster WINDOWS+ALT+STRELICA LEVO

Čitaj kolonu

taster WINDOWS+TAČKA

Sledeća ćelija u redu

ALT+CTRL+STRELICA DESNO

Prethodna ćelija u redu

ALT+CTRL+STRELICA LEVO

Ćelija ispod u koloni

ALT+CTRL+STRELICA DOLE

 

Opis

Prečice

Ćelija iznad u koloni

ALT+CTRL+STRELICA GORE

Prebaci se na ćeliju u tabeli

CTRL+taster WINDOWS+J

Vrati se na prethodnu ćeliju

CTRL+taster WINDOWS+SHIFT+J

 

PlaceMarkeri - obeleživači mesta

Opis

Prečice

Postavi privremeni PlaceMarker - obeleživač mesta (u Wordu stalni)

CTRL+taster WINDOWS+K

Dodaj, briši, uredi ili promeni naziv stalnom obeleživaču mesta

CTRL+SHIFT+K

Premesti se na sledeći ili prethodni obeleživač mesta

K ili SHIFT+K

Čitaj tekst na obeleživaču mesta 1 do 4

Broj reda tasteri 7 do 0

Premesti se na obeleživače mesta 1 do 4

SHIFT+ broj reda tasteri 7

do 0

Vrati se na obeleživač mesta u Wordu

ALT+taster WINDOWS+K

Izaberi tekst od obeleživača teksta do položaja pokazivača

INSERT+RAZMAKNICA zatim M

 

Frames - okviri

Opis

Prečice

Sledeći okvir

M

Prethodni okvir

SHIFT+M

Spisak okvira

INSERT+F9

 

Elementi

Opis

Prečice

Sledeći istovetni element

S

Prethodni istovetni element

SHIFT+S

Sledeći drugačiji element

D

Prethodni drugačiji element

SHIFT+D

Sledeći element

SHIFT+TAČKA

Prethodni element

SHIFT+ZAREZ

Izaberi celokupan element

F8

Prikaži celokupan element

SHIFT+INSERT+F1

Prikaži detaljnije informacije o elementu

CTRL+SHIFT+INSERT+F1

Aktiviraj Mouse Over

INSERT+CTRL+ENTER

 

Prečice za stone (desktop) i prenosne (laptop) računare

Za čitanje teksta

Opis

Prečice za desktop

Prečice za laptop

Izgovori znak

NUM PAD (numerička tastatura) 5

CAPS LOCK+ZAREZ

Izgovori znak fonetski

NUM PAD 5 dvaput brzo

CAPS

LOCK+ZAREZdvaput brzo

Izgovori prethodni znak

STRELICA LEVO

CAPS LOCK+M

Izgovori sledeći znak

STRELICA DESNO

CAPS LOCK+TAČKA

 

Opis

Prečice za desktop

Prečice za laptop

Izgovori reč

INSERT+NUM PAD 5

CAPS LOCK+K

Izgovori reč

INSERT+NUM PAD 5 dvaput

brzo

CAPS LOCK+K dvaput brzo

Izgovori prethodnu reč

INSERT+STRELICA LEVO

CAPS LOCK+J

Izgovori sledeću reč

INSERT+STRELICA DESNO

CAPS LOCK+L

Izgovori red

INSERT+STRELICA GORE

CAPS LOCK+I

Izgovori red

INSERT+STRELICA GORE dvaput

brzo

CAPS LOCK+I dvaput brzo

Izgovori prethodni red

STRELICA GORE

CAPS LOCK+U

Izgovori sledeći red

STRELICA DOLE

CAPS LOCK+O

Izgovori rečenicu

ALT+NUM PAD 5

CAPS LOCK+H

Izgovori prethodnu rečenicu

ALT+STRELICA GORE

CAPS LOCK+Y

Izgovori sledeću rečenicu

ALT+STRELICA DOLE

CAPS LOCK+N

Izgovori pasus

CTRL+NUM PAD 5

CAPS LOCK+CTRL+I

Izgovori prethodni pasus

CTRL+STRELICA GORE

CAPS LOCK+CTRL+U

Izgovori sledeći pasus

CTRL+STRELICA DOLE

CAPS LOCK+CTRL+O

Izgovaraj do pokazivača

INSERT+HOME

CAPS LOCK+SHIFT+J

 

