0. Uvod
1. GEM "Vrući tasteri" (Hot Keys)
1,1. "Vrući tasteri" (Hot Keys)
1,2. Uzastopne prečice (layered keystrokes).
1,3. Ekranski prikaz.
1,4. Snimanje (Capture) slike
1,5. Pregled slika
1,6. Zumiranje i fokusiranje
1,7. Režimi boje:
1,8. Podešavanja boje.
1,9. Upravljanje kamerom
1,10. Redovi i maskiranje
2. Korišćenje GEM-a
2,1. Promena režima boje.
2,2. Snimanje (Capture) slike
2,3. Izbor prikaza
2,4. Pomeranje prikaza deljenog ekrana
2,5. Operacija pokrenuta korisničkim interfejsom
2,6. Zamrzavanje slike (Freeze Frame)
2,7. Zumiranje i fokusiranje
2,8. Uključivanje linija za čitanje
2,9. Maskiranje dokumenta
2,10. Menjanje veličine prikaza deljenog ekrana
2,11. Preimenovanje slike.
2,12. Upravljanje datotekama sa slikama
2,13. Čuvanje slike.
2,14. Otvaranje i prikaz slike.
2,15. Slanje slike u OpenBook
2,16. Slanje višestrukih dokumenata u OpenBook
2,17. Promena modifikatorskog tastera
3. Meniji
3,1. File
3.1.1. Sačuvaj sliku.
3.1.2. Učitaj sliku.
3.1.3. Vrati fabrička podešavanja
3.1.4. Izlaz
3,2. Slike
3.2.1. Live View - živo posmatranje
3.2.2. Upravljanje slikama
3.2.3. Sačuvaj aktuelno.
3.2.4. Ukloni sve
3.2.5. Ukloni aktuelno.
3.2.6. Obriši sliku.
3.2.7. Pošalji u OpenBook
3,3. Napredno
3.3.1. Podešavanja boje.
3.3.1.1. Nijansa boje
3.3.1.2. Zasićenja
3.3.1.3. Kontrast
3.3.1.4. Osvetljenost
3.3.2. Opšta podešavanja (Preferences).
3.3.2.1. Osnovno ime
3.3.2.2. Lokacija.
3.3.2.3. Pretraga
3.3.2.4. Format slike.
3.3.2.5. Automatski sačuvaj
3.3.2.6. Upozori prilikom brisanja fajlova
3.3.2.7. Prilagođavanje slike ekranu
3.3.2.8. GEM taster
3,4. Pomoć..
3.4.1. Teme pomoći (Help Topics).
3.4.2. O.
4. Jezičci
4,1. Prikaz
4.1.1. Slika.
4.1.1.1. Kamera
4.1.1.2. Zamrzavanje slike (Freeze Frame)
4.1.1.3. Snimanje (Capture) slike
4.1.2. Slika.
4.1.2.1. Prikaz
4.1.3. Deljeni ekran.
4.1.3.1. Položaj.
4.1.3.2. Pomeraj (scroll) sliku.
4.1.3.3. Položaj linije razdvajanja.
4,2. Ekranske oznake (markeri)
4.2.1. Omogući ekranske oznake (markere)
4.2.2. Style.
4.2.3. Orijentacija.
4.2.4. Položaj.
4.2.5. Širina.
4.2.6. Boja linije.
4.2.7. Širina linije.
4,3. Kamera
4.3.1. Režim boje
4.3.2. Dodeli vrućem tasteru (Hot key)
4.3.3. Osvetljenost
4.3.4. Zaključaj fokus (Focus Lock).
4.3.5. Svetla za čitanje.

 

Poslednja prepravka 20. jun 2013

Prevod jul 2015.

 

0. Uvod

GEM® omogućava Vam da gledate, snimite i sačuvate uvećane slike prilikom korišćenja Freedom Scientific-ovih elektronskih lupa - kamera sa računarom. Korišćenjem vrućih tastera (Hot Keys) ili GEM korisničkog interfejsa, možete brzo i jednostavno proći kroz sve slike ili skočiti na višestruke slike napravljenje pomoću GEM-a. Grupe slika mogu automatski biti sačuvane u bilo koji označeni folder (omotnica, fascikla) na Vašem računaru. Ove slike se mogu lako pronaći korišćenjem podrazumevanog ili prilagođenog osnovnog imena zajedno sa vremenskom oznakom Direktan unos vrućeg tastera sa tastature vašeg računara omogućava vam da manipulišete pregledom kamere, promenite uvećanje, izaberete režime boje i u letu kontrolišete ostale funkcije kamere. Ako je OpenBook® instaliran na istom računaru, možete poslati snimljene slike sa kamere u OpenBook za OCR (Optičko prepoznavanje znakova).

- -

 

1. GEM "Vrući tasteri" (Hot Keys)

Vruć taster je tasterska prečica koju koristite za izvršenje neke radnje. Vrući tasteri su alternativa korišćenju GEM korisničkog interfejsa pomoću miša.

1,1. "Vrući tasteri" (Hot Keys)

GEM "vrući tasteri" (Hot Keys) koriste F12 modifikator, koji je aplikacijski podrazumevani modifikatorski taster. Trebate da pritisnete modifikatorski taster u kombinaciji sa "vrućim tasterima" (Hot Keys) za aktiviranje komande. Ako promenite podrazumevani modifikatorski taster (na primer, F11 ili Print Screen), zamenite ga modifikatorskim tasterom koji koristite kada izdajete komandu.

1,2. Uzastopne prečice (layered keystrokes).

GEM takođe podržava uzastopne prečice (layered keystrokes), koje nude još jedan brz i pogodan način za izvršavanje GEM radnji.

Da koristite uzastopne prečice (layered keystrokes), pritisnite i otpustite F12+SPACEBAR, a zatim prečice prikazane u koloni Uzastopne prečice (Layered Keystrokes)

<- Nazad na Sadržaj: GEM Korisničko uputstvo

 

1,3. Ekranski prikaz.

