Tastaturne prečice navedene u ovom uputstvu koriste se za MAGic , program/softver za uveličavanje sadržaja ekrana. Prečice za MAGic se nalaze u tabelama i grupisane su po naslovima. Osnovna podela je izvršena u dva nivoa. Koristite List of Headings (listu naslova) (INSERT+F6) da se pomerite brzo na odeljak po vašem izboru.

Po pravilu, MAGic koristi CAPS LOCK kao modifikatorski taster. Ovaj modifikator je poznat kao MAGic taster. Pritisnite VELIKA SLOVA (CAPS LOCK) u kombinaciji sa drugim tasterima da aktivirate komande. Pošto MAGic sada koristi mnoge JAWS® standardne prečice za čitanje, često se taster INSERT (JAWS taster) može zameniti CAPS LOCK tasterom, pa budite slobodni i isprobajte obe kombinacije kada koristite MAGic . MAGic vam takođe dozvoljava da odaberete koji taster želite da koristite kao modifikator umesto podrazumevanog. Dostupni tasteri za korišćenje su:

  • EXTENDED INSERT (nalazi se u grupi od šest tastera, sa Home, End...)
  • NUM PAD INSERT
  • EITHER INSERT (ostali)
  • SCROLL LOCK (taster odmah iznad HOME tastera)

Da promenite MAGic key (MAGic taster) idite na meni sa alatima (Tools), odaberite rukovaoca tastature (Keyboard Manager), a zatim MAGic taster (MAGic Key).

Sadržaj Precica za MAGic, uvelicavac ekrana za slabovide osobe

1. Opšte MAGic komande..

1.1. MAGic kontekstni meni.
1.2. Poboljšane prečice.
1.3. Prečice za uvećanje
1.4. Prečice za kretanje .
1.5. Prečice za govor.
1.6. Prečice za brzi pregled .

2. Web stranice i HTML.

2.1. Opšte komande za HTML.
2.2. Komande za Internet pretraživač (Internet Explorer) 7.
2.3. Linkovi u HTML-u.
2.4. Naslovi u HTML-u.
2.5. Obrasci u HTML-u.
2.6. Tabele u HTML-u.
2.7. Okviri (frejmovi) u HTML-u.

3. MAGic prečice za specifične aplikacije.

3.1. Microsoft® Word prečice.
3.2. Microsoft Excel prečice.
3.3. Microsoft Outlook® 2000-2003. komande za čitanje.
3.4. Microsoft Outlook® 2007 komande za čitanje.

4. Najčešće korišćene komande za čitanje..

4.1. Standardne komande za čitanje.
4.2. Prečice za kretanje i informisanje.
4.3. Komande za pokazivač i miš.
4.4. Komande za okvir za dijalog.
4.5. Prečice za dobijanje pomoći.
4.6. Ostale komande.

5. Windows® prečice.

5.1. Opšte Windows prečice.
5.2. Windows prečice za prozore i menije.
5.3. Windows prečice za okvire za dijalog.
5.4. Windows prečice za čitanje teksta.
5.5. Windows prečice za uređivanje i odabiranje teksta.
5.6. Prečice za Windows Explorer (Window pretraživač).

Opšte MAGic komande.

MAGic kontekstni meni.

OpisKomanda
MAGic kontekstni meni. CAPS LOCK+Aplikacijski taster

Vrati se na Sadržaj Precica za MAGic, uvelicavac ekrana za slabovide osobe

Poboljšane prečice

OpisKomanda
Uključi / isključi unapređene boje CAPS LOCK+F12
Uključi / isključi na unapređeni pokazivač CAPS LOCK+F8
Uključi / isključi unapređeni miš CAPS LOCK+F4