Opis

Prečice za desktop

Prečice za laptop

Izgovaraj od pokazivača

INSERT+PAGE UP

CAPS LOCK+SHIFT+L

Neprekidni govor

INSERT+STRELICA DOLE

CAPS LOCK+A

Izgovori sve unatrag

STRELICA LEVO

STRELICA LEVO

Izgovori sve brzo napred

STRELICA DESNO

STRELICA DESNO

Izgovori boju

INSERT+5 red sa brojevima

CAPS LOCK+5

Povećanje brzine izgovora za vreme Izgovori sve

PAGE UP

PAGE UP

Smanjenje brzine izgovora za vreme Izgovori sve

PAGE DOWN

PAGE DOWN

Privremeno povećanje brzine izgovora van Izgovori sve

ALT+CTRL+PAGE UP

ALT+CTRL+PAGE UP

Privremeno smanjenje brzine izgovora vanI zgovori sve

ALT+CTRL+PAGE DOWN

ALT+CTRL+PAGE DOWN

 

Opis

Prečice za desktop

Prečice za laptop

Trajno povećanje brzine izgovora van Izgovori sve

ALT+taster WINDOWS+CTRL+PAGE UP

ALT+taster WINDOWS+CTRL+PAGE UP

Trajno smanjenje brzine izgovora van Izgovori sve

ALT+taster WINDOWS+CTRL+PAGE DOWN

ALT+taster WINDOWS+CTRL+PAGE DOWN

Pokrenite delimično čitanje

CTRL+INSERT+STRELICA DOLE

CAPS LOCK+CTRL+STRELICA DOLE

Promena podešavanja za delimično čitanje

CTRL+SHIFT+INSERT+STRELICA DOLE

CAPS LOCK+CTRL+SHIFT+ STRELICA DOLE

Prebaci se između punog govora, govora na zahtev (podrazumevano) ili prigušeno

INSERT+RAZMAKNICA, zatim S

CAPS LOCK+RAZMAKNICA,

zatim S

Prebaci se između Govor na zahtev.i prigušeno (kada je isključen puni govor)

INSERT+RAZMAKNICA, zatim SHIFT+S

CAPS LOCK+RAZMAKNICA,

zatim SHIFT+S

 

Informacije

Opis

Prečice za desktop

Prečice za laptop

Prekid govora

CTRL

CTRL

Izgovori font

INSERT+F

CAPS LOCK+F

Izgovori naslov prozora

INSERT+T

CAPS LOCK+T

Izgovori Window Prompt i Text

INSERT+TAB

CAPS LOCK+TAB

JAWS Find (Nađi)

CTRL+INSERT+F

CAPS LOCK+ CTRL+F

JAWS Find (Nađi) sledeće

INSERT+F3

CAPS LOCK+F3

JAWS nađi prethodno

INSERT+SHIFT+F3

CAPS LOCK+SHIFT+F3

Izgovori najvišu liniju prozora

INSERT+END

CAPS LOCK+SHIFT+Y

Izgovori najnižu liniju prozora

INSERT+PAGE DOWN

CAPS LOCK+SHIFT+N

Izgovori izabrani tekst

INSERT+SHIFT+ STRELICA DOLE

CAPS LOCK+SHIFT+A

Verzija aplikacije

CTRL+INSERT+V

CAPS LOCK+CTRL+V

 

Pokazivači i pokazivač miša

Opis

Prečice za desktop

Prečice za laptop

PC Cursor - PC (sistemski) pokazivač

NUM PAD (numerička tastatura) PLUS

CAPS LOCK+TAČKA-ZAREZ

JAWS

Cursor - pokazivač

NUM PAD MINUS

CAPS LOCK+P

 

Opis

Prečice za desktop

Prečice za laptop

pokazivač dodira (Touch Cursor)

SHIFT+NUM PAD PLUS

CAPS LOCK+SHIFT+TAČKA-ZAREZ

Postavi PC na JAWS pokazivač

Cursor - pokazivač

INSERT+NUM PAD PLUS

CAPS LOCK+APOSTROF

Postavi JAWS

Na PC pokazivač

INSERT+NUM PAD MINUS

CAPS LOCK+LEVA ZAGRADA

Levi taster miša

SLASH (KOSA CRTA) na NUM PAD (numeričkoj tastaturi)

