Gloria Ferrari doo

Gloria Ferrari doo

Pravo na odustajanje

 

PRAVO NA ODUSTAJANJE

Prema Zakonu o zaštiti potrošača, kupovina preko naše internet prodavnice smatra se prodajom na daljinu.

Potrošač/kupac ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu (odustajanje od kupovine), u roku od 14 dana, bez navođenja razloga.
Rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik.
Kada se isporuka robe sastoji iz više pošiljki i delova, rok od 14 dana počinje da teče kada je poslednja pošiljka ili deo dospeo u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik.

Izuzeci od prava na odustanak od ugovora

Na osnovu Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 88/2021), Član 36.
Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju:
5) isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke;

Dakle, u slučaju da je proizvod otpakovan, pretpostavlja se da je isti korišćen, zbog čega potrošač nema pravo da odustane od ugovora.

Na osnovu istog zakona, Zakon o zaštiti potrošača, a u delu: Obaveze potrošača u slučaju odustanka od ugovora, Član 34.
Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan.

Dakle, ako ste na neki način oštetili artikal, za takav artikal nemate prava na odustanak od ugovora. Eventualno možete tražiti povraćaj novca uz umanjenu vrednost robe.

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu.
Obrazac za odustanak od ugovora možete preuzeti ovde.

Obrazac/izjava o odustanku ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

Potrošač je dužan da vrati robu trgovcu ili licu ovlašćenom od strane trgovca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Uz robu je potrebno priložiti račun, odnosno dokaz o kupovini.
Potrošač snosi troškove vraćanja robe, i može je vratiti na bilo koji način, a najbolje u dogovoru sa trgovcem.

Protekom roka od 14 dana, prestaje pravo potrošača na odustanak od ugovora.

U slučaju odustanka od ugovora potrošač ima pravo na povraćaj novca. Iznos plaćene robe se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.

Trgovac ima pravo da uskrati vraćanje plaćenog iznosa ukoliko utvrdi da vraćena roba nije u ispravnom stanju.
Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica neadekvatnog rukovanja robom, i u tom smislu će potrošaču biti ponjuđen povraćaj novca.

Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje robe krivicom potrošača, a potrošač odbije povrećaj novca za umanjenu vrednost robe, odbiće se povraćaj novca, a roba će biti vraćena kupcu o njegovom trošku.

Zamena artikala


ZAMENA ARTIKLA

 

Rok za zamenu


Zamenu artikla možete obaviti u roku od 14 dana od trenutka prelaska artikla u Vaše vlasništvo.

 

Zamena

U slučaju da ste nakon prijema artikla utvrdili da smo Vam poslali pogrešan ili eventualno oštećen artikal, zamenu ovog artikla možete izvršiti o našem trošku.
Prethodno je potrebno da nas obavestite o zameni.

Artikal nam šaljete na adresu sa računa (Obrenovački drum 6B), sa naznakom problema koji je nastao, uz račun, odnosno dokaz o kupovini.

Artikal nije moguće menjati ukoliko je korišćen.

 

Zamena artikla za drugi

Uslov da izvršite zamenu artikla je da cena zamenskog artikla bude ista ili veća od cene artikla koji želite da zamenite.
Da biste realizovali zamenu, molimo Vas da nas prethodno kontaktirate (putem e-maila ili telefona).

Artikal nam možete poslati bilo kojom kurirskom službom o Vašem trošku.
Artikal nam šaljete na adresu sa računa (Obrenovački drum 6B), uz račun, odnosno dokaz o kupovini.
Dostava zamenskog artikla takođe ide o Vašem trošku.

 

Rok za realizaciju zamene

Rok za realizaciju zamene artikla je 14 dana od trenutka podnošenja zahteva od strane kupca, a nakon prijema vraćenog artikla.

 

Troškovi isporuke

Troškove isporuke, prilikom zamene artikla, snosi kupac, osim u slučaju kada je kupac dobio neispravan ili pogrešan artikal.

 

NAPOMENA

Vašom potvrdom porudžbine, saglasni ste sa uslovima zamene artikla.

Povraćaj sredstava

 

 

POVRAĆAJ SREDSTAVA


U slučaju odustanka od ugovora potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Iznos plaćene robe kupcu se vraća po prijemu proizvoda koji vraća zbog odustanka od ugovora, pod uslovom da se utvrdi da je proizvod neoštećen, tj. ispravan.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, odnosno od prijema proizvoda koji kupac vraća zbog odustanka od ugovora.

Troškove vraćanja robe snosi kupac, osim u slučajevima kada je kupac dobio neispravan ili pogrešan artikal.


