Ovo Uputsvo možete preuzeti kao:

Focus 14 Blue, Focus 40 Blue

Korisničko uputstvo za Focus 14 i 40 Blue - 5. generaciju brajevih redova - displeja

Freedom Scientific Inc.

Objavljeno od strane: Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com prevod/obrada: Gloria Ferrari doo, Beograd, Srbija

Informacije u ovom dokumentu mogu se promeniti bez prethodnog obaveštenja. Nijedan deo ove publikacije ne može se reprodukovati ili preneti, u bilo kom obliku ili na bilo koji način, elektronskim putem, ili mehaničkim, uključujući fotokopiranje, snimanje ili bilo koji drugi oblik pohranjivanja informacija, bez prethodnog pismenog odobrenja Freedom Scientific-a.

Autorska prava © 2017 Freedom Scientific, Inc. Sva prava zadržana.

JAWS je registrovani zaštitni znak Freedom Scientific-a u USA (Sjedinjenim američkim državama) i drugim zemljama. Microsoft i Windows su registrovani zaštitni znaci korporacije Majkrosoft u SAD i/ili drugim zemljama.

Za registraciju vašeg proizvoda, posetite http://www.FreedomScientific.com/Forms/ProductRegistration.

Sadržaj

 

Uvod 

Peta generacija Focus - fokus Blue Brajevih redova - displeja obezbeđuje kompaktan, taktilan interfejs sa računarom. Kada se koristi u kombinaciji sa softverom za pristup ekranu (čitaču ekrana za slepe - JAWS), Focus Blue poboljšava vaše iskustvo rada na računaru.

Focus Blue sadrži sledeće mogućnosti:

 • 14 ili 40 osveživih Brajevih ćelija
 • Dugme za postavljanje pokazivača iznad svake Brajeve ćelije
 • 8-tastersku Perkins brajevu tastaturu
 • Dva pomeračka dugmeta (panning buttons), dva rocker bars, dva Selector (birač) dugmeta i dva Shift dugmeta.
 • Rocker i mode (režim) dugme, oba na kraju displeja (brajevog reda) za brzo kretanje kroz fajlove, liste i menije
 • Dugme menija, koje je pogodno centrirano iznad dugmadi za postavljanje pokazivača (Cursor Router) služi za brzi pristup kalendaru, satu, Bluetooth vezi i drugom.
 • Statusne ćelije se mogu konfigurisati
 • USB priključak za računar
 • Bluetooth® bežična mogućnost povezivanja podržava do pet veza.
 • Podrška za izbor mobilnih telefona i drugih mobilnih uređaja preko čitača ekrana drugih proizvođača.

Nazad na Sadržaj: Korisničko uputstvo za Focus 14 i 40 Blue 5. generacije

 

Važno obaveštenje 

Ovaj uređaj ne sadrži rezervne delove za korisničko servisiranje. Svaki neovlašćeni pokušaj servisiranja ili zamene unutrašnjih komponenti otvaranjem kućišta uređaja poništava proizvođačku garanciju.

Šta je u kutiji? 

 • Peta generacija Fokus Blue brajev red-displej
 • AC strujni adapter
 • USB kabl
 • Priručnik na crnom tisku i Brajevom pismu
 • Prateći CD
 • Kartice sa proizvođačkom garancijom
 • Ugrađena podrška uređaja (Product supporz)

Nazad na Sadržaj: Korisničko uputstvo za Focus 14 i 40 Blue 5. generacije

 

Spoljašnji izgled 

Na levoj strani brajevog reda, idući od spreda ka nazad, nalazimo dugme za uključivanje i mikro USB - C priključak (port). USB port omogućava povezivanje brajevog reda na računar korišćenjem priloženog USB kabla ili na strujni ispravljač.

Brajeve ćelije nalaze se na prednjoj strani uređaja. Dugme za postavljanje pokazivača iznad svake Brajeve ćelije Na svakom kraju radne površine displeja (Brajvog reda) nalaze se rockers dugmad koji se koriste za brzo kretanje. Postavljen iznad svakog rocker dugmeta nalaze se režim (mode) dugmad kojima se određuju različiti režimi kretanja.

Odmah iznad Dugmadi za postavljanje pokazivača, nalazi se osam tastera sličnih onima na Perkins (Brajevoj) tastaturi . Idući od centra, tasteri na levoj strani sadrže sledeće: Tačka 1 je ispod kažiprsta, tačka 2 ispod srednjeg prsta, tačka 3 ispod domalog prsta, a tačka 7 ispod malog prsta. Na desnoj strani su: Tačka 4 je ispod kažiprsta, tačka 5 ispod srednjeg prsta, tačka 6 ispod domalog prsta, a tačka 8 ispod malog prsta. Ovi tasteri se koriste za unos teksta ili izvršavanje naredbi. Između tačaka 1 i 4 nalazi se dugme menija koje se koristi za pristup meniju za konfiguraciju Fokusa, kao za prikaz informacija o stanju Fokusa tokom aktivne veze. Odmah ispod gornje ivice, u centru Brajevog reda (Display-a) nalazi se RAZMAKNICA. Ovaj taster se koristi zajedno sa Brajevim (Perkins) tasterima pri unosu komandi. Komande koje sadrže RAZMAKNICU se obično zovu CHORD komande. Na primer, L CHORD ili TAČKE 1-2-3 CHORD.

Na gornjoj ivici Brajevog reda nalaze se sledeće kontrole, počev s leva na desno. Raspored ovih kontrola je nešto drugačiji u zavisnosti od toga koji model Fokusa imate.

 • Focus 14: Levo Selector (birač) dugme, levi Rocker bar, levo Panning (pomeračko) dugme, levo SHIFT dugme, desno SHIFT dugme, desno Panning dugme, desni Rocker bar, i desno Selector dugme.
 • Focus 40: Levo Panning (pomeračko) dugme, levi Rocker bar, levo Selector (birač) dugme, levo SHIFT dugme, desno SHIFT dugme, desno Selector dugme, desni Rocker bar, i desno Panning (pomeračko) dugme.

Napomena: Sledeći odeljci opisuju kako funkcioniše Fokus Blue sa JAWS-om uz korišćenje ovih kontrola. Ako odlučite da koristite Focus Display (Brajev red) sa čitačem ekrana drugih proizvođača ili mobilnih uređaja, obratite pažnju na dokumentaciju koja prati taj program (softver), pošto je moguće da neke funkcije ili kontrole rade drugačije nego što rade sa JAWS-om.

