TOPAZ Desktop Video Magnifier - stona elektronska lupa

Uvodni - reklamni opis uređaja :
TOPAZ Desktop Video Magnifier - stona elektronska lupa

Sadržaj: TOPAZ Desktop Video Magnifier - stona elektronska lupa - Dodaci

Dodatak A – Promena podešavanja Topaz - a.
A.1. Podešavanja TOPAZ - a.
A.2. Pokretanje režima za konfiguraciju i uređivanje podešavanja TOPAZ-a.
A.3. Prilagođavanje podešavanja za uvećanje.
A.4. Izbor tabele uvećanja.
A.5. Promena prikazanog broja uvećanja.
A.6. Resetovanje podrazumevanih podešavanja.
A.7. Prikaz broja verzije firmware-a.
Dodatak B – konektori na zadnjoj strani panela.

 

Dodatak A – Promena podešavanja Topaz - a.

A.1. Podešavanja TOPAZ - a.

 • TOPAZ se može konfigurisati kao jedan od 12 režima boje poznatih kao položaji od 1 do 12. Režimi boje se koriste kako bi tekst bio čitkiji, na primer, žut tekst na plavoj pozadini.
 • Položaji od 1 do 3 su: puna boja (full color), crno na belom (black on white) i belo na crnom (white on black). Podešavanje boje za ove položaje se ne može promeniti.
 • Položaji od 4 do 12 mogu se prilagoditi ili isključiti. Po pravilu, položaji 4 i 5 su žuto na plavom (yellow on blue) i žuto na crnom (yellow on black), ali se oni mogu promeniti.

Nazad na Sadržaj: TOPAZ Desktop Video Magnifier - stona elektronska lupa - Dodaci

 

A.2. Pokretanje režima za konfiguraciju i uređivanje podešavanja TOPAZ-a.

1. Kada se vrši konfiguracija režima boje, najbolje je da imate tekst i sliku u boji koje ćete da stavite ispod TOPAZ XL HD kamere.

2. Pritisnite i zadržite crveno dugme Zaključaj fokus (Focus Lock) u trajanju od 10-ak sekundi kako bi ušli u meni za konfiguraciju. (Pritisnite i zadržite dugme ponovo kada želite da izađete iz menija za konfiguraciju i sačuvate svoja podešavanja).

Nepopunjena ikonica u obliku slova T ukazuje na to da uređivanje režima boje nije omogućeno. Jednobojna ikonica u obliku slova T ukazuje na to da je uređivanje omogućeno za sva podešavanja.
Nepopunjena ikonica u obliku slova T ukazuje na to da uređivanje režima boje nije omogućeno. Jednobojna ikonica u obliku slova T ukazuje na to da je uređivanje omogućeno za sva podešavanja.

Slovo T, koje označava poboljšanje teksta prikazano je u donjem levom uglu ekrana. Uvek se prvo prikazuje prvi položaj (puna boja (full colour)). Nepopunjeno slovo T prikazuje se za položaje od 1 do 3. To znači da se podešavanja boje ne mogu menjati; međutim, ostala podešavanja se mogu menjati za ove položaje. Obojeno slovo T prikazano je za položaje koje se mogu uređivati. Takođe i broj položaja je prikazan na ekranu kao krajnja desna ikonica.

3. Okrenite plavo dugme za izbor boje (Color select dial) da izaberete prilagodljive položaje od 4 do 12.

4. Okrenite žuto dugme za podešavanje osvetljenja (Brightness dial) da pregledate 33 dostupna podešavanja boje. Postoji 30 dvobojnih režima poboljšanja teksta, kao i true colour (puna boja) (koji se nalazi na položaju 1), crno - bela i jaka boja (high colour). Kada uđete u režim koji želite da podesite za određeni položaj, pritisnite centar crnog dugmeta za biranje uvećanja (Magnification dial) da izaberete () taj položaj. X ikonica () znači da je položaj onemogućen. Izaberite korišćenjem ikonice za čekiranje
Disable (onemogući) korišćenjem X ikonice.