Procedura za povraćaj sredstava

Da bi se izvršio povraćaj novčanih sredstava potrebni su nam sledeći podaci:

  •     Vaši lični podaci;
  •     Broj kupovnog računa (račun ste dobili uz kupljeni proizvod);
  •     Broj dinarskog tekućeg računa, na koji će biti uplaćena novčana sredstva;

Tražene podatke možete nam dostaviti slanjem na e-mail.
Povraćaj sredstava se vrši isključivo uplatom na dinarski tekući račun sa kog je izvršeno plaćanje.

Ukoliko iz nekog razloga ne možete poslati zahtev za povraćaj novčanih sredstava preko e-mail-a, možete nas kontaktirati preko telefona 060 4567 420.
Takođe, ako imate dodatna pitanja, uvek nas možete kontaktirati preko istog broja telefona.

Vaša Gloria Ferrari doo

Reklamacije

 

REKLAMACIJE


VAŽNA NAPOMENA:

Molimo Vas da obratiti pažnju na razliku izmedju ZAMENE i REKLAMACIJE.
Ukoliko ste nakon prijema artikla utvrdili da Vam artikal iz bilo kog razloga ne odgovara, tada postupite po uputstvu za ZAMENU ARTIKLA.Ukoliko želite da podnesete reklamaciju za artikal koji ste kupili neophodno je da nam se javite na telefon ili e-mail i dogovorimo se oko načina realizacije reklamacije.

Pravilnik o postupku i načinu rešavanja reklamacije robe kupljene porudžbinom na daljinu


Član 1.

Ovim pravilnikom privredno društvo Gloria Ferrari doo Beograd (u daljem tekstu trgovac) uređuje način, uslove i postupak rešavanja reklamacije ili prigovora potrošača zbog nesaobraznosti ugovoru, robe kupljene putem porudžbine na daljinu, kao i ovlašćenja, obaveze i odgovornosti trgovca u pogledu ostvarivanja prava potrošača na reklamaciju.

 

Član 2.

Potrošač je fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti.

 

Član 3.

Zbog nesaobraznosti robe i usluge ugovoru, postoji zakonska odgovornost.

 

Član 4.

Potrošač ima pravo reklamacije na kupljeni proizvod u roku od dve godine od dana kupovine.

 

Član 5.

U slučaju da se ustanovi nesaobraznost robe ugovoru, ista roba se može ponuditi kupcu i prodati po posebnim uslovima.
Kupac će dobiti odredjeni popust za ovu robu.
Na računu u napomeni će pisati da roba nije saobrazna ugovoru.
Za ovu robu, potrošač ima pravo reklamacije u roku od godinu dana od dana kupovine, za oštećenje koje mu trgovac pre prodaje nije ukazao.

 

Član 6.

Zahtev za reklamaciju može se dostaviti poštom adresu Gloria Ferrari d.o.o., Obrenovački drum 6B, 11030 Beograd, sa naznakom: REKLAMACIJA.
Troškove dostave snosi kupac.
Prilikom podnošenja zahteva za reklamaciju potrošač je dužan da:
a. Reklamirani artikal dostavi zajedno sa dokazom o kupovini – računom.
b. Dostavi popunjen reklamacioni list, koji je moguće preuzeti na sledećem linku - REKLAMACIONI LIST
c. U reklamacionom listu potrebno je navesti razlog za reklamiranje robe i željeni način rešavanja.

 

Član 7.

Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrđuje nadležna komisija.
Odgovor na izjavljenu reklamaciju potrošaču će biti poslat u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije. Rok za rešavanje reklamacije ne može biti duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu, od dana podnošenja reklamacije.
Prema Zakonu o zaštiti potrošača, rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca, a tu se misli na odgovor koji se daje u roku od 8 dana, i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Ukoliko se potrošač u propisanom roku ne izjasni, smatraće se da nije saglasan sa predlogom prodavca o načinu rešavanja reklamacije.

 

Član 8.

U slučaju osnovanosti reklamacije i prihvatanja iste od strane trgovca, potrošač ima pravo, po sopstvenom izboru, na:
a. Zamenu reklamirane robe, za novu robu saobraznu ugovoru, ili otklanjanje nedostatka na robi (ukoliko je to moguće).
b. Povraćaj novčanih sredstava prema priloženom računu. Povraćaj novčanih sredstava potrošaču, izvršiće se elektronskim putem na tekući račun potrošača, u roku od 15 dana od dana rešavanja reklamacije.

 

Član 9.