Vrati se na Sadržaj Precica za MAGic, uvelicavac ekrana za slabovide osobe

Prečice za uvećanje

OpisKomanda
Smanji uvećanje CAPS LOCK plus NUM PAD MINUS ili TOČKIĆ MIŠA NA DOLE ili CTRL+CRTICA
Povećaj uvećanje CAPS LOCK plus NUM PAD PLUS ili TOČKIĆ MIŠA NA GORE ili CTRL+JEDNAKO
Display locator - položaj uvećanog dela ekrana u odnosu na ceo ekran CAPS LOCK+F10
Prebaci nivo uvećanja između trenutnog i 1 CAPS LOCK+SHIFT+DELETE ili CAPS LOCK+SREDNJI KLIK MIŠA
Prebaci na sledeći MAGic pregled CAPS LOCK+NUM PAD SLASH (KOSA CRTA)
Prebaci na prethodni MAGic pregled SHIFT+CAPS LOCK+NUM PAD SLASH (KOSA CRTA)
Prebaci uvećanje / bez uvećanja CAPS LOCK+DELETE
Uključi / isključi praćenje CAPS LOCK+R

Vrati se na Sadržaj Precica za MAGic, uvelicavac ekrana za slabovide osobe

Prečice za kretanje

Ove komande pomeraju uvećani pregled, ali se zapravo ne pomra pokazivač. Na primer, CAPS LOCK+HOME pomera uvećani pregled na početak linije, ostavljajući mesto (znak) za umetanje na trenutnu lokaciju.

OpisKomanda
Pomeri se na početak linije CAPS LOCK+HOME
Pomeri se na kraj trenutne linije CAPS LOCK+END
Pomeri se na početak sledeće linije CAPS LOCK+ENTER
Pomeri se na završetak / dno ekrana CAPS LOCK+PAGE DOWN
Pomeri se na početak / vrh ekrana CAPS LOCK+PAGE UP
Pomeri se na završetak kolone ALT+CTRL+SHIFT+STRELICA DOLE
Pomeri se na početak kolone ALT+CTRL+SHIFT+STRELICA GORE
Pomeri se na kraj reda ALT+CTRL+SHIFT+STRELICA DESNO
Pomeri se na početak reda ALT+CTRL+SHIFT+STRELICA LEVO
Pomeri pregled na pokazivač SHIFT+CAPS LOCK+NUM PAD 5
Pomeri pregled na pokazivač miša CAPS LOCK+NUM PAD 5
Pomeri se na sledeću liniju ENTER
Pomeri se gore CAPS LOCK+STRELICA GORE
Pomeri se dole CAPS LOCK+STRELICA DOLE
Pomeri se levo CAPS LOCK+STRELICA LEVO
Pomeri se desno CAPS LOCK+STRELICA DESNO
Povećaj brzinu tokom pomeranja NUMPAD PLUS
Smanji brzinu tokom pomeranja NUMPAD MINUS

Vrati se na Sadržaj Precica za MAGic, uvelicavac ekrana za slabovide osobe

Prečice za govor

OpisKomanda
Prikaži kontekstni meni glasovnog profila CAPS LOCK+F11
Nagoveštava veliko slovo; kruži između opcija za veliko slovo CAPS LOCK+F2
Uključi / isključi odjek miša (govori linije, reči ili ništa) CAPS LOCK+M
Izgovaraj klipborda (Clipboard) CAPS LOCK+X
Uključi / isključi govor CAPS LOCK+F3

Vrati se na Sadržaj Precica za MAGic, uvelicavac ekrana za slabovide osobe

Prečice za brzi pregled

OpisKomanda
Prebaci se na brzi pregled okvira (frejm) CAPS LOCK+Q
Rukovaoc (manager) brzog pregleda CAPS LOCK+9
Postavi brzi pregled dole desno CAPS LOCK+] (zatvorena srednja zagrada)
Postavi brzi pregled gore levo CAPS LOCK+[ (otvorena srednja zagrada)