5. Pritisnite crveno dugme Zaključaj fokus (Focus Lock) da pređete na zamrznuta slika (Freeze frame) . Možete isključiti karakteristiku "zamrzni sliku" (Freeze Frame) pritiskom centra crnog dugmeta za biranje uvećanja (Magnification dial), koje menja ikonicu polja za potvrdu (check box) u X ikonicu. "Zamrzni sliku" (Freeze Frame) ikonica

6. Pritisnite crveno dugme Zaključaj fokus (Focus Lock) da pređete na Zaključaj fokus (Focus Lock). . Možete isključiti karakteristiku Zaključaj fokus (Focus Lock) pritiskom centra crnog dugmeta za biranje uvećanja (Magnification dial), koje menja ikonicu polja za potvrdu (check box) u X ikonicu.

7. Pritisnite ponovo crveno dugme Zaključaj fokus (Focus Lock) ponovo da pređete na nivoe uvećanja (Magnification Levels): . Podrazumevano podešavanje je 1. Podešavanje 2 daje vam finije podešavnje pri nižem nivou uvećanja (položaj od 1 do 5); podešavanje 3 nudi vam finija podešavanja pri srednjem nivou uvećanja (položaj od 6 do 10). Pritisnite centar crnog dugmeta za biranje uvećanja (Magnification dial) da izaberete podešavanje 1, 2 ili 3. Ikonica za nivo uvećanja

8. Pritisnite ponovo crveno dugme Zaključaj fokus (Focus Lock) ponovo da pređete na prikazani broj uvećanja (Magnification Display Number): . Pritisnite centar crnog dugmeta za biranje uvećanja (Magnification Dial) da izaberete nivo uvećanja prikazan na ekranu:

Ikonica prikazani broj uvećanja (Magnification Display Number) Broj položaja (od 1 do 16) Ikonica broja položaja
Ikonica X vrednosti Ne prikazuje se
Ikonica za neprikazivanje X vrednost (Mogućnost uvećanja 3.5x, 6x, 10x, i tako dalje)

9. Pritisnite i zadržite crveno dugme Zaključaj fokus (Focus Lock) u trajanju od 10-ak sekundi kako bi izašli iz podešavanja za konfiguraciju i sačuvali izmene.

Nazad na Sadržaj: TOPAZ Desktop Video Magnifier - stona elektronska lupa - Dodaci

 

A.3. Prilagođavanje podešavanja za uvećanje

TOPAZ XL HD može da prikaže 16 nivoa uvećanja. Da povećate uvećanje, okrenite crno dugme za biranje uvećanja (Magnification dial) u smeru kazaljke na satu. Da smanjite uvećanje, okrenite ga suprotno od kazaljke na satu.

Dugme za biranje uvećanja prikazuje pozicije od 1 do 16.
Dugme za biranje uvećanja prikazuje pozicije od 1 do 16.

Za najbolje rezultate TOPAZ-a, postoje tri tabele uvećanja iz kojih možete izabrati za vas najpogodniji nivo uvećanja.

 • Tabela 1 je podrazumevana tabela uvećanja i idealna je za većinu korisnika. Okrenite crno dugme za biranje uvećanja (Magnification dial) da prođete kroz položaje od 1 do 16.
 • Tabela 2 je idealna ako vam više odgovara manje uvećanje. Pruža finija podešavanja kod položaja 1 do 8.
 • Tabela 3 pruža finija podešavanja za srednje nivoe uvećanja dostupne kod položaja 8 do 14. Ova tabela je pogodna ako vam je potrebno veće uvećanje.

Isprobajte različite tabele uvećanja i koristite onu koja vam najviše odgovara. U bilo kom trenutku se možete vratiti na tabelu 1 ako niste zadovoljni uvećanjem u tabeli 2 i 3. Sledi opis kako da izaberete i uredite podešavanja prikaza (viewing preferences).

Nazad na Sadržaj: TOPAZ Desktop Video Magnifier - stona elektronska lupa - Dodaci

 

A.4. Izbor tabele uvećanja

1. Pritisnite i zadržite crveno dugme Zaključaj fokus (Focus Lock) u trajanju od 10 sekundi sve dok se slovo T ne pojavi u donjem levom uglu ekrana.

