Dodatak B: Komande rukovaoca tastature (Keyboard Manager)

 Sledeća tabela prikazuje sve tastaturne komande koje se koriste u rukovaocu tastature.

Meni „Datoteka“ (File Menu)

Sve navedene prečice navedene u nastavku su na raspolaganju samo kada je aktivno levo okno rukovaoca tastature.

 

OpisKomanda
Stvaranje nove datoteke CTRL+N
Obriši datoteku CTRL+DEL
Otvori podrazumevanu datoteku CTRL+SHIFT+D

Meni radnji (Action Menu)

Sve navedene prečice navedene u nastavku su na raspolaganju samo kada je aktivno desno okno rukovaoca tastature.

OpisKomanda
Dodaj prečicu CTRL+A
Promeni prečicu CTRL+H
Obriši prečicu DELETE
Pronađi prečicu CTRL+F
Prikaži dokumentaciju CTRL+D

 


Autorska prava © 2011 Freedom Scientific, Inc. Sva prava zadržana. JAWS je registrovani zaštitni znak Freedom Scientific-a u USA (Sjedinjenim američkim državama) i drugim zemljama.

Prevod i obrada:
dipl. ing Nebojša Marković - Gloria Ferrari doo
januar 2014.