Nazad na Sadržaj: Korisničko uputstvo za Focus 14 i 40 Blue 5. generacije

 

Navigaciona Rockers i NAV režim-ska dugmad

Focus Navigaciona Rockers omogućavaju vam brzo kretanje kroz fajlove, okvire za dijalog, liste i menije. U fajlu, možete se kretati po liniji, rečenici, pasusu ili unazad i napred. Da se prebacite između četiri režima kretanja, pritisnite režim-sko dugme koje se nalazi tačno iznad Navigacionih Rockers dugmadi. U okviru za dijalog, možete se kretati između dostupnih kontrola i koristiti ih. U meniju možete se kretati gore i dole kroz stavke menija. Takođe možete u potpunosti da isključite Navigacione Rockers dugmeta istovremenim pritiskom na levi ili desni navigacioni mode dugme i potom RAZMAKNICU. Pritisnite ponovo levi ili desni navigacioni mode dugme i CHORD kako bi ste ih ponovo uključili.

Pomeračka dugmeta (panning buttons)

Focus pomeračka dugmeta (panning buttons) pomeraju levo ili desno za jednu širinu displeja (Brajevog reda) svaki put kada se pritisnu. Pritisnite levo Panning (pomeračko) dugme, dugme sa reljefnim simbolom dvostruke strelice ulevo, da biste se kretali ulevo; pritisnite desno Panning (pomeračko) dugme, dugme sa reljefnim simbolom dvostruke strelice udesno, za kretanje udesno. Ako koristite JAWS, funkcije Panning (pomeračkog) dugmeta možete da obrnete tako da levo Panning (pomeračko) dugme pomera desno, a desno Panning (pomeračko) dugme pomera levo. Za više informacija o izmenama ovih tastera i ostalih kontrola molimo vas pogledajte JAWS rukovaoc tastature (Keyboard Manager).

Rocker Bars

Rocker bars omogućavaju kretanje gore ili dole po liniji. Pritisnite gornji rocker bar da se pomerite liniju gore; pritisnite donji rocker bar da se pomerite liniju dole. Rocker bars u kombinaciji sa panning dugmadima, pomeraju se na početak ili kraj linije na kojoj je pokazivač pozicioniran. Pritisnite panning dugme i gornji rocker bar da se pomerite na početak linije. Pritisnite panning dugme i donji rocker bar da se pomerite na kraj linije.

Selector (biračka) dugmad

Kada se koriste samostalno, Selector (birač) dugmad kontroliše automatsko kretanje napred. Pritisnite oba Selector (birač) dugmeta kako bi ste uključili ili isključili automatsko kretanje. Pritisnite levo Selector dugme kako bi ste smanjili brzinu ili pritisnite desno Selector dugme kako bi ste povećali automatsku brzinu čitanja.

Kada se pritisnu u kombinaciji sa drugim kontrolama, selektor dugmad izvršavaju višestruke funkcije. Na primer, pritiskom na Selector (birač) dugme i gornju ili donju stranu Rocker Bars čita se prethodna ili sledeća stranica. Takođe, možete da pritisnete Selector dugme (za izbor) i desno ili levo Panning dugme za pomeranje na vrh ili dno datoteke.

SHIFT dugmad

SHIFT tasteri se koriste zajedno sa RAZMAKNICOM, Brajevim (Perkins) tasterima i drugim kontrolama pri unosu komandi. Na primer, kada se koristi JAWS, pritisnite LEVI SHIFT+TAČKA 4 ili TAČKA 1 bira se sledeća ili prethodna linija u dokumentu.

Dugmad za postavljanje pokazivača

Dugme za postavljanje pokazivača nalazi se iznad svake Brajeve ćelije. Pritisnite dugme za postavljanje pokazivača (Cursor Router) da pomerite pokazivač na određeno mesto, ili da izaberete link ili elektronsku poruku (e-pošta) na web strani. U linijskom režimu (Line Mode), pritisnite dugme za postavljanje pokazivača da otvorite meni ili izaberete stavku menija.

Pritisnite i zadržite LEVO ili DESNO pomeračko dugme (DESNO PANNING DUGME) dok istovremeno pritiskate Dugme za postavljanje pokazivača da simulirate desni klik miša na tom mestu.

Takođe, možete da koristite Cursor Routers da biste izabrali tekst u dokumentima. Da obeležite pomoću Dugmadi za postavljanje pokazivača, pritisnite i zadržite LEVI SHIFT, a zatim pritisnite Dugme za postavljanje pokazivača iznad teksta gde želite da počnete obeležavanje. Otpustite oba tastera. Pomerite se tamo gde želite da bude kraj obeleženog dela, a zatim pritisnite LEVI SHIFT zajedno sa dugmetom za postavljanje pokazivača na tom mestu. Koristite bilo koje komande za navigaciju da biste prešli sa početne tačke na krajnju tačku teksta koji izaberete, čak i NAV Rockers.

POWER dugme (dugme za uključivanje).

Power dugme uključuje Focus ili isključuje kada nije priključen na USB. Pritisnite ga i držite približno dve sekunde da uključite displej (Brajev red), i pritisnite i držite ponovo u trajanju od tri sekunde da isključite displej (Brajev red).

Nazad na Sadržaj: Korisničko uputstvo za Focus 14 i 40 Blue 5. generacije

 

 Unutrašnja baterija

Focus Blue sadrži unutrašnju bateriju za rad preko Bluetooth-a. Ako koristite Focus preko Bluetooth konekcije, imate približno 20 sati upotrebe. Da proverite status baterije dok displej (Brajev red) radi, pritisnite dugme menija da prikažete procenat iskorišćene baterije. Pritisnite Selector (birač) da se vratite na normalan rad.

Kada je baterija na 20 procenta, 10 procenata i 5 procenata, upozorava vas da je prazna baterija čime se ukazuje na to da je vreme da priključite AC strujni adapter. Možete odbaciti ovu poruku pritiskom dugmadi za postavljanje pokazivača. Pored toga, kada napunjenost baterije padne ispod 10 procenata, TAČKE sedam i osam u poslednjih pet ćelija prikazaće smanjanje svakog procenat. Na primer, kada je baterija na jedan procenat, TAČKA 8 u poslednjoj ćeliji će biti uzdignuta.