Ako potrošač nije zadovoljan kako je rešena reklamacija ili prigovor, potrošač ima mogućnost vansudskog rešavanja sporova, a trgovac je po zakonu obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. (čl.151. Zakona o zaštiti potrošača)
Osnovni uslov za pokretanje vansudskog postupka od strane potrošača jeste prethodno izjavljivanje reklamacije trgovcu.
Postupak vansudskog rešavanja sporova pokreće se podnošenjem predloga potrošača Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, a koje dalje to prosleđuje telu koje je po mestu obavljanja vansudskog rešavanja potrošačkog spora najbliže mestu prebivališta potrošača, ili telu za koje Ministarstvo proceni da će postupak vansudskog rešavanja spora rešiti na najefikasniji i najcelishodniji način, imajući u vidu predlog potrošača (npr. vođenje postupka elektronskim putem, izbor tela najbližeg boravištu potrošača i sl.).
Lista tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova može se videti na sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekominikacija: https://mtt.gov.rs/extfile/sr/33309/ha12.pdf

 

Član 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 16.06.2017.
Poslednja izmena 29.07.2022.

Kako kupiti

Postupak kupovine

Na našem web sajtu nije moguće kupiti robu / opremu / asistivnu tehnologiju on-line.

Kupovinu možete izvršiti slanjem zahteva za predračun putem e-maila ili telefona.

Poželjno je da nam dostavite potrebne podatke za kreiranje predračuna (i kasnije računa):

I. o vama

A. ako poručujete kao fizičko lice:
- ime i prezime,
- adresu, i
- kontakt telefon
ili
B. ako poručujete kao pravno lice:
- naziv pravnog lica,
- adresu,
- PIB, i
- kontakt telefon

i

II. o proizvodima:

- tačan naziv proizvoda (poželjno je da nam navedete i link sa opisom proizvoda).

Način isporuke

Pošiljka se isporučuje na adresu kupca ili po dogovoru sa kupcem.

Način plaćanja

Plaćanje je isključivo na naš račun koji je iskazan u predračunu.

Vreme isporuke

Vreme isporuke je navedeno u predračunu i zavisi od toga da li je proizvod trenutno dostupan na stanju ili ga i mi poručujemo od dobavljača.

Podaci Gloria Ferrari doo

O NAMA Gloria Ferrari d.o.o. se bavi:

  • izradom i prilagođavanjem specifičnih softvera za osobe sa invaliditetom,
  • distribucijom računarskih pomagala za osobe sa telesnim invaliditetom, teškoćama u učenju i komunikaciji, slepe i slabovide,
  • asistencijom pri izboru pomagala,
  • obukama i tehničkom podrškom za korišćenje asistivne tehnologije.

 

PODACI O TRGOVCU

Naziv: Gloria Ferrari doo, Beograd

Adresa: Obrenovački drum 6B, Beograd

Delatnost i šifra delatnosti: 4791 - Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta 

Matični broj: 17375849

PIB: 102239111

PDV broj: 539550944

Kontakt telefon : +381 60 4567 420

Web adresa: www.gloria-ferrari.com

Kontakt e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kockica eco toys

KockicaZanatska radionica ‚‚Kockica eco toys‚‚ proizvodi drvene igračke od 1989 godine. U raznovrsnom asortimanu možete naći klasične igračke, drvene Braille materijale za slepe i slabovide, Montessori materijale, senzorne -interaktivne table, materijale za procenu sposobnosti dece i još mnogo toga.

Opširnije: Kockica eco toys

Čime se bavimo

Gloria Ferrari doo, prvobitno Gloria Ferrari i ortaci od, osnovano je 20.02.2002.

Gloria Ferrari d.o.o. se bavi:
- izradom i prilagođavanjem specifičnih softvera za osobe sa invaliditetom,
- distribucijom računarskih pomagala za osobe sa telesnim invaliditetom, teškoćama u učenju i komunikaciji, slepe i slabovide,
- asistencijom pri izboru pomagala,
- obukama i tehničkom podrškom za korišćenje asistivne tehnologije.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., mob: +381.(0).60.4567.420

Optelec

Optelec LogoMr. Frans Tieman had been an optician for many years. One day, a customer came to his store and told him that he could no longer see with glasses. He needed something more. Mr. Tieman was determined to help him. He went back to his garage and started working on something that could help this customer read again. He developed his first video magnifier, which became a great success. So great, that he decided to keep focusing on developing solutions for the visually impaired. In the years that followed, his business grew into a worldwide market leader and is now represented in over 40 countries.

Opširnije: Optelec

Fining d.o.o.

Fining d.o.o.

Kompanija Fining d.o.o. obezbeđuje visoko kvalitetan sistem prodaje, održavanja i servisa računarske opremena na teritoriji Crne Gore.

Poslovanje se zasniva na uvažavanju klijentovih potreba uz individualan pristup, korektan odnos i maksimalno zalaganje prilikom pružanja usluga.

Opširnije: Fining d.o.o.

TKS A/S

TKS A/S LogoTKS A/S is a spin-off company from Aalborg University (AAU) owned by Bevica Innovation A/S, Borean Innovation A/S and Aalborg University.

The patented Itongue control system originates from Center for Sensory-Motor Interaction, Institute for Health Sciences and Technology, Aalborg University.

Opširnije: TKS A/S

Potkategorije