Korisničko uputstvo za GoTalk Express 32 - 2. Uvod

Sadržaj: uvod

1. uvod

1.1. Ukratko o mogućnostima.

1.2. Kratak pregled mogućnosti scan-a (brzog pregleda)

1.3. Ekspresni i standardni režim rada

1.4. Jačina zvuka

1.5. Nivoi

1.6. Korišćenje slušalica

1.7. Baterije i AC napajanje

 

Uvod

GoTalk Express 32 je izlazni govorni, komunikacioni uređaj (komunikaciono pomagalo) sa višestrukim porukama i nivoima. Sami birate poruku koja se snima na tasteru bilo da je to reč ili zvuk. Taster se radi lakšeg raspoznavanja obeležava slikom ili rečju.

Snimite poruku na svaki taster. U Express 32 je ugrađeno mnogo mogućnosti.

Napomena: Važno je da znate da li je uređaj u Standardnom ili Ekspresnom režimu rada. (Fabričko (podrazumevano) podešavanje je Standardni režim rada).

GoTalk Ekspres 32 je jednostavan za korišćenje, idelan most između low-tech i dinamičnih komunikacionih alata za prikazivanje.

Ukratko o mogućnostima.

 • Dva režima:
  Standardni (reprodukuje jednu po jednu poruku, odvojeno) i
  Ekspresni (povezuje višestruke poruke za reprodukciju izraza).
 • Pet nivoa snimanja
 • Mogućnosti pretraživanja (scanning).
 • Vizuelne oznake - 4 LED (svetleće diode) koje okružuju svaki taster za snimanje poruke
 • Zvučne oznake - dužina snimanja oznake 1.5 sekunda za svaku poruku.
 • Zaključavanje snimka
 • Zaključavanje nivoa
 • Brzo brisanje nivoa - briše sve snimke na nivou
 • Pregrada za prekrivače (sličice za prekrivanje tastera)
 • Prilagodljiva jačina zvuka.
 • Dva načina za korišćenje slušalica
 • Uključene tri AA baterije.
 • Nogice - uključene za korišćenje na stolu
 • Garantni period u trajanju od jedne godine.

Kratak pregled mogućnosti scan-a (brzog pregleda)

 • Automatsko pretraživanje (scanning) - koristite jedan ili dva tastera.
 • Pretraživanje (scanning) korak po korak- koristite oba spoljašnja tastera.
 • Vizuelne oznake - 4 LED (svetleće diode) koje okružuju svaki taster za snimanje poruke
 • Zvučne oznake - dužina snimanja oznake 1.5 sekunda za svaku poruku.
 • Zvučni signal - ukazuje na svaki prelazak prilikom pretrage po obrascu.
 • Smanjite broj poruka - pretražite 4, 8, 16 tastera sa porukama.
 • Izbor nivoa - uključite izbor nivoa u pretragu (scanning) po uzorku
 • Brzina pretrage - izaberite brzu, srednju ili sporu pretragu
 • Mnoga podešavanja skeniranja po obrascu - uključujući pretragu po redovima, kolonama, kvadrantima.

Vidite Mogućnosti pretraživanja (scanning) za više detalja.

Ekspresni i standardni režim rada

GoTalk Express 32 ima dva veoma različita metoda rada: Standardni i Ekspresni.

U Standardnom režimu, poruke se puštaju kada se tasteri pritisnu.
U Ekspresnom režimu, može biti sačuvano i reprodukovano do 8 poruka.

Poruke se puštau uzastopno pritiskom na Play ► dugme. Zelena LED (iznad Plus ✚ dugmeta) svetli kada je neko dugme pritisnuto u Ekspresnom režimu rada. Izaberite između dva režima rada pritiskom na prekidač Standardni/Ekspresni režim rada na poleđini uređaja.

Jačina zvuka

Dugmad za kontrolu jačine zvuka (povećanje i smanjenje zvuka) nalaze se na prednjoj strani, u gornjem desnom uglu GoTalk Express 32. Zvučni signal se čuje kada se podešava jačina zvuka. Zvučni signal se neće čuti kada jačina zvuka dostigne minimalno ili maksimalno podešavanje.

Nivoi

Express 32 ima pet nivoa; svaki nivo sadrži sopstveni set od 32 poruke. Dugme za promenu nivoa nalazi se sa desne strane pet označenih zelenih LED (svetlećih dioda). Da promenite nivo, pritisnite i otpustite zeleno dugme za promenu nivoa. Zeleno LED svetlo za prikaz nivoa počeće da svetli. Pritisnite i otpustite dugme ponovo da se prebacite na sledeći nivo.

Zaključavanje nivoa sprečava neželjenu promenu nivoa. Da zaključate uređaj na određeni nivo, uključite Zaključavanje nivoa u Funkcijskom režimu. Za detalje pogledajte nastavak uputstva.

Korišćenje slušalica

Kada su slušalice priključene, zvučne oznake i scan zvučni signali se reprodukuju kroz njih. Podešavanjem u Funkcijskom režimu svi zvuci se reprodukuju samo kroz slušalice. Koristite stereo slušalice; mono slušalice mogu narušiti kvalitet zvuka. (Da ih testirate, priključite slušalice i slušajte poruku sa različitom jačinom zvuka.)

Baterije i napajanje

Express 32 uključuje tri AA baterije. Za pregled trenutne napunjenosti baterije: uključite uređaj (kružiće kroz sve LED (svetleće diode)), uređaj će zvučno signalizirati, a LED koje pokazuju nivo će zasvetleti i pokazati nivo napunjenosti baterije.

Potpuna napunjenost baterije prikazana je sa pet LED (svetleće diode) koje svetle. Kada je prikazano stanje baterije (napunjenost), LED diode trenutnog nivoa trepere. AC strujni adapter na poleđini uređaja nudi dodatnu opciju napajanja.
(Adapter je dostupan preko Attainment Company i vašeg distributera za Srbiju Gloria Ferrari doo).

GoTalk Express 32.
 1. Plus dugme.
 2. Mikrofon.
 3. LED dioda koja ukazuje na snimanja (crvena, žuta i ljubičasta), LED koja ukazuje na Funkcijski režim (plava), Ekspresni režim rada (zelena).
 4. LED (svetleće diode) za prikaz nivoa (zeleno).
 5. Dugme Play (Pusti)
 6. Dugme za promenu nivoa
 7. Dugmad za kontrolu zvuka