CAPS LOCK+8

Desni taster miša

NUM PAD ZVEZDICA

CAPS LOCK+9

Prevuci i pusti

CTRL+INSERT+NUM PAD KOSA CRTA

CAPS LOCK+CTRL+8

Ograničenje JAWS

pokazivača

INSERT+R

CAPS LOCK+R

 

Dijalozi

Opis

Prečice za desktop

Prečice za laptop

Izgovori podrazumevano dugme u Dialog Boxu - okviru za dijalog

INSERT+E

CAPS LOCK+E

Čitaj prozor od vrha do dna

INSERT+B

CAPS LOCK+B

Čitaj reč u kontekstu

INSERT+C

CAPS LOCK+C

Izgovori prečicu za trenutnu kontrolu

SHIFT+NUM PAD 5

CAPS LOCK+SHIFT+ZAREZ

 

Otvori kombinovanu listu

ALT+STRELICA DOLE

ALT+STRELICA DOLE

Zatvori kombinovanu listu

ALT+STRELICA GORE

ALT+STRELICA GORE

Najava statusa trake napretka

INSERT+TAB

CAPS LOCK+TAB

 

Pomoć

Opis

Prečice za desktop

Prečice za laptop

JAWS

Komande za pretragu

INSERT+RAZMAKNICA,

zatim J

CAPS LOCK+RAZMAKNICA,

zatim J

Kontekstna pomoć

INSERT+F1

CAPS LOCK+F1

Tastaturna pomoć

INSERT+1

CAPS LOCK+1

JAWS pomoć za rad u aplikacijama

INSERT+F1 dvaput brzo

CAPS LOCK+F1 dvaput brzo

Pomoć o Hot Key - vrućim tasterima

INSERT+H

CAPS LOCK+CTRL+SHIFT+H

Pomoć o Windows komandama

INSERT+W

CAPS LOCK+W

 

Ostalo

Opis

Prečice za desktop

Prečice za laptop

JAWS prozor

INSERT+J

CAPS LOCK+CTRL+SHIFT+J

Osvežavanje ekrana

INSERT+ESC

CAPS LOCK+ESC

Brza podešavanja (Quick Settings)

INSERT+V

CAPS LOCK+V

 

Opis

Prečice za desktop

Prečice za laptop

Pokreni JAWS

Manager

INSERT+F2

CAPS LOCK+F2

Zatvori JAWS

INSERT+F4

CAPS LOCK+F4

Window List Dialog

INSERT+F10

CAPS LOCK+F10

Izaberi sistemsku paletu

INSERT+F11

CAPS LOCK+F11

Izgovori sistemsko vreme

INSERT+F12

CAPS LOCK+F12

Graphics Labeler - grafička obeležja

INSERT+G

CAPS LOCK+G

Atomatska grafička obeležja

CTRL+INSERT+G

CAPS LOCK+CTRL+G

Pass Key Through - Prečica za prolaz

INSERT+3 red sa brojevima

CAPS LOCK+3

Virtualizacija prozora

ALT+INSERT+W

ALT+CAPS LOCK+W

Virtuelizacija aktuelne kontrole

ALT+SHIFT+INSERT+W

ALT+CAPS LOCK+SHIFT+W

Izaberi šemu

ALT+INSERT+S

ALT+CAPS LOCK+S

Izaberi jezik.

CTRL+WINDOWS

Key+L

CTRL+WINDOWS

Key+L

Izaberi glasovni profil

CTRL+INSERT+S

CAPS LOCK+CTRL+S

 

Opis

Prečice za desktop

Prečice za laptop

Čitaj kolone od 1 do 10 u prikazu liste

CTRL+INSERT+n,

gde je n broj od 1 do 0

CAPS LOCK+CTRL+n,

gde je n broj od 1 do 0

Kopiraj izabrani tekst u FSClipboard

INSERT+WINDOWS

taster+C

CAPS LOCK+WINDOWS

taster+C

Prikaži istorijat izgovorenog

INSERT+RAZMAKNICA

zatim H

CAPS LOCK+RAZMAKNICA

zatim H

Uključi / isključi Audio Ducking (Windows 8.1 i noviji)

INSERT+RAZMAKNICA

zatim D

CAPS LOCK+RAZMAKNICA

zatim D

Uključi / isključi Podrazumevani režim (koristi se kod rešavanja problema (Troubleshooting))

