Korisničko uputstvo za Focus 40 Blue Braille Display - Brajev red, 2011 - 1. Karakteristike i spoljašnji izgled

Indeks članaka

Sadržaj: 1. Karakteristike i spoljašnji izgled

 

Karakteristike

Focus 40 Blue Brajev red - displej obezbeđuje kompaktan i taktilan interfejs sa računarom. Kada se koristi u kombinaciji sa softverom za pristup ekranu (čitaču ekrana za slepe - JAWS), Focus 40 Blue poboljšava vaše iskustvo rada na računaru.

Focus 40 Blue sadrži sledeće mogućnosti:

 • 40 Brajevih ćelija
 • Cursor routing dugme iznad svake Brajeve ćelije
 • Navrow dugme iznad svakog cursor routing dugmeta
 • 8-tasterska Perkins-ova (Brajeva) tastatura sa dodatkom dva SHIFT tastera
 • Dva panning dugmeta, dva rocker bars, i dva selector dugmeta
 • Dva WHIZWHEELS, oba na kraju displeja (brajevog reda) za brzo kretanje kroz fajlove, liste i menije
 • VariBraille prilagođava visinu Brajevih tačaka
 • Statusne ćelije se mogu konfigurisati
 • Režim brzog čitanja (Rapid Reading mode) za brz pregled fajlova
 • USB priključak za računar
 • Bluetooth wireless veza sa baterijskim napajanjem.
 • Podrška za izbor mobilnih telefona i PDA uređaja preko treće aplikacije

Nazad na Sadržaj: 1. Karakteristike i spoljašnji izgled

 

Važno obaveštenje

Ovaj uređaj ne sadrži rezervne delove za korisničko servisiranje. Svaki neovlašćeni pokušaj servisiranja ili zamene unutrašnjih komponenti otvaranjem kućišta uređaja poništava proizvođačku garanciju.

 

Šta je u kutiji?

Kutija Focus-a sadrži sledeće stavke. Ako vam nedostaje neka od komponenti koje su navedene u daljem tekstu, molimo vas pozovite Korisnički servis (Customer Service) na (800) 444-4443.

 • Focus 40 Blue Brajev red - displej
 • AC strujni adapter
 • USB kabl
 • Torbica za nošenje.
 • Priručnik na crnom tisku i Brajevom pismu
 • Prateći CD
 • Kartice sa proizvođačkom garancijom
 • Ugrađena podrška uređaja (Product supporz)

Nazad na Sadržaj: 1. Karakteristike i spoljašnji izgled

 

Spoljašnji izgled

Sa leve strane displeja (Brajevog reda), idući od napred ka nazad naći ćete okruglo Power dugme, standardni mini B USB port i džek (utičnicu) za povezivanje AC strujnog adaptera. Ako je Focus 40 Blue povezan na USB, ne zahteva spoljni izvor napajanja.

Ova slika pokazuje levu stranu Fokus 40 Blue sa power dugmetom, USB priključakom i džekom (utičnicom) za napajanje.

Brajeve ćelije nalaze se na prednjoj strani uređaja. Iznad svake Brajeve ćelije nalazi se cursor routin dugme i Navrow dugme odmah iznad svakog cursor routing dugmeta. Na svakom kraju radne površine displeja (Brajvog reda) nalaze se WHIZWHEELS koji se koriste za brzo kretanje.

Odmah iznad Navrow dugmadi, nalazi se osam tastera sličnih onima na Perkins (Brajevoj) tastaturi. Osam Brajevih (Perkins) tastera s leva na desno su: 7, 3, 2, 1, 4, 5, 6 i 8. Ovi tasteri se koriste za unos komandi. Odmah ispod gornje ivice, u centru Brajevog reda (Display-a) nalazi se RAZMAKNICA. Ovaj taster se koristi zajedno sa Brajevim (Perkins) tasterima pri unosu komandi.

Na gornjoj ivici Focus Display-a (Brajevog reda) nalaze se sledeće kontrole, počev s leva na desno:

 • Levo panning dugme
 • Levi rocker bar
 • Levo selector dugme
 • Levi SHIFT taster (koji se koristi zajedno sa RAZMAKNICOM i Brajevim (Perkins) tasterima pri unosu komandi)
 • Desni SHIFT taster (koji se koristi zajedno sa RAZMAKNICOM i Brajevim (Perkins) tasterima pri unosu komandi)
 • Desno selector dugme
 • Desni rocker bar
 • Desno panning dugme

Potpuni pregled Focus 40 Blue-a.