Vrati se na Sadržaj Precica za MAGic, uvelicavac ekrana za slabovide osobe

Web stranice i HTML

Opšte komande za HTML

OpisKomanda
Nazad na stranu ALT+STRELICA LEVO ili BACKSPACE
Sledeća strana ALT+STRELICA DESNO
Idi na adresnu liniju ALT+D
Lista novosti u Internet pretraživaču (Internet Explorer) 7 CTRL+J
Polje za pretraživanje (Search Box) u Internet pretraživaču 7 CTRL+E
Obnovi Web stranicu F5
Osveži MAGic virtuelni režim (Virtual Mode) INSERT+ESC ili CAPS LOCK+ESC
Postavi virtuelni pokazivač na pokazivač miša INSERT+NUM PAD PLUS
Čitaj trenutni ekran CTRL+INSERT+STRELICA DOLE
Čitaj sledeći ekran CTRL+PAGE DOWN
Čitaj prethodni ekran CTRL+PAGE UP

Vrati se na Sadržaj Precica za MAGic, uvelicavac ekrana za slabovide osobe

Komande za Internet pretraživač (Internet Explorer) 7

OpisKomanda
Otvori novi jezičak (Tab) CTRL+T
Otvori novi jezičak (Tab) iz adresne linije ALT+ENTER (na adresnu liniju)
Pregled otvorenih jezičaka (Tab) CTRL+SHIFT+Q
prebaci se brzo između jezičaka (Tab) (umanjeni pregled) CTRL+Q
Prebaci se na sledeći jezičak (Tab) CTRL+TAB
Prebaci se na prethodni jezičak (Tab) CTRL+SHIFT+TAB
Prebaci se na određeni broj jezička (Tab) CTRL+n, gde je n broj od 1 do 8
prebaci se na poslednji jezičak (Tab) CTRL+9
Zatvori trenutni jezičak (Tab) CTRL+F4 ili CTRL+W
Zatvori sve jezičke (Tab) ALT+F4
Zatvori ostale jezičke (Tab) CTRL+ALT+F4
Otvori linkove u novom jezičku u pozadini CTRL+ENTER
Otvori linkove u novom jezičku u prednjem planu CTRL+SHIFT+ENTER

Vrati se na Sadržaj Precica za MAGic, uvelicavac ekrana za slabovide osobe

Linkovi u HTML-u

OpisKomanda
Lista linkova INSERT+F7
Sledeći link TAB
Prethodni link SHIFT+TAB
Otvori link ENTER
Otvori link u novom prozoru SHIFT+ENTER

Vrati se na Sadržaj Precica za MAGic, uvelicavac ekrana za slabovide osobe

Naslovi u HTML-u

OpisKomanda
Lista naslova INSERT+F6

Vrati se na Sadržaj Precica za MAGic, uvelicavac ekrana za slabovide osobe

Obrasci u HTML-u

OpisKomanda
Lista (spisak) polja na obrascu (formi) INSERT+F5

Vrati se na Sadržaj Precica za MAGic, uvelicavac ekrana za slabovide osobe

Tabele u HTML-u

OpisKomanda
Trenutna ćelija CTRL+ALT+NUM PAD 5
Sledeća ćelija CTRL+ALT+STRELICA DESNO
Prethodna ćelija CTRL+ALT+STRELICA LEVO
Ćelija iznad CTRL+ALT+STRELICA GORE
ćelija ispod CTRL+ALT+STRELICA DOLE
Prva ćelija CTRL+ALT+HOME
Poslednja ćelija CTRL+ALT+END
Sledeći red STRELICA DOLE
Prethodni red STRELICA GORE
Trenutni red INSERT+STRELICA GORE