INSERT+RAZMAKNICA

zatim Z

CAPS LOCK+RAZMAKNICA

zatim Z

Uključi / isključi zatamnjenje ekrana (Screen Shade)

INSERT+RAZMAKNICA,

zatim F11

CAPS LOCK+RAZMAKNICA,

zatim F11

 

Frames - okviri

Opis

Prečice za desktop

Prečice za laptop

Postavi se gore levo u okviru

CTRL+SHIFT+LEVA ZAGRADA

CTRL+SHIFT+LEVA ZAGRADA

Postavi se dole desno u okviru

CTRL+SHIFT+DESNA ZAGRADA

CTRL+SHIFT+DESNA ZAGRADA

Postavi okvir na prozor

CTRL+SHIFT+LEVA

ZAGRADA dvaput brzo

CTRL+SHIFT+LEVA

ZAGRADA dvaput brzo

 

JAWS Tandem - JAWSovo daljinsko upravljanje

Opis

Prečice za desktop

Prečice za laptop

Završi JAWS Tandem sesiju

INSERT+ALT+T

INSERT+ALT+T

Prebacivanje između ciljne i upravljačke radne površine (korisnik koji upravlja)

INSERT+ALT+TAB

INSERT+ALT+TAB

Uključi / isključi video (korisnik koji upravlja)

INSERT+CTRL+SHIFT+V

INSERT+CTRL+SHIFT+V

 

Research It - Pokreni pretragu

Opis

Prečice za desktop

Prečice za laptop

Otvori Research It - Pokreni pretragu

INSERT+RAZMAKNICA,

zatim R

CAPS LOCK+RAZMAKNICA,

zatim R

Pokrenite Research It - Pokreni pretragu korišćenjem primarnog izvora za pretraživanje

INSERT+WINDOWS

Key+R

CAPS LOCK+WINDOWS

Key+R

 

Upotreba OCR (optičko prepoznavanje znakova)

Opis

Prečice za desktop

Prečice za laptop

Pribavi sliku sa kamere ili skenera

INSERT+RAZMAKNICA,

zatim O, i A

CAPS LOCK+RAZMAKNICA,

zatim O, i A

Prepoznavanje aktuelno izabrane datoteke slike

INSERT+RAZMAKNICA,

zatim O, i F

CAPS LOCK+RAZMAKNICA,

zatim O, i F

Prepoznavanje aktuelno izabranog PDF dokumenta

INSERT+RAZMAKNICA,

zatim O, i D

CAPS LOCK+RAZMAKNICA,

zatim O, i D

Prepoznavanje aktuelno izabranog prozora

INSERT+RAZMAKNICA,

zatim O, i

W

CAPS LOCK+RAZMAKNICA,

zatim O, i W

Prepoznavanje celog ekrana

INSERT+RAZMAKNICA,

zatim O, i S

CAPS LOCK+RAZMAKNICA,

zatim O, i S

Prepoznavanje aktuelno izabrane kontrole

INSERT+RAZMAKNICA,

zatim O, i C

CAPS LOCK+RAZMAKNICA,

zatim O, i C

 

Otkaži proces prepoznavanja koji je u toku

INSERT+RAZMAKNICA,

zatim O, i Q

CAPS LOCK+RAZMAKNICA,

zatim O, i Q

Najava poruke pomoći za OCR komande

INSERT+RAZMAKNICA,

zatim O, i

ZNAK PITANJA

CAPS LOCK+RAZMAKNICA,

zatim O, i ZNAK PITANJA

 

Eho miša (čitanje objekta na kome je miš)

Opis

Prečice za desktop

Prečice za laptop

Uključi / isključi eho miša

INSERT+RAZMAKNICA,

zatim E, i O

CAPS LOCK+RAZMAKNICA,

zatim E, i O

Izgovori znak

INSERT+RAZMAKNICA,

zatim E, i C

CAPS LOCK+RAZMAKNICA,

zatim E, i C

Izgovori reč

INSERT+RAZMAKNICA,

zatim E, i

W

CAPS LOCK+RAZMAKNICA,

zatim E, i W

Čitaj red

INSERT+RAZMAKNICA,

zatim E, i L

CAPS LOCK+RAZMAKNICA,

zatim E, i L

 