Nazad na Sadržaj: 1. Karakteristike i spoljašnji izgled

 

Kontrole

Focus 40 Blue display (Brajev red) sadrži dva WHIZWHEELS, dva panning dugmeta, dva rocker bars, dva selector dugmeta, cursor routing dugmad i Navrow dugmad iznad svake Brajeve ćelije. Pogledajte tabelu koja sledi nakon odeljka Navrow za pun pregled višestrukih kontrolnih funkcija.

Focus 40 Blue sa svim označenim kontrolama.

WHIZWHEELS

Focus WHIZWHEELS omogućavaju vam brzo kretanje kroz fajlove, okvire za dijalog, liste i menije. U fajlu, možete se kretati po liniji, rečenici, pasusu ili unazad i napred. U okviru za dijalog, možete se kretati između dostupnih kontroli i koristiti ih. U meniju možete se kretati gore i dole kroz stavke menija.

Panning dugmad

Focus panning dugmad pomeraju levo ili desno za jednu širinu (40 ćelija) displeja (Brajevog reda) svaki put kada se pritisnu. Pritisnite panning dugme na levoj ivici Focus-a da se pomerite levo; pritisnite panning dugme na desnoj ivici Focus-a da se pomerite desno. Funkcije panning dugmadi se mogu obrnuti tako da levo panning pomera desno, a desno panning dugme pomera levo. Za više informacija o izmenama ovih tastera i ostalih kontrola molimo vas pogledajte JAWS rukovaoc tastature (Keyboard Manager).

Rocker Bars

Rocker bars pružaju kretanje gore ili dole po liniji. Pritisnite gornji rocker bar da se pomerite liniju gore; pritisnite donji rocker bar da se pomerite liniju dole. Rocker bars u kombinaciji sa panning dugmadima, pomeraju se na početak ili kraj linije na kojoj je pokazivač pozicioniran. Pritisnite panning dugme i gornji rocker bar da se pomerite na početak linije. Pritisnite panning dugme i donji rocker bar da se pomerite na kraj linije.

Selector dugmad

Kada se koriste samostalno, selector dugmad kontroliše automatsko kretanje napred. Kada se pritisnu u kombinaciji sa drugim kontrolama, selektor dugmad izvršavaju višestruke funkcije.

Nazad na Sadržaj: 1. Karakteristike i spoljašnji izgled

Cursor Routing dugmad

Iznad svake Brajeve ćelije nalazi se cursor routing dugme. Pritisnite Cursor Routing dugme da pomerite pokazivač na određeno mesto, ili da izaberete link ili elektronsku poruku (e-mail) na web strani. U linijskom režimu (Line Mode), pritisnite cursor routing dugme da otvorite meni ili izaberete stavku menija.

Pritisnite i zadržite DESNO SELECTOR DUGME dok istovremeno pritiskate CURSOR ROUTING DUGME da simulirate desni klik miša na tom mestu.

Navrow dugmad

Odmah pored cursor routing dugmadi nalaze se Navrow dugmad. Broj Navrow dugmadi odgovara broju Brajevih ćelija na Focus Display-u (Brajevom redu). Navrow dugmad imaju dve funkcije - 10 dugmadi služe kao "vrući tasteri" (Hot Keys) čime nude brz pristup funkcijama ili podešavanjima; ostala navrow dugmad služe kao dodatna panning dugmad.

Odmah ispod Navrow dugmadi nalaze se pet ispupčenih oznaka koje pomažu u brzoj orijentaciji kod Navrow i cursor routing dugmadi: iznad levog petog Navrow dugmeta, pre prvog "vrućeg tastera", u sredini reda, iznad desetog "vrućeg tastera" sa desne strane i petog panning dugmeta sa desne strane na kraju reda. Deset Navrow dugmadi odmah ispod centralne oznake jesu "vrući tasteri" (Hot Keys) koji su označeni sa leve strane centralne oznake, od 1 do 5, i pet dugmadi sa desne strane ove oznake označeni su sa leva na desno rednim brojevima od 6 do 10. Ostala dugmad vrše istu funkciju kao i panning dugmad, oni sa leve strane pomeraju unazad, a oni sa desne strane pomeraju unapred.

Pregled Navrow dugmadi sa obeleženim "vrućim tasterima (hot keys)"

Navrow "vrući tasteri" (Hot Keys) i njihove funkcije predstavljeni su u sledećoj tabeli.

Nazad na Sadržaj: 1. Karakteristike i spoljašnji izgled

 

Tabela sa funkcijama "vrućih tastera (Hot Keys)"

"Vrući taster" (Hot Key)Funkcija
1 Postavi Brajev pokazivač na PC pokazivač
2 Aktivni pokazivač prati Brajev pokazivač
3 Brajev pokazivač prati Aktivni pokazivač
4 Vrh prozora
5 SHIFT+TAB
6 TAB
7 Dno prozora
8 Prebaci na prevođenje na Brajev kratkopis (Grade 2)
9 Proširi trenutnu reč
10 Postavi Brajev pokazivač na Aktivni pokazivač

Pored toga, dva Navrow dugmeta odmah pored prvog "vrućeg tastera" i dva sa desne strane desetog "vrućeg tastera" imaju sledeće specifične funkcije.