2. Nastavite da pritiskate crveno dugme Zaključaj fokus (Focus Lock) sve dok se ikonica video uvećanja ne pojavi na ekranu.

Ikonica video uvećanja

3. Pritisnite centar crnog dugmeta za biranje uvećanja (Magnification dial) da izaberete jednu od tri tabele uvećanja. Za pregled tabela uvećanja, pogledajte ranije opise u ovom dodatku. Za stvarne vrednosti uvećanja, pogledajte tabelu sa vrednostima uvećanja kasnije u ovom dodatku.

4. Uradite nešto od sledećeg:

 • Da sačuvate izmene i izađete iz konfiguracijskog režima, pritisnite i zadržite crveno dugme Zaključaj fokus (Focus Lock) u trajanju od 10 sekundi sve dok se prikaz na dnu ekrana ne zatvori.
 • Da podesite način na koji se uvećane vrednosti prikazuju na ekranu pratite korake u sledećem odeljku.

Nazad na Sadržaj: TOPAZ Desktop Video Magnifier - stona elektronska lupa - Dodaci

 

A.5. Promena prikazanog broja uvećanja

Napomena: Pretpostavljamo da nastavljate sa procedurom tabelarnog uvećanja. Ako ne, pritisnite i zadržite crveno dugme Zaključaj fokus (Focus Lock) u trajanju od 10-ak sekundi da otvorite podešavanja TOPAZ XL HD-a. Onda nastavite da pritiskate crveno dugme Zaključaj fokus (Focus Lock) sve dok se ikonica lupe ne pojavi na ekranu.

Kada izaberete tabelu uvećanja možete birati da li se trenutna vrednost uvećanja prikazuje na ekranu dok okrećete crno dugme za biranje uvećanja (Magnification dial). Da postavite podešavanja, uradite sledeće:

1. Pritiskate crveno dugme Zaključaj fokus (Focus Lock) sve dok se ikonica lupe ne pojavi na ekranu.

2. Pritisnite centar crnog dugmeta za biranje uvećanja (Magnification dial) da izaberete način na koji se vrednosti uvećanja prikazuju. Ovo je predstavljeno ikonicom lupe.

Ikonica uvećanja za prikaz položaja 1 do 16. Ikonica uvećanja za prikaz vrednosti uvećanja Ikonica uvećanja za neprikazivanje vrednosti uvećanja
Ikonica uvećanja za prikaz položaja 1 do 16. Ikonica uvećanja za prikaz vrednosti uvećanja Ikonica uvećanja za neprikazivanje vrednosti uvećanja

Izaberite jednu od tri opcija:

 • Izaberite ikonicu sa brojem 88 za prikaz uvećanja koje koristite u odnosu na 16 položaja crnog dugmeta za biranje uvećanja (Magnification dial).
 • Izaberite ikonicu sa X za prikaz trenutne vrednosti uvećanja, na primer, 1.9, 3.4, 8.4 i tako dalje.
 • Izaberite ikonicu sa čistom lupom ako ne želite prikaz vrednosti uvećanja kada pokrenete crno dugme za biranje uvećanja (Magnification dial).

3. Da sačuvate izmene i izađete iz konfiguracijskog režima, pritisnite i zadržite crveno dugme Zaključaj fokus (Focus Lock) u trajanju od 10 sekundi sve dok se prikaz na dnu ekrana ne zatvori.

Da odbacite sve promene koje su napravljene dok je konfiguracijski režim otvoren, ne dirajte ni jednu dugme za biranje sa kontrolne table, kao ni drugu dugmad, tastere ili točkiće u trajanju od 30-ak sekundi. Ovim se zatvara konfiguracijski režim bez čuvanja izmena.

Nazad na Sadržaj: TOPAZ Desktop Video Magnifier - stona elektronska lupa - Dodaci

 

A.6. Resetovanje podrazumevanih podešavanja

Pritisnite i zadržite sledeća dugmad za biranje i dugmad istovremeno u trajanju od 10-ak sekundi da resetujete TOPAZ XL HD na njegova podrazumevana fabrička podešavanja. Otpustite dugmad za biranje i dugmad kada ekran ostane prazan.