Opis"Vrući taster" (Hot Key)Uzastopna prečica (Layered keystroke)
(F12+SPACEBAR)
Izbor jednog od tri pregleda:
Pregled kamere (kamera preko celog ekrana); računarski prikaz (računarski izlaz na celom ekranu); ili deljeni ekran
F12+V
(dodati SHIFT za kretanje obrnutim redosledom)
None-Nijedan
Ceo ekran - pregled kamere (kamera preko celog ekrana) F12+HOME V, HOME
Ceo ekran - računarski prikaz (računarski izlaz na celom ekranu) F12+END V, END
Deljeni ekran F12+PAGE UP V, PAGE UP
Izbor monitora pomera ekranski prikaz između višestrukih monitora F12+PAGE DOWN V, PAGE DOWN
Orijentacija deljenog ekrana - prebaci između horizontalnog i vertikalnog prikaza deljenog ekrana

Koristite ovu prečicu zajedno sa F12+F da menjate lokacije pregleda kamere.
F12+P SLASH, P ili
SLASH
, O
Pomeri prikaz deljenog ekrana - prebaci položaj kamere za prikaz deljenog ekrana od gore ka dole ili s leva na desno, u zavisnosti od orijentacije ekrana (F12+P) F12+F SLASH, F
Povećanje oblasti deljenog ekrana F12+F6 SLASH, EQUALS ili
SLASH, NUMPAD PLUS
Smanjenje oblasti deljenog ekrana F12+F5 SLASH, DASH ili
SLASH
, NUMPAD MINUS
Pomeri GEM korisnički interfejs u prednji plan F12+ENTER ENTER
Pomeranje (Scroll) slike dole ili desno dok je u režimu deljenog ekrana F12+F7 I, DOWN ARROW
Pomeranje (Scroll) slike gore ili levo dok je u režimu deljenog ekrana F12+F8 I, UP ARROW

<- Nazad na Sadržaj: GEM Korisničko uputstvo

 

1.4. Snimanje (Capture) slike

Opis"Vrući taster" (Hot Key)Uzastopna prečica (F12+SPACEBAR)
Sačuvaj trenutnu sliku prikazanu na ekranu F12+CTRL+S None-Nijedan
Snimi sliku i vrati se na živo posmatranje (live view). F12+I I, I
Snimi sliku i ostavi je na ekranu F12+TAB I, TAB
Snimi i pošalji trenutnu sliku u OpenBook F12+DASH R, 1
Pošalji sve izabrane slike u OpenBook F12+CTRL+DASH R, A
Obriši sliku F12+DELETE I, DELETE
Ukloni sliku sa spiska za upravljanje slikama F12+Q I, Q

<- Nazad na Sadržaj: GEM Korisničko uputstvo

 

1,5. Pregled slika

Opis"Vrući taster" (Hot Key)Uzastopna prečica (F12+SPACEBAR)
Skoči na živu sliku F12+0 (nula) I, 0 (nula)
Sledeća slika F12+RIGHT ARROW I, RIGHT ARROW
Prethodna slika F12+LEFT ARROW I, LEFT ARROW
Skoči na sliku 1
(najnoviju sliku)
F12+1 I, 1
Skoči na sliku 2 F12+2 I, 2
Skoči na sliku 3 F12+3 I, 3
Skoči na sliku 4 F12+4 I, 4
Skoči na sliku 5 F12+5 I, 5
Skoči na sliku 6 F12+6 I, 6
Skoči na sliku 7 F12+7 I, 7
Skoči na sliku 8 F12+8 I, 8
Skoči na sliku 9 F12+9 I, 9
Otvori galeriju slika (image file manager) F12+G None-Nijedan
Uključi ili isključi widescreen (široki ekran) F12+W None-Nijedan

<- Nazad na Sadržaj: GEM Korisničko uputstvo

 

1,6. Zumiranje i fokusiranje

Opis"Vrući taster" (Hot Key)Uzastopna prečica (Layered keystroke)
(F12+SPACEBAR)
Povećanje zuma F12+F2 I, EQUALS ili
I, NUMPAD PLUS
Smanjenje zuma F12+F1 I, DASH ili
I, NUMPAD MINUS
Zaključaj fokus (Focus Lock) u periodu između Isključi i Uključi sa usmeravanjem nalazača pozicije F12+D I, D
Prebaci na zamrznutu sliku (Freeze frame) F12+Z I, Z

1,7. Režimi boje:

Opis"Vrući taster" (Hot Key)Uzastopna prečica (Layered keystroke)
(F12+SPACEBAR)
Izaberi sledeći režim boje od svih dostupnih režima boje F12+E C, RIGHT ARROW
Izaberi prethodni režim boje F12+SHIFT+E C, LEFT ARROW
Normalni (puna boja (full color)) režim F12+SHIFT+A C, A
Prema odabiru
(podrazumevani režim je žuto na plavom)
F12+SHIFT+S C, S
Crno na belom režim F12+SHIFT+D C, D
Beli na crnom režim F12+SHIFT+F C, F

<- Nazad na Sadržaj: GEM Korisničko uputstvo

 

1,8. Podešavanja boje.

Opis"Vrući taster" (Hot Key)Uzastopna prečica (F12+SPACEBAR)
Povećanje osvetljenosti F12+T None-Nijedan
Smanjenje osvetljenosti F12+SHIFT+T None-Nijedan
Pojačanje nijanse boje F12+H None-Nijedan
Smanjenje nijanse boje F12+SHIFT+H None-Nijedan
Povećanje zasićenja F12+U None-Nijedan
Smanjenje zasićenja F12+SHIFT+U None-Nijedan
Povećanje kontrasta F12+C None-Nijedan
Smanjenje kontrasta F12+SHIFT+C None-Nijedan

1,9. Upravljanje kamerom

Opis"Vrući taster" (Hot Key)Uzastopna prečica (F12+SPACEBAR)
Izaberi kameru F12+S None-Nijedan
Povećanje osvetljenosti kamere F12+B B, EQUALS ili
B
, NUMPAD PLUS
Smanjenje osvetljenosti kamere F12+SHIFT+B B, DASH ili
B, NUMPAD MINUS
Uključi / isključi osvetljenje F12+L None-Nijedan

<- Nazad na Sadržaj: GEM Korisničko uputstvo

 

1,10. Redovi i maskiranje

Opis"Vrući taster" (Hot Key)Uzastopna prečica (Layered keystroke)
(F12+SPACEBAR)
Ekranske oznake (markeri) - uključi ili isključi F12+K M, K
Ekransku oznaku (marker) prebaci između linija za čitanje ili ekranskih maski F12+Y M, Y
Orijentaciju ekranske oznake (markera) prebaci između horizontalne i vertikalne orijentacije F12+O M, O
Pomeri redove za čitanje ili ekranske maske na dole ili desno F12+N M, DOWN ARROW ili
M, RIGHT ARROW
Pomeri redove za čitanje ili ekranske maske na gore ili levo F12+SHIFT+N M, UP ARROW ili
M, LEFT ARROW
Povećaj rastojanje između linija za čitanje ili povećaj vidljivost slike u maskiranoj oblasti F12+F10 M, EQUALS ili
M, NUMPAD PLUS
Smanji rastojanje između linija za čitanje ili smanji vidljivost slike u maskiranoj oblasti F12+F9 M, DASH ili
M
, NUMPAD MINUS
Izaberi sledeću boju reda za čitanje F12+R L, RIGHT ARROW
Izaberi prethodnu boju reda za čitanje F12+R+SHIFT L, LEFT ARROW
Povećaj debljinu reda za čitanje None-Nijedan L, EQUALS ili
L, NUMPAD PLUS
Smanji debljinu reda za čitanje None-Nijedan L, DASH ili
L, NUMPAD MINUS

 

<- Nazad na Sadržaj: GEM Korisničko uputstvo

 

2. Korišćenje GEM-a

2,1. Promena režima boje.