Opis

Prečice za desktop

Prečice za laptop

Čitaj pasus

INSERT+RAZMAKNICA,

zatim E, i P

CAPS LOCK+RAZMAKNICA,

zatim E, i P

Najava poruke pomoći za komande eho miša

INSERT+RAZMAKNICA,

zatim E, i

ZNAK PITANJA

CAPS LOCK+RAZMAKNICA,

zatim E, i ZNAK PITANJA

 

Pokazivač dodira (Touch Cursor)

Opis

Prečice za desktop

Prečice za laptop

pokazivač dodira (Touch Cursor)

SHIFT+NUM PAD PLUS

CAPS LOCK+SHIFT+TAČKA-ZAREZ

Sledeći element

STRELICA DESNO ili

TAB

STRELICA DESNO ili TAB

Prethodni element

STRELICA LEVO ili

SHIFT+TAB

STRELICA LEVO ili SHIFT+TAB

Sledeći element po tipu

STRELICA DOLE

STRELICA DOLE

Prethodni element po tipu

STRELICA GORE

STRELICA GORE

Vrste navigacije kroz elemente ciklusa

PAGE UP ili PAGE DOWN

PAGE UP ili PAGE DOWN

Prvi element

CTRL+HOME

CTRL+HOME

 

Opis

Prečice za desktop

Prečice za laptop

Poslednji element

CTRL+END

CTRL+END

Izgovori tekući element

INSERT+STRELICA GORE

CAPS LOCK+I

Izgovori sve pomoću pokazivača dodira

INSERT+STRELICA DOLE

CAPS LOCK+STRELICA DOLE

Postavi pokazivač dodira na fokusirani element

INSERT+NUM PAD PLUS

CAPS LOCK+APOSTROF

Postavi pokazivač dodira na JAWS

pokazivač

INSERT+SHIFT+NUM PAD PLUS

CAPS LOCK+SHIFT+APOSTROF

Postavi JAWS

na pokazivač dodira

INSERT+SHIFT+NUM PAD MINUS

CAPS LOCK+SHIFT+LEVA ZAGRADA

Pregled teksta

NUM PAD KOSA CRTA ili

INSERT+ENTER

CAPS LOCK+ENTER

Napredna navigacija

NUM PAD ZVEZDICA

CAPS LOCK+A

 

Prečice za Windows

Opšte

Opis

Prečice

Pozovi pomoć

F1

Pokreni Start meni

CTRL+ESC

Otvori Windows Explorer - Window pretraživač

taster WINDOWS+E

Otvori Run dijalog

taster WINDOWS+R

Pretraži datoteku ili fasciklu na radnoj površini

F3

Minimize - umanji sve aplikacije

taster WINDOWS+M

Prebacivanje između otvorenih aplikacija

ALT+TAB

Napuštanje aktivne aplikacije

ALT+F4

 

Prozori i Meniji

Opis

Prečice

Otvori kontrolni meni aplikacije

ALT+RAZMAKNICA

Premesti se na Menu Bar - Liniju menija aktuelne aplikacije

ALT

Izaberi stavku menija

ENTER

Prebaci se između menija

ALT, ARROW KEYS

Otkaži ili zatvori meni

ESC

Otkaži ili zatvori podmeni

ALT

 

Otvori pomoćni prozor kontrolnog menija

ALT+CRTICA

Zatvori pomoćni prozor

CTRL+F4

Otvori kontekstualni meni

Application Key - Taster za kontestni meni ili

SHIFT+F10

 

Dijalozi

Opis

Prečice

Kretanje kroz kontrole u dijalozima

TAB

Kretanje unazad kroz kontrole u dijalozima

SHIFT+TAB

Premesti se na drugu stranicu

CTRL+TAB

Obrni smer krtetanja kroz stranice

CTRL+SHIFT+TAB

Izaberi ili poništi izbor u prikaz u obliku liste

RAZMAKNICA ili

CTRL+RAZMAKNICA

Uključi / isključi polje za potvrdu

RAZMAKNICA

 

Za čitanje teksta

Opis

Prečice

Premesti se za jedan znak ulevo

STRELICA LEVO

Premesti se za jedan znak udesno

STRELICA DESNO

Premesti se za jednu reč ulevo

CTRL+STRELICA LEVO

Premesti se za jednu reč udesno

CTRL+STRELICA DESNO

Pomeri se na početak linije

HOME

Pomeri se na kraj linije

END

 