Vrati se na Sadržaj Precica za MAGic, uvelicavac ekrana za slabovide osobe

Okviri (frejmovi) u HTML-u

OpisKomanda
Lista okvira (frejmova) INSERT+F9

Vrati se na Sadržaj Precica za MAGic, uvelicavac ekrana za slabovide osobe

MAGic prečice za specifične aplikacije

Microsoft® Word prečice

OpisKomanda
Lista grešaka pri spelovanju (sricanju) ALT+SHIFT+L
Lista izmena CAPS LOCK+SHIFT+R ili INSERT+SHIFT+R
Lista gramatičkih grešaka CTRL+SHIFT+G
Lista komentara CTRL+SHIFT+APOSTROF
Oglasi komentar ALT+SHIFT+APOSTROF
Lista hiperveza CAPS LOCK+F7 ili INSERT+F7
Lista inline objekata CTRL+SHIFT+O
Ffokusiranje na prvo polje obrasca CAPS LOCK+CTRL+HOME ili INSERT+CTRL+HOME
Izaberi polje CAPS LOCK+F5 ili INSERT+F5
Izaberi tabelu CAPS LOCK+CTRL+T ili INSERT+CTRL+T
Izgovori naslov kolone CAPS LOCK+ALT+SHIFT+C ili INSERT+ALT+SHIFT+C
Izgovori naslov reda CAPS LOCK+ALT+SHIFT+R ili INSERT+ALT+SHIFT+R
Postavi futnote ili endnote ALT+SHIFT+E
Pretvori linije u tekst ALT+CTRL+SHIFT+C
Čitaj greške i sugestije (dok ste u okviru za dijalog Pravopisna provera) CAPS LOCK+F7 ili INSERT+F7
Izgovori ime trenutne šeme CAPS LOCK+ALT+Q ili INSERT+ALT+Q
Sledeća stavka CTRL+PAGE DOWN
Prethodna stavka CTRL+PAGE UP
Izgovori trenutnu ćeliju CTRL+ALT+NUM PAD 5
Izgovori prvu ćeliju u koloni ALT+1
Izgovori prvu ćeliju u redu ALT+7
Izgovori ime foldera (omotnica) u look in ili save in ALT+I
Podesi opcije MAGic-a (Adjust MAGic Options) CAPS LOCK+O

Vrati se na Sadržaj Precica za MAGic, uvelicavac ekrana za slabovide osobe

Microsoft Excel prečice

OpisKomanda
Lista ćelije sa komentarima CTRL+SHIFT+APOSTROF
Čitaj komentar ćelija ALT+SHIFT+APOSTROF
Čitaj kolonu CAPS LOCK+CTRL+STRELICA GORE
Lista kolona CAPS LOCK+SHIFT+C
Podesi nivo naslova kolone ALT+CTRL+SHIFT+C
Čitaj naslov kolone ALT+SHIFT+C
Postavi naslov kolone ALT+SHIFT+C dva puta brzo
Podesi celu kolonu CTRL+CAPS LOCK+ENTER ili CTRL+INSERT+ENTER
Čitaj celu kolonu INSERT+ENTER
Postavi celu kolonu INSERT+ENTER dva puta brzo
Lista redova CAPS LOCK+SHIFT+R
Podesi nivo naslova redova ALT+CTRL+SHIFT+R
Čitaj naslov reda ALT+SHIFT+R
Postavi naslov reda ALT+SHIFT+R dva puta brzo
Podesi ceo red CTRL+CAPS LOCK+DELETE ili CTRL+INSERT+DELETE
Čitaj ceo red INSERT+DELETE
Postavi ceo red INSERT+DELETE dva puta brzo
Lista vidljivih ćelije sa podacima CTRL+SHIFT+D
Izaberi hiperveze CTRL+SHIFT+H ili INSERT+F7
Čitaj hipervezu u ćeliji ALT+SHIFT+H
Podesi praćenje ćelija ALT+CTRL+SHIFT+1 do 0
Pomeri se na praćenu ćeliju CTRL+SHIFT+M
Pomeri se na prethodnu ćeliju CTRL+SHIFT+GRAVE (AKCENAT)
Čitaj praćene ćelije ALT+SHIFT+1 do 0
Postavi praćene ćelije ALT+SHIFT+1 do 0 dva puta brzo
Pomeri se na radni list CTRL+SHIFT+S
Izgovaraj koordinate aktivne ćelije INSERT+C
Čitaj greške i sugestije (dok ste u okviru za dijalog Pravopisna provera) INSERT+F7
Skupi od izabrane do aktivne ćelije SHIFT+BACKSPACE
Podesi opcije MAGic-a (Adjust MAGic Options) CAPS LOCK+O
vrati se na sačuvanu ćeliju CTRL+SHIFT+`
Izgovori ime foldera (omotnica) u look in ili save in ALT+I