Režim boje je unapred definisana kombinacija boja (na primer, žut tekst na plavoj pozadini) koji možete izabrati prilikom gledanja ili čitanja na celom ekranu (računarski prikaz) ili podeljenom ekranu. Broj dostupnih kombinacija boja varira u zavisnosti od Vaše kamere. -

Koristite sledeće vruće tastere da se brzo prebacite na jedan od četiri osnovna GEM režima boje:

 • Pritisnite F12+SHIFT+A za punu boju (full color)
 • Pritisnite F12+SHIFT+S za podrazumevani režim boje (podrazumevani je žuto na plavom)
 • Pritisnite F12+SHIFT+D za crni tekst na beloj pozadini
 • Pritisnite F12+SHIFT+D za beli tekst na crnoj pozadini

Da se pomerate kroz listu režima boja, uradite sledeće:

 1. Pritisnite F12+E.
 2. Nastavite da pritiskate F12+E sve dok se ne pojavi željeni režim.

Podrazumevano, vrući taster F12+SHIFT+S menja u žuti tekst na plavoj pozadini Da izaberete drugi režim boje, uradite sledeće:

 1. U jezičku Camera, izaberite režim boje iz liste Color Mode (režim boje)
 2. Izaberite check box - polje za potvrdu Assigned to Hot Key (dodeljen vrućem tasteru). Ovo je sada podrazumevani režim boje koji GEM koristi kada pritisnete vrući taster F12+SHIFT+S.

2,2. Snimanje (Capture) slike

Da snimite sliku, uradite sledeće:

 1. Budite sigurni da je slika koju želite da snimite u fokusu.
 2. Uradite nešto od sledećeg:
 • Pritisnite F12+I da snimite sliku i vratite se na živo posmatranje (live view), ili
 • Pritisnite F12+TAB da snimite sliku i ostavite je na ekranu

Slika se sada pojavljuje u okviru za dijalog Manage Images (Upravljaj slikama). Ime fajla se sastoji od prefiksa osnove imena i datuma/vremenske oznake, na primer, GEM YY-MM-DD HH_MM_SS. Možete da zadržite podrazumevano ime ili izaberete dugme Save (Sačuvaj) u okviru za dijalog Manage Images (Upravljaj slikama).

Na primer: Ako koristite F12+I, GEM na kratko prikazuje snimljenu sliku, a onda se vraća na živo posmatranje (live view). Ovo vam omogućava da odmah snimite drugu sliku bez da prvo pritisnete F12+0 da se pomerite na živo posmatranje (live view).

<- Nazad na Sadržaj: GEM Korisničko uputstvo

 

2,3. Izbor prikaza

Da se prebacite između prikaza, uradite sledeće:

 1. Pritisnite F12+V da izaberete jedan od sledećih GEM prikaza:
 • Računar preko celog ekrana: Daje prikaz radne površine računara preko celog ekrana
 • Kamera preko celog ekrana: Daje prikaz trenutne slike na kameri preko celog ekrana
 • Deljeni ekran: Deli ekran monitora na dve polovine; prikaz računara i prikaz kamere

Da skočite direktno na prikaz, koristite bilo koji od sledećih vrućih tastera:

 • Pritisnite F12+END za prikaz računara preko celog ekrana
 • Pritisnite F12+HOME za prikaz kamere preko celog ekrana
 • Pritisnite F12+PAGE UP za prikaz deljenog ekrana.

Napomena: Možete da promenite prikaz i korišćenjem View liste u jezičku View (Prikaz).

2,4. Pomeranje prikaza deljenog ekrana

Prikaz deljenog ekrana može se pomeriti u jedan od četiri položaja. Možete ga pomeriti korišćenjem vrućih tastera ili korisničkog interfejsa.

Operacija pokrenuta Vrućim tasterom

Koristite F12+P i F12+F vruće tastere da pomerite prikaz deljenog ekrana

 • Koristite F12+P da izaberete horizontalno ili vertikalno orijentisani prikaz deljenog ekrana
  Na primer, možete premestiti ekranski prikaz odozgo (horizontalno) na desnu stranu (vertikalno) ekrana, ili odozdo (horizontalno) na levu (vertikalnu) stranu ekrana.

 • Pritisnite F12+F da prebacite prikaz deljenog ekrana u njegov suprotan položaj na ekranu.
  Na primer, možete premestiti ekranski prikaz s desne strane na levu stranu ekrana, ili odozgo na dole..

2.5. Operacija pokrenuta korisničkim interfejsom

Da pomerite prikaz deljenog ekrana korišćenjem kombinovane liste Position (Položaj), uradite sledeće:

 1. Izaberite jezičak View (Prikaz).
 2. Izaberite jedan od sledećih položaja deljenog ekrana korišćenjem kombinovane liste Position (Položaj):
 • Top (na gore), gde se prikaz kamere pojavljuje na gornjoj strani ekrana
 • Bottom (na dole), prikaz kamere se pojavljuje na donjoj strani ekrana
 • Left (levo), prikaz kamere se pojavljuje na levoj strani ekrana
 • Right (desno), prikaz kamere se pojavljuje na desnoj strani ekrana

<- Nazad na Sadržaj: GEM Korisničko uputstvo

 

2,6. Zamrzavanje slike (Freeze Frame)

Postoje dva načina da snimite sliku koristeći Zamrzni sliku (Freeze Frame).

Da snimite pomoću vrućih tastera,

 1. Pritisnite F12+Z da snimite trenutni video prikaz
  Trenutni video prikaz je snimljen i prikazan na ekranu ako je podešeno na prikaz deljenog ekrana ili prikaz kamere preko celog ekrana.
 2. Pritisnite F12+Z ili F12+0 (nula) da se vratite na živo posmatranje (live view).

Da snimite pomoću korisničkog interfejsa,

 • iz jezička View, izaberite polje za potvrdu Freeze Frame (Zamrzni sliku). Skinite potvrdu sa polja za potvrdu da se vratite na živo posmatranje (live view)

2,7. Zumiranje i fokusiranje

Zumiranje

Da približite, uradite sledeće:

 • Pritisnite i zadržite F12+F2 za neprestano približavanje.

Napomena: Ako stalno pritiskate i otpuštate F2, kamera postepeno približava objekat


Da udaljite, uradite sledeće:

 • Pritisnite i zadržite F12+F1 za neprestano udaljavanje.