Koristite strujni adapter (punjač) koji je došao sa Focus-om za punjenje baterije. Uređaju je potrebno tri sata da se napuni kada se koristi strujni ispravljač i kada je aktivna Bluetooth veza. Vreme punjenja baterije biće manje ukoliko baterija nije potpuno ispražnjena pre nego što se displej (Brajev red) priključi. Focus će se takođe puniti dok je priključen na računar preko USB kabla, međutim, vreme punjenja će biti duže nego kada je priključen na strujni ispravljač. Koristite indikator koji napunjenost baterije prikazuje u procentima. Možete nastaviti sa radom na Focus-u dok se puni.

Upozorenje: Nema korisnički serviserskih delova. Opasnost od udara visokog napona.

Nazad na Sadržaj: Korisničko uputstvo za Focus 14 i 40 Blue 5. generacije

 

Povezivanje Focus-a 

Možete povezati Focus Brajev red - displej sa vašim računarom korišćenjem USB porta ili Bluetooth veze. Ako povezujete uređaje korišćenjem USB-a, displej (Brajev red) se napaja sa računara preko USB kabla. Time se takođe puni unutrašnja baterija. Čim priključite USB kabl na računar, Focus se uključuje. Kada je USB kabl uklonjen, Focus se isključuje.

Bluetooth je bežična komunikaciona tehnologija kratkog dometa . Uređaji sa mogućnošću Bluetooth povezivanja mogu komunicirati sa drugim uređajima na udaljenosti od oko 10 metara bez fizičke povezanosti uređaja (USB povezivanja). Korišćenje Focus-a preko Bluetooth-a znači da ne morate da brinete oko kablova, tako da se možete udobno smestiti na svom kauču i koristiti Focus i kao Brajev red - displej i tastaturu za pristup računaru sa drugog kraja sobe.

Da bi koristili Bluetooth, morate uspostaviti partnersku vezu sa omogućenom Bluetooth vezom računara. Većina modernih notebook računara i mobilnih telefona kao i neki modeli desktop računara nude ugrađenu Bluetooth podršku. Međutim, to nije slučaj sa svim računarima. Ako vaš računar nema ugrađeni Bluetooth uređaj, morate da kupite eksterni (spoljašnji) USB Bluetooth adapter i instalirate odgovarajuće drajvere na sistemu vašeg računara kako bi adapter radio. Pogledajte uputstva koja su došla sa Bluetooth hardware-om kako bi bili sigurni da je Bluetooth konfigurisan na računaru na odgovarajući način.

Focus Blue podržava do pet Bluetooth veza i jednu USB vezu. To znači da možete da koristite Fokus povezan preko USB-a na vaš desktop računar i postaviti Bluetooth veze na vaš telefon i tablet. Pogledajte odeljak Veze ovog priručnika za više informacija o upravljanju aktivnim vezama.

Nazad na Sadržaj: Korisničko uputstvo za Focus 14 i 40 Blue 5. generacije

 

Instalacija upravljačkih programa za Fokus Blue 

JAWS automatski instaliraju fajlove neophodne za rad sa Focus Blue tokom instalacije JAWS-a. Međutim, ako odaberete da koristite Focus sa nekim drugim čitačem ekrana, morate da instalirate drajver sa CD-a koji dobijate sa Focus-om.

Napomena: Prilikom izvršavanja sledećih koraka vodite računa da Focus Display (Brajev red) nije priključen na računar. Ako je priključen tokom procesa doći će do nepravilne instalacije i nepravilnog rada displeja (Brajevog reda).

 1. Ubacite CD koji ste dobili uz Focus Blue. Kada se Freedom Scientific-ov okvir za dijalog Podešavanja (Setup) otvori, odaberite Install Windows driver (instaliraj Windows upravljački program (drajver)). Čućete niz klikova dok se upravljački program (drajver) instalira.
 2. Kada se proces instalacije završi, izaberite OK dugme da ponovo pokrenete (Restart-ujete) vaš računar.

Nazad na Sadržaj: Korisničko uputstvo za Focus 14 i 40 Blue 5. generacije

 

Konfigurisanje USB priključka. 

Da konfigurišete Focus Blue Brajev red - displej da radi sa JAWS preko USB, uradite sledeće:

Napomena: Ako koristite aplikaciju za čitanje ekrana nezavisnog proizvođača, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz softver jer se postupak može razlikovati.

 1. Uspostavite USB vezu između Focus-a i računara korišćenjem priloženog USB kabla.
 2. Windows će automatski prepoznati Brajev red - displej i instalirati odgovarajuće drajvere.
 3. Kada Windows potvrdi da je hardver uspešno instaliran, zatvorite i ponovo pokrenite (restart) JAWS. JAWS će automatski detektovati i početi da koristi Focus Blue Brajev red - displej.

Nazad na Sadržaj: Korisničko uputstvo za Focus 14 i 40 Blue 5. generacije

 

Konfiguracija Bluetooth veze 

Ako želite da koristite Focus Blue sa JAWS-om preko Bluetooth veze, morate prvo konfigurisati Bluetooth partnersku vezu između Focus-a i računara.

Da bi podesili Bluetooth uparivanje između Focus Display (Brajevog reda) i računar-a, uradite sledeće:

 1. Budite sigurni da je na računaru na kome je pokrenut JAWS uključen Bluetooth. Ako koristite eksterni (spoljašnji) USB Bluetooth adapter, ubacite ga u računar i proverite da li je uređaj pravilno detektovan.
 2. Uključivanje Focus. Prikazuju se informacije o vremenu i statusu baterijskog napajanja.
 3. Na računaru, idite u Control panel i otkucajte "bluetooth" u polje za pretraživanje (Search).
 4. Pritisnite TAB da odete do "Add Bluetooth Device" i pritisnite ENTER. Računar počinje da traži Bluetooth uređaj. Ovaj proces može potrajati nekoliko sekundi. Kada se proces pretraživanja završi, naćićete se u listi Bluetooth uređaja.
 5. Koristite tasterske STRELICE da izaberete vaš Focus Display (Brajev red) u listi, na primer, Focus 14 BT ili Focus 40 BT i pritisnite ENTER. Ako Focus Display (Brajev red) nije pronađen, proverite da li je uključen, a zatim izaberite dugme ponovi (Retry).
 6. Kada se od vas zatraži da unesete kod za uparivanje, ukucajte 0000 u polje za uređivanje, a zatim pritisnite ENTER da završite uparivanje prikaza.

