Korisničko uputstvo za Focus 40 Blue Braille Display - Brajev red, 2011 - 7. Dijagnostički režim

Indeks članaka

Sadržaj: 7. Dijagnostički režim

 

Dijagnostički režim

Focus Brajev red - displej ima ugrađene dijagnostičke testove za cursor routing digmad, Brajev red, WHIZWHEELS, Brajeve (Perkins) tastere, panning dugmad, rocker bars i selector dugmad.

Pre ulaska u Dijagnostički režim, proverite da Focus nije povezan sa računarom i budite sigurni da je isključen

Ulazak i izlazak iz dijagnostičkog režima

Istovremeno pritisnite cursor routing i Navrow dugme koje se nalazi skroz levo (iznad prve ćelije)dok pritiskate power dugme. Tekst, "press cr key/wheel/panel keys," se prikazuje čime nam ukazuje na to da jsmo ušli u Dijagnostički režim.

Pritisnite power dugme ponovo da izađete iz Dijagnostičkog režima.

Nazad na Sadržaj: 7. Dijagnostički režim

 

Test Routing i Navrow dugmadi

Testiranje routing u Navrow dugmadi služi za proveru ispravnosti u radu svakog coursor routing i Navrow dugmeta. Pritisnite bilo koje cursor routing dugme da aktivirate DOTS 5-6-7-8 u ćeliji ispod dugmeta. Pritisnite bilo koje Navrow dugme da aktivirate DOTS 1-2-3-4 odgovarajuće Brajeve ćelije.

Test/čišćenje Brajevog reda

Neophodno je Focus 40 Blue ne bude povezan sa računarom i da bude isključen pre započinjanja ovog testa. Test displeja - Brajevog reda se koristi sa proveru aktivacije svake iglice na Brajevom redu - displeju. Test displeja vam takođe omogućava čišćenje Brajevog reda - displeja. Pritisnite power dugme dok istovremeno pritiskate cursor router (skroz desno) i Navrow dugmad (iznad ćelije 40). Ovom akcijom se sve ćelije aktiviraju za čišćenje. Koristite mekanu krpu navlaženu izopropil alkoholom. Nemojte koristiti ni jednu drugu supstancu za čišćenje ćelija.

Dok ste u ovom režimu, pritiskom na cursor routing dugme koje se nalazi skroz desno deaktiviraće se sve ćelije. Pritiskom na Navrow dugme skroz desno reaktiviraće se sve ćelije.

Ako pritisnete Navrow dugme koje se nalazi pored Navrow dugmeta koje je pozicionirano skroz desno, ćelije će se pomerati gore - dole. Da zaustavite ovu akciju, pritisnite ili cursor routing ili navrow dugme koje se nalazi skroz desno.

Pritiskom cursor routing dugmeta koje se nalazi pored cursor routing dugmeta skroz desno, rezultuje drugačiju šemu aktivacije ćelija. Kao iznad, da zaustavite ovu akciju, pritisnite ili cursor routing ili navrow dugme koje se nalazi skroz desno.

Nazad na Sadržaj: 7. Dijagnostički režim

 

Test tastera i kontroli

Test tastera i kontroli osigurava da svaki od tastera, kontroli i WHIZEHEELS radi pravilno. Možete početi test tastera nakon ulaska u Dijagnostički režim pritiskom bilo kog tastera ili kontrole koji se nalaze i tabeli ispod. Brajev red - displej prikazuje svaki pritisnut taster. Pogledajte sledeću tabelu za tačan raspored tačaka za svaki taster. Pritisnite svaki od tastera i kontrola i uverite se da je prikazan adekvatan rezultat na displeju.

TasterPrikazuje
TAČKA 1 1
TAČKA 2 2
TAČKA 3 3
TAČKA 4 4
TAČKA 5 5
TAČKA 6 6
TAČKA 7 7
TAČKA 8 8
LEVI SHIFT kls
DESNI SHIFT krs
RAZMAKNICA ksp
LEVO PANNING DUGME pl
DESNO PANNING DUGME pr
LEVO SELECTOR DUGME sl
DESNO SELECTOR DUGME sr
LEVI WHIZWHEEL TASTER wls
LEVI WHIZWHEEL GORE wlu
LEVI WHIZWHEEL DOLE wld
DESNI WHIZWHEEL TASTER wrs
DESNI WHIZWHEEL GORE wru
DESNI WHIZWHEEL DOLE wrd
LEVI ROCKER TASTER GORE rlu
LEVI ROCKER TASTER DOLE rld
DESNI ROCKER TASTER GORE rru
DESNI ROCKER TASTER DOLE rrd

Režim sa informacijama o bateriji

Pre ulaska u ovaj režim, proverite da Focus nije povezan sa računarom i budite sigurni da je isključen Pritisnite power dugme dok istovremeno pritiskate cursor router i Navrow dugmad iznad druge ćelije. Focus prikazuje dodatne informacije o unutrašnjoj bateriji.

Nazad na Sadržaj: 7. Dijagnostički režim