Korisničko uputstvo za GoTalk Express 32

 

 GoTalk Express 32

 

 

 

 

 


Sadržaj: Izgled i delovi GoTalk Express 32:

1. Izgled i delovi GoTalk Express 32.
1.1. Prednja strana GoTalk Express 32.
1.2. Poleđina.

 

1. Izgled i delovi GoTalk Express 32.

 

Prednja strana GoTalk Express 32.

GoTalk Express 32
 1. LED (svetleće diode) tastera za snimanje poruka.
 2. Tasteri za snimanje poruka.
 3. Umetak za prekrivače tastera
 4. Dugmad za kontrolu zvuka
 5. Dugme Play (Pusti)
 6. Dugme za promenu nivoa
 7. LED (svetleće diode) za prikaz nivoa (zeleno).
 8. LED (svetleća dioda) za režim snimanja/funkcijski režim.
 9. Mikrofon.
 10. Zvučnik.
 11. Plus dugme.

Reprodukcija više poruka uzastopno

Dužina snimanja: 9 sekundi po poruci

Težina: 1.0 kg.
Veličina: 36,2 cm x 25,4 cm x 4,5 cm.

Poleđina.

 1. Funkcijski režimi
 2. Baterije
 3. Brisanje nivoa
 4. Uključivanje / isključivanje (on/off)
 5. Dugme Snimi
 6. Navojni umetak (postavi nogicu ovde)
 7. Prekidač za prebacivanje između Standardnog i Ekspresnog metoda rada
 8. Džekovi (utičnice) za tastere.
 9. Džek (utičnica) za slušalice
 10. Džek (utičnica) za strujni adapter (punjač)
 11. Pregrada za prekrivače (sličice za prekrivanje tastera)
 12. Navojni umetak (postavi nogicu ovde)
GoTalk Express 32

Sadržaj: uvod

1. uvod

1.1. Ukratko o mogućnostima.

1.2. Kratak pregled mogućnosti scan-a (brzog pregleda)

1.3. Ekspresni i standardni režim rada

1.4. Jačina zvuka

1.5. Nivoi

1.6. Korišćenje slušalica

1.7. Baterije i AC napajanje

 

Uvod

GoTalk Express 32 je izlazni govorni, komunikacioni uređaj (komunikaciono pomagalo) sa višestrukim porukama i nivoima. Sami birate poruku koja se snima na tasteru bilo da je to reč ili zvuk. Taster se radi lakšeg raspoznavanja obeležava slikom ili rečju.

Snimite poruku na svaki taster. U Express 32 je ugrađeno mnogo mogućnosti.

Napomena: Važno je da znate da li je uređaj u Standardnom ili Ekspresnom režimu rada. (Fabričko (podrazumevano) podešavanje je Standardni režim rada).

GoTalk Ekspres 32 je jednostavan za korišćenje, idelan most između low-tech i dinamičnih komunikacionih alata za prikazivanje.

Ukratko o mogućnostima.

 • Dva režima:
  Standardni (reprodukuje jednu po jednu poruku, odvojeno) i
  Ekspresni (povezuje višestruke poruke za reprodukciju izraza).
 • Pet nivoa snimanja
 • Mogućnosti pretraživanja (scanning).
 • Vizuelne oznake - 4 LED (svetleće diode) koje okružuju svaki taster za snimanje poruke
 • Zvučne oznake - dužina snimanja oznake 1.5 sekunda za svaku poruku.
 • Zaključavanje snimka
 • Zaključavanje nivoa
 • Brzo brisanje nivoa - briše sve snimke na nivou
 • Pregrada za prekrivače (sličice za prekrivanje tastera)
 • Prilagodljiva jačina zvuka.
 • Dva načina za korišćenje slušalica
 • Uključene tri AA baterije.
 • Nogice - uključene za korišćenje na stolu
 • Garantni period u trajanju od jedne godine.