Opis

Prečice

Premesti se za jedan pasus naviše

CTRL+STRELICA GORE

Premesti se za jedan pasus naniže

CTRL+STRELICA DOLE

Pomeri naviše za jedan ekran

PAGE UP

Pomeri naniže za jedan ekran

PAGE DOWN

Pomeri se na početak

CTRL+HOME

Pomeri se na kraj

CTRL+END

 

Uređivanje teksta

Opis

Prečice

Kopiranje

CTRL+C

Iseci

CTRL+X

Nalepi

CTRL+V

Čitaj sadržaj Clipboarda - međumemorije

taster WINDOWS+INSERT+X ili

taster WINDOWS+CAPS LOCK+X

Virtuelizacija sadržaja međumemorije

INSERT+RAZMAKNICA zatim

C ili CAPS LOCK+RAZMAKNICA

zatim C

Opozovi

CTRL+Z

Izbriši trenutni znak

DELETE

Izbriši prethodni znak

BACKSPACE

Izaberi jedan znak ulevo

SHIFT+STRELICA LEVO

Izaberi jedan znak udesno

SHIFT+STRELICA DESNO

Izaberi jednu reč ulevo

CTRL+SHIFT+STRELICA LEVO

Izaberi jednu reč udesno

CTRL+SHIFT+STRELICA DESNO

 

Opis

Prečice

Obeleži do početka reda

SHIFT+HOME

Obeleži do kraja linije

SHIFT+END

Obeleži do početka

CTRL+SHIFT+HOME

Obeleži do kraja

CTRL+SHIFT+END

Obeleži sve

CTRL+A

 

Windows Explorer - Window pretraživač

Opis

Prečice

Izbriši datoteke

DELETE

Preimenuj datoteku ili fasciklu

F2

Otvori svojstva izabrane datoteke ili fascikle

ALT+ENTER

Osveži prozor

F5

Prebacivanje između okana

TAB i SHIFT+TAB

Idi jedan nivo naviše

BACKSPACE

 

Dodir pokretom (Touch Gestures)

Pokreti za navigaciju dodirom, čitanje teksta i podešavanja govora

Pokret

Dodir za navigaciju

Čitanje teksta

Postavke izgovora

Dodir jednim prstom

Izgovori element na mestu dodira (neprestano pomerajte prst po ekranu i tako ga istražite)

Izgovori element na mestu dodira (neprestano pomerajte prst po ekranu i tako ga istražite)

-

Razdvojeni dodir

Izgovara se znak na mestu koje se istražuje ili se aktivira izabrani dodirnuti taster na ekranskoj tastaturi u oba načina: Standard i režim kucanja dodirom

Izgovara se znak na mestu koje se istražuje ili se aktivira izabrani dodirnuti taster na ekranskoj tastaturi u oba načina: Standard i režim kucanja dodirom

-

 

Pokret

Dodir za navigaciju

Čitanje teksta

Postavke izgovora

Razdvojeni dvostruki dodir

Izgovara se reč na mestu koje se istražuje, ili otvara i zatvara alternativne panel koji je u vezi sa izabranim tasterom u režimu kucanja dodirom

Izgovara se reč na mestu koje se istražuje, ili otvara i zatvara alternativne panel koji je u vezi sa izabranim tasterom u režimu kucanja dodirom

-

Listanje levo ili desno

Sledeći ili prethodni element

Sledeći ili prethodni znak

Povećanje ili smanjenje brzine govora

Listanje gore ili dole

Sledeći ili prethodni element (tipa prethodno postavljenog pomicanja s dva prsta levo ili desno) ili menja vrednosti u kontrolama klizača

Sledeći ili prethodni red

Smanjenje ili povećanje jačina zvuka

Listanje sa dva prsta levo ili desno

Kruži se unapred ili unazad kroz elemente za navigaciju, kao što su oblasti, naslovi, spiskovi stavki itd.