Pritisnite centar crvenog dugmeta Zaključaj fokus (Focus Lock), centar žutog dugmeta za biranje osvetljenja (Brightness dial), centar crnog dugmeta za biranje uvećanja (Magnification dial) i centar plavog dugmeta za izbor boje (Colour Select dial) da vratite podrazumevana fabrička podešavanja.
Pritisnite centar crvenog dugmeta Zaključaj fokus (Focus Lock), centar žutog dugmeta za biranje osvetljenja (Brightness dial), centar crnog dugmeta za biranje uvećanja (Magnification dial) i centar plavog dugmeta za izbor boje (Colour Select dial) da vratite podrazumevana fabrička podešavanja.
 • Crveno dugme Zaključaj fokus (Focus Lock)
 • Centar žutog dugmeta za biranje osvetljenosti (Brightness dial)
 • Centar crnog dugmeta za biranje uvećanja (Magnification dial)
 • Centar plavog dugmeta za izbor boje (Colour Select dial)

Nazad na Sadržaj: TOPAZ Desktop Video Magnifier - stona elektronska lupa - Dodaci

 

A.7. Prikaz broja verzije firmware-a

Pritisnite i zadržite sledeću dugmad za biranje i dugmad istovremeno u trajanju od 5 sekundi za prikaz broja verzije firmware-a. Nakon reči Ver. slede tri seta brojeva koji predstavljaju glavne i sporedne brojeve firmware-a, i trepere u isto vreme na ekranu.

Pritisnite crveno dugme Zaključaj fokus (Focus Lock), centar crnog dugmeta za biranje uvećanja (Magnification dial) i centar plavog dugmeta za izbor boje (Colour Select dial) za prikaz broja verzije firmware-a.
Pritisnite crveno dugme Zaključaj fokus (Focus Lock), centar crnog dugmeta za biranje uvećanja (Magnification dial) i centar plavog dugmeta za izbor boje (Colour Select dial) za prikaz broja verzije firmware-a.
 • Crveno dugme Zaključaj fokus (Focus Lock)
 • Centar crnog dugmeta za biranje uvećanja (Magnification dial)
 • Centar plavog dugmeta za izbor boje (Colour Select dial)

Nazad na Sadržaj: TOPAZ Desktop Video Magnifier - stona elektronska lupa - Dodaci

 

Dodatak B – konektori na zadnjoj strani panela.

Koristite ovu sliku i opis da prepoznate TOPAZ konektore.

Konektori se nalaze na zadnjoj strani TOPAZ-a.
Konektori se nalaze na zadnjoj strani TOPAZ-a.
1. Džek (utičnica) na kontrolnoj tabli
2. Priključak za napajanje.
3. Priključak za napajanje monitora.
4. DVI priključak za monitor.

1. Džek (utičnica) na kontrolnoj tabli. Modularni džek (utičnica) koji povezuje kontrolnu tablu sa kamerom TOPAZ-a. Nemojte izvlačiti kabl osim ako ne servisirate uređaj.

2. Priključak za napajanje. Priključite kabl za napajanje tako da jedan kraj bude u zidnoj utičnici, a drugi u TOPAZ-u.

3. Priključak za napajanje monitora: Priključite kabl za napajanje tako da jedan kraj bude u monitoru, a drugi u TOPAZ-u.

4. DVI priključak za monitor: Povezuje monitor TOPAZ-a sa kamerom TOPAZ-a. Nema potrebe da uklanjate kabl monitora prilikom uobičajenih operacija.

Nazad na Sadržaj: TOPAZ Desktop Video Magnifier - stona elektronska lupa - Dodaci

 

Obaveštenje Savezne komisije za komunikacije USA - SAD (Federal Communications Commission)

Ova oprema je testirana i ustanovljeno je da se pridržava ograničenja za kategoriju B digitalnih uređaja, u skladu sa članom 15 FCC pravila. Ova ograničenja imaju za cilj da obezbede zaštitu od štetnih uticaja u stambenim instalacijama. Ova oprema generiše, koristi i može da zrači energiju radio frekvencije i, ukoliko se ne instalira i ne koristi u skladu sa uputstvima, može da utiče na prijem radio talasa.