Kratak pregled mogućnosti scan-a (brzog pregleda)

 • Automatsko pretraživanje (scanning) - koristite jedan ili dva tastera.
 • Pretraživanje (scanning) korak po korak- koristite oba spoljašnja tastera.
 • Vizuelne oznake - 4 LED (svetleće diode) koje okružuju svaki taster za snimanje poruke
 • Zvučne oznake - dužina snimanja oznake 1.5 sekunda za svaku poruku.
 • Zvučni signal - ukazuje na svaki prelazak prilikom pretrage po obrascu.
 • Smanjite broj poruka - pretražite 4, 8, 16 tastera sa porukama.
 • Izbor nivoa - uključite izbor nivoa u pretragu (scanning) po uzorku
 • Brzina pretrage - izaberite brzu, srednju ili sporu pretragu
 • Mnoga podešavanja skeniranja po obrascu - uključujući pretragu po redovima, kolonama, kvadrantima.

Vidite Mogućnosti pretraživanja (scanning) za više detalja.

Ekspresni i standardni režim rada

GoTalk Express 32 ima dva veoma različita metoda rada: Standardni i Ekspresni.

U Standardnom režimu, poruke se puštaju kada se tasteri pritisnu.
U Ekspresnom režimu, može biti sačuvano i reprodukovano do 8 poruka.

Poruke se puštau uzastopno pritiskom na Play ► dugme. Zelena LED (iznad Plus ✚ dugmeta) svetli kada je neko dugme pritisnuto u Ekspresnom režimu rada. Izaberite između dva režima rada pritiskom na prekidač Standardni/Ekspresni režim rada na poleđini uređaja.

Jačina zvuka

Dugmad za kontrolu jačine zvuka (povećanje i smanjenje zvuka) nalaze se na prednjoj strani, u gornjem desnom uglu GoTalk Express 32. Zvučni signal se čuje kada se podešava jačina zvuka. Zvučni signal se neće čuti kada jačina zvuka dostigne minimalno ili maksimalno podešavanje.

Nivoi

Express 32 ima pet nivoa; svaki nivo sadrži sopstveni set od 32 poruke. Dugme za promenu nivoa nalazi se sa desne strane pet označenih zelenih LED (svetlećih dioda). Da promenite nivo, pritisnite i otpustite zeleno dugme za promenu nivoa. Zeleno LED svetlo za prikaz nivoa počeće da svetli. Pritisnite i otpustite dugme ponovo da se prebacite na sledeći nivo.

Zaključavanje nivoa sprečava neželjenu promenu nivoa. Da zaključate uređaj na određeni nivo, uključite Zaključavanje nivoa u Funkcijskom režimu. Za detalje pogledajte nastavak uputstva.

Korišćenje slušalica

Kada su slušalice priključene, zvučne oznake i scan zvučni signali se reprodukuju kroz njih. Podešavanjem u Funkcijskom režimu svi zvuci se reprodukuju samo kroz slušalice. Koristite stereo slušalice; mono slušalice mogu narušiti kvalitet zvuka. (Da ih testirate, priključite slušalice i slušajte poruku sa različitom jačinom zvuka.)

Baterije i napajanje

Express 32 uključuje tri AA baterije. Za pregled trenutne napunjenosti baterije: uključite uređaj (kružiće kroz sve LED (svetleće diode)), uređaj će zvučno signalizirati, a LED koje pokazuju nivo će zasvetleti i pokazati nivo napunjenosti baterije.

Potpuna napunjenost baterije prikazana je sa pet LED (svetleće diode) koje svetle. Kada je prikazano stanje baterije (napunjenost), LED diode trenutnog nivoa trepere. AC strujni adapter na poleđini uređaja nudi dodatnu opciju napajanja.
(Adapter je dostupan preko Attainment Company i vašeg distributera za Srbiju Gloria Ferrari doo).

GoTalk Express 32.
 1. Plus dugme.
 2. Mikrofon.
 3. LED dioda koja ukazuje na snimanja (crvena, žuta i ljubičasta), LED koja ukazuje na Funkcijski režim (plava), Ekspresni režim rada (zelena).
 4. LED (svetleće diode) za prikaz nivoa (zeleno).
 5. Dugme Play (Pusti)
 6. Dugme za promenu nivoa
 7. Dugmad za kontrolu zvuka

Sadržaj: snimanje:

2. Snimanje.
2.1. Koraci za snimanje poruka
2.2. Play (Pusti) ► i Plus ✚ dugmad.
2.2.1. U standardnom režimu rada
2.2.2. U Ekspresnom režimu rada
2.3. Snimanje zvučnih oznaka.
2.3.1. Zvučni signali
2.3.2. Zvučne oznake za redove
2.4. Brisanje snimaka.

 

Snimanje.