Sada morate da konfigurišete JAWS da koristi Bluetooth vezu. Napominjemo da nije neophodno da se prvo uspostavi USB veza pre korišćenja Bluetooth-a. Ako još uvek niste podesili USB vezu sa Focus brajevim redom, uradite sledeće:

Napomena: Ako koristite aplikaciju za čitanje ekrana nezavisnog proizvođača, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz softver jer se postupak može razlikovati.

 1. Pritisnite INSERT+J da otvorite JAWS-ov prozor (JAWS window).
 2. Pritisnite ALT+O da otvorite meni opcija (Options menu) i izaberite Braille da otvorite okvir za dijalog Braille Basic Settings (osnovna podešavanja Brajevih redova).
 3. Pritisnite TAB da se pomerite do dugmeta (Button) Add Braille Display (dodaj Brajev red - displej) i pritisnite ENTER.
 4. Na spisku sa Brajevim redovima, izaberite Focus i pritisnite RAZMAKNICU da ga izaberete, a zatim izaberite sledeće (Next).
 5. U polju za uređivanje kombinovane liste (edit combo box) Select the output port (izaberi izlazni port), odaberite opciju Bluetooth.
 6. Izaberite sledeće (Next) i budite sigurni da je izabran Focus kao primarni brajev red.
 7. Izaberite Finish (završi), a onda ćete biti upitani da ponovo pokrenete (restart-ujete) JAWS kako bi izmene imale efekta. Izaberite OK da zatvorite poruku i još jednom da zatvorite okvir za dijalog Braille Basic Settings (osnovna podešavanja Brajevih redova).
 8. Zatvorite i ponovo pokrenite JAWS, i sada Focus 40 Blue komunicira sa JAWS-om preko Bluetooth.

Ako trenutno koristite Focus Display (Brajev red) preko USB-a i želite da se prebacite na vezu preko Bluetooth-a, uradite sledeće:

 1. Pritisnite INSERT+J da otvorite JAWS-ov prozor (JAWS window).
 2. Pritisnite ALT+O da otvorite meni opcija (Options menu) i izaberite Braille da otvorite okvir za dijalog Braille Basic Settings (osnovna podešavanja Brajevih redova).
 3. Proverite u kombinovanoj listi Default Braille Display (podrazumevani Brajev red - displej) da li je označen Focus, a zatim odaberite Modify Settings (prilagodi podešavanja).
 4. U polju za uređivanje kombinovane liste (edit combo box) Select the output port (izaberi izlazni port), odaberite opciju Bluetooth.
 5. Izaberite OK, a onda ćete biti upitani da ponovo pokrenete (restart-ujete) JAWS kako bi izmene imale efekta. Izaberite OK da zatvorite poruku i još jednom da zatvorite okvir za dijalog Braille Basic Settings (osnovna podešavanja Brajevih redova).
 6. Zatvorite i ponovo pokrenite JAWS, i sada Focus 40 Blue komunicira sa JAWS-om preko Bluetooth.

Jednom kada je JAWS konfigurisan da komunicira sa Focus Blue preko Bluetooth-a, možete se prebaciti između USB i Bluetooth veze. Možemo konfigurisati JAWS za automatsko otkrivanje Bluetooth veze bez potrebe da prvo ponovo pokrenemo aplikaciju uključivanjem opcije "Auto Detect Braille Displai Using Bluetooth" u Settings Center-u.

Da proverite status baterije, pritisnite dugme menija da prikažete procenat iskorišćene baterije. Slova "BT" se takođe prikazuju u ćelijama u desnom kraju čime ukazuju na to da je Bluetooth veza aktivna. Pritisnite Selector (birač) da se vratite na normalan rad.

Nazad na Sadržaj: Korisničko uputstvo za Focus 14 i 40 Blue 5. generacije

 

Uparivanje sa mobilnim uređajima

Možete da koristite Focus Blue kao Bluetooth ekran na mobilnim uređajima koje pokreću Appleov iOS i Googlove Android operativni sistemi. Uputstva za uparivanje Focus sa iOS ili Android uređajima, kao i neke korisne komande dostupne su na CD-u ili na Freedom Scientific veb lokaciji.

Napomena: Apple uređaji moraju da budu pokrenuti u iOS 11 ili novijem da bi se uparili sa Focus Blue.

Kada prvi put uparujete Focus Blue sa drugim Bluetooth uređajem, obezbedite napajanje za brajev red kada nije priključen na USB. Kada ste upareni, možete povezati USB kabl, a zatim koristiti postupak opisan u sledećem odeljku ili meni Connections (opisan kasnije u ovom priručniku) da biste se prebacivali između aktivnih veza.

Prebacivanje aktivne veze

Ako koristite Focus sa više aktivnih veza, pritisnite dugme menija u kombinaciji sa TAČKA 1 do TAČKA 5 da biste brzo prešli na jednu od pet Bluetooth veza ili TAČKA 8 da biste prešli na USB vezu. Na primer, ako je Focus povezan sa vašim iPhoneom, ali ga trenutno koristite sa računarom preko USB veze, pritisnite dugme menija + TAČKA 1 da biste prešli na Bluetooth vezu dodeljenu telefonu. Nakon obavljanja potrebnih zadataka sa vašim telefonom, pritisnite dugme menija + TAČKA 8 da biste se vratili na USB vezu da biste nastavili sa korišćenjem računara.

Iz aktivne veze, takođe možete pritisnuti dugme menija da biste prikazali poruku statusa fokusa, a zatim pritisnite taster TAČKE 1-2-3 za kretanje između USB-a i uparenih Bluetooth uređaja. Ako se poruka statusa i dalje prikazuje nakon prelaska na vezu, otključajte svoj uređaj tako da će otkriti prikaz i aktivirati vezu.

Nazad na Sadržaj: Korisničko uputstvo za Focus 14 i 40 Blue 5. generacije

 

Korišćenje Fokus Blue sa JAWS-om

Sledeći odeljci ukratko opisuju funkcije JAWSa koje su dostupne kada je Focus povezan sa vašim računarom. Ako izaberete da koristite drugi čitač ekrana ili koristite Focus sa mobilnim uređajem, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz softver za funkcije za Brajevo pismo koje pruža određena aplikacija.