Napomena: Ako stalno pritiskate i otpuštate F1, kamera postepeno udaljava

Focus - fokus

Kada je Zaključaj fokus (Focus Lock) isključen, kamera se automatski fokusira na najbliži objekat. Kada je Zaključaj fokus (Focus Lock) uključen (prikazana ikonica katanca na ekranu), kamera ne podešava fokus. Ovo čini lakšim pisanje ili rad sa predmetom, jer se kamera neće automatski fokusirati na vašu ruku. Tokom normalnih operacija, preporučuje se da ostavite svojstvo Zaključaj fokus (Focus Lock) isključeno, što je podrazumevana postavka.

Usmeravač nalazača pozicije baca crvenu tačku na XY radnu površinu. Koristite ga za tačno određivanje pozicije onoga što se nalazi na XY radnoj površini i onoga što vidite na monitoru kada je Zaključaj fokus (Focus Lock) uključen.

Da promenite podešavanje za Zaključavanje fokusa (Focus Lock),

 • Pritisnite F12+D da kružite između Isključeno, Uključeno ili Uključeno sa nalaženjem položaja

  Da promenite ovu postavku možete koristiti i listu Zaključaj fokus (Focus Lock) u jezičku Camera.

<- Nazad na Sadržaj: GEM Korisničko uputstvo

 

2,8. Uključivanje linija za čitanje

Da uključite linije za čitanje u prikazu deljenog ekrana ili prikazu kamere preko celog ekrana, uradite sledeće:

 1. Pritisnite F12+K da potvrdite polje za potvrdu Enable Screen Markers (Omogući ekransku oznaku - marker).
 2. Pritisnite F12+Y da izaberete Lines (linije) u polju za uređivanje Style.
 3. Pritisnite F12+O da se prebacite na horizontalnu ili vertikalnu orijentaciju u polju za uređivanje Orientation.
 4. Pritisnite F12+N da pomerite linije za čitanje desno ili dole (u zavisnosti od orijentacije linije) ili F12+SHIFT+N da pomerite linije za čitanje levo ili gore.
 5. Pritisnite F12+F10 da povećate rastojanje između linija, ili F12+F9 da smanjite rastojanje između linija.
 6. Pritisnite F12+R da promenite boju linija za čitanje.

Napomena: Ovu operaciju možete izvesti i korišćenjem opcija u jezičku Screen Marker (ekranska oznaka).

2,9. Maskiranje dokumenta

Da maskirate dokument ili sliku u prikazu deljenog ekrana ili prikazu kamere preko celog ekrana, uradite sledeće:

 1. Pritisnite F12+K da potvrdite polje za potvrdu Enable Screen Markers (Omogući ekransku oznaku - marker).
 2. Pritisnite F12+Y da izaberete Mask (maska) u polju za uređivanje Style.
 3. Pritisnite F12+O da se prebacite na horizontalnu ili vertikalnu orijentaciju u polju za uređivanje Orientation.
 4. Pritisnite F12+N da pomerite masku desno ili dole (u zavisnosti od orijentacije maske) ili F12+SHIFT+N da pomerite masku levo ili gore.
 5. Pritisnite F12+F10 da povećate veličinu slike koja će se videti u masci, ili F12+F9 da smanjite veličinu slike koja će se videti u masci.

Napomena: Ovu operaciju možete izvesti i korišćenjem opcija u jezičku Screen Markers (ekranske oznake).

Kada koristite prikaz kamere preko celog ekrana, pritisnite F12+V da se vratite na prikaz računara ili prikaz deljenog ekrana.

2,10. Menjanje veličine prikaza deljenog ekrana

Da menjate veličine prikaza deljenog ekrana, uradite sledeće:

 1. Pritisnite F12+V da se prebacite na prikaz deljenog ekrana (split screen).
 2. Pritisnite F12+F6 da povećate i vidite više deljenog ekrana, iliPritisnite F12+F5 da smanjite i vidite manje deljenog ekrana.

Napomena: Možete takođe da izaberete vrednost u okviru za razdeljivanje pozicije (Split position box) u jezičku View. Vrednost veća od 50 povećava oblast deljenog ekrana prikazanog na monitoru Vrednost manja od 50 smanjuje oblast deljenog ekrana prikazanog na monitoru

<- Nazad na Sadržaj: GEM Korisničko uputstvo

 

2,11. Preimenovanje slike.

Da preimenujete fajl korišćenjem okvira za dijalog Upravljaj slikom (Manage Image), uradite sledeće:

 1. Pritisnite F12+G da otvorite okvir za dijalog Upravljaj slikama (Manage Images).
 2. Izaberite fajl u spisku sa slikama (Image list).
 3. Odaberite dugme Preimenuj (Rename), unesite novo ime fajla u polje za uređivanje Preimenuj sliku (Rename Image), i odaberite OK. Novo ime će se pojaviti u spisku sa slikama.
 4. Odaberite ponovo OK da sačuvate promenu imena i zatvorite okvir za dijalog Upravljaj slikama (Manage Images).

2,12. Upravljanje datotekama sa slikama

Komanda Upravljaj slikama (Manage Images) omogućava Vam organizaciju, učitavanje, preimenovanje, uklanjanje, čuvanje i brisanje snimljenih slika.

Pritisnite F12+G da otvorite okvir za dijalog Upravljaj slikama (Manage Images).

Da promenite redosled stavki na spisku sa slikama (Image list), uradite sledeće:

 1. Izaberite stavku koja se pojavljuje u spisku sa slikama (Image list).
 2. Odaberite dugme Pomeri na gore (Move Up) ili Pomeri na dole (Move Down) da pomerite sliku više ili niže na spisku.
 3. Nastavite da pritiskate dugme da pomerite sliku na odgovarajuće mesto u spisku.
 4. Pritisnite OK da potvrdite izmene i zatvorite okvir za dijalog, ili
  pritisnite Cancel (Odustani) da zanemarite napravljene izmene i zatvorite okvir za dijalog.

Da uklonite jednu ili sve slike sa spiska, uradite sledeće:

 1. Izaberite stavku koja se pojavljuje u spisku sa slikama (Image list).
 2. Odaberite dugme Remove (Ukloni). Fajl je obrisan.
 3. Pritisnite OK da potvrdite izmene i zatvorite okvir za dijalog, ili
  pritisnite Cancel (Odustani) da zanemarite napravljene izmene i zatvorite okvir za dijalog.

Da uklonite sve slike sa spiska, uradite sledeće:

 1. Odaberite dugme Ukloni Sve (Remove All). Čitav spisak sa slikama je obrisan.
 2. Pritisnite OK da potvrdite izmene i zatvorite okvir za dijalog, ili
  pritisnite Cancel (Odustani) da zanemarite napravljene izmene i zatvorite okvir za dijalog.