Snimanje

Dugme za snimanje nalazi se na poleđini uređaja Express 32.

Mikrofon se nalazi na prednjoj strani uređaja, iznad Plus ✚ dugmeta.


Za najbolji kvalitet snimanja, držite uređaj oko 25 cm (10 inča) udaljen od vaših usta.

Svaki taster sa porukom ima maksimalnu dužinu snimanja od 9 sekundi.

 

Koraci za snimanje poruka

 1. Da započnete snimanje, uključite Express 32. Čuće se zvučni signal, a zatim će svaka LED (svetleća dioda) jednom zatreperiti.
 2. Pritisnite i otpustite taster za snimanje (Record taster). Crvena LED (svetleća dioda) za prikaz snimanja i zelena dioda za prikaz nivoa će se uključiti; uređaj je spreman za snimanje poruka.
 3. Dok dve LED (svetleće diode) svetle, pritisnite i otpustite taster sa porukom koja se snima, govorite jasno, a zatim pritisnite bilo koje dugme da završite snimanje poruke.
 4. Crveno LED svetlo treperi kada se snima, a kada je spremno za snimanje dodatnih poruka svetli crveno. Ponovite treći korak da nastavite sa snimanjem poruka.
 5. Da čujete poslednju snimljenu poruku bez izlaska iz režima snimanja - Record mode (crvena LED svetli), pritisnite i otpustite dugme Volume up (pojačaj zvuk) ili Volume down (smanji zvuk).
 6. Da zatvorite režim snimanja (Record mode), pritisnite i otpustite taster Record. Obe LED (svetleće diode) se isključuju zajedno sa fabričkim podešavanjima.

Fabrička podešavanja su: Standardni režim (Standard Operation) i zvučne oznake isključene (Auditory Cues Off).

Prekidač za uključivanje / isključivanje (on/off) Važno: Kada pritisnete dugme Record (snimi) za izlaz iz režima snimanja, LED svetla se neće odmah isključiti ako su zvučne oznake uključene. Priitiskom dugmeta Record kada su zvučne oznake uključene, crvena svetla počinju da svetle žuto. Žuto LED svetlo ukazuje na to da je uređaj spreman za snimanje zvučnih oznaka tastera. Kada je opcija korišćenja zvučnih oznaka za identifikaciju reda tokom pretraživanja (scanning) uključena, ponovni pritisak na dugme Record (Record button) menja žuto LED svetlo u ljubičasto. Žuto LED svetlo ukazuje na to da je uređaj spreman za snimanje zvučnih oznaka tastera.

GoTalk Express je potpuno funkcionalni uređaj za pretraživanje poruka, idelan za početnike ili iskusne komunikatore.

Play (Pusti) ► i Plus ✚ dugmad.

U standardnom režimu rada, Play ► i Plus ✚ dugmad mogu snimati u trajanju od 9 sekundi. Ova dugmad su nezavisna od nivoa; to znači da će se isti snimak reprodukovati bez obzira na to na kom se nivou nalazite. Ove poruke su namenjene za ključne termine ili fraze koje se najčešće koriste u bilo kojoj situaciji. Da snimite Play ► i Plus ✚ dugmad, pratite uputstva iz odeljka Snimi poruku (Record Message) i Snimi zvučnu oznaku (Record Auditory Cues).

U Ekspresnom režimu rada, Play ► dugme reprodukuje izabrane poruke češće nego ključne poruke dostupne u Standardnom režimu rada. Izaberite više tastera sa porukama (do 8 tastera) po redosledu kako želite da se one reprodukuju. Zatim pritisnite Play ► dugme da pustite taj niz poruka. Da sačuvate niz (jedan po nivou), izaberite više tastera po redosledu kako želite da se one reprodukuju. Zatim pritisnite i zadržite Plus ✚ dugme sve dok se sva crvena LED svetla ne isključe. Da pustite ponovo sačuvani niz poruka, pritisnite Plus ✚ dugme. Izabrani niz se može zaključati; vidi u nastavku.

 

Snimanje zvučnih oznaka.

Zvučna oznaka je kratak (dug najviše 1.5 sekindi) snimak koji ukazuje na to šta cela poruka sadrži. Svaki taster sa porukom pojedinačno može imati snimljen zvučni zapis za tu poruku. Podešavanja Zvučnih oznaka moraju biti uključene u Funkcijskom režimu (za više informacija, pogledajte odeljke koji slede). Kada je uključen i snimljen, prvim pritiskom na taster sa porukom reprodukovaće se zvučni zapis, a drugim pritiskom na taster reprodukovaće se čitava poruka.