BrailleIn (Brajev kratkopis)

Svojstvo BrailleIn (Brajev kratkopis) omogućava vam da koristite Perkins-ovu (Brajevu) tastaturu za kontrolu vašeg računara. Koristeći tastaturu zajedno sa drugim kontrolama Focus-a, možete izvršiti sve Windows i JAWS komande koje možete uraditi sa uobičajene QWERTY tastature. Pored toga, možete unositi i tekst korišćenjem standardnog brajevog pisma ili kratkopisa. Više informacija o BrailleIn-u potražite u sistemu pomoći za JAWS.

Režim učenja Brajevog pisma

Braille Study Mode (režim učenja Brajevog pisma) je alat za podučavanje i učenje Brajevog pisma. Kada je režim učenja Brajevog pisma uključen, JAWS saopštava trenutni brajev znak u ćeliji displeja (Brajevog reda) kada pritisnete dugme za postavljanje pokazivača (Cursor Router) koje se nalazi odmah iznad te ćelije. Kada pritisnete neko dugme za postavljanje pokazivača u kombinaciji sa levim ili desnim selector dugmetom, JAWS će saopštiti i spelovati (sricati) brajevu reč.

Da omogućite režim učenja Brajevog pisma. uradite sledeće:

 1. Budite sigurni da je Focus Display (Brajev red) povezan na računar preko USB ili Bluetooth veze.
 2. Pritisnite INSERT+V da otvorite Brza podešavanja..
 3. U polje za uređivanje Search, ukucajte "study" bez navodnika.
 4. Pritisnite STRELICA DOLE da pređete na režim učenja u filtriranim rezultatima u pregledu u obliku drveta (stabla - Tree Views).
 5. Pritisnite RAZMAKNICA da biste izabrali ovu opciju, a zatim izaberite OK da biste zatvorili brzu postavku. Režim Učenja Brajevog pisma ostaje uključen ili isključen sve dok se ne isključi ili dok se JAWS ne pokrene ponovo (restart-uje).

Pored toga, sledeće komanda su dostupne čak i kada je onemogućen režim Učenja Brajevog pisma.

 • Pritisnite levo ili desno dugme za navigaciju i Cursor Router da biste JAWSu napisali brajev znak ili
 • Pritisnite levo ili desno Selector (birač) dugme i Cursor Router da biste JAWSu napisali reč na brajevom pismu.

Ovo je naročito korisno kada vam treba brzi podsetnik, a ne želite da prolazite kroz proces uključivanja režima učenja Brajevog pisma kako je prethodno opisano.

Napomena: JAWS se vraća na uobičajen način rada nakon saopštavanja Brajevog znaka ili reči.

Nazad na Sadržaj: Korisničko uputstvo za Focus 14 i 40 Blue 5. generacije

 

Postavljanje statusne ćelije

Možete odrediti da li će se ćelije sa informacijama o statusu nalaziti sa leve ili desne strane displeja - Brajevog reda i izabrati da se uopšte ne prikazuju. Po pravilu, statusne ćelije se nalaze na levom kraju displeja (Brajevog reda).

Da biste konfigurisali postavljanje ćelija statusa, uradite sledeće:

 1. Pritisnite INSERT+F2, i izaberite centar za podešavanje (Settings Center).
 2. Da biste primenili promene za sve aplikacije, pritisnite CTRL+SHIFT+D da biste učitali JAWS podrazumevane postavke. Da biste primenili promene u određenoj aplikaciji, izaberite je iz Combo Box - kombinovane liste.
 3. U polje za uređivanje Search, ukucajte "status cells" bez navodnika.
 4. Pritisnite STRELICA DOLE da pređete na "Placement of status cells" u filtriranim rezultatima u pregledu u obliku drveta (stabla - Tree Views).
 5. Koristite RAZMAKNICA da biste izabrali opciju, a zatim izaberite OK da biste zatvorili Centar za podešavanja.

Promenljiva visina Brajevih tačaka

Odredite visinu Brajevih tačaka na Focus Display (Brajevom redu). Postoji pet nivoa visina Brajevih tačaka. Podesite displej - Brajev red na nivo visine Brajevih tačaka koji najviše odgovara osetljivosti vaših prstiju.

Da bi ste konfigurisali visinu brajevih tačaka, uradite sledeće:

 1. Pritisnite INSERT+F2, i izaberite centar za podešavanje (Settings Center).
 2. Da biste primenili promene za sve aplikacije, pritisnite CTRL+SHIFT+D da biste učitali JAWS podrazumevane postavke. Da biste primenili promene u određenoj aplikaciji, izaberite je iz Combo Box - kombinovane liste.
 3. U polje za uređivanje Search, ukucajte "dot firmness" bez navodnika.
 4. Pritisnite STRELICA DOLE da pređete na "Dot Firmness" u filtriranim rezultatima u pregledu u obliku drveta (stabla - Tree Views).
 5. Koristite RAZMAKNICA da biste izabrali nivo/visinu tačaka, a zatim izaberite OK da biste zatvorili Centar za podešavanja.

Nazad na Sadržaj: Korisničko uputstvo za Focus 14 i 40 Blue 5. generacije

 

 Zaključavanje Perkins-ove (Brajeve) tastature.

Kada koriste svoj Focus Blue ispred računara sa QWERTY tastaturom, možete da zaključate Perkinsovu tastaturu na brajevom redu kako biste sprečili da slučajno pritisnete nešto i unesete neželjeni tekst ili aktivirate neželjene komande.

Da biste zaključali Focus Blue tastaturu, pritisnite dugme menija za prikaz statusnih informacija i zatim istovremeno pritisnite Dugme za postavljanje pokazivača i levo dugme za navigaciju. Kao indikator zaključane tastature biće prikazane TAČKE 2-3-4-6-7-8 TAČKE 1-3-5-6-7-8 u dve ćelije na desnom kraju Brajevog reda, neposredno pre statusa veze. Pritisnite Selector (birač) da se vratite na normalan rad. Jednom kada je tastatura zaključana, pritisak na TAČKE 1 do 8 ili RAZMAKNICA više ne šalju komande na računar.

Da biste otključali tastatura, tako da možete da ponovo unesete tekst ili izvršavate komande pomoću Focus Blue, pritisnite dugme menija za prikaz statusnih informacija a zatim istovremeno pritisnite Dugme za postavljanje pokazivača i desno dugme za navigaciju. Pritisnite levo Selector (birač) dugme da se vratite u normalni režim gde možete da ponovo unosite tekst korišćenjem Focus Blue tastaturu.