Vrati se na Sadržaj Precica za MAGic, uvelicavac ekrana za slabovide osobe

Microsoft Outlook® 2000-2003. komande za čitanje

OpisKomanda
Podesi opcije MAGic-a (Adjust MAGic Options) CAPS LOCK+O
Čitaj od koga (from) i temu (subject) ALT+CTRL+1
Izgovori datum CAPS LOCK+CTRL+D
Izgovaraj MSAA podatke (Microsoft Active Accessibility) CTRL+ALT+SHIFT+M
Outlook Info Bar CTRL+INSERT+I
Alatna traka INSERT+F8
Pribavi status učesnika CTRL+SHIFT+S

Vrati se na Sadržaj Precica za MAGic, uvelicavac ekrana za slabovide osobe

Microsoft Outlook® 2007 komande za čitanje

OpisKomanda
Pregled poruke CTRL+1
Kalendarski prikaz CTRL+2
Pregled kontakata CTRL+3
pregled zadataka CTRL+4
pregled beležaka CTRL+5
Idi na prozor sa telom poruke ALT+GRAVE (AKCENAT)
Obriši poruku CTRL+D
Sledeći pasus CTRL+STRELICA GORE
Prethodni pasus CTRL+STRELICA DOLE

Vrati se na Sadržaj Precica za MAGic, uvelicavac ekrana za slabovide osobe

Najčešće korišćene komande za čitanje

kada koristite komande za čitanje dokumenta ili teksta, ako pomerite miša MAGic čita sa trenutne lokacije pokazivača miša. Ako pomerite mesto umetanja, MAGic čita sa lokacije umetanja.

Standardne komande za čitanje

OpisKomanda
Prethodni znak STRELICA LEVO
Sledeći znak STRELICA DESNO
Trenutni znak NUM PAD 5
Izgovori znak fonetski NUM PAD 5 dva puta brzo
Prethodna reč INSERT+STRELICA LEVO
Sledeća reč INSERT+STRELICA DESNO
Trenutna reč INSERT+NUM PAD 5 ili CAPS LOCK+ALT
Speluj (sriči) reč INSERT+NUM PAD 5 dva puta brzo
Prethodna linija STRELICA GORE
Sledeća linija STRELICA DOLE
Trenutna linija INSERT+STRELICA GORE ili CAPS LOCK+L
Speluj (sriči) trenutnu liniju INSERT+STRELICA GORE dva puta brzo
Prethodna rečenica ALT+STRELICA GORE ili CAPS LOCK+ALT+S
Sledeća rečenica ALT+STRELICA DOLE ili CAPS LOCK+CTRL+S
Trenutna rečenica CAPS LOCK+S
Prethodni pasus CAPS LOCK+ALT+P
Sledeći pasus CAPS LOCK+CTRL+P
Trenutni pasus CAPS LOCK+P
Izgovaraj do pokazivača INSERT+HOME
Izgovaraj od pokazivača INSERT+PAGE UP
Speluj (sriči) do pokazivača INSERT+HOME dva puta brzo
Speluj (sriči) od pokazivača INSERT+PAGE UP dva puta brzo
Neprekidni govor INSERT+STRELICA DOLE ili CAPS LOCK+LEVI KLIK MIŠA ili CAPS LOCK+RAZMAKNICA
Zaustavi neprekidan govor INSERT+ALT+STRELICA DOLE ili CAPS LOCK+ALT+LEVI KLIK MIŠA ili CAPS LOCK+ALT+RAZMAKNICA
Brzo unapred neprekidnim govorom STRELICA DESNO
Unazad neprekidnim govorom STRELICA LEVO
ASCII ili Heksadecimalna vrednost NUM PAD 5 tri puta brzo

Vrati se na Sadržaj Precica za MAGic, uvelicavac ekrana za slabovide osobe

Prečice za kretanje i informisanje

OpisKomanda
Prekid govora CTRL
Naslov prozora INSERT+T
Window Prompt i Text INSERT+TAB
Naslovna linija prozora INSERT+END
Linija na dnu prozora INSERT+PAGE DOWN
Izgovaraj obeleženi tekst INSERT+SHIFT+STRELICA DOLE ili CAPS LOCK+CTRL