Da učitate fajl iz okvira za dijalog Upravljaj slikom (Manage Image), uradite sledeće:

 1. Odaberite dugme Load Image (Učitaj sliku).
 2. U otvorenom okviru za dijalog Open (Otvori), uradite sledeće:
 • Da učitate jednu sliku, pretražite sliku koju želite, a onda odaberite Open (Otvori).
 • Da učitate više slika, pritisnite i zadržite CTRL prilikom izbora slika u okviru za dijalog Open, a zatim odaberite Open (Otvori).

Izabrani fajl ili fajlovi pojavljuju se u okviru za dijalog Manage Images (Upravljaj slikama).

 1. Izaberite OK. Izabrana slika je učitana i može se gledati i preko prikaza deljenog ekrana i prikaza kamere preko celog ekrana.

Da sačuvate novu sliku koja se pojavljuje u okviru za dijalog Upravljaj slikom (Manage Image), uradite sledeće:

 1. Izaberite novu stavku koja se pojavljuje u spisku sa slikama (Image list).
 2. Odaberite Save (Sačuvaj). Otvara se okvir za dijalog Save As (sačuvaj kao).
 3. Odaberite Save (Sačuvaj) da sačuvate fajl sa podrazumevanim imenom u podrazumevanu fasciklu.
 4. Pritisnite OK da zatvorite okvir za dijalog.

Da preimenujete sliku, uradite sledeće:

 1. Izaberite stavku koja se pojavljuje u spisku sa slikama (Image list).
 2. Odaberite dugme Preimenuj (Rename). Pojavljuje se okvir za dijalog Preimenuj sliku.
 3. Unesite novo ime fajla u polje za uređivanje Image Name (Ime slike).
 4. Izaberite OK. Novo ime fajla će se pojaviti u spisku sa slikama.
 5. Pritisnite OK da potvrdite izmene i zatvorite okvir za dijalog.

Da uklonite sliku sa računara, uradite sledeće:

 1. Izaberite stavku koja se pojavljuje u spisku sa slikama (Image list).
 2. Odaberite dugme Delete (Obriši). (Ukoliko je izabrano podešavanje Warn When Deleting File - Upozori kada se fajl briše, pojaviće se poruka o obrisanoj slici). Izaberite OK da nastavite.)
 3. Pritisnite OK da zatvorite okvir za dijalog.

<- Nazad na Sadržaj: GEM Korisničko uputstvo

 

2,13. Čuvanje slike.

Komanda Save Image (Sačuvaj sliku) pravi snimak trenutnog živog pregleda kamere i omogućava Vam da je sačuvate u fascikli My Pictures (moje slike) koja je podrazumevana lokacija za GEM slike.

Da sačuvate sliku, uradite sledeće:

 1. Pritisnite F12+CTRL+S. Pojavljuje se okvir za dijalog Save As (sačuvaj kao).
 2. Unesite ime fajla u polje za uređivanje File Name (Ime fajla).
 3. Da sačuvate sliku u drugom formatu datoteke, izaberite format iz polja za uređivanje Save as type (Sačuvaj kao tip).
 4. Odaberite Save (Sačuvaj).

Napomena: Da sačuvate sliku iz korisničkog interfejsa, odaberite Save Image (Sačuvaj sliku) iz menija File.

Slika može biti snimljena u nekom od sledećih formata:

 • JPEG (podrazumevano)
 • PNG
 • TIFF
 • GIF
 • BMP

2,14. Otvaranje i prikaz slike.

Komanda Load Image (Učitaj sliku) omogućava vam da izaberete, otvorite i prikažete slike koje su dostupne u Image Menager-u (rukovaocu slikama). Kada otvorite sliku, postaje trenutna slika i pojavljuje se kada izaberete prikaz deljenog ekrana ili prikaz kamere preko celog ekrana.

Da vidite živu sliku sa kamere,

 • Pritisnite F12+0 (nula), ili
 • Pritisnite F12+SPACEBAR, I, 0 (nula)

Da otvorite prvih devet slika koje su dostupne u Image Menager-u (rukovaocu slikama),

 • Pritisnite F12+x, gde je x vrednost od 1 do 9, ili
 • Pritisnite F12+SPACEBAR, I, x, gde je x vrednost od 1 do 9

Da se pomerite na sledeću sliku u Image Menager-u (rukovaocu slikama),

 • Pritisnite F12+RIGHT ARROW, ili
 • Pritisnite F12+SPACEBAR, I, RIGHT ARROW

Napomena: Možete da se pomerate kroz sve dostupne slike u Image Menager-u (rukovaocu slikama). Niste ograničeni na prvih devet.

Da se pomerite na prethodnu sliku u Image Menager-u (rukovaocu slikama),

 • Pritisnite F12+LEFT ARROW, ili
 • Pritisnite F12+SPACEBAR, I, RIGHT ARROW

Napomena: Možete da se pomerate kroz sve dostupne slike u Image Menager-u (rukovaocu slikama). Niste ograničeni na prvih devet.

Da otvorite Image Menager (rukovaoc slikama),

 • Pritisnite F12+G ili
 • Pritisnite F12+SPACEBAR, I, G

Mogu se učitati slike sledećih formata:

 • PNG
 • GIF
 • TIFF
 • JPEG
 • ICO
 • EMF
 • WMF
 • BMP

<- Nazad na Sadržaj: GEM Korisničko uputstvo

 

2,15. Slanje slike u OpenBook

Možete poslati snimljenu sliku dokumenta u OpenBook za OCR (Optičko prepoznavanje znakova).

Da pošaljete trenutno prikazanu sliku dokumenta, pritisnite F12+DASH.

OpenBook prikazuje prepoznati tekst u novom dokumentu i automatski počinje glasno čitanje.

Napomena: Ova komanda radi samo ako je OpenBook instaliran na računaru na kome je pokrenut GEM, a kamera priključena ili ako je učitana sačuvana datoteka slike.

2.16. Slanje višestrukih dokumenata u OpenBook

Da pošaljete višestruke slike dokumenata u OpenBook za OCR (Optičko prepoznavanje znakova), uradite sledeće:

Napomena: Da nastavite sa radom, OpenBook mora biti instaliran na računaru na kome je pokrenut GEM.

 1. Pritisnite F12+I da snimite sliku stranice ispod kamere. GEM na kratko prikazuje snimljenu sliku, a onda se vraća na živo gledanje tako da možete da postavite novu stranicu ispod kamere. Nastavite da pritiskate F12+I sve dok ne snimite slike dokumenta koji želite da prepoznate.
 2. Pritisnite F12+CTRL+DASH da pošaljete sve snimljene slike u OpenBook. OpenBook prikazuje sav prepoznati tekst u novom dokumentu i automatski počinje glasno čitanje. Prepoznati tekst svake slike pojaviće se na posebnoj stranici. Na primer, ako pošaljete 5 slika dokumenta u OpenBook na prepoznavanje, krajnji dokument sadržaće pet stranica.