Nazad na Sadržaj: Korisničko uputstvo za Focus 14 i 40 Blue 5. generacije

 

Konfiguracioni meni brajevog reda. 

Pritiskom na dugme menija dok je prikazana poruka statusa Fokusa aktivira se meni u kojem možete da konfigurišete različite postavke Focus Blue. Raspoložive opcije menija su opisane u sledećim odeljcima.

Kada je otvoren meni, vi ste prvo na ID Bluetooth-a. Za kretanje kroz dostupne stavke menija, koristite Rocker Bars ili pritisnite TAČKE 4-5 CHORD ili TAČKE 1-2 CHORD. Pritisnite taster desni SHIFT ili TAČKA 8 na stavku menija da biste pristupili njenim postavkama. Za kretanje kroz dostupne opcije podešavanja, koristite rocker bars. Da izađete iz ovog podmenija i sačuvate sve promene koje ste napravili, pritisnite TAČKA 8 ili desno Selector (birač) dugme. Pritisnite Z CHORD (TAČKE 1-3-5-6 CHORD) ili levo Selector (birač) dugme za izlazak iz podmenija bez čuvanja promena i još jednom za izlazak iz glavnog menija i povratak na aktivnu vezu.

ID Bluetooth-a.

Ovo je opcija koja prikazuje Bluetooth ID koji koristi Focus Blue kao svoj identitet kada se uparuje sa računarom ili mobilnim uređajem. Svaki Focus ima svoj jedinsteni Bluetooth ID. Ovo je korisno kada vršite uparivanje vašeg Focus Blue sa računarom u slučaju da u blizini ima i drugih Focus 40 Blue sa uključenim Bluetooth-om da budite sigurni da ste uparili pravi.

Ponavljanje

Ova opcija kontroliše koliko se dugo drži pritisnuta Navigaciona Rockers da bi se ponovila akcija, kao kada želite da se brzo krećete po stavkama na listi. Postoje četiri moguća podešavanja: isključeno, sporo, srednje i brzo. Isključeno se označava pomoću pune Brajeve ćelije u ćeliji jedan brajevog reda. Dve pune Brajeve ćelije označavaju sporo, tri pune Brajeve ćelije označavaju srednje, a četiri brzo. Podrazumevano je podešeno sporo ponavljanje i prikazuju se dve pune ćelije.

Pauza

Ova opcija menija nam omogućava da izaberemo koliko će Focus Display (Brajev red) čekati nakon pritiska poslednje kontrole pre nego što ode u stanje spavanja. Možete da odaberete da brajev red ide u stanje spavanja nakon 5, 15, 30 ili 45 minuta neaktivnosti. Broj 5 označen tačkama 2-6, 15 tačkom 2 i tačkama 2-6, 30 tačkama 2-5 i tačkama 3-5-6 i 45 tačkama 2-5-6 i 2-6.

Časovnik.

Podmeni Sat omogućava vam da podesite vreme koje se prikazuje kao deo statusne poruke.

Da podesite vreme, uradite sledeće:

 1. Pritisnite dugme menija da biste pristupili meniju za konfiguraciju.
 2. Pritisnite TAČKE 4-5 CHORD ili Rocker bar za navigaciju do sata - časovnika i pritisnite TAČKA 8 ili desno SHIFT dugme.
 3. Vrednost sati će biti izabrana kada se otvori konfiguracija časovnika. Koristite Rocker barove da podesite vreme.
 4. Pritisnite TAČKE 4-5 CHORD ili desno Panning (pomeračko) dugme za pomeranje da biste izabrali vrednost minuta i koristite Rocker Bars da biste podesili minut.
 5. Pritisnite TAČKE 4-5 CHORD ili desno Panning (pomeračko) dugme za uključivanje vrednosti sekundi i koristite Rocker Bars da biste uključili ili isključili prikaz sekundi. Kada je omogućeno, sekunde se prikazuju kao deo vremena u statusnoj poruci.
 6. Pritisnite TAČKE 4-5 CHORD ili desno Panning (pomeračko) dugme za pomeranje da biste izabrali AM, PM ili 24-satno vreme. Opcija za 24-satno vreme označava broj 24 (tačke 1-2 i tačke 1-4-5).
 7. Pritisnite TAČKA 8 ili desno Selector (birač) dugme da sačuvate promene i zatvorite podmeni Sat. Pritisnite Z CHORD (TAČKE 1-3-5-6 CHORD) ili levo Selector (birač) dugme da zatvorite podmeni bez čuvanja.
 8. Pritisnite Z CHORD (TAČKE 1-3-5-6 CHORD) ili levo Selector (birač) dugme da napustite meni za konfigurisanje.

Nazad na Sadržaj: Korisničko uputstvo za Focus 14 i 40 Blue 5. generacije

 

Kalendar

Kalendar vam omogućava da podesite datum, koji se može prikazati u bilo kom trenutku istovremenim pritiskom na dugme menija i onda slova D (TAČKE 1-4-5). Pritisnite cursor router da se vratite na normalan rad.

Da podesite datum, uradite sledeće:

 1. Pritisnite dugme menija da biste pristupili meniju za konfiguraciju.
 2. Pritisnite TAČKE 4-5 CHORD ili Rocker bar za navigaciju do Kalendara i pritisnite TAČKA 8 ili desno SHIFT dugme.
 3. Vrednost dana (datuma) će biti izabrana kada se otvori konfiguracija Kalendar. Koristite Rocker barove da podesite datum.
 4. Pritisnite TAČKE 4-5 CHORD ili desno Panning (pomeračko) dugme za pomeranje da biste izabrali vrednost meseca i koristite Rocker Bars da biste podesili mesec.
 5. Pritisnite TAČKE 4-5 CHORD ili desno Panning (pomeračko) dugme za pomeranje da biste izabrali vrednost godine i koristite Rocker Bars da biste podesili godinu.
 6. Pritisnite TAČKE 4-5 CHORD ili desno Panning (pomeračko) dugme da biste izabrali vrednost formata prikaza datuma i koristite Rocker bars da izaberete "yyyy/mm/dd", mm/dd/yyyy", ili "dd/mm/yyyy" za prikaz datuma.
 7. Pritisnite TAČKA 8 ili desno Selector (birač) dugme da sačuvate promene i zatvorite podmeni Kalendar. Pritisnite Z CHORD (TAČKE 1-3-5-6 CHORD) ili levo Selector (birač) dugme da zatvorite podmeni bez čuvanja.
 8. Pritisnite Z CHORD (TAČKE 1-3-5-6 CHORD) ili levo Selector (birač) dugme da napustite meni za konfigurisanje.