Vrati se na Sadržaj Precica za MAGic, uvelicavac ekrana za slabovide osobe

Komande za pokazivač i miš

OpisKomanda
Postavi PC pokazivač na pokazivač miša INSERT+NUM PAD PLUS
Postavi pokazivač miša na PC pokazivač INSERT+NUM PAD MINUS

Vrati se na Sadržaj Precica za MAGic, uvelicavac ekrana za slabovide osobe

Komande za okvir za dijalog

OpisKomanda
Izgovori podrazumevani taster okvira za dijalog INSERT+E
Izgovori trenutni taster za kontrolu pristupa ili "vrući taster" (Hot Key) SHIFT+NUM PAD 5
Izgovori Window Prompt i Text INSERT+TAB
Otvori kombinovanu listu (Combo Box) ALT+STRELICA DOLE
Zatvori kombinovanu listu (Combo Box) ALT+STRELICA GORE
Izaberi stavku višestruke liste CTRL+SHIFT ili CTRL+RAZMAKNICA

Vrati se na Sadržaj Precica za MAGic, uvelicavac ekrana za slabovide osobe

Prečice za dobijanje pomoći

OpisKomanda
pomoć u zavisnosti od konteksta SHIFT+F1
Tastaturna pomoć INSERT+1 u numeričkom redu

Vrati se na Sadržaj Precica za MAGic, uvelicavac ekrana za slabovide osobe

Ostale komande

OpisKomanda
Prekid govora CTRL
Osvežavanje ekrana INSERT+ESC
Utvrdi odziv ekrana INSERT+S
Utvrdi odziv tastature (Typing Echo) INSERT+2
Pass key through INSERT+3
MAGic prozor (prebaci smanjen / vrati) CAPS LOCK+U
izaberi šemu pričljivosti (verbosity scheme) ALT+INSERT+S

Vrati se na Sadržaj Precica za MAGic, uvelicavac ekrana za slabovide osobe

Windows® prečice

Opšte Windows prečice

OpisKomanda
Pribavi pomoć F1
Otvaranje početnog menija taster WINDOWS ili CTRL+ESC
Izaberi između otvorenih aplikacija ALT+TAB
Minimiziraj sve aplikacije taster WINDOWS+M
Nađi fajlove (datoteka) ili foldere (omotnica) na Desktopu F3
pomeri se na prvu stavku na traci zadataka (Taskbar) taster WINDOWS+TAB
Otvori Windows Explorer (Window pretraživač) taster WINDOWS+E
Otvori dijalog pokreni (Run) taster WINDOWS+R
Napusti aktivnu aplikaciju ALT+F4

Vrati se na Sadržaj Precica za MAGic, uvelicavac ekrana za slabovide osobe

Windows prečice za prozore i menije

OpisKomanda
Otvori upravljački meni (Control Menu) aplikacije ALT+RAZMAKNICA
Pomeri se na linije menija u aplikacijama ALT
Izaberite stavku menija ENTER
Pomeri se između menija ALT ili tasterske STRELICE
Odustani (Cancel) ili zatvori meni ESC ili ALT
Odustani (Cancel) ili zatvori kaskadni meni ALT
otvori podprozor upravljačkog menija (Control Menu) ALT+CRTICA
Zatvori podprozor CTRL+F4
Otvaranje aplikacijskog menija APLIKACIJSKI taster ili SHIFT+F10

Vrati se na Sadržaj Precica za MAGic, uvelicavac ekrana za slabovide osobe

Windows prečice za okvire za dijalog

OpisKomanda
Pomeri se kroz dijloške kontrole TAB
Pomeri se unazad kroz dijloške kontrole SHIFT+TAB
Pomeri se na drugu stranu CTRL+TAB
Kreći se obrnutim pravcem preko strana CTRL+SHIFT+TAB
Označi ili ukloni oznaku u pregledu u obliku liste (List Views) RAZMAKNICA ili CTRL+RAZMAKNICA
Uključi/isključi polja za potvrdu (check box) RAZMAKNICA