Alternativno, nakon što ste snimili slike, pritisnite F12+G da otvorite okvir za dijalog Manage Images (Upravljaj slikama), izaberite jednu ili više slika sa spiska sa slikama, a onda odaberite Send to OpenBook (Pošalji u OpenBook).

Napomena: Kada šaljete grupu slika dokumenta u OpenBook, uvek će biti postavljene u nov dokument čak iako postoji trenutno otvoren dokument. Neće biti dodate u postojeći dokument.

2.17. Promena modifikatorskog tastera

Taster F12 je podrazumevani modifikatorski GEM taster.

Da promenite podrazumevani modifikatorski taster, uradite sledeće:

 1. Izaberite meni Advanced (Napredno).
 2. Izaberite Preferences (Podešavanja).
 3. Izaberite jednu od sledećih vrednosti iz kombinovane liste GEM Key (GEM taster):
 • F11
 • F12
 • Print Screen
 • Scroll Lock (
 1. Pritisnite OK.

<- Nazad na Sadržaj: GEM Korisničko uputstvo

 

3. Meniji

3,1. File

Meni File omogućava Vam da sačuvate, učitate slike i vratite podrazumevane fabričke postavke. U meniju File pojavljuju se sledeće stavke:

3.1.1. Sačuvaj sliku.

Komanda Save Image (Sačuvaj sliku) pravi snimak trenutnog pregleda kamere i omogućava Vam da ga sačuvate u fascikli My Pictures (moje slike) koja je aplikacijska podrazumevana lokacija za GEM slike. Slika može biti snimljena u nekom od sledećih formata:

 • JPEG (podrazumevano)
 • GIF
 • TIFF
 • PNG
 • BMP

Da snimite sliku, pritisnite F12+CTRL+S.

3.1.2. Učitaj sliku.

Komanda Load Image (Učitaj sliku) omogućava Vam da otvorite sliku koja postaje trenutni prikaz deljenog ekrana ili prikaz kamere preko punog ekrana ili možete dodati višestruke slike na Image list (spisak sa slikama) u okviru za dijalog Manage Images (Upravljaj slikama). Možete da učitate sledeće formate datoteke:

 • PNG
 • GIF
 • TIFF
 • JPEG
 • ICO
 • EMF
 • WMF
 • BMP

Da učitate sliku, koristite sledeće vruće tastere:

 • Pritisnite F12+x, gde je x vrednost od 1 do 9.
 • Pritisnite F12+RIGHT ARROW da se pomerite na sledeću sliku ili F12+LEFT ARROW da se pomerite na prethodnu sliku.

3.1.3. Vrati fabrička podešavanja

Komanda Restore Factory Defaults briše sva podešavanja napravljena u aplikaciji i vraća originalna, podrazumevana podešavanja.

3.1.4. Izlaz

Zatvara aplikaciju.

<- Nazad na Sadržaj: GEM Korisničko uputstvo

 


3,2. Slike

Meni Images (Slike) omogućava vam brz pregled i upravljanje slikama.

3.2.1. Live View - živo posmatranje

Komanda Live View (živo posmatranje) vraća video prozor na živu sliku kamere ili zamrznute slike (freeze frame image).

Pritisnite F12+0 (nula) da skočite na živu sliku.

Pritisnite F12+Z da se prebacite između prikaza zamrzni sliku (Freeze Frame) i žive slike.

3.2.2. Upravljanje slikama

Ova komanda otvara okvir za dijalog Manage Images (Upravljaj slikama) i omogućava Vam da organizujete, preimenujete, izaberete i prikažete, uklonite, sačuvate ili obrišete sliku koju ste snimili korišćenjem tastera F12+TAB, F12+I, ili dugmeta Capture Image (snimi sliku).

Pritisnite F12+G da otvorite galeriju slika (image file manager).

3.2.3. Sačuvaj aktuelno.

Ova komanda Vam omogućava da sačuvate snimljenu sliku korišćenjem dugmeta Capture Image.

Pritisnite F12+CTRL+S da snimite trenutniu sliku,

3.2.4. Ukloni sve

Ova komanda uklanja sve slike sa spiska slika (Image list) u okviru za dijalog Manage Images (Upravljaj slikama).

3.2.5. Ukloni aktuelno.

Ova komanda uklanja trenutno izabrane slike sa spiska slika (Image list) u okviru za dijalog Manage Images (Upravljaj slikama).

3.2.6. Obriši sliku.

Ova komanda briše trenutnu sliku sa računara.

3.2.7. Pošalji u OpenBook

Ova komanda omogućava Vam da pošaljete jednu ili više izabranih slika sa Image list (spiska slika) u OpenBook za prepoznavanje. Ova kontrola je vidljiva samo ako je OpenBook instaliran na računaru na kome je pokrenut GEM.

Možete da pritisnete F12+CTRL+DASH za izvršenje ove funkcije ako je OpenBook instaliran.

<- Nazad na Sadržaj: GEM Korisničko uputstvo

 

3,3. Napredno

3.3.1. Podešavanja boje.

Koristite ovaj okvir za dijalog da promenite nijansu boje, zasićenje, kontrast i osvetljenost žive slike.

Napomena: Ako grafička kartica računara nije kompatibilna sa DirectX, meni Color Adjustments (Podešavanja boje) biće nedostupna. Otvorite okvir za dijalog About, kome pristupate iz menija pomoći (Help), da proverite da li Vaš računar ima sposobnost DirectX with Shader display.

3.3.1.1. Nijansa boje.

Koristite ovaj klizač da povećate ili smanjite nijansu boje slike. Nijansa boje je postepeni prelazak iz jedne nijanse boje u drugu.

Pritisnite F12+H da povećate nijansu boje.

Pritisnite F12+SHIFT+H da smanjite nijansu boje.

3.3.1.2. Zasićenja

Koristite ovaj klizač da povećate ili smanjite zasićenje slike. Zasićenje je intenzitet boje žive slike.

Pritisnite F12+U da povećate zasićenje.

Pritisnite F12+SHIFT+U da smanjite zasićenje.

3.3.1.3. Kontrast

Koristite ovaj klizač da povećate ili smanjite kontrast slike. Menjanje kontrasta pomaže Vam da bolje uočite razliku između tamnih i svetlih područja na slici.

Pritisnite F12+C, ili pomerite klizač na desno da povećate kontrast slike.

Pritisnite F12+SHIFT+C, ili pomerite klizač na levo da smanjite kontrast slike.

Napomena: Podešavanje klizača variraće u zavisnosti od izabranog režima prikaza boje.

3.3.1.4. Osvetljenost.

Koristite ovaj klizač da povećate ili smanjite osvetljenost slike.

Pritisnite F12+T da povećate osvetljenost.