Navrow dugmeFunkcija
Drugo dugme sa leve strane prvog "vrućeg tastera" (Hot Key) Prebaci na režim automatsko kretanje napred
Prvo dugme sa leve strane prvog "vrućeg tastera" (Hot Key) Repeat Last Flash Message - Ponovi poslednju poruku
Prvo dugme sa desne strane desetog (poslednjeg) "vrućeg tastera" Smanji brzinu automatskog kretanja napred
Drugo dugme sa desne strane desetog (poslednjeg) "vrućeg tastera" Povećaj brzinu automatskog kretanja napred

Nazad na Sadržaj: 1. Karakteristike i spoljašnji izgled

 

Tabela više-kontrolnih funkcija

FunkcijaKomanda
Prebaci na režim automatsko kretanje napred LEVI SELECT+DESNI SELECT
Smanji brzinu automatskog kretanja napred LEVI SELECT
Povećaj brzinu automatskog kretanja napred DESNI SELECT
Levi klik miša PANNING DUGME+CURSOR ROUTING DUGME ili
PANNING ROCKER UP+CURSOR ROUTING DUGME ili
PANNING ROCKER DOWN+CURSOR ROUTING DUGME
Control+Levi klik miša ROUTING DUGME CHORD
Sledeća strana (Page Down) LEVI ili DESNI SELECT+ROCKER DOWN Prethodna strana (Page Up) LEVI ili DESNI SELECT+ROCKER UP
Početak fajla LEVO PANNING DUGME+SELECT DUGME ili
SELECT DUGME+PANNING ROCKER UP
Završetak fajla DESNO PANNING DUGME+SELECT DUGME ili
SELECT DUGME+PANNING ROCKER DOWN
END PANNING DUGME+ROCKER BAR DOWN
Home PANNING DUGME+ROCKER BAR UP
Sledeća linija ROCKER BAR DOWN
Prethodna linija ROCKER BAR UP
Pomeri se levo LEVO PANNING DUGME ili
LEVI PANNING ROCKER UP
Pomeri se desno DESNO PANNING DUGME ili DESNI PANNING ROCKER UP
Obeleži tekst DESNO SELECT DUGME+CURSOR ROUTING DUGME
Izaberi blok SELECT DUGME+CURSOR ROUTING DUGME na početku bloka; ponavljati do kraja bloka
Whiz Wheels Uključi / isključi LEVI ili DESNI WHIZ WHEEL CHORD

Nazad na Sadržaj: 1. Karakteristike i spoljašnji izgled

 

POWER dugme.

Power dugme uključuje Focus ili isključuje kada nije priključen na USB. Pritisnite ga jedom da uključite displej (Brajev red), a zadržite ga u trajanju od tri sekunde da isključite displej (Brajev red).

Unutrašnja baterija

Focus 40 Blue sadrži unutrašnju bateriju za rad preko Bluetooth-a. Ako koristite Focus preko Bluetooth konekcije, imate približno 20 sati upotrebe. Da proverite status baterije dok displej (Brajev red) radi, pritisnite power dugme da prikažete procenat iskorišćene baterije. Pritisnite cursor router ili Navrow dugme da se vratite na normalan rad.

Kada je baterija na 20 procenta, 10 procenata i 5 procenata, upozorava vas da je prazna baterija čime se ukazuje na to da je vreme da priključite AC strujni adapter. Možete odbaciti ovu poruku pritiskom cursor router ili Navrow dugmeta. Pored toga, kada napunjenost baterije padne ispod 10 procenata, DOTS sedam i osam u poslednjih pet ćelija prikazaće smanjanje svakog procenat. Na primer, kada je baterija na jedan procenat, DOT 8 u ćeliji 40 će biti uzdignuta.

Kada punite Focus, morate koristiti AC strujni adapter koji dolazi sa uređajem. Možete nastaviti sa radom na Focus-u dok se puni.

Upozorenje: Nema korisnički serviserskih delova. Opasnost od udara visokog napona.

Torbica za nošenje.

Vodootporna torbica za nošenje štiti Brajev red - displej od spoljašnjih oštećenja. Prilikom prenošenja Focus-a, trebalo bi da koristite torbicu za nošenje kako bi ga zaštitili od spoljašnjih oštećenja.

Nazad na Sadržaj: 1. Karakteristike i spoljašnji izgled