Vrati se na Sadržaj Precica za MAGic, uvelicavac ekrana za slabovide osobe

Windows prečice za čitanje teksta

OpisKomanda
Znak na levo STRELICA LEVO
Znak na desno STRELICA DESNO
Reč na levo CTRL+STRELICA LEVO
Reč na desno CTRL+STRELICA DESNO
Početak linije HOME
Kraj linije END
Pasus iznad CTRL+STRELICA GORE
Pasus ispod CTRL+STRELICA DOLE
Pomeri ekran na gore PAGE UP
Pomeri ekran na dole PAGE DOWN
Vrh prethodne strane CTRL+PAGE UP
Vrh sledeće strane CTRL+PAGE DOWN
Početak dokumenta CTRL+HOME
Kraj dokumenta CTRL+END

Vrati se na Sadržaj Precica za MAGic, uvelicavac ekrana za slabovide osobe

Windows prečice za uređivanje i odabiranje teksta

OpisKomanda
Kopiranje (Copy) CTRL+C
Iseci (Cut) CTRL+X
Nalepi (Paste) CTRL+V
Opozovi CTRL+Z
Obriši trenutni znak DELETE
Obriši prethodni znak BACKSPACE
Jedan znak u desno SHIFT+STRELICA DESNO
Jedan znak u levo SHIFT+STRELICA LEVO
Na kraj reči CTRL+SHIFT+STRELICA DESNO
Na početak reči CTRL+SHIFT+STRELICA LEVO
Na kraj linije SHIFT+END
Na početak linije SHIFT+HOME
Jedna linija dole SHIFT+STRELICA DOLE
Jedna linija gore SHIFT+STRELICA GORE
Na kraj pasusa CTRL+SHIFT+STRELICA DOLE
Na početak pasusa CTRL+SHIFT+STRELICA GORE
Jedan ekran dole SHIFT+PAGE DOWN
Jedan ekran gore SHIFT+PAGE UP
Na početak dokumenta CTRL+SHIFT+HOME
Na kraj dokumenta CTRL+SHIFT+END
Na kraj prozora ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN
Da obuhvati čitav dokument CTRL+A

Vrati se na Sadržaj Precica za MAGic, uvelicavac ekrana za slabovide osobe

Prečice za Windows Explorer (Window pretraživač)

OpisKomanda
Obriši fajlove (datoteke) DELETE
Preimenuj fajl (datoteku) ili folder (omotnicu) F2
Otvori svojstva izabranog fajla (datoteke) ili foldera (omotnice) ALT+ENTER
Osveži prozor F5
Prebaci se između prozora F6 ili TAB
Popni se za jedan nivo BACKSPACE
Prikaži kolone u pregledu u obliku liste (List Views) CTRL+NUM PAD PLUS

Vrati se na Sadržaj Precica za MAGic, uvelicavac ekrana za slabovide osobe

Objavljeno od strane Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA
http://www.freedomscientific.com

Prevod/obrada: Gloria Ferrari doo, Zemun-Beograd, Srbija,
http://www.gloria-ferrari.com

Autorska prava © Freedom Scientific, Inc. Sva prava zadržana. JAWS i MAGic su registrovani zaštitni znaci Freedom Scientific-a u USA (Sjedinjenim američkim državama) i drugim zemljama.

®Microsoft, Outlook i Windows su registrovani zaštitni znaci ili robne marke Microsoft Corporation u USA (Sjedinjenim američkim državama) i drugim zemljama.

Poslednja prepravka 26.07.2007 Prevedeno decembra 2011.

 

Sve cene se za kupce iz Srbije obračunavaju u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja predračuna. PDV se dodatno obračunava. Gloria Ferrari doo maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, opisima, fotografijama i cenama, ali nažalost ne možemo garantovati da su svi podaci na sajtu u potpunosti ispravni. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru. Tačne podatke sa rokovima isporuke dobijate u predračunu. Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave na sajtu.