Pritisnite F12+SHIFT+T da smanjite osvetljenost.

Napomena: Podešavanje klizača variraće u zavisnosti od izabranog režima prikaza boje.

 

<- Nazad na Sadržaj: GEM Korisničko uputstvo

 

3.3.2. Opšta podešavanja (Preferences).

Koristite okvir za dijalog General Preferances (opšta podešavanja) da uspostavite podrazumevanu lokaciju sačuvanih slika, format datoteke, GEM taster i ostala podešavanja za čuvanje ili brisanje datoteka slika.

3.3.2.1. Osnovno ime.

Osnovno ime je prefiks koji možete dodeliti fajlu (datoteci) za lakše nalaženje slika. Ovo je korisno ako čuvate slike iz drugih izvora u istom folderu gde su i slike sačuvane sa GEM-a.

GEM je podrazumevano osnovno ime.

Ime fajlova se sastoji od prefiksa osnove imena i datuma/vremenske oznake, na primer, GEM YY-MM-DD HH_MM_SS.

3.3.2.2. Lokacija.

Koristite ovo polje za uređivanje da utvrdite gde su datoteke slika sačuvane na računaru. Podfolder My Pictures u folderu My Documents je podrazumevana fascikla u kojoj se čuvaju slike.

3.3.2.3. Pretraga

Koristite dugme Browse (Pretraži) da brzo promenite lokaciju gde će datoteke slika biti sačuvane.

3.3.2.4. Format slike.

Ovo polju za uređivanje kombinovane liste (edit combo box) omogućava vam da izaberete format datoteke prilikom snimanja slike. JPEG je podrazumevani format datoteke. Ostali dostupni formati su BMP, GIF, PNG i TIFF.

3.3.2.5. Automatski sačuvaj.

Izaberite da automatski sačuvate snimljene slike. Slike su snimljene u folder koji je definisan u polju za uređivanje Location (lokacija). Ime datoteke je osnovno ime plus datum i vreme. Na primer, GEM YY-MM-DD HH_MM_SS.

3.3.2.6. Upozori prilikom brisanja fajlova

Ovo polje za potvrdu utvrđuje da li se pojavljuje poruka upozorenja o brisanju datoteke kada brišete sliku korišćenjem okvira za dijalog Manage Images (Upravljaj slikama). Ovo polje za potvrdu je po pravilu potvrđeno.

3.3.2.7. Prilagođavanje slike ekranu

Ovo polje za potvrdu definiše kako se slika sa kamere prikazuje na ekranu.

When cleared, the entire image is fitted on the screen with black boxes in the areas that are not part of the image.

Kada je označeno, slika popunjava ceo ekran. If the view is set to Full Screen–Computer, or Full Screen–Camera, some of the image may not be visible and you will need to scroll the screen to see more.

Možete da pritisnete F12+W da uključite / isključite ovo podešavanje

3.3.2.8. GEM taster

Ova funkcija omogućava Vam da promenite modifikatorski taster. Modifikatorski taster je taster koji u kombinaciji sa drugim tasterima čini prečicu.

Sledeći tasteri mogu biti podešeni kao modifikatorski tasteri:

 • F11
 • F12 (podrazumevano)
 • Print Screen
 • Scroll Lock

<- Nazad na Sadržaj: GEM Korisničko uputstvo

 

3.4. Pomoć..

3.4.1. Teme pomoći (Help Topics).

Pritisnite F1 da otvorite datoteku za pomoć.

Sledeće metode omogućavaju vam prikaz pomoći u zavisnosti od konteksta za trenutnu stavku izabranu u GEM korisničkom interfejsu.

 • Pritisnite SHIFT+F1
 • Koristite dugme Question Mark (znak pitanja).
 • Desni klik na izabranu stavku.

3.4.2. O.

Ovaj okvir za dijalog prikazuje broj verzije aplikacije, kao i sposobnosti prikaza računarskog video adaptera.

<- Nazad na Sadržaj: GEM Korisničko uputstvo

 

4. Jezičci

4.1. Prikaz

Jezičak View sadrži sve kontrole potrebne za snimanje slike i pozicioniranje deljenog ekrana.

4.1.1. Slika.

4.1.1.1. Kamera

Kombinovana lista Camera sadrži spisak svih dostupnih kamera i lupa. Izaberite jednu sa spiska da se prebacite na tu kameru.

Pritisnite F12+S da se prebacite između različitih uređaja.

4.1.1.2. Zamrzavanje slike (Freeze Frame)

Izaberite ovo polje za potvrdu da zamrznute trenutnu sliku ekrana. Slika ostaje slika računara sve dok ne uklonite oznaku sa polja za potvrdu.

Ako je polje za potvrdu Zamrzni sliku (Freeze Frame) onemogućeno, izaberite Live View (živo posmatranje) iz menija Images da omogućite ovo polje za potvrdu.

Pritisnite F12+Z da se prebacite na zamrznutu sliku.

4.1.1.3. Snimanje (Capture) slike

Izaberite ovo dugme da snimite i sačuvate trenutnu sliku sa kamere. Svaka slika je sačuvana sa vremenskom oznakom, na primer, GEM 08-03-26 10:15:22.

Ako je Zamrzni sliku (Freeze Frame) omogućeno, zamrznuta slika postaje snimljena slika.

Ako je dugme Capture Image (Snimi sliku) onemogućeno, izaberite Live View (živo posmatranje) iz menija Images ili pritisnite F12+0 da omogućite dugme.

Pritisnite F12+TAB ili F12+I da snimite trenutniu sliku,

<- Nazad na Sadržaj: GEM Korisničko uputstvo

 

4.1.2. Slika.

4.1.2.1. Prikaz

Koristite ovu kombinovanu listu da izaberete šta će se prikazati na ekranu.

 • Računar preko celog ekrana prikazuje ono što je trenutno pokrenuto na računaru, na primer, radna površina (Desktop).
 • Kamera preko celog ekrana prikazuje trenutnu sliku sa kamere. Nećete videti radnu površinu (Desktop) računara. Pritisnite ALT+TAB da se odmah prebacite na aplikaciju ili radnu površinu (Desktop).
 • Deljeni ekran deli ekran na dve polovine tako da možete videti i sliku radne površine i sliku sa kamere.

Pritisnite F12+V ili F12+SHIFT+V da prebacite između prikaza računara, kamere ili prikaza deljenog ekrana.

Pritisnite F12+END za prikaz računara.

Pritisnite F12+HOME za prikaz kamere.

Pritisnite F12+PAGE UP za prikaz deljenog ekrana.

4.1.3. Deljeni ekran.

Napomena: Kontrole koje se pojavljuju u oblasti deljenog ekrana dostupne su samo kada je View (Prikaz) podešen na Split Screen (Deljeni ekran).