 1. Pritisnite i otpustite taster za snimanje (Record taster). Uključiće se crvena LED (svetleća dioda) za snimanje poruke i zelena LED (svetleća dioda) za prikaz nivoa.
 2. Pritisnite i otpustite ponovo taster za snimanje (Record taster). Crveno LED svetlo pretvoriće se u žuto svetlo sa nijansom zelene. Sada je uređaj spreman za snimanje oznaka.
 3. Pritisnite i otpustite taster sa porukom i govorite jasno kako bi snimili oznaku. Sačekajte da vreme snimanja istekne (žuto LED svetlo treperi dok se snima), ili pritisnite bilo koje dugme da završite sa snimanjem.
 4. Da napustite režim snimanja, pritisnite i otpustite ponovo dugme Record (LED svetla će se isključiti).

Zvučne oznake za redove postavljaju se samo kada se koristi pretraživanje (scanning). Dok se pretraživanje (scanning) kreće od reda do reda, svaki red može imati kratku snimljenu poruku (dugu najviše 1.5 sekundi) koja ukazuje na to koji je red trenutno osvetljen. (Odlično je za osobe sa vizuelnim oštećenjima). Da snimite oznake za redove, uključite zvučne oznake u Funkcijskom režimu.

 1. Pritisnite i otpustite taster za snimanje (Record taster). Uključiće se crvena LED (svetleća dioda) za snimanje poruke i zelena LED (svetleća dioda) za prikaz nivoa.
 2. Pritisnite i otpustite ponovo taster za snimanje (Record taster). Crveno LED svetlo pretvoriće se u žuto svetlo sa nijansom zelene.
 3. Pritisnite i otpustite ponovo taster za snimanje (Record taster). Žuto LED svetlo pretvoriće se u ljubičasto. Sada je uređaj spreman za snimanje oznaka za redove.
 4. Pritisnite i otpustite prvi u redu taster sa porukom i govorite jasno kako bi snimili oznaku. Sačekajte da vreme snimanja istekne (ljubičasto LED svetlo treperi dok se snima), ili pritisnite bilo koje dugme da završite sa snimanjem.
 5. Da napustite režim snimanja, pritisnite i otpustite ponovo dugme Record (LED svetla će se isključiti).

Brisanje snimaka

Da izbrišete pojedinačnu poruku sa tastera, zamenite postojeću poruku drugim snimkom.

 • Uključite režim snimanja (Record mode). (Pritisnite i otpustite dugme Record (Record button) koje se nalazi na poleđini – upaliće se crveno LED svetlo.)
 • Pritisnite i otpustite taster sa porukom da otpočnete snimanje. Zatim brzo pritisnite bilo koji taster da prestanete sa snimanjem (pritisnite taster sa porukom).

Da izbrišete pojedinačne zvučne oznake, zvučne oznake moraju biti uključene.

 • Uključite režim snimanja (Record mode). (Pritisnite i otpustite dugme Record (Record button) koje se nalazi na poleđini – upaliće se crveno LED svetlo.)
 • Pritisnite i otpustite ponovo dugme Record (Record button) – upaliće se žuto LED svetlo.
 • Pritisnite i otpustite taster sa porukom da otpočnete snimanje. Zatim brzo pritisnite bilo koji taster da prestanete sa snimanjem (pritisnite taster sa porukom).

Da izbrišete sve snimke na nivou, izaberite nivo koji će se brisati (dugme za promenu nivoa - Level change button).

 • Uključite režim snimanja (Record mode). Pritisnite i otpustite dugme Record (Record button) – upaliće se crveno LED svetlo.
 • Ubacite vrh olovke ili spajalicu u otvor za brisanje nivoa (Erase Level) koji se nalazi na poleđini uređaja Go Talk Express 32. Crveno LED svetlo za snimanje ostaće upaljeno, a zeleno LED svetlo za prikaz nivoa zatreperiće jednom. Sve poruke i zvučne oznake biće obrisane.

Da obrišete pojedinačne zvučne oznake za red tastera, uključite podešavanje za zvučne oznake za red tastera.