Sledeća ili prethodna reč

-

 

Pokret

Dodir za navigaciju

Čitanje teksta

Postavke izgovora

Listanje sa dva prsta naviše

Izgovori tekući element

Prethodni pasus (izvršava CTRL+STRELICA GORE)

-

Listanje sa dva prsta naniže

Neprekidni govor

Sledeći pasus (izvršava CTRL+STRELICA DOLE)

-

Trostruki dodir

Izaberite ili poništite stavku na spisku, ili otvara i zatvara alternativne panel koji je u vezi sa izabranim tasterom u standardnom režimu kucanja

Uključi / isključi izbor teksta

Uključi / isključi pokazivač dodira

Trostruki dodir sa dva prsta

Izgovori izabrani tekst

Izgovori izabrani tekst

-

Listanje sa tri prsta levo ili desno

Izvršava TAB ili SHIFT+TAB

Početak ili završetak tekućeg reda (izvršava JAWS END/HOME)

-

 

Pokret

Dodir za navigaciju

Čitanje teksta

Postavke izgovora

Listanje sa tri prsta gore ili dole

Kružite između okna aplikacija slično pritisku F6 ili SHIFT+F6

Početak ili završetak oblasti teksta (izvršava CTRL+HOME/END)

-

Listanje sa četiri prsta gore ili dole

Prvi ili poslednji element

Pomeranje naviše ili naniže na stranici ili ekranu (izvršava PAGE UP/DOWN)

-

Brzo prevlačenje naniže sa četiri prsta

-

Izgovori sve (jedan dodir bilo gde prekida čitanje)

-

Brzo prevlačenje dole-gore sa četiri prsta-

Uključi / isključi tastaturu na ekranu osetljivom na dodir

Uključi / isključi tastaturu na ekranu osetljivom na dodir

-

Dvaput dodirnuti sa četiri prsta

Spisak pokreta za navigaciju dodirom

Spisak pokreta za čitanje teksta

Spisak pokreta za postavke izgovora

 

Pokreti za osnovne komande za prozore i JAWS

Pokret

Akcije / radnje

Dvaput dodirnuti

Aktivirajte aktuelni element ili taster tastature na ekranu osetljivom na dodir u standardnom režimu kucanja (radi i za navigaciju dodirom i za čitanje teksta)

Brzo prevlačenje sa dva prsta levo - desno

Escape (izvršava ESC i za navigaciju dodirom i za čitanje teksta)

Brzo prevlačenje sa dva prsta gore-dole

Zatvori aplikaciju (za navigaciju dodirom i za čitanje teksta)

 

Pokret

Akcije / radnje

Brzo prevlačenje dole-gore sa tri prsta

Prebaci se u prozor za pregled teksta za elemente koji imaju sadrže tekst i koji ne podržavaju standardnu navigaciju pokazivača, kao što su taster i stavke spiska

Dodir sa dva prsta

Nečujni govor

Dvaput dodirnuti sa dva prsta

Isto kao i pritisak na APPLICATIONS taster

Okretanje u smeru kazaljke na satu sa dva prsta

Postavi sledeći režim pokreta

Okretanje u smeru suprotnom od kazaljke na satu sa dva prsta

Postavi prethodni režim pokreta

Dvaput dodirnuti sa tri prsta

Uključi / isključi govor

Dodirnuti sa četiri prsta

Prikaz kontekstualne pomoći za pokrete

Triput dodirnuti sa četiri prsta

Režim učenja pokreta, slično tastaturnoj pomoći

Rotacija sa četiri prsta

Prelazak na sledeći pokret

Dodirnuti sa pet prsta

JAWS Manager - rukovaoc JAWSom okvir za dijalog (ako režim rada nije postavljen na dodir, ova komanda ga postavlja)

Dvaput dodirnuti sa pet prsta

JAWS prozor (ako režim rada nije postavljen na dodir, ova komanda ga postavlja)

Triput dodirnuti sa pet prsta

Zatvori JAWS (ako režim rada nije postavljen na dodir, ova komanda ga postavlja)

Rotacija sa pet prsta

Uključi / isključi upravljanje pokretima

 

Sve cene se za kupce iz Srbije obračunavaju u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja predračuna. PDV se dodatno obračunava. Gloria Ferrari doo maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, opisima, fotografijama i cenama, ali nažalost ne možemo garantovati da su svi podaci na sajtu u potpunosti ispravni. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru. Tačne podatke sa rokovima isporuke dobijate u predračunu. Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave na sajtu.