4.1.3.1. Položaj.

Kombinovana lista Position (Položaj) određuje da li će se slika pojaviti na vrhu, dole, sa leve ili desne strane ekrana.

Pritisnite F12+P da se prebacite na horizontalnu ili vertikalnu orijentaciju.

Pritisnite F12+F da se prebacite na gore i dole ili levo i desno.

4.1.3.2. Pomeraj (scroll) sliku.

The Scroll Image slider bar allows you to view the split screen image by scrolling the Split Screen view up and down in the Split Screen area.

Press F12+F8 to increase the scroll image position.

Press F12+F7 to decrease the scroll image position.

4.1.3.3. Položaj linije razdvajanja.

This determines how much of the Computer Screen view appears on your screen when Split Screen view is enabled. A high value shows more of the computer desktop. For example, a value of 50 splits the screen into equal halves. A value of 70 shows more of the Split Screen, which means more of the video image. A value of 30 shows less of the Split Screen, which means less of the video image.

Pritisnite F12+F6 da povećate oblast deljenog ekrana.

Pritisnite F12+F5 da smanjite oblast deljenog ekrana.

<- Nazad na Sadržaj: GEM Korisničko uputstvo

 

4.2. Ekranske oznake (markeri)

Jezičak Screen Markers (ekranske oznake) sadrže funkcije neophodne za uključivanje i kontrolu parametara linija za čitanja ekrana i maskiranje

4.2.1. Omogući ekranske oznake (markere)

Izaberite ovo polje za potvrdu da uključite linije za čitanja ekrana ili maskiranje. Ove mogućnosti su dostupne samo u prikazi kamere preko celog ekrana i prikazu deljenog ekrana.

Napomena: Preostale funkcije u ovom jezičku dostupne su samo kada je ovo polje za potvrdu potvrđeno.

Pritisnite F12+K da omogućite ili onemogućite Screen Markers (ekransku oznaku - marker).

4.2.2. Style.

Izaberite tip ekranske oznake (markera) koji želite da koristite: Izaberite Lines za linije za čitanje ekrana ili Mask za maskiranje ekrana.

Pritisnite F12+Y da se prebacite na režim Lines (linije) ili Mask (maskiranje).

4.2.3. Orijentacija.

Određuje da li će se ekranske oznake (markeri) pojaviti horizontalno ili vertikalno na ekranu.

Pritisnite F12+O da se prebacite na horizontalnu ili vertikalnu orijentaciju.

4.2.4. Položaj.

Pomera horizontalne ekranske oznake (markere) gore-dole ili vertikalne levo-desno na ekranu.

Pritisnite F12+N ili F12+SHIFT+N da pomerite ekranske oznake (markere).

4.2.5. Širina.

Podešava rastojanje između linija za čitanja ekrana kada je Style podešen na režim Lines (linije) ili određuje koliko će slika biti vidljiva kada je Style podešen na režim Mask (maska).

Pritisnite F12+F10 da povećate rastojanje linija ili veličinu maskiranog područja.

Pritisnite F12+F9 da smanjite rastojanje linija ili veličinu maskiranog područja.

4.2.6. Boja linije.

Podešava boju linija za čitanja ekrana.

Pritisnite F12+R SHIFT+A za promenu boje.

4.2.7. Širina linije.

Podešava debljinu linija za čitanja ekrana.

<- Nazad na Sadržaj: GEM Korisničko uputstvo

 

4.3. Kamera

Jezičak Camera sadrži funkcije neophodne za izmenu parametara kamere.

4.3.1. Režim boje

Koristite ovu kombinovanu listu da izaberete boju režima prikaza.

Pritisnite F12+E ili F12+SHIFT+E da kružite između svih dostupnih kombinacija boja.

Pritisnite F12+SHIFT+A da se prebacite na režim pune boje (full color).

Pritisnite F12+SHIFT+S da se prebacite na režim boje koji sami odredite. Podrazumevano, ova komanda prebaciće Vas na režim Žuto na plavom.

Pritisnite F12+SHIFT+D da se prebacite na režim crnog teksta na beloj pozadini (Black on White)

Pritisnite F12+SHIFT+F da se prebacite na režim belog teksta na crnoj pozadini (White on Black)

4.3.2. Dodeli vrućem tasteru (Hot key)

Kada izaberete režim boje, označite ovo polje za potvrdu da dodelite taj režim boje prečici F12+SHIFT+S. Svaki put kada pozovete ovu komandu, GEM će se prebaciti na određeni režim boje. Ako želite da koristite drugi režim boje pomoću ove prečice, izaberite ga sa spiska ili pritiskajte F12+E sve dok se ne pojavi željeni režim boje, a onda izaberite polje za potvrdu da dodelite novi režim boje.

4.3.3. Osvetljenost

Koristite ovaj klizač da povećate ili smanjite osvetljenost na kameri i ekranu računara kao i na svim snimljenim slikama.

Pritisnite F12+B da povećate osvetljenost.

Pritisnite F12+SHIFT+B da smanjite osvetljenost.

Napomena: Podešavanje klizača variraće u zavisnosti od izabranog režima prikaza boje.

4.3.4. Zaključaj fokus (Focus Lock).

Koristite ovu kombinovanu listu da uključite ili isključite Zaključaj fokus (Focus Lock). Sledeće opcije su dostupne:

 • Off (isključi) Kada je Zaključaj fokus (Focus Lock) isključen, kamera se automatski fokusira na najbliži objekat. Ovo je podrazumevana postavka.
 • On (uključi) Kada je Zaključaj fokus (Focus Lock) uključen (prikazana ikonica katanca na ekranu), kamera ne podešava fokus.
 • On with Position Locator (uključeno sa usmeravanjem nalazača pozicije) Usmeravač nalazača pozicije baca crvenu tačku na XY radnu površinu. Koristite ga za tačno određivanje pozicije onoga što se nalazi na XY radnoj površini i onoga što vidite na ekranu. Ovo je dostupno kod TOPAZ desktop lupa.

Pritisnite F12+D da se kružite između između ove tri opcije.

4.3.5. Svetla za čitanje.

Koristite ovu kombinovanu listu da uključite ili isključite LED svetla za čitanje. Ova svetla osvetljavaju dokumente i druge stavke koje se nalaze ispod kamere.

Pritisnite F12+L da uključite ili isključite svetla za čitanje.

<- Nazad na Sadržaj: GEM Korisničko uputstvo

 

 

Sve cene se za kupce iz Srbije obračunavaju u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja predračuna. PDV se dodatno obračunava. Gloria Ferrari doo maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, opisima, fotografijama i cenama, ali nažalost ne možemo garantovati da su svi podaci na sajtu u potpunosti ispravni. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru. Tačne podatke sa rokovima isporuke dobijate u predračunu. Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave na sajtu.