 • Uključite režim snimanja (Record mode).
 • Pritiskajte i otpuštajte dugme Record (Record button) sve dok se LED svetlo (iznad ✚ dugmeta) ne pretvori u ljubičasto.
 • Pritisnite i otpustite prvi u redu taster sa porukom da započnete snimanje. Zatim brzo pritisnite bilo koji taster da prestanete sa snimanjem.

 


Sadržaj: Funkcijski režim:

3. Funkcijski režim
3.1. Podešavanja operacija
3.2. Mogućnosti pretraživanja (scanning).

 

 

Funkcijski režim

Plava LED (svetleća dioda) za Funkcijski režim. Funkcijski režim vam omogućava pristup mnogim podešavanjima da po svojoj želji podesite Express 32. Ova raznovrsna podešavanja odštampana su na zelenoj površini ispod mreže za poruke. Lista podešavanja (štampana crnom bojom) odnose se na sve operacije prilikom rada sa Express 32. Poslednja tri reda specifična su za opciju pretraživanja (scanning-a). Vidite Mogućnosti pretraživanja (scanning) za više detalja.

Uključite Funkcijski režim ubacivanjem vrha olovke ili odmotane spajalice u otvor Function Mode (Funkcijski režimi) koji se nalazi u levom gornjem delu uređaja, ili istovremeno pritisnite i zadržite tastere sa porukama 8 i 32 (kolona skroz desno, prvi i poslednji taster).

Plavo LED svetlo upućuje na to da je uključen Funkcijski režim.

Pritisnite bilo koji obeleženi taster sa porukom da izaberete to podešavanje.

Crveno LED svetlo oko tastera će se uključiti kada je podešavanje aktivirano. Pritisnite taster Exit (poslednje dugme na zelenoj mreži) za izlazak iz Funkcijskog režima.

Pronađite podešavanja operacija u prvom redu tastera.
Pronađite podešavanja operacija u prvom redu tastera.

Podešavanja operacija

Zvučne oznake (Auditory Cue): To je snimljana oznaka za celu poruku. Pritisnite jednom taster sa porukom da čujete oznaku; pritisnite taster drugi put da pustite celu poruku. Kada je uključena, ova funkcija će automatski uključiti vizuelnu oznaku (Visual Cue). Svaka oznaka ima maksimalnu dužinu snimanja od 1.5 sekundi. Poruke koje nemaju snimljenu oznaku, kada se jednom taster sa porukom pritisne pustiće celu poruku. Tokom rada operacije zvučne oznake (Auditory Cue), LED svetla se zamračuju u odnosu na jasnija (bolje osvetljena) LED svetla tastera. Da snimite ili izbrišete zvučne oznake, pogledajte prethodne strane ovog uputstva.

Vizuelne oznake (Visual Cue): Kada je funkcija uključena, taster koji je pritisnut biva osvetljen sa sva četiri LED svetla koja okružuju svaki taster sa porukom. Funkcija Vizuelne oznake (Visual Cue) uključuje se automatski kada su zvučne oznake (Auditory Cue) uključene, opcija pretraživanja (scanning) je izabrana, a uređaj se nalazi u Ekspresnom režimu rada.

LED osvetljenost (LED Brightness): Postoje dva podešavanja za podešavanje osvetljenosti LED svetala za tasterske poruke. Kada su uključena, LED svetla su najosvetljenija.

Režim slušalica (Headphone Mode): Kada je režim slušalica uključen, snimljene zvučne oznake, zvučni signali pretrage (scann) i poruke biće reprodukovani samo preko slušalica. Kada je režim slušalica isključen, snimljene zvučne oznake i zvučni signali pretrage (scann) biće reprodukovani preko slušalica, a poruke će biti reprodukovani preko zvučnika. Koristite stereo slušalice; mono slušalice mogu narušiti kvalitet zvuka. (Da ih testirate, priključite slušalice i slušajte poruku sa različitom jačinom zvuka.)

Reset (vrati uređaj) na fabrička podešavanja: Pritisnite i zadržite ovaj taster sve dok ne čujete zvučni signal. Fabrička podešavanja su: Vizuelne oznake (Visual Cue) i LED osvetljenost Pretraživanje (scanning) podešavanja su: Pretraživanje (scan) 32 poruke, brzo Pretraživanje (scan) , Pretraživanje (scan) redova i Pretraživanje (scan) jedna po jedna poruka.