Međutim, ne postoje garancije da do ometanja neće doći u određenoj instalaciji. Ukoliko ova oprema dovede do štetnog ometanja radio ili TV prijema, a što se može zaključiti uključivanjem i isključivanjem opreme, predlažemo vam da pokušate da sprečite ometanje na neki od sledećih načina:

 • Povećajte rastojanje između opreme i resivera.
 • Povežite opremu u električnu priključnicu koja je povezana na električno kolo različito od onog na koje je povezan resiver.
 • Okrenite antenu za prijem signala.
 • Konsultujte se sa prodavcem ili iskusnim radio/TV električarem.
 • Promene ili modifikacije koje nije izričito odobrilo Freedom Scientific može da onemogući korisnika da koristi opremu.

Nazad na Sadržaj: TOPAZ Desktop Video Magnifier - stona elektronska lupa - Dodaci

 

Obaveštenje Industry Canada ICES-003.

Ovaj klasa B digitalnih aparata u skladu je sa Kanadskom ICES-003.

.

Regulatorna saglasnost

Upozorenje - moguće je opasno optičko zračenje emitovano sa ovog uređaja.

.

 • Talasne dužine: 400 nm do 780 nm
 • Napajanje: 100-240V~ 1A 47-63Hz
 • Bezbednost: IEC 60950-1 IEC 60950-1 / UL 60950-1 / CSA C22.2.60950-1 / EN 60950-1: 2006 + A11:2009 + A1:2010
 • EMC: FCC (CFR-47, part 15) Class B; Industry Canada ICES-003; EN 55022 Class B; EN 55024

Nazad na Sadržaj: TOPAZ Desktop Video Magnifier - stona elektronska lupa - Dodaci

 

Bezbednost i održavanje

Nemojte gledati u pravcu svetla jer može biti štetno za oči.

Važna bezbednosna uputstva.

Pročitajte i ispratite sva obaveštenja i uputstva koja se nalaze na proizvodu ili u priručniku.

 • Prorezi i otvori na uređaju predviđeni su za ventilaciju. Da bi osigurali bezbedan rad uređaja i zaštitili ga od pregrevanja, prorezi ne smeju biti zatvoreni ili prekriveni.
 • Ne stavljate nikakav teret na kabl za napajanje i ne postavljate uređaj tamo gde će osobe gaziti preko kabla za napajanje.
 • Ne pokušavajte sami da servisirate uređaj, pošto vas otvaranje ili uklanjanje maski može izložiti visokom naponu ili drugim rizicima. Servisiranje treba da obavljaju kvalifikovane osobe.
 • Prilikom instaliranja uređaj mora biti u skladu sa važećim standardima bezbednosti i regulatornim zahtevima zemlje u kojoj je uređaj instaliran. Ako je neophodno, konsultujte odgovarajuće regulatorne agencije i inspekcijske organe kako bi obezbedili usklađenost uređaja sa zahtevima.
 • Uvek radite sa uređajem u prostoru gde je temperatura između 10° i 35° C (50° i 95° F).
 • Držite uređaj dalje od vlažnih površina, kiše i drugih izvora tečnosti. Ne potapajte uređaj.
 • Ne gledajte direktno u svetlo koje emituje lampa za čitanje pošto jako svetlo može biti štetno za oči.
 • Ne pokušavajte da pomerite uređaj bez zaključavanja ruke monitora i radne površine za čitanje.

Nazad na Sadržaj: TOPAZ Desktop Video Magnifier - stona elektronska lupa - Dodaci

 

 

Sve cene se za kupce iz Srbije obračunavaju u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja predračuna. PDV se dodatno obračunava. Gloria Ferrari doo maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, opisima, fotografijama i cenama, ali nažalost ne možemo garantovati da su svi podaci na sajtu u potpunosti ispravni. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru. Tačne podatke sa rokovima isporuke dobijate u predračunu. Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave na sajtu.