Visina tačaka

Ovaj podmeni nam omogućava da navedemo visinu brajevih tačaka kada pregledamo informacije o statusu Fokusa, navigaciju po menijima ili druge interne poruke. Postoji pet nivoa visina Brajevih tačaka: 0 posto, 25 posto, 50 posto, 75 posto, i 100 posto. Koristite Rocker bars da izaberete nivo i potom pritisniteTAČKA 8 ili desno Selector (birač) dugme. Podešavanje nove visine tačke će odmah stupiti na snagu. Pritiskom Z CHORD (TAČKE 1-3-5-6 CHORD) ili levo Selector (birač) dugme da se vratite na osnovni konfiguracioni meni bez čuvanja izmena.

Napomena: Ako vrednost visine tačaka koja je postavljena od strane čitača ekrana razlikuje se od vrednosti podešene u meniju konfiguracije Fokusa, vrednost iz čitača ekrana će se i dalje koristiti čak i kada Fokus više ne komunicira sa aplikacijom. Možete podesiti željeni nivo visine kada se Fokus ne koristi preko USB-a ili Bluetooth-a sa čitačem ekrana koji takođe kontroliše visinu tačaka.

Priključci.

Aktiviranjem ove stavke menija prikazuje se lista aktivnih veza. Da biste prepoznali trenutno aktivnu vezu, tačke 7 i 8 se prikazuju ispod imena veze.

Koristite Rocker bars kako biste došli do veze koju želite da koristite i pritisnite TAČKA 8 ili desno Selector (birač) dugme kako biste se prebacili na nju. Na primer, ako je Focus povezan preko USB na vaš osnovni računar na kome se izvršava JAWS i primate tekstualnu poruku na svom pametnom telefonu koju želite da pročitate i odgovorite korišćenjem brajevog reda, možete da prebacite Focus na Bluetooth pristup pametnom telefonu i onda vratite vezu nazad na USB da nastavite pristup računaru.

Napomena: Android i iOS uređaji moraju prvo da se zaključaju pre nego što se brajev red prebaci sa USB na Bluetooth vezu. Kada je brajev red prebačen na Bluetooth, otključajte svoj mobilni uređaj kako biste ga našli na brajevom redu i počnite da ga koristite kao i obično. Kada se veza uspostavi, možete se prebacivati između veza bez prethodno zaključavanja i otključavanja uređaja.

Da biste obrisali određenu vezu, koristite Rocker bars da biste došli do nje na listi i pritisnite LEVI SHIFT+D (TAČKE 1-4-5) ili LEVI SHIFT+DESNI Selector. Kada se to od vas zatraži, pritisnite Y (TAČKE 1-3-4-5-6) ili desno Selector (birač) da izbrišete vezu ili N (TAČKE 1-3-4-5) ili levo Selector (birač) dugme da poništite brisanje.

Da biste izbrisali sve veze na listi, koristite Rocker bars da dođete do “Clear connections list” i pritisniteTAČKA 8 ili desni Selector (birač). Kada se to od vas zatraži, pritisnite Y (TAČKE 1-3-4-5-6) ili desno Selector (birač) da izbrišete sve veze ili N (TAČKE 1-3-4-5) ili levo Selector (birač) dugme da poništite brisanje.

Napomena: Ako obrišete uparivanje za aktivnu vezu koja je još u upotrebi, nakon potvrđivanja brisanja, morate isključiti Focus i ponovo uključiti da biste završili uklanjanje veze

Jezik

Ovaj podmeni vam omogućava da izaberete jezik koji se koristi za statusnu poruku i prilikom navigacije u menijima. Koristite Rocker bars da izaberete jezik i potom pritisniteTAČKA 8 ili desno Selector (birač) dugme. Pritiskom Z CHORD (TAČKE 1-3-5-6 CHORD) ili levo Selector (birač) dugme da se vratite na osnovni konfiguracioni meni bez čuvanja izmena.

Nazad na Sadržaj: Korisničko uputstvo za Focus 14 i 40 Blue 5. generacije

 

Dijagnostički režim

Focus Brajev red - displej ima ugrađene dijagnostičke testove za cursor router digmad, Brajev red, Navigaciona Rockers, tastere za NAV režim, Brajeve (Perkins) tastere, panning dugmad, rocker bars i selector dugmad.

Pre ulaska u Dijagnostički režim, proverite da Focus nije povezan sa računarom i budite sigurni da je isključen

Ulazak i izlazak iz dijagnostičkog režima

Istovremeno pritisnite prva dva dugmeta za postavljanje pokazivača koje se nalaze skroz levo (iznad prve dve ćelije) dok pritiskate power dugme. Tekst, "press cr key/nav/panel keys," se prikazuje čime nam ukazuje na to da smo ušli u Dijagnostički režim.

Pritisnite power dugme ponovo da izađete iz Dijagnostičkog režima.

Test za dugme za usmeravanje pokazivača (Routing Button)

Testiranje dugmadi za postavljanje pokazivača služi za proveru ispravnosti u radu svakog dugmeta. Pritisnite bilo koje Dugme za postavljanje pokazivača da aktivirate sve tačke u ćeliji ispod dugmeta.

Test/čišćenje Brajevog reda

Neophodno je da Focus Blue ne bude povezan sa računarom i da bude isključen pre započinjanja ovog testa. Test displeja - Brajevog reda se koristi sa proveru aktivacije svake iglice na Brajevom redu - displeju. Test displeja vam takođe omogućava čišćenje Brajevog reda - displeja. Pritisnite power dugme dok istovremeno pritiskate poslednja dva Dugmta za postavljanje pokazivača (iznad poslednje dve ćelije). Ovom akcijom se sve ćelije aktiviraju za čišćenje. Koristite mekanu krpu navlaženu izopropil alkoholom. Nemojte koristiti ni jednu drugu supstancu za čišćenje ćelija.

Dok ste u ovom režimu, pritiskom Navigaciona Rockers na dole, a zatim levo ili desno deaktiviraće se sve ćelije. Pritiskom Navigaciona Rockers na gore, a zatim levo ili desno reaktiviraće se sve ćelije.

Ako pritisnete gore, a zatim levo ili desno mode (režim) dugme, ćelije će se pomerati gore - dole. Prekid ove aktivnosti postižete ponovnim pritiskom mode (režim) dugmeta.