Zaključavanje snimanja: Onemogućava snimanje. Da se poruke ne bi slučajno obrisale ili presnimavale, zaključajte snimanje. Da bi se omogućilo snimanje, otključajte snimanje.

Zaključavanje nivoa: Onemogućava prilagođavanje nivoa. Da bi se obezbedite da se slučajno ili namerno neće promeniti nivo, prvo podesite Express 32 na željeni nivo, a onda zaključajte nivo. Da bi se omogućila promena nivoa, otključajte nivoe.

Plus ✚ Dugme za zaključavanje poruka: Samo u Ekspresnom režimu, Plus ✚ dugme može sačuvati neki izraz (višestruke poruke koje se uzastopno izgovaraju). Može biti sačuvan jedan izraz po nivou. Kada je Plus ✚ dugme zaključano, na svim nivoima će biti sprečeno čivanje novih izraza (čak i na onima na kojima nema sačuvanih izraza).

 

Pronađte opcije pretraživanja (scanning-a) na donja 3 reda tastera.
Pronađte opcije pretraživanja (scanning-a) na donja 3 reda tastera.

Pretraživanje (scanning) je alternativa za direktno biranje (pritisak na taster sa porukom za aktiviranje poruke). Izaberite jednu od tri tehnike pretraživanja (scanning-a):

a. Pretraživanje (scanning) po jednom spoljašnjem tasteru: Automatski se bira i pokreće poruka pomoću jednog spoljašnjeg tastera (priključenog na S1 ili S2).

b. Pretraživanje (scanning) po dva spoljašnja tastera: Poruka se automatski pokreće pomoću jednog tastera (S2), a bira pomoću drugog (S1).

c. Pretraživanje (scanning) korak po korak: Poruka se pokreće pomoću jednog tastera (S2), a bira pomoću drugog (S1).

Priključci za dodatne tastere se nalaze na poleđini uređaja pored priključka za slušalice.

Mogućnosti pretraživanja (scanning-a).

Pretraga (scan) 4 poruka: Pretraga po obrascu uključuje samo 4 tastera sa porukama. Pretraga (scan) počinje sa 1. tasterom sa porukom. Koristi se automatski pretraga (scan) jedan po jedan.

Pretraga (scan) 8 poruka: Pretraga po obrascu uključuje samo 8 tastera sa porukama. Pretraga (scan) počinje sa 1. tasterom sa porukom.

Pretraga (scan) 16 poruka: Pretraga po obrascu uključuje samo 16 tastera sa porukama. Pretraga (scan) počinje sa 1. tasterom sa porukom.

Pretraga (scan) 32 poruke: Pretraga po obrascu uključuje svih 32 tastera sa porukama i počinje sa 1. tasterom sa porukom.

Pretraga (scan) 32 poruke - po polovinama: Pretraga po obrascu uključuje svih 32 tastera sa porukama i počinje sa leve ili desne polovine mreže tastera po izboru.

Pretraga (scan) 32 poruke - po kvadrantima: Pretraga po obrascu uključuje svih 32 tastera sa porukama i počinje od jednog od četiri kvadranta mreže tastera.

Pretraga (scan) sa dugmadima Plus ✚ / Play ► : Uključuje Plus ✚ i Play ► dugmad u pravilu za pretragu.

Nivoi pretrage: Uključuje izbor nivoa u pravilu za pretragu.

Spora pretraga: Koristi najmanju brzinu za pretraživanje (scanning).
Na primer: Uključene zvučne oznake će dodati 1.5 sekundi zadržavanja, čak i ako oznake nisu snimljene .

Srednja brzina pretrage: Koristi srednju brzinu za pretraživanje (scanning).
Na primer: Uključene zvučne oznake će dodati 1.5 sekundi zadržavanja, čak i ako oznake nisu snimljene .

Brza pretrage: Koristi najveću brzinu za pretraživanje (scanning).
Na primer: Uključene zvučne oznake će dodati 1.5 sekundi zadržavanja, čak i ako oznake nisu snimljene .