Test tastera i kontroli

Test tastera i kontroli osigurava da svaki od tastera, kontrola radi pravilno. Možete početi test tastera nakon ulaska u Dijagnostički režim pritiskom bilo kog tastera ili kontrole koji se nalaze i tabeli ispod. Brajev red - displej prikazuje svaki pritisnut taster. Pogledajte sledeću tabelu za tačan raspored tačaka za svaki taster. Pritisnite svaki od tastera i kontrola i uverite se da je prikazan adekvatan rezultat na displeju.

TasterPrikazuje
TAČKA 1 1
TAČKA 2 2
TAČKA 3 3
TAČKA 4 4
TAČKA 5 5
TAČKA 6 6
TAČKA 7 7
TAČKA 8 8
Meni mnu
Levo SHIFT dugme kls
Desno SHIFT dugme krs
RAZMAKNICA ksp
Levo panning dugme pl
DESNO PANNING DUGME pr
Levo selector dugme sl
DESNO SELECTOR DUGME sr
LEVO navigaciono režim dugme nml
levo navigaciono Rockers gore nlu
levo navigaciona Rockers dole NLD
Desno navigaciono režim dugme nmr
desno Navigaciona Rockers gore nru
desno Navigaciona Rockers dole nrd
LEVI ROCKER TASTER GORE rlu
LEVI ROCKER TASTER DOLE rld
DESNI ROCKER TASTER GORE rru
DESNI ROCKER TASTER DOLE rrd

Režim sa informacijama o bateriji

Pre ulaska u ovaj režim, proverite da Focus nije povezan sa računarom i budite sigurni da je isključen Pritisnite power dugme dok istovremeno pritiskate Dugme za postavljanje pokazivača iznad druge ćelije. Focus prikazuje dodatne informacije o unutrašnjoj bateriji.

Nazad na Sadržaj: Korisničko uputstvo za Focus 14 i 40 Blue 5. generacije

 

 Rešavanje problema (Troubleshooting)

ProblemRešenje
Brajev red se ne uključuje. Napunite baterije pomoću dobijenog strujnog ispravljača ili povezivanjem Focus-a na računar pomoću USB kabla. Uređaj će imati uvek napajanje kada je povezan pomoću USB-a. Ukoliko nije povezan na USB, pritisnite i zadržite dugme za uključivanje najmanje dve sekunde.
Baterija se ne puni, ili punjenje traje duže nego što bi trebalo. Proverite da li Focus Blue punite pomoću originalnog Freedom Scientific-ovog strujnog ispravljača. Bateriji je potrebno najviše tri sata da se napuni pomoću strujnog ispravljača. Ako Focus punite preko USB kabla povezanog na računar, bateriji će trebati više vremena da se napuni. Ako želite da proverite da li se Focus puni korektno, pritisnite meni dugme za prikaz statusnih informacija.
Na brajevom redu se pojvljuju dodatne tačke i tačke su lepljive. Očistite brajev red aktiviranjem režima test/čišćenje Brajevog reda i onda koristite mekanu krpu navlaženu isopropil alkoholom i očistite ćelije. Za više informacija obratite se sekciji Test/čišćenje Brajevog reda u ovom priručniku.
Focus Display (Brajev red) ne komunicira sa računarom. Ako koristite JAWS, budite sigurni da je JAWS pravilno instaliran na vaš računar. Ako koristite čitač ekrana drugih proizvođača, morate da instalirati upravljačke programe (drajvere) za Focus Blue 40 sa DVD koji ste dobili uz uređaj pre nego što počinjete sa njegovim korišćenjem. Pogledajte odeljak Povezivanje Focus-a za više informacija o konfigurisanju i USB-a i Bluetooth-a.

Zaštita životne sredine 

Čuvanje

Temperatura 0 do 45 C (32 113 F) Vlažnost vazduha 80% RH bez kondenzacije

Rad

Temperatura 5 do 35 C (40 95 F) Vlažnost vazduha 60% RH bez kondenzacije

Nazad na Sadržaj: Korisničko uputstvo za Focus 14 i 40 Blue 5. generacije

 

Servisiranje i podrška

Možete kontaktirati tehničku podršku (Technical Support) da dobijete tehničku pomoć.

Za kontakt preko web-a, posetite www.FreedomScientific.com/Forms/TechSupport, popunite obrazac i pošaljite pitanje.

Da ih kontaktirate preko elektronske pošte (e-pošta), pošaljite pitanja na Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli..

Da kontaktirate tehničku podršku preko telefona, korisnici u Sjedinjenim Državama mogu pozvati (727) 803-8600, od ponedeljka do petka, od 08:30 do 19:00 (istočno vreme).

Kada pozivate, molimo vas da navedete sledeće informacije:

 • Naziv proizvoda
 • Serijski broj proizvoda.
 • Šta ste radili kada se problem pojavio
 • Kako ste pokušali da rešite problem

Garancija i registracija

Čestitamo vam na kupovini pete generacije Focus Blue brajevog reda-displeja.

Uređaj i njegova dodatna oprema imaju dvogodišnju garanciju za moguće proizvodne grešake.

Napomena: Ovi uređaji ne sadrže rezervne delove za korisničko servisiranje. Svaki neovlašćeni pokušaj servisiranja ili zamene unutrašnjih komponenti otvaranjem kućišta uređaja poništava proizvođačku garanciju.

Molimo vas pozovite VFO-ovu tehničku podršku (Technical Support) na (727) 803-8600 za pomoć u rešavanju problema. Ako je potrebno, tehnička podrška će izdati Return Materials Authorization (RMA - ovlašćenje za vraćanje materijala) broj koji mora biti naveden na spoljašnjoj strani paketa koji sadrži vaš vraćeni uređaj. Vaš uređaj ili njegova dodatna oprema će onda biti zamenjen ili popravljen ako je to potrebno.

Nazad na Sadržaj: Korisničko uputstvo za Focus 14 i 40 Blue 5. generacije

 

Sve cene se za kupce iz Srbije obračunavaju u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja predračuna. PDV se dodatno obračunava. Gloria Ferrari doo maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, opisima, fotografijama i cenama, ali nažalost ne možemo garantovati da su svi podaci na sajtu u potpunosti ispravni. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru. Tačne podatke sa rokovima isporuke dobijate u predračunu. Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave na sajtu.