Zvučne oznake za redove: To je snimljena oznaka za svaki red. Kada se pretraga po obrascu vrši po redovima, čuju se zvučne oznake. Ovo podešavanje automatski uključuje zvučne oznake i podešavanja pretrage po redovima. Svaka oznaka ima maksimalnu dužinu snimanja od 1.5 sekundi. Da snimite ili izbrišete zvučne oznake, pogledajte prethodne strane ovog uputstva.

Zvučni signali pretrage: Zvučni signal će se čuti prilikom svake pretrage po obrascu.

Debounce (odzvanjanje) tastera : Neće biti odgovora na drugi brzi pritisak (dvoklik) spoljašnjeg tastera; mora da prođe više od pola sekunde između dva pritiska tastera.

Pretraga korak po korak: Potrebna su oba spoljašnja tastera da bi korisnik kontrolisao brzinu pretrage. Spoljašnji taster priključen u S2 pokreće indikator tastera, a spoljašnji taster priključen na S1 bira taster.

Pregled pretrage: Dostupan samo Funkcijskom režimu. Pokazuje kompletan ciklus ili deo ciklusa u pretrazi po obrascu kada je ova mogućnost uključena.

Pretraga redova: Pretraga će ići horizontalno - s leva na desno. Osim kod pretrage jedan po jedan, ceo red će biti uključen u pretragu po obrascu.

Pretraga kolona: Pretraga će ići vertikalno - od vrha na dole. Osim kod pretrage jedan po jedan, cela kolona će biti uključena u pretragu po obrascu.

Pretraga jedan po jedan : Pretražju se pojedinačne poruke tastera. Ova pretraga uklanja izbor pretrage po redu ili koloni.

Prekid pretrage: Kada pretraga po obrascu dođe do odgovarajućeg tastera, prekida se.

Izlaz : Napušta Funkcijski režim.


Sadržaj: Prekrivači:

4. Prekrivači
Pregrada za prekrivače (sličice za prekrivanje tastera)
Pravljenje sličica za prekrivanje tastera.
4.4. GoTalk softver za izradu sličica za prekrivanje tastera

 

Sličice za prekrivanje tastera

Pregrada za prekrivače (sličice za prekrivanje tastera)

Prekrivače koje ne koristite smestite u pregradu za prekrivače na poleđini uređaja. Ova pregrada ima prostora za najmanje po jedan prekrivač za svaki nivo, da bi se lakše da promenio prilikom promene okruženja ili teme razgovora.

Pregrada za prekrivače (sličice za prekrivanje tastera)

Pravljenje prekrivača (sličice za prekrivanje tastera).

Napravite prekrivače koji odgovaraju snimljenim porukama. Postoji nekoliko načina kako možete da napravite prekrivače tastera za GoTalk Express 32:

 • Napišite reči ili nacrtajte sličice na prazne šablone prekrivača (koje sadrži uređaj).
 • Nalepite slike ili simbole na prazan obrazac prekrivača.
 • Koristite GoTalk softver za izradu sličica za prekrivanje tastera (vidi sliku).

Providni - trensparentni plastični omoti štite vaše prekrivače.

Ubacite svoj prekrivač u Express 32 kroz prorez sa desne strane.

Ubacite svoj prekrivač u Express 32 kroz prorez sa desne strane.

GoTalk softver za izradu sličica za prekrivanje tastera

GoTalk softver za izradu sličica za prekrivanje tasteraPravljenje prekrivača (sličice za prekrivanje tastera) je jednostavno pomoću GoTalk softvera za izradu sličica za prekrivanje tastera! Sadrži preko 4500 korisnih simbola i fotografija. Takođe, možete koristiti integrisano tematsko Onlajn pretraživanje slika ili koristiti sopstvene digitalne fotografije i slike za svaki prekrivač.

Prekrivačke ćelije sadrže više slika i okvira za tekst. Funkcije za uređivanje vam omogućavaju da promenite boju, veličinu i font za tekst; pomerite, proširite, rotirate i iseckate sliku; izvezete fajl (datoteku) sa slikom u PDF, JPG ili PNG format tako da ih lako možete poslati e-mail-om drugima. Sadrži desetine gotovih šablona za sve Attainment Company AAC proizvode.

Dostupno na www.Attainmentcompany.com


Go Talk Express 32 dodatna oprema.

Traka (kaiš) za nošenje. Strujni adapter (punjač) Stalak.

Traka (kaiš) za nošenje. Strujni adapter (punjač)

Dostupno na www.Attainmentcompany.